« Previous Page Table of Contents Next Page »

Index to the English translation of the Zgierz Yizkor Book (cont.)

Notes
[1] contents unclear
[2] Petje not certain about name
[3] added by Petje in [...] brackets
Polish spelling was used as most frequently found in vital records, even if incorrect
Index refers to the pagination of the published English translation which is different from the page reference in the web site
zd. = z domu [nee]
Initial “Y.” can be in Polish A., I., J., Ch., D., H., R., S. or Sz.
ABD - Ab Beit Din / Head of the Rabbinical Court / Przewodniczący Sądu Rabinackiego

Surname Given Name/s Nazwisko Imię / imiona Page / Strona
KAC   return A. KAC A. 265
KAC Dova KAC Doba 264, 265
KAC Esther KAC Estera 264
KAC Janka KAC Janka 263
KAC P. KAC P. 265
KAC R. KAC R. 265
KAC Rivka KAC Rywka 264
KAC [3] see also KATZ [3] KAC [3] zob. również KATZ [3]  
KAC W. KAC W. 237
KACZMAREK gentile of Piontk KACZMAREK Polak z Piątku 187-189, 194
KACZMAREK Janek KACZMAREK Janek 194, 195
KACZOK Polish farmer's wife KACZOK polska chłopka 584
KADISH cantor KADYSZ kantor 144
KAHAN Shmelke KAHAN / KACHAN / KAGAN Szmelke 557
KAHAN Zelig, son of the Rabbi of Dolhinov, great-grandfather of Yaakov KAHAN KAHAN / KACHAN / KAGAN Zelik, syn rabina Dolhinowa, pradziadek Jakuba KAHANA 391
KAHAN Binyamin ben Zelig KAHAN / KACHAN / KAGAN Benjamin Zelkowicz 391
KAHAN Michael ben Zelig, cantor in Kiev KAHAN / KACHAN / KAGAN Michał Zelkowicz, kantor w Kijowie 391
KAHAN Moshe KAHAN / KACHAN / KAGAN Moszek 391
KAHAN Pesia, wife of Binyamin KAHAN / KACHAN / KAGAN Pessa Benjaminowa 393
KAHAN Shmuel Aharon ben Zelig KAHAN / KACHAN / KAGAN Szmul Aron Zelkowicz 391
KAHAN Yaakov Hirsch ben Zelig in Rozhava (Minsk) KAHAN / KACHAN / KAGAN Jakub Hersz Zelkowicz w Rożawie (Mińsk) 391
KAHAN Yosef ben Binyamin and 2nd wife, half-brother of Yaakov KAHAN / KACHAN / KAGAN Jozef syn Benjamina i jego drugiej żony, przyrodny brat Jakuba 394
KAHAN / COHEN Yaakov ben Binyamin and Pesia, poet, born 1881 in Slutzk, d. 1960 in Israel KAHAN / KACHAN / KAGAN Jakub syn Benjamina i Pessy, poeta, ur. 1881 w Słucku, zm. 1860 w Izraelu XI, XIV, 89, 93, 122, 133, 137, 141, 142, 146, 147, 331, 332, 342, 352, 375, 380, 381, 388, 390-399, 401, 569, 715, 756
KAHANA Leib, Rabbi of Cekeanow [see also ZUNZ] [3] KAHANE Lajb, rabin Ciechanowa [zob. również ZUNZ] [3] 296
KAHANSTAM   KONSZTAM   94
KAHN [3] see HaKOHEN and KOHN [3] KAHN [3] zob. HaKOHEN i KOHN [3]  
KALISKI Avraham Pinkus KALISKI Abram Pinkus 40, 41, 49, 50
KALISKI Chaim Pinkus KALISKI Chaim Pinkus 49, 50
KALISKI David KALISKI Dawid 49
KALISKI Hershel KALISKI Hersz 501
Kalman Mendel [ZEIDA] [3] teacher Kalman Mendel [ZAJDE] [3] nauczyciel 186, 208, 221, 222, 249
KALMERSKI P. KALMIERSKI P. 200
KALOSKI Meirl KAŁOWSKI Majer 122
KALSKI Jakob KALSKI Jakub 19
KALSKI Meir KALSKI Majer 243, 251
KALTGRAD Aharon ben Chaim KALTGRAD Aron Chaimowicz 89, 114, 200, 229, 231, 252, 279
KALTGRAD Kama, sister of Dr. Zygmunt KALTGRAD Kama, siotra dr-a Zygmunta 497, 545
KALTGRAD Zygmunt, Dr., brother of Kama KALTGRAD Zygmunt, dr, brat Kamy 497, 545
KALTZOWSKI M. KLECZOWSKI M. 97
KAMINER nee SHEVACH Nili bat Avraham KAMINER zd. SZEJWACH Nili Abramówna 697
KAMINKA Dr. KAMINKA dr 445
KAMINSKI Nachum KAMIŃSKI Nuchem 113, 497, 637
KAMINSKI Yosef KAMIŃSKI Jozef 165, 637
KAMINSKI nee ZILBERG Sima KAMIŃSKA zd. ZYLBERG Syma 637
KANARCUKER Avraham, 1st husband of Hela GOLDBERG KANERCUKIER Abram, 1. mąż Heli GOLDBERG 539, 540
KANEL David KANEL Dawid 199, 200
KANERZUKER Alter KANERCUKIER Alter 605
KANERZUKER Avraham ben Yitzchak KANERCUKIER Abram Ickowicz 605
KANERZUKER Avramek KANERCUKIER Abramek 604
KANERZUKER Chana KANERCUKIER Chana 605
KANERZUKER Hala KANERCUKIER Hala 604
KANERZUKER Shprintza KANERCUKIER Szprynca 605
KANERZUKER Yizik KANERCUKIER Icek 605
KANT   KANT   191, 300, 307
KARELICKI David KARELICKI Dawid 86, 87
KARSEL / KARSAL Getzel KARSEL Gecel 338, 341, 756
KARSKI general secretary KARSKI sekretarz generalny 24
KASECKI general, secretary of the administrative committee of royal Poland KASECKI sekretarz Rady Administracyjnej 28
Kasriel / Katriel Rabbi, teacher from Lithuania Kasryel rabin, nauczyciel z Litwy 140, 142, 692
KASZIBINUS   GRZEBIENIARZ   274
KASZIKAC / KASZIKOC   KRZYKACZ   271, 587
KASZOCHOWSKA   KOŻUCHOWSKA   42
KATEK nee RUS Chana Rachel bat Fishel, wife of Yechiel Meir KOTEK zd. RUS / RUSS Chana Ruchla Fiszlówna, żona Chila Majera 692
KATZ Menachem ben Nathan David KAC Mendel syn Natana Dawida 639
KATZ Menachem ben Yoav and Tzipora KAC Mendel syn Joawa i Cypry 709
KATZ Moshe KAC Moszek 708
KATZ Motti ben Moshe and Tzipora KAC Motel syn Moszka i Cypry 708
KATZ Nachman ben Nathan David KAC Nachman syn Natana Dawida 639
KATZ Nathan David ben Yosef Shaul KAC Natan Dawid syn Jozefa Szoela 113, 242, 639
KATZ Necha bat David KAC Necha Dawidówna 224
KATZ Paula KAC Pola 595
KATZ Rafael KAC Rafał XII, 262, 264, 266, 267, 595, 735, 736
KATZ Sara, school principal KAC Sara, dyrektor szkoły XII, 218-221
KATZ Sh. KAC Sz. 254
KATZ Yoav ben Nathan David (1900-1969) KAC Joaw syn Natana Dawida (1900-1969) XIV, XV, 259, 262, 439, 483-485, 494, 586, 639, 726, 727, 731, 735, 736
KATZ Yosef ben Nathan David KAC Jozef syn Natana Dawida XII, 106, 115, 235-237, 239-241, 260, 265, 485
KATZ Yosef Shaul KAC Jozef Szoel 639
KATZ   KAC   585
KATZ nee -- Tzipora KAC zd. -- Cypra 708
KATZ nee FRANKEL Tova bat Moshe Shmuel KAC zd. FRENKEL Gitla córka Moszka Szmula 639, 732
KATZ nee GORNICKI Rivka KAC zd. GÓRNICKA Rywka 608
KATZENELSON Berl KACENELSON Ber 387
KATZENELSON Yitzchak ben Yaakov Binyamin KACENELSON Icek syn Jakuba Benjamina 86, 89, 94, 152, 213, 226, 233, 352, 374, 378, 387-390, 412, 456, 568
KATZENELSON Yaakov Binyamin (Y. Ben-Yamini), born in Kopyl, married sister of Mordechai Gershon HOROWICZ KACENELSON Jakub Benjamin (Y. Ben-Yamini), urodz. w Kopylu, mąż siostry Mordki Gerszona HOROWICZA 85, 94, 142, 145, 213, 332, 342, 352, 357, 374, 381, 384, 387-389, 392, 568
KATZENELSON NACHUMOV Tzipora KACENELSON NACHUMOW Cypojra XIV, 390
KATZIZNE Alter KACYZNE Alter 470
KAUAWSKI Yoel KUJAWSKI Joel 666
KAUAWSKI nee FINKELSTEIN Paula, wife of Yoel KUJAWSKA zd. FINKIELSZTAJN Pola Joelowa 666
KAUFMAN Abba KAUFMAN Aba 663
KAUFMAN Arye KAUFMAN Arie / Lajb 663
KAUFMAN Avigdor KAUFMAN Wigdor 113
KAUFMAN Ch. KAUFMAN Ch. 274
KAUFMAN Golda bat Abba KAUFMAN Gołda Abówna 663
KAUFMAN Mendel, uncle of Aharon Yosef BERGER KAUFMAN Mendel, wuj Arona Jozefa BERGERA 435
KAUFMAN Rachel bat Abba KAUFMAN Ruchla Abówna 663
KAUFMAN Reizel, wife of Yehoshua KAUFMAN Rajzla Szajowa 244, 658
KAUFMAN Shimon ben Abba KAUFMAN Szymon Abowicz 663
KAUFMAN Velvel KAUFMAN Wolf 645
KAUFMAN Velvel ben Abba KAUFMAN Wolf Abowicz 663
KAUFMAN Yaakov KAUFMAN Jakub 645
KAUFMAN Yechezkel, Prof. KAUFMAN Chaskiel, prof. 300
KAUFMAN Yehoshua, uncle of Daniel SIRKIS KAUFMAN Szaja, wuj Daniela SYRKISA 78, 174, 179, 200, 244, 658
KAUFMAN Yitzchak Yaakov, Rabbi and ABD of Podamwice, grandfather of Aharon Yosef BERGER KAUFMAN Icek Jakub, rabin i ABD Poddębic, dziadek Arona Jozefa BERGERA 435
KAUFMAN   KAUFMAN   420
KAUFMAN nee LIBERMAN Roiza KAUFMAN zd. LIBERMAN Rojza 645
KAUFMAN nee SRIBNIK Tsharna KAUFMAN zd. SREBRNIK Czarna 663
KAUFMAN-SRIBNIK Sara KAUFMAN- SREBRNIK Sara 663
KAZA Shalom KAC Szulim 175
Kazimierz the Duke of Leczyca and Kujawy Kazimierz książę Łęczycy i Dobrzynia 8
KAZNAKOW General KAZNAKOW generał 182
KELLER Nachman, Rabbi of Tarnow KELER Nachman, rabin Tarnowa 325, 327
KEMPINSKI Pesach KEMPIŃSKI Pejsach 233
KERNER Volksdeutscher KERNER folksdojtsz 498, 545
KETLER   KETLER   507
KICZINSKI   KUCZYŃSKI   174
KIHEN   KOHEN   115
KIMELFELD Yoshia KIMELFELD Szyja 266
KINRIS Moshe KINRYS Moszek 648
KINRIS nee MANDELMAN Rechel bat Yosef KINRYS zd. MANDELMAN Rechla Jozefówna 648
KIRSH Rivka bat Yosef KIRSZ Rywka Jozefówna 661
KIRSH Yosef of Strykow KIRSZ Jozef ze Strykowa 661
KIRSHBAUM Hirsch KIRSZBAUM Hersz 152
KIRSHBAUM Noach ben Hirsch KIRSZBAUM Noech Herszkowicz 152
KIRSHBAUM-POIZNER Leah bat Yaakov Moshe KIRSZBAUM-POZNER Łaja córka Jakuba Moszka 152
KIRSHENBAUM Yaakov ben Noach KIERSZENBAUM Jakub Noechowicz XI, 150
KIRSZBAUM Yona KIRSZBAUM Jonas 271
KIRSZSZTEJN G. KIRSZTAJN G. 266
KIRSZTEJN Chana KIRSZTAJN Chana 264
KLARFELD   KLARFELD / KLURFELD   262, 485
KLECZOBSKI   KLECZOWSKI   172
KLEJNMAN Hershel KLAJNMAN / KLAJMAN Hersz 249
KLEJNMAN W. KLAJNMAN / KLAJMAN W. 233
KLICHMAN Azriel KLIKMAN / KLIGMAN Azryel 594
KLICHMAN Freda KLIKMAN / KLIGMAN Frajda 594
KLICHMAN Mindza KLIKMAN / KLIGMAN Mindzia 594
KLICHMAN Mosze KLIKMAN / KLIGMAN Moszek 594
KLICHMAN Rachel Leah KLIKMAN / KLIGMAN Ruchla Łaja 594
KLICHMAN Yeshayahu KLIKMAN / KLIGMAN Szaja 594
KLIMENTOWSKI Chaim KLIMENTOWSKI Chaim 92
KLORFELD Asher KLURFELD Uszer 236, 240, 241, 415, 445
KLORFELD Avraham from Kamenetz-Podolsk KLURFELD Abram z Kamieńca Podolskiego 235, 438, 444
KLORFELD Lea KLURFELD Łaja 236, 445
KLORFELD   KLURFELD   484
KLOWINSKI M. GŁOWIŃSKI M. 97
KLOZNER editor KLOZNER wydawca 395
KOHEN [=MARKIEWICZ] [3] Moshe Bunem HaKohen, son of Yitzchak Izak, Tzadik of Rakowice and Rachel Lea bat Rafal LANDAU, died 1881 in Lodz KOHN [=MARKIEWICZ] [3] Moszek Binem HaKohen, syn Icchaka Ajzyka, cadyka Rakowic, i Ruchli Łai córki Rafała LANDAUA, zm. 1881 w Łodzi 324
KOHEN [=MARKIEWICZ] [3] Yitzchak Izak HaKohen Tzadik of Rakowice, died 1848 in Łódź, married Rachel Lea bat Rafal LANDAU KOHN [=MARKIEWICZ] [3] Icchak Ajzyk HaKohen, cadyk Rakowic, mąż Ruchli Łai córki Rafała LANDAUA, zmarł 1848 w Łodzi 323, 324
KOHN Beirech [Berek ben Chaim] [3] KOHN / KON Boruch / Bajrech [Berek Chaimowicz] [3] 229, 231, 252
KOHN from the mill KOHN / KON z młyna 510
KOHN H. KOHN / KON H. 200
KOHN Joszek KOHN / KON Josek 259, 263
KOHN L. KOHN / KON L. 261
KOHN Menashe KOHN / KON Menasze 217
KOHN Miss G. KOHN / KON Panna G. 261
KOHN Tzvi KOHN / KON Hersz 612
KOHN / COHEN A. KOHN / KON A. 243
KOHN / COHEN B. KOHN / KON B. 96, 121
KOHN / COHEN Beinish KOHN / KON Bejnysz 78
KOHN / COHEN Binyamin Hirsch KOHN / KON Benjamin Hersz 136
KOHN / COHEN Chaim KOHN / KON Chaim 244, 685
KOHN / COHEN Dvora Gittel KOHN / KON Dwojra Gitla 640
KOHN / COHEN Eugenia, teacher KOHN / KON Eugenia, nauczycielka 219
KOHN / COHEN Feiga KOHN / KON Fajga 640
KOHN / COHEN Genia KOHN / KON Genia 607
KOHN / COHEN Golda KOHN / KON Gołda 685
KOHN / COHEN H. KOHN / KON H. 261
KOHN / COHEN Henka, teacher KOHN / KON Henka, nauczycielka 219-221
KOHN / COHEN Ignia [2] KOHN / KON Ignia [2] 105
KOHN / COHEN Joszek, Dr. KOHN / KON Josek dr 412
KOHN / COHEN Leon KOHN / KON Leon 607
KOHN / COHEN M. KOHN / KON M. 274
KOHN / COHEN Michael KOHN / KON Michał 275
KOHN / COHEN Moshe, married Sara SARKOWIAK KOHN / KON Moszek, mąż Sury SIERAKOWIAK 703
KOHN / COHEN Ozer KOHN / KON Oszer 78, 174, 199, 275
KOHN / COHEN Rachel bat Binyamin Hirsch KOHN / KON Ruchla córka Benjamina Hersza 144
KOHN / COHEN Sara KOHN / KON Sura 640
KOHN / COHEN Tonia KOHN / KON Tuna 607
KOHN / COHEN Yosef KOHN / KON Jozef 105, 242, 261
KOHN / COHEN Z. KOHN / KON Z. 243
KOHN / COHEN Zeinwel KOHN / KON Zajnwel 640
KOHN / COHEN   KOHN / KON   106
KOHN / COHEN Tzvi Hirsch KOHN / KON Hersz 78, 174
KOHN / COHEN nee HERSHKOWITZ Tila KOHN zd. HERSZKOWICZ Tyla 640
KOHN / COHEN nee SARKOWIAK Sara bat Leibish, wife of Moshe KOHN zd. SIERAKOWIAK Sura Lajbówna, żona Moszka 703
KOJAWSKI Wolf KUJAWSKI Wolf 113, 114
KOJAWSKI Yechezkel KUJAWSKI Chaskiel 415
KOLAR A. M. KOLER A. M. 446, 449, 453
KOLECKI Leib KOLSKI Lajb 218
KOLSKI Aharon KOLSKI Aron 607
KOLSKI Chaya KOLSKA Chaja 607
KOLSKI Meir KOLSKI Majer 686
KOLSKI Tamar, wife of Meir KOLSKA Temer Majerowa 686
KOLSKI nee WROZELOWSKI Foigel KOLSKA zd. WROCŁAWSKA Fogel 623
KOMPEL Aharon Hirsch KOMPEL / KĄPIEL Aron Hersz 110-113, 116, 244, 248, 500
KOMPEL Avraham KOMPEL / KĄPIEL Abram 245, 248
KOMPEL Shalom KOMPEL / KĄPIEL Szulim 245-248
KOMPEL Yechiel KOMPEL / KĄPIEL Chil 115, 503, 510
KOMPEL   KOMPEL / KĄPIEL   246, 503
KON Ber KOHN / KON Ber 89
Konrad the leader of Mazowia Konrad książę mazowiecki 8
KONSKI Avraham KOŃSKI Abram 171, 172, 243, 539, 633
KONSKI Chaya KOŃSKA Chaja 633
KONSKI Sara KOŃSKA Sura 633
KONSKI Shlomo KOŃSKI Szlama 633
KONSKI Yehoshua ben Yosef KOŃSKI Szyja Jozefowicz 172, 633
KONSKI Yehuda KOŃSKI Juda 633
KONSKI Yosef ben Avraham KOŃSKI Jozef Abramowicz 172, 633
KONSKI nee KNIG Rivka Rachel bat Chaim KOŃSKA zd. KENIG Rywka Ruchla Chaimówna 633
KONWISSER H, cantor KONWISER H., kantor 109, 112, 122
KOOK [Rabbi] “HaRav” [Avraham Yitzchak HaKohen] [1865-1935] [3] KOOK [rabin] “HaRav” [Abram Icek HaKohen] [1865-1935] [3] 409, 442
KOPANSKI General KOPAŃSKI generał 386
KOPEL Moshe Yaakov ben Elimelech of Pabianice KOPEL Moszek Jakub ben Majlich z Pabianic 659, 667, 669
KOPEL Shimshon ben Moshe Yaakov KOPEL Szymszon syn Moszka Jakuba 669
KOPEL Yehuda ben Moshe Yaakov KOPEL Juda syn Moszka Jakuba 669
KOPEL nee DONSKY Sala, wife of Yehuda KOPEL zd. DUŃSKA Sala Judkowa 669
KOPEL nee POZNANSKI Bina bat Shimshon, wife of Moshe Yaakov KOPEL zd. POZNAŃSKA Bina Szymszonówna, żona Moszka Jakuba 669
KORANSKI   KORAŃSKI   15
KORCIASZ Yaakov KORCARZ Jakub 272, 499
KORCZAK Janusz KORCZAK Janusz 478
KORCZEJ [2] Eliezer KORZEC [2] Lajzer 278
KORCZEJ [2] G. KORZEC [2] G. 116
KORCZEJ [2] Yehuda Leib KORZEC [2] Juda Lajb 646
KORCZEJ [2] Yosef KORZEC [2] Jozef 245, 266, 712
KORCZEJ nee LASKER [2] Gnedel KORZEC [2] zd. LASKIER Gnendla 646
KOREN Mendel Noach, Rabbi KORN Mendel Noech, rabin 131
KORETZ family KORZEC rodzina 444
KORWAZOW [2] Y. KRYBUS [2] / KORBACZ [2]   272
KORZEC Avraham KORZEC Abram 594
KORZEC Dvora KORZEC Dwojra 594
KORZEC Golda KORZEC Gołda 594
KORZEC Hershel KORZEC Hersz 594
KORZEC Yona KORZEC Jona 594
KORZERJ Eliezer ben Yaakov KORCARZ Lajzer Jakubowicz 651, 652, 683, 684
KORZERJ Yosef ben Eliezer KORCARZ Jozef Lajzerowicz 684
KORZERJ Zisel, wife of Eliezer KORCARZ Zysla Lajzerowa 652, 684
KORZERJ nee MANKITA Tauba (Yona) KORCARZ zd. MANKIETA Tauba (Jona) 650
KOSIASH Zalman KOSIARZ Zalman 671
KOSIASH nee FELDON Roiza Gitel bat Binyamin KOSIARZ zd. FELDON Roja Gitla Benjaminówna 671
KOSZMIRAK Leib KUźMIREK Lajb 419
KOTEK Yechiel Majer, brother-in-law of Chaim Zalman RUS KOTEK Chil Majer, szwagier Chaima Zalmana RUSA 246, 509
KRAMER Ralph, Prof., married Hadassah bat Rabbi Moshe GOLDBERG KRAMER Ralf, prof., mąż Hudesy córki rabina Moszka GOLDBERGA 466
KRASNOPOLSKI Yosef KRASNOPOLSKI Jozef 236, 241, 415
KREMER Chaim Yaakov, scribe KREMER Chaim Jakub, pisarz rodału 365
KRESSEL D. KRESSEL D. VI
KRIGER August KRYGIER / KRÜGER August 67
KRIKUS Leon KRYKUS Leon 114
KRINSKI editor KRYŃSKI wydawca 334
KRISHTAL Binyamin KRYSZTAŁ Benjamin 114
KROCHMAL [3] Rabbi Nachman [HaKohen 1785-1840], acronym Ranak [3] KROCHMAL [3] rabin Nachman [HaKohen 1785-1840], akronim Ranak [3] 750
KROL Mordechai Meir KRÓL Mordka Majer 245
KROLEWSKI   KRÓLEWSKI   33
KROL-JAKUBOWICZ Esther KRÓL-JAKUBOWICZ Estera 641, 643
KRONSHTEDSKY Johan, priest KRONSZTEDZKI Johan, ksiądz 352
KROWKOWSKI Jewish physician KROWKOWSKI lekarz żydowski 94
KRUSCHE German family KRUSCHE rodzina niemiecka 373
KRUSZEWSKI   KRUSZEWSKI   43
KRYNSKI M. KRYŃSKI M. 199
KULBOKA Moshe KULBOKA Moszek 227
KUNSZTAM Falik KONSZTAM Falek 290
KUPER Shmuel KUPER Szmul 113, 114
KUPER / KUPFER Yaakov Meir KUPER / KUPFER Jakub Majer 113, 114, 505, 545
KUPERBERG Moshe KUPERBERG Moszek 225
KUPERMAN A. Y. KUPERMAN A. 199
KUPERMAN Adela bat Michael KUPERMAN Adela / Ajdla Michałówna 684-686
KUPERMAN Avraham KUPERMAN Abram 122, 178, 237
KUPERMAN Chana bat Mendel KUPERMAN Chana Mendlówna 686
KUPERMAN Chana bat Yaakov KUPERMAN Chana Jakubówna 685
KUPERMAN David KUPERMAN Dawid 594
KUPERMAN Hinda, wife of Yaakov KUPERMAN Hinda Jakubowa 686
KUPERMAN Leah KUPERMAN Łaja 594
KUPERMAN M. A. KUPERMAN M. A. 262
KUPERMAN Meir ben Mendel KUPERMAN Majer Mendlowicz 686
KUPERMAN Meir ben Yaakov KUPERMAN Majer Jakubowicz 685
KUPERMAN Menachem Mendel ben Yaakov KUPERMAN Mendel Jakubowicz 684-686
KUPERMAN Michel / Michael (Michel Endzis ben Mendel, grandson of Yaakov KUPERMAN Machel / Michał Mendlowicz, wnuk Jakuba 100, 113, 115, 179, 244, 684, 686
KUPERMAN Mindel KUPERMAN Mindla 594
KUPERMAN Moshe Nachshon ben Mendel KUPERMAN Moszek Nachszon Mendlowicz 686
KUPERMAN Sara KUPERMAN Sura 684
KUPERMAN Shmulik KUPERMAN Szmulek 594
KUPERMAN Yaakov KUPERMAN Jakub 684-686
KUPERMAN   KUPERMAN   484
KUPERMAN Sara, wife of Michael KUPERMAN Sara Michałowa 686
KUPERMAN nee LICHTENSTEIN Chana Gittel (Andza) bat Michel and Chaya Golda, wife of bat Mendel KUPERMAN zd. LICHTENSZTAJN Chana Gitla (Andzia), córka Michała i Chai Gołdy, żona Mendla 686
KUPERSTOCH Nisan KUPERSZTOCH Nusen 172
KUPERSTOCK Avraham KUPERSZTOCH Abram 633
KUPERSTOCK Chava KUPERSZTOCH Chawa 633
KUPERSTOCK Chaya KUPERSZTOCH Chaja 633
KUPERSTOCK Genia KUPERSZTOCH Genia 633
KUPERSTOCK Mordechai Nathan KUPERSZTOCH Mordka Natan 633
KUPERSTOCK Roiza KUPERSZTOCH Rojza 633
KUPERSTOCK Rozka KUPERSZTOCH Różka 633
KUPERSTOCK Tovka KUPERSZTOCH Gitla 633
KUPERSTOCK Yoash [2] KUPERSZTOCH Joaś E1717 633
KUPERSTOCK Yosef KUPERSZTOCH Jozef 633
KUPERSTOCK nee KONSKI Rivka bat Yosef KUPERSZTOCH zd. KOŃSKA Rywka Jozefówna 633
KUSZMIRK Polish school principal KUźMIREK dyrektor szkoły, Polak 218, 221
KWIKZYLBER M. KWEKZYLBER M. 171
LACH   return A. LACH / ŁACH A. first page
LACHOWER Y. P. LACHOWER P. 396, 397
LANDAU [Elimelech] Menachem Mendel, Tsadik, ben Dov Berish, the Admor of Biala Podlaska, and grandson of Rabbi Avrahamele of Czekanow, died 1936 in Otwock [3] LANDAU / LANDO [Majlich] Menachem Mendel, cadyk, syn Berysza, admora Białej Podlaskiej, i wnuka rabina Abrama z Ciechanowa, zm. 1936 w Otwocku [3] 322, 324
LANDAU Alexander LANDAU / LANDO Aleksander 117
LANDAU Avraham “Avrahamele” ben Rafael DOBRZINSKI and Roda bat Moshe, Tzadik of Czekanow, 1789 born in Parzenczow, son-in-law of Rebbe Mendel of Kock, died 1875 in Czekanow LANDAU / LANDO Abram syn Rafała DOBRZYŃSKIEGO i Rudy (córki Moszka), cadyk Ciechanowa, ur. 1789 w Parzęczewie, zięć rabina Mendla z Kocka, zm. 1875 w Ciechanowie 161, 208, 322, 738
LANDAU Avraham ben Menachem Mendel, head of the dynasty of Strykow in Tel Aviv LANDAU / LANDO Abram syn Menachema Mendla, głowa dynastii strykowskiej w Tel Awiwie 325
LANDAU Chava LANDAU / LANDO Chawa 648
LANDAU Dan of Plock, father-in-law of Tzadik Avraham LANDAU LANDAU / LANDO Dan z Płocka, teść cadyka Abrama LANDAUA 322
LANDAU Dov Berish, Admor of Biala Podlaska, son of Rabbi Avrahamele of Czekanow LANDAU / LANDO Dow Ber, admor Białej Podlaski, syn rabina Abrama z Ciechanowa 322
LANDAU Eliezer LANDAU / LANDO Lajzer 100
LANDAU Eliezer ben Hirsch Leib LANDAU / LANDO Lajzer syn Hersza Lajba 662
LANDAU Hershel LANDAU / LANDO Hersz 648
LANDAU Hirsch Leib ben Shimon LANDAU / LANDO Hersz Lajb Szymonowicz 662
LANDAU Jerrold LANDAU Jerrold X, 753
LANDAU Moshe LANDAU / LANDO Moszek 237, 271
LANDAU Moshe Yechiel LANDAU / LANDO Moszek Chil 648
LANDAU Pesach ben Hirsch Leib LANDAU / LANDO Pejsach syn Hersza Lajba 662
LANDAU Rachel Lea bat Rafael, wife of Yitzchak Izak [MARKIEWICZ], Tzadik of Rakowice [3] LANDAU / LANDO Ruchla Łaja, żona Icchaka Ajzyka [MARKIEWICZA], cadyka Rakowic [3] 323
LANDAU Rafael (father of Tzadik Avraham LANDAU) see DOBRZINSKI [3] LANDAU / LANDO Rafał (ojciec cadyka Abram LANDAUA) zob. DOBRZYŃSKI [3]  
LANDAU Sender, married Roiza Eidel bat Yosef Hirsch Szpiro LANDAU / LANDO Sender, mąż Rojzy Ajdli córki Jozefa Hersza Szpiro 117, 369, 371
LANDAU Sh. LANDAU / LANDO Sz. 200
LANDAU Shimon from Annow, “Shimon Annower” LANDAU / LANDO Szymon z Uniejowa, “Szymon Uniejower” 662
LANDAU Shmuel ben Herszel and Zisel LANDAU / LANDO Szmul syn Hersza i Zysli 648
LANDAU Tovia, Rabbi, son-in-law of the Admor of Slonim LANDAU / LANDO Towie, rabin, zięć admora Słonima 324
LANDAU Tzvi Aryeh ben Pesach LANDAU / LANDO Hersz Lajb Pejsachowicz 649
LANDAU Yaakov Yitzchak Dan ben Menachem Mendel, the Kinower Rabbi LANDAU / LANDO Jakub Icek Dan syn Menachema Mendla, rabin Kunowa [koło Ostrowca] [3] 324
LANDAU Yisrael ben Rafael, Rabbi and ABD of Lutomiersk LANDAU / LANDO Izrael Rafałowicz, rabin i ABD Lutomierska 323
LANDAU Yitzchak ben Rafael, Rabbi of Bierzwienna, died young LANDAU / LANDO Icek Rafałowicz, rabin Bierzwienny, zmarł młodo 322
LANDAU Zisel LANDAU / LANDO Zysla 648
LANDAU nee ROSENBAUM Esther Malka bat Yechezkel and Rachel LANDAU zd. ROZENBAUM Ester Małka córka Chaskla i Ruchli 648
LANDAU nee RUBINSTEIN Hadasa Aida bat Aharon LANDAU zd. RUBINSZTAJN Hudesa Ajdla Aronówna 649
LANDAU nee Szpiro Roza Eidel bat Yosef Hirsch, wife of Sender LANDAU zd. Szpiro / SZPIRO Rojza Ajdla córka Jozefa Hersza, żona Sendera 369
LANDAU-FRUGEL Dvora LANDAU-FROGIEL Dwojra 649
LANDAU-KRATINGNER Dvora LANDAU-KRATYNGNER Dwojra 648
LASKER Charles ben Shalom Tzvi LASKIER Karol syn Szulima Hersza 559
LASKER Fishel Lozer LASKIER Fiszel Luzer 646
LASKER Henech LASKIER Henoch 646
LASKER Hinda LASKIER Hinda 646
LASKER Maurice ben Shalom Tzvi LASKIER Moryc syn Szulima Hersza 558
LASKER Mendel LASKIER Mendel 646
LASKER Shalom Tzvi LASKIER Szulim Hersz XVI, 556, 558, 646, 760
LASKER Yitzchak LASKIER Icek 646
LATRIS Meir Halevi LATRYS Majer Halewi 143
LAVIE Sarah LAWIE Sarah 596
LAVIE Y. LAWIE   XV, 466
LEBELT Antony, councilor LEBELT Antoni 56, 63
LEBENSOHN Michel (Micha Yosef Cohen) LEBENZON Michał (Micha Jozef Kohen) 146
LEBOW David ben Izak LEBOW Dawid Izakowicz 610
LEBOW Leah (Lula) LEBOW Łaja (Lula) 610
LEBRON secretary of the royal committee LEBRUN sekretarz Królewskiej Komisji 70
LEBUNTIN / LEVONTIN Zalman LEWENTON Zalman 331
LECZINSKI Yaakov LESZCZYŃSKI Jakub 163
LEIBNITZ   LEIBNITZ   300
LEIZEROWICZ / LAZAROWICZ Jachim LAJZEROWICZ Jochim 14, 15, 28
LEKERT Hirsch LEKERT Hersz 192
LEMPEL nee BEKERSPIGEL Dvora LEMPEL zd. BEKIERSZPIGIEL Dwojra 602
LENCICKI Chana Hanka ŁĘCZYCKA / LENCZYCKA Chana Hanka 607
LENCICKI Daniel ŁĘCZYCKI / LENCZYCKI Daniel 636
LENCICKI Fela ŁĘCZYCKA / LENCZYCKA Fela 636
LENCICKI Fishek ŁĘCZYCKI / LENCZYCKI Fiszel 636
LENCICKI Karola ŁĘCZYCKA / LENCZYCKA Karola 636
LENCICKI Mania ŁĘCZYCKA / LENCZYCKA Mania 636
LENCICKI Rachla ŁĘCZYCKA / LENCZYCKA Ruchla 636
LENCICKI Regina ŁĘCZYCKA / LENCZYCKA Regina 607
LENCICKI Yisrael ŁĘCZYCKI / LENCZYCKI Izrael 607, 636
LENCICKI nee KOLSKI Tova ŁĘCZYCKA zd. KOLSKA Gitla 607
LENCZYCKI P. ŁĘCZYCKI / LENCZYCKI P. 232, 241
LENCZYSKI Daniel ŁĘCZYCKI / LENCZYCKI Daniel 245
LENCZYSKI Fishel ŁĘCZYCKI / LENCZYCKI Fiszel 253, 255, 415
LENCZYSKI L. ŁĘCZYCKI / LENCZYCKI L. 200
LENCZYSKI Yisrael ŁĘCZYCKI / LENCZYCKI Izrael 253, 254
LENCZYSKI   ŁĘCZYCKI / LENCZYCKI   254, 420
LERER Chaimel LERER Chaim 416
LERNER M. LERNER M. 200
LERNER Yissachar LERNER Sucher 114
LERNER nee ZELNIK Tzipora bat Berek, wife of Chanan LERNER zd. CELNIK Cypra Berkówna, żona Chanane 682
LESMAN   LESMAN   372
LEVENSON nee EIGER Rosalia bat Akiva Karol LEWINZON zd. EJGER / AJGER Rozalia córka Kiwy Karola 377
LEVITT-RUBENSTEIN Frania LEWIT-RUBINSZTAJN Frania 687
LEWI Kazimierz from Radom, married Zosia bat Yissachar SZWARC LEWI Kazimierz z Radomia, mąż Zosi Sucherównej SZWARC 350, 354, 514
LEWI nee SZWARC Zosia bat Yissachar, wife of Kazimierz LEWI zd. SZWARC Zosia Sucherówna, żona Kazimierza 349, 350, 354
LEWIN Achwa LEWIN Achwa 264, 265
LEWIN Hershel [1721-1800], Gaon, Rabbi of Berlin and Prussia (grandfather of Leibish BERLINER) [3] LEWIN Hersz [1721-1800], gaon, rabin Berlina i Prus (dziadek Lajbusia BERLINERA) [3] 150
LEWIN R. LEWIN R. 272
LEWIN Shimon LEWIN Szymon 30, 92
LEWIN Yaakov LEWIN Jakub XII, 266, 277, 735
LEWIN Yehuda Leib LEWIN Juda Lajb 93
LEWIN Yoshka LEWIN Josek 470
LEWKOWICZ Moshe LEWKOWICZ Moszek 275
LEWKOWICZ Sh. M. LEWKOWICZ Sz. M. 115
LEWKOWICZ Yosef Ber LEWKOWICZ Jozef Ber 200, 490
LIBENDOWSKI cantor LEWANDOWSKI kantor 144
LIBERMAN Boaz LIBERMAN Boaz 645
LIBERMAN Chana LIBERMAN Chana 655
LIBERMAN Chana bat Shimon LIBERMAN Chana Szymonówna 645
LIBERMAN Chava LIBERMAN Chawa 596
LIBERMAN Eliezer ben Shimon LIBERMAN Lajzer Szymonowicz 645
LIBERMAN Feiga LIBERMAN Fajga 645
LIBERMAN Gershon ben Nathan Dov LIBERMAN Gerszon syn Natana Bera 655
LIBERMAN Leibish LIBERMAN Lajbuś 655
LIBERMAN Masha LIBERMAN Masza 645
LIBERMAN Mordechai LIBERMAN Mordka 645
LIBERMAN Moshe LIBERMAN Moszek 645
LIBERMAN Nathan ben Yaakov and Golda LIBERMAN Natan syn Jakuba i Gołdy 655
LIBERMAN Nathan Nota ben Shimon LIBERMAN Natan Nuta Szymonowicz 645
LIBERMAN Shimon ben Yaakov LIBERMAN Szymon Jakubowicz 645
LIBERMAN Yaakov LIBERMAN Jakub 645
LIBERMAN Yehuda Leibish ben Shimon LIBERMAN Juda Lajbuś Szymonowicz 645
LIBERMAN Yitzchak LIBERMAN Icek 645
LIBERMAN nee DERSLER Sara Feiga bat Gershon and Yehudit LIBERMAN zd. DRESLER Sura Fajga córka Gerszona i Idesy 655
LIBERMAN nee GINZBURG Rachel Leah bat Shaul Dan LIBERMAN zd. GINCBURG Ruchla Łaja córka Szoela Dana 645
LIBERMAN nee SHTEIER Mindel LIBERMAN zd. SZTAJER Mindla 645
LIBERZUKER Chaim LIBERCUKIER Chaim 29
LIBRACH A. LIBRACH A. 274
LIBRACH Berish LIBRACH Berysz 268, 271, 645
LIBRACH Chaim [probably Henech] [3] LIBRACH Chaim [raczej: Henoch] [3] 80
LIBRACH Eliahu Asher ben Meir LIBRACH Elia Uszer Majerowicz 645
LIBRACH Feivish LIBRACH Fajwisz 50, 53, 54, 78, 275
LIBRACH Henech / Chanoch LIBRACH Henoch 30, 50, 53, 54, 75, 78, 92
LIBRACH Meir LIBRACH Majer 645
LIBRACH Moshe LIBRACH Moszek 100, 101, 234
LIBRACH Sara LIBRACH Sura 645
LIBRACH Sara bat Shmuel Leibel LIBRACH Sura córka Szmula Lajba 496, 645
LIBRACH Shmuel Leibel ben Asher, married Esther bat Yitzchak Meir ZYLBERBERG LIBRACH Szmul Lajb Uszerowicz, mąż Estery córki Icka Majera ZYLBERBERGA 245, 496, 502, 645
LIBRACH Y. LIBRACH   102
LIBRACH Yitzchak ben Shmuel Leibel LIBRACH Icek syn Szmula Lajba 645
LIBRACH Zanwil LIBRACH Zanwel 271
LIBRACH   LIBRACH   584
LIBRACH Leib LIBRACH Lajb 633
LIBRACH Sara LIBRACH Sura 633
LIBRACH Yudel LIBRACH Judel 668
LIBRACH nee FISHER Gella bat Shlomo Zalman LIBRACH zd. FISZER Gela córka Szlamy Zalmana 668
LIBRACH nee LANDAU Perl bat Shimon, wife of Yosef LIBRACH zd. LANDAU Perla Szymonówna, żona Jozefa 662
LIBRACH nee Szpiro Natsha LIBRACH zd. Szpiro Nacia 645
LIBRACH nee Szpiro Nechama Blima LIBRACH zd. Szpiro Necha Blima 645
LIBRACH nee ZYLBERBERG Esther bat Yitzchak Meir, wife of Shmuel Leibel LIBRACH zd. ZYLBERBERG Estera córka Icka Majera, żona Szmula Lajba 496, 633, 645
LICHTMAN Esther LICHTMAN Estera 637
LIDZWORSKI nee WARSHAWSKI Baltsha LIDZBARSKA zd. WARSZAWSKA Balcia 629, 630
LIEBES Yitzchak Eizik, Rabbi and ABD of Grinding [= Griding] [3] LIBES / LEIBES Icek Ejzyk, rabin i ABD Gorodoka / Grodka Jagiellońskiego [3] 491
LIFSCHITZ Aryeh LIPSZYC Arie / Lajb XIII, 736
LIFSCHITZ Asher LIPSZYC Uszer 621
LIFSCHITZ Leon LIPSZYC Leon XI, 93
LIFSCHITZ Yissachar Mendel LIPSZYC Sucher Mendel 621
LIFSCHITZ Ben-Tzion LIPSZYC Bencjon 693
LIFSCHITZ Mira bat Ben-Tzion LIPSZYC Mira Bencjonówna 693
LIFSCHITZ nee ROZMAN Rozka bat Gedalia, wife of Ben-Tzion LIPSZYC zd. ROZMAN Różka Gedalówna, żona Bencjona 693
LIFSZITZ Yisrael LIPSZYC Izrael 278, 279
Lipe   Lipa   180
LIPMAN Eliezer, father-in-law of Rabbi Shmuel BORNSZTEJN LIPMAN Lajzer, teść rabina Szmula BORENSZTAJNA 319
LIPOWICZ Getzel (Getzi) LIPOWICZ Gecel 232, 241, 253, 255
LIPOWICZ   LIPOWICZ   105
LIPSCHITZ Mrs. LIPSZYC Pani 110
LIPSCHITZ P. LIPSZYC P. 115
LIPSCHITZ Zeev / Wolf, Rabbi of [Mława and later of] Ozorków [3] LIPSZYC Wolf, rabin [Mławy i potem] Ozorkowa [3] 114, 322
LIPSCHITZ / LIFSHITZ Leon (Aryeh) ben Tovia LIPSZYC Leon (Arie) syn Towia 332, 335, 375
LIPSCHITZ / LIFSHITZ Shimon ben Tovia LIPSZYC Szymon syn Towia 332
LIPSCHITZ / LIFSHITZ Tovia / Tuvia, born 1843/1849 in Siadi (Kovno), d. 1916 in Zgierz LIPSZYC Towie, ur. 1843/1849 w Siadzie (Kowno), zm. 1916 w Zgierzu 78, 89, 93, 95, 96, 121, 174, 199, 235, 237, 238, 330-335, 346, 351, 357, 359, 374, 379, 387, 393, 715, 751
LIPSCHITZ / LIFSHITZ Yitzchak ben Tovia LIPSZYC Icek syn Towia 332
LIPSZICZ Tz. LIPSZYC C. 261
LIRACH Moshe LIBRACH Moszek 171
LIS A. Y. LIS A. 200
LITAUER Yisrael LITAUER Izrael 30, 60, 61, 63, 75, 78, 80, 82, 92
LITWIN A. LITWIN A. XI, 153, 301, 308, 742
LOKIETEK Wladyslaw, Duke ŁOKIETEK Władysław, książę 8
LORENTZ German industrial LORENC niemiecki przemysłowiec 93, 373
LUBIANIKER Pinchas (Lavon) LUBIANIKIER Pinkus 271
LUBRANIECKI Chaim LUBRANIECKI Chaim 29, 44, 54, 55, 57, 79, 92
LUFTMAN H. LUFTMAN H. 97
LUNCZYCER Mendel ŁĘCZYCER / LENCZYCER Mendel 210
LUNCZYCER Moshele ben Mendel ŁĘCZYCER / LENCZYCER Moszek Mendlowicz 210
LUZZATO Moshe Chaim, Rabbi [1707-1746] [3] LUZZATO Mosze Chaim [1707-1746], rabin [3] 344, 750, 757
MACHTINGER-BOTZINSKI   return Chava MACHTYNGER-BUCZYŃSKA Chawa 613
MACZEWSKI Pole with German wife MACZEWSKI Polak z żoną niemiecką 374
Madza   Madzia   524, 525
Magid of Mezerich [FRIEDMAN] Dov Ber [died 1772] [3] Magid z Międzyrzeca [FRYDMAN] Dow Ber [zm. 1772] [3] 322
Maharal of Prague Rabbi Yehuda Loew of Prague Maharal z Pragi rabin Jehuda Loew z Pragi 419, 428, 431, 749, 756
MAJDAN Elias MAJDAN Eliasz 29, 39, 40, 44
MAKOWSKI Walik MAKOWSKI Wołek 49
MALCHIELI [2] L. MALCHIELI [MAŁACHOWICKI] [2] L. 274
MALCHIELI [2] Reuven MALCHIELI [MAŁACHOWICKI] [2] Rywen 274, 275, 277
MALCHIELI / MALKIELI / MICHAELI [2] Yisrael Asher MALCHIELI [MAŁACHOWICKI?] [2] Izrael Uszer IV, XI, XII, XIV, XVI, 96, 212, 314, 350, 383, 578, 736
MALENBERG nee LASKER Frumet MALENBERG zd. LASKIER Frymeta 646
MALINOWSKI civic cashier MALINOWSKI skarbnik miejski 94
MALTS / MALC factory (German) MALC fabyrka (Niemca) 53, 78
MANDEL Avraham MANDEL Abram 113, 499
MANDELBAUM Shabtai MANDELBAUM Szapsie 186, 190-192
MANDELMAN Chana bat Yisrael MANDELMAN Chana Izraelówna 655
MANDELMAN Dina MANDELMAN Dyna 648
MANDELMAN Eliezer Leizer MANDELMAN Lajzer 648
MANDELMAN Leibel ben Yosef MANDELMAN Lajb Jozefowicz 648
MANDELMAN Meir ben Yisrael MANDELMAN Majer syn Izraela 655
MANDELMAN Moshe ben Yosef MANDELMAN Moszek Jozefowicz 648
MANDELMAN Nachum ben Yisrael Meir MANDELMAN Nuchem syn Izraela Majera 648, 655
MANDELMAN Netanel Sana MANDELMAN Netanel / Sana 648
MANDELMAN Rachel Blima bat Yisrael Meir MANDELMAN Ruchla Blima córka Izraela Majera 648
MANDELMAN Rechel, wife of Yosef MANDELMAN Rechla, wife of Jozef 648
MANDELMAN Refael ben Yisrael Meir MANDELMAN Rafał syn Izraela Majera 648, 655
MANDELMAN Yisrael Meir ben Yaakov and Rachel MANDELMAN Izrael Majer syn Jakuba i Ruchli 648
MANDELMAN Yosef (Yosele Baluter) MANDELMAN Jozef (Josele Bałuter) 178, 180
MANDELMAN Yosef ben Yaakov and Rachel MANDELMAN Jozef syn Jakuba i Ruchli 648
MANDELMAN nee -- Chana bat Avraham Leibish and Necha Bluma MANDELMAN zd. -- Chana córka Abrama Lajba i Nechy Blimy 648
MANDELMAN nee KUPERMAN Rachel Leah bat Avraham and Sara MANDELMAN zd. KUPERMAN Ruchla Łaja córka Abrama i Sury 648
MANDELZON nee FISHER Marila MANDELZON zd. FISZER Maryla 669
MANKITA A. MANKIETA A. 246
MANKITA Avraham MANKIETA Abram 650, 652
MANKITA Chava MANKIETA Chawa 650, 652
MANKITA Menachem ben Yechiel Meir and Chana Reizel MANKIETA Mendel syn Chila Majera i Chany Rajzli 245, 246, 651, 652
MANKITA Naomi MANKIETA Noma 650, 654
MANKITA Tauba bat Yechiel Meir MANKIETA Tauba córka Chila Majera 652
MANKITA Tzipora MANKIETA Cypra 654
MANKITA Yechiel Meir MANKIETA Chil Majer 245, 248, 650
MANKITA nee KORZERJ Chana Reizel MANKIETA zd. KORCARZ Chana Rajzla 650
MANKITA nee SHEVACH Tzipora bat Shalom Hirsch and Chava Rachel MANKIETA zd. SZEJWACH Cypra córka Szulima Hersza i Chawy Ruchli 653, 695
MANOACH [RU / REVEI] [3] Yehoshua MANOACH RUE [RUHE - spokój] [3] Szaja XIV, 240, 415, 422, 426, 438, 453, 747
MAPU   MAPU   344
MARCUS Aharon, Dr. MARKUS Aron, dr 290, 370
MARGOLIES F. MARGOLIS F. 199
MARGOLIES Feigele MARGOLIS Fajgla 217
MARGOLIES M. Y. MARGOLIS M. 96, 97, 121, 217
MARGOLIES Mottel MARGOLIS Motel 574
MARGOLIES Philip MARGOLIS Filip 374
MARGOLIOS   MARGOLIS   402
MARGOSHES Sh., Dr. MARGOSZES Sz., dr 490
MARMOREK Dr. MARMUREK dr 349
MARX Karl MARKS Karol 192
MAUES factory (German) MAUES fabryka (Niemca) 53, 78
MAZOR David MAZUR Dawid 218
MEIERHOFF German industrial MAJERHOF niemiecki przemysłowiec 93, 373
MEIRENTZ Baruch MAJERANC Boruch 482
MEISELS Berish, Gaon [1798-1878] [3] MAJZELS Berysz [1798-1878], gaon [3] 325, 326
MEIZEL Eliahu Chaim [1821-1912], Rabbi of Łódź [3] MAJZEL Eliasz Chaim [1821-1912], rabin Łodzi [3] 353, 755
MELTZER Yocheved MELCER Jochwet 626, 627
Menachem Mendel [3] see MORGENSTERN [3] Menachem Mendel [3] zob. MORGENSZTERN [3]  
MENDEL Yitzchak MENDEL Icek 118
Mendel [3] Rabbi of Kock - see MORGENSTERN [3] Mendel [3] rabin Kocka, zob. MORGENSZTERN [3]  
MENDELEWICZ Bina bat Ziskind MENDLEWICZ / MENDLOWICZ Bina Zyskindówna 678
MENDELEWICZ Moshe ben Ziskind MENDLEWICZ / MENDLOWICZ Moszek Zyskindowicz 678
MENDELEWICZ Ziskind MENDLEWICZ / MENDLOWICZ Zyskind 678
MENDELEWICZ nee WALTMAN Pessa, wife of Ziskind MENDLEWICZ zd. WALDMAN Pessa Zyskindowa 678
MENDELMAN P. MANDELMAN P. 246
MENDELOWICZ Eliezer MENDLOWICZ / MENDLEWICZ Lajzer 115
MENDELOWICZ   MENDLOWICZ / MENDLEWICZ   255
MENDELSOHN Noach MENDELSON Noech 98, 114, 244, 246, 248
MENDELSOHN   MENDELSON   142, 344, 413
MENDZICKI Meir MĘDRZYCKI Majer 585
MERINSKI Hershel MIERZYŃSKI Hersz 174
METNER   METNER   53
Michael the Bishop of Wloclawek Michał biskup włocławski 8
MICHAELSON secretary MICHELZON sekretarz 97, 101, 102, 117, 118
MICHAWICZ Shalom Ber MICHOWICZ / MIECHOWICZ Szulim Ber 170
Michel the judge's son-in-law Michał zięć sędziego 184
MICHELSON Avraham Chaim ben Rabbi Hirsch Yechezkel, son-in-law of Baruch NEKRICZ MICHELZON Abram Chaim syn rabina Hersza Chaskla, zięć Borucha NIEKRYCZA 239, 378, 382, 455
MICHELZON Tzvi Yechezkel [1873-1942], Rabbi of Płońsk and Warsaw, father-in-law of Natan ben Rabbi Yechiel Ichel ELBERG [3] MICHELZON Hersz Chaskiel [1873-1942], rabin Płońska i Warszawy, teść Natana syna rabina Chila ELBERGA [3] 239, 311, 455, 482
MICHOWICZ A. MICHOWICZ / MIECHOWICZ A. 727
MICHOWICZ Y. MICHOWICZ / MIECHOWICZ   266, 735
MICHOWITZ Avraham Leibish MICHOWICZ / MIECHOWICZ Abraham Lajb 655
MICHOWITZ Necha Nechtzia MICHOWICZ / MIECHOWICZ Necha Nechcia 655
MICHOWITZ Refael ben Avraham Leibish and Necha Blima MICHOWICZ / MIECHOWICZ Rafał syn Abrama Lajba i Nechy Blimy 655
MICHOWITZ Tzipa MICHOWICZ / MIECHOWICZ Cypa 655
MIECHOWSKI Yosef MIECHOWSKI Jozef 100, 740
MIECHOWSKI   MIECHOWSKI   117, 121, 233
MILGRAM Geniek, married Manya GOLDBERG MILGRAM Geniek, mąż Mani GOLDBERG 539
MILGRAM nee GOLDBERG Manya bat Leib and Frieda, wife of Geniek MILGRAM zd. GOLDBERG Mania córka Lajba i Frajdy, żona Geńka 539
MILGROM Bronia MILGROM Bronia 605
MILGROM Ganek MILGROM Geniek 604, 605
MILGROM Gina MILGROM Giena 605
MILGROM Sala MILGROM Sala 604
MILGROM nee GOLDBERG Mania MILGROM zd. GOLDBERG Mania 605
MILICHEWICKA Ita bat Yaakov MAŁACHOWICKA Ita Jakubówna 214
MILICHEWICKA Ms. MAŁACHOWICKA Pani 250
MILICHEWICKA nee MARISHINSKI Hadassa Rachel bat Eliezer Reuven, wife of Yaakov MAŁACHOWICKA zd. MARYSIŃSKA Hudesa Ruchla córka Lajzera Rywena, żona Jakuba 213
MILICHEWICKI Reuven ben Yaakov MAŁACHOWICKI Rywen Jakubowicz 214
MILICHEWICKI / MILICHOWCKI Yaakov ben Yaakov, teacher, brother-in-law of Reuven HALEVI MAŁACHOWICKI Jakub Jakubowicz, nauczyciel, szwagier Rywena HALEWIego 206, 212-214, 248, 392
MILINARSKI Avraham ben Emanuel MŁYNARSKI Abram Emanuelowicz 656
MILINARSKI Emanuel ben Yisrael MŁYNARSKI Emanuel Izraelowicz 656
MILINARSKI Reizel bat Emanuel MŁYNARSKA Rajzla Emanuelówna 656
MILINARSKI Yedidya MŁYNARSKI Dydie 266, 656
MILINARSKI nee -- Rivka bat Yedidya MŁYNARSKA zd. -- Rywka córka Dydie 656
MILLE [MIEHLE] Volksdeutscher MILE folksdojtsz 498, 545
MILLER Leib MILER Lajb 90, 171
MINC Yitzchak Aryeh MINC Icek Arie 245
MINTZ factory “Mintz & Aharonson” MINC fabryka “Minc & Aronzon” 411, 412
MINTZ Yitzchak, married daughter of Moshe and Shifra AHARONSON MINC Icek, mąż córki Moszka i Szyfry ARONZONÓW 411, 412
MIZES Yitzchak HaKohen, Rabbi MIZES Icek HaKohen, rabin 80, 325, 327
MOGDEN Eli MOGDEN Elia 92
MOHILEVER Shmuel [1824-1898], Rabbi of Bialystok [3] MOHILEWER Szmul / Samuel [1824-1898], rabin Białegostoku [3] 394
MOKDONI Dr. MOKDONI dr 233, 456
MOLCHO Shlomo MOLCHO Szlama 350
MONTEFIORE Moses MONTEFIORE Mozes 136, 419
MORGENSTEIN   MORGENSZTAJN / MORGENSZTERN   113
MORGENSTERN Avraham MORGENSZTERN Abram 90, 101, 102, 105, 112-115, 117, 171, 203, 204, 224, 236, 252, 256, 456, 573
MORGENSTERN Chaim Yisrael [1840-1905], Rabbi, Admor of Kotzk [grandson of Menachem Mendel] [3] MORGENSZTERN Chaim Izrael [1840-1905], rabin, admor Kocka [wnuk Menachema Mendla] [3] 151
MORGENSTERN David ben Mendele [1809-1873], [Rabbi of Kotzk] [3] MORGENSZTERN Dawid Mendlowicz [1809-1873], [rabin Kocka] [3] 151
MORGENSTERN Menachem Mendel [1787-1859], Rabbi and Gaon of Kock [3] MORGENSZTERN Menachem Mendel [1787-1859], rabin i gaon Kocka [3] 150, 208, 323
MORGENSTERN Moshe Chaim MORGENSZTERN Moszek Chaim VI
MORGENSTERN Moshe Mordechai ben Chaim Yisrael [1862-1929], Admor of Pilawa [3] MORGENSZTERN Moszek Mordka [1862-1929] syn Chaima Izraela, admor Pilawy [3] 151
MORGENSTERN Tzvi ben Chaim Yisrael [1858-1920], Admor of Lukow [3] MORGENSZTERN Hersz syn Chaima Izraela [1858-1920], admor Łukowa [3] 151
MORGENSTERN Yitzchak Zelig ben Chaim Yisrael [1866-1939], Admor of Sokolow, father-in-law of Aharon Yisrael BORNSZTEJN [3] MORGENSZTERN Icek Zelik syn Chaima Izraela [1866-1939], admor Sokołowa, teść Arona Izraela BORENSZTAJNA [3] 151, 321
MORGENSTERN Yosef ben Chaim Yisrael, Admor of Kotzk MORGENSZTERN Jozef syn Chaima Izraela, admor Kocka 151
MORGENSTERN-FRANKEL Yocheved bat Yitzchak Zelig MORGENSZTERN-FRENKIEL Jochwed córka Icka Zelika 151
MORGENSZTERN A. MORGENSZTERN A. 239
MORGENTHAU   MORGENTAU   103
Moshe the Water Carrier Moszek Nosiwoda 481
Moshe Aharon Gaon, Rabbi and ABD of Strykow Moszek Aron gaon, rabin i ABD Strykowa 31, 285, 286
Moshe Leib of Sasow Moszek Lajb z Sasowa 379
Moshe Yosel   Moszek Josek   584
Moshel the bottler Moszek butelkarz 186
MOSKOWICZ nee SZEPS Zofia bat Menachem Mendel MOSZKOWICZ zd. SZEPS Zofia Mendlówna 700
MOSTOWSKI Representative of the Royal Secretary MOSTOWSKI komisarz królewski 16, 17, 26
MOSZKOWICZ A. MOŚKOWICZ / MOSZKOWICZ A. 272
MOSZKOWICZ Feivish MOŚKOWICZ / MOSZKOWICZ Fajwisz 201, 202, 712
MOSZKOWICZ Leizer MOŚKOWICZ / MOSZKOWICZ Lajzer 10, 14, 15, 19
NACHUMS [3]   return Shabtai - see BIZBERG Pinchas [3] NACHUMS [3] Szapsie - zob. BIZBERG Pinchas [3]  
NAFTALI Brothers NAFTALI Bracia 173
NAFTALI head of school NAFTALI dyrektor szkoły 219
NAFTALI M. NAFTALI M. 96-98, 121, 233
NAIMAN   NAJMAN   534
NAKRICE Miss S. NIEKRYCZ Panna S. 261
NAKRICE Tovia NIEKRYCZ Towie 263, 265
Namiestnik [= title] governor Namiestnik namiestnik 25, 66, 67
Napoleon   Napoleon   11
NEIMAN Yitzchak NAJMAN Icek 673
NEIMAN nee PZEDWORSKI Rivka bat Avraham NAJMAN zd. PRZEDWORSKA Rywka Abramówna 673
NEKRICZ Avraham NIEKRYCZ Abram 174
NEKRICZ Baruch, father-in-law of Avraham Chaim MICHELSON NIEKRYCZ Boruch, teść Abrama Chaima MICHELZONA 455
NEKRICZ Izaak NIEKRYCZ Izak / Ajzyk 199
NEKRICZ Nathan NIEKRYCZ Natan 726, 727, 735
NEKRICZ Yaakov NIEKRYCZ Jakub 236
NEKRITZ widow NIEKRYCZ wdowa 112
NEKRITZ Yitzchak ben Avraham NIEKRYCZ Icek Abramowicz 88, 113, 114, 127, 131
NEUBAUER / NOWOMIESKI German physician NAJBAUER / NOWOMIEJSKI lekarz niemiecki 94
NEUHAUS nee KANERZUKER Frania NAJHAUS zd. KANERCUKIER Frania 605
NIECKI   NICKI   29
NIKEL Bartolomiej NYKIEL / NICKEL Bartłomiej 42, 43
Nikolai II Czar Mikołaj II Car 217
Nikolai Nikoleivich   Mikołaj Mikołajewicz   191
NISSENBAUM Yitzchak NYSENBAUM Icek 569
NISZKOWSKI Mendel NISZKOWSKI Mendel 243, 245-248
NOMBERG H. D. NOMBERG / NAUMBERG H. D. 217, 342, 352
NOMBERG Yechezkel [1786-1856], Rabbi of Lodz, son-in-law of Pinchas HAKOHEN [3] NAUMBERG Chaskiel [1786-1856], rabin Łodzi, zięć Pinkusa KOHNA [3] 284
NORDAU Max, Dr. NORDAU Maks, dr 251, 349, 375
ODONIC   return Wladyslaw, the great Polish Duke ODONIC Władysław, wielki polski książę 8
OGER editor UGIER wydawca 233
OPOZDOWER Zvulun OPOZDOWER Zwulen 272
ORBACH Itzel ORBACH / AUERBACH Icek 172
ORSTEIN nee BERLINER Hadasa ORSZTAJN zd. BERLINER Hudesa 601
ORVI Yosef ORWI Jozef 594
ORVI-WRONSKI Batya ORWI-WROŃSKA Basza 595, 632
ORVI-WRONSKI Shay ORWI-WROŃSKI Szaja 631
ORVI-WRONSKI Yaakov ORWI-WROŃSKI Jakub 631
ORVI-WRONSKI Yosef ben Zeev ORWI-WROŃSKI Jozef Wolfowicz 631
ORZESZKOWA Eliza ORZESZKOWA Eliza 344, 352
OSTROWSKI Mrs. OSTROWSKA Pani 258
OTOMANOV army commander OTOMANOW komendant wojskowy 402
OZORKOWER Chanoch, Rabbi OZORKOWER Henoch, rabin  
PACANOWSKA nee HaKOHEN   return Dina bat Rabbi Shlomo Yehuda Leib, wife of Rabbi David PACANOWSKA zd. KOHN Dyna, córka rabina Szlamy Judy Lajba, żona rabina Dawida 304
PACANOWSKI David ben Yosef, Rabbi, husband of Dina bat Rabbi Shlomo Yehuda Leib HaKOHEN PACANOWSKI Dawid Jozefowicz, rabin, mąż Dyny, córki rabina Szlamy Judy Lajba 304
PACANOWSKI Shalom Tzvi ben David and Dina nee HaKOHEN PACANOWSKI Szulim Hersz, syn Dawida i Dyny zd. KOHN 304
PACANOWSKI   PACANOWSKI   375
PACHTASZ [= occupation] Mendel, the tenant Mendel pachciarz szynki 21
PANTEL Yosef PANTEL Jozef 243, 502, 545
PARIZER Leib PARYZER Lajb 78, 98, 174, 178, 244, 516, 592
PASCAL   PASKAL   317
PATEK Polish optician PATEK optyk polski 94
PAWINSKI Adolf PAWIŃSKI Adolf 5
PAWINSKI Jan PAWIŃSKI Jan 67
PAWINSKI Pole with German wife PAWIŃSKI Polak z żoną niemiecką 374
PELTENBERG Ervin PELTENBERG Erwin 587
PELTENBERG Frau PELTENBERG Pani 587
PERETZ Y. L. PEREC J. L. 227, 253
PERLA Avraham PERLA Abram 668
PERLA nee FISHER Riva bat Shlomo Zalman PERLA zd. FISZER Rywa córka Szlamy Zalmana 668
PETAIN Henri-Philippe PÈTAIN Henryk Filip 52
PETROWICZ Gershon PIOTROWICZ Gerszon 114
PIELKA Stanislaw PIELKA Stanisław 349
PIENKOWSKI mayor of Zgierz and Łódź PIEŃKOWSKI prezydent miasta Zgierz i Łódź 94
PIENKOWSKI Pole with German wife PIEŃKOWSKI Polak z żoną niemiecką 374
PIETROSZINSKI Jan PIETRUSIŃSKI Jan 4, 5
PIETROWICZ A. PIOTROWICZ A. 253
PILCKI Yitzchak PILSKI Icek 267
PILOWSKI Yaakov PIŁOWSKI Jakub XV, 477
PINCHEWSKI Shmuel PIŃCZEWSKI Szmul 622
PINCHEWSKI nee BIALOSTOCKI Sonia Sara bat Yeshayahu Hillel PIŃCZEWSKA zd. BIAŁOSTOCKA Sonia Sura córka Szai Hilela 622
Piniush   Pinesz / Pinkus   511
PINKUS Maria PINKUS Maria 45
PLACKI Shlomo PŁOCKI Szlama 61
PLASMONOWA Ms. PLESMANOWA Pani 221
PLATO   PLATON   317, 334
PLENCHKA Karl PLENCHKA Karol 191
PODLOWSKI Yerachmiel PODŁOWSKI Rachmil 110
PODMASKI Baruch ben David PODDĘBSKI / PODEMBSKI Boruch Dawidowicz 664
PODMASKI David, married Sheva PODDĘBSKI / PODEMBSKI Dawid, mąż Szejwy 664
PODMASKI M. PODDĘBSKI / PODEMBSKI M. 274
PODMASKI Sender ben David PODDĘBSKI / PODEMBSKI Sender Dawidowicz 664
PODMASKI Sheva, wife of David PODDĘBSKA / PODEMBSKA Szejwa Dawidowa 664
POIZNER Yaakov Moshe POZNER Jakub Moszek 150, 151
POIZNER-BERLINER Rachel bat Yaakov Moshe POZNER-BERLINER Ruchla córka Jakuba Moszka 150
PONIATOWSKI   PONIATOWSKI   17
PORTUGALI Mendel PORTUGAL Mendel 450
POSNERSOHN Chaim POZNERZON Chaim 100, 114
POSNERSOHN Eliezer POZNERZON Lajzer 114, 278
POSNERSOHN L. POZNERZON L. 96, 102, 121
POSNERSOHN Moshe POZNERZON Moszek 114
POZNANSKI A. Sh., Dr. POZNAŃSKI A. Sz., dr 352
POZNANSKI M. POZNAŃSKI M. 266
POZNANSKI Yaakov POZNAŃSKI Jakub 92
POZNANSKI Yechezkel POZNAŃSKI Chaskiel 674
POZNANSKI nee FREUNDLICH Rivka bat Shmuel POZNAŃSKA zd. FRAJNDLICH Rywka Szmulówna 674
POZNER Leibish, brother-in-law of Nota HEINSDORF POZNER Lajbuś, szwagier Nuty HAJNSDORFA 756
POZNERSON A. POZNERZON A. 161
POZNERSON Mrs. Tzirel POZNERZON Pani Cyrla 500, 583
POZNERSON Tovka POZNERZON Gitla 263, 265
POZNERZON Chaim Pinchas ben Tzirel POZNERZON Chaim Pinkus syn Cyrli 236, 240, 583
POZNERZON Sender POZNERZON Sender 245
POZNERZON Yosef POZNERZON Jozef 200
PRASHKER Henia PRASZKIER Henia 641
PRASHKER Mania PRASZKIER Mania 641
PRASHKER Moshe PRASZKIER Moszek 641
PRASHKER nee SEGAL Leja PRASZKIER zd. SEGAŁ Łaja 641
PRASZKER David PRASZKIER Dawid 253, 255, 270
PRASZKER E. PRASZKIER E. 200
PRASZKER Shalom ben Feibish PRASZKIER Szulim Fajbusiowicz 264, 677
PRASZKER Shlomo PRASZKIER Szlama 234
PRASZKER Yisrael PRASZKIER Izrael 171
PRASZKER   PRASZKIER   246
PREIZ Meir PRAJS Majer 415
PRESHKER David PRASZKIER Dawid 115
PRESHKER Feibish ben Juda PRASZKIER Fajbuś Judkowicz 677
PRESHKER Meir ben Feibish PRASZKIER Majer Fajbusiowicz 677
PRESHKER Moshe PRASZKIER Moszek 114
PRESHKER Yisrael Mordechai PRASZKIER Izrael Mordka 101, 113
PRESHKER nee ZICHELINSKI Rachel, wife of Feibish PRASZKIER zd. ŻYCHLIŃSKA Rucha Fajbusiowa 677
PRESHKER-GRUSSMAN Esther bat Feibish PRASZKIER-GROSMAN Estera Fajbusiówna 266, 677
PRINZ Aryeh ben Menachem PRYNC Arie / Lajb Mendlowicz 669
PRINZ Menachem (Max) PRYNC Mendel (Maks) 669
PRINZ Michel PRYNC Michał 97, 415
PRINZ nee KOPEL Hinda bat Moshe Yaakov, wife of Menachem (Max) PRYNC zd. KOPEL Hinda córka Moszka Jakuba, żona Mendla (Maksa) 669
PRUSKI Yisrael PRUSKI Izrael 692
PRUSKI nee RUS Ita Feiga bat Fishel, wife of Yisrael PRUSKA zd. RUS / RUSS Ita Fajga Fiszlówna, żona Izraela 692
PRUSZINOWSKI master weaver PRUSINOWSKI mistrz tkacki 373
PRZEDWORSKI   PRZEDWORSKI   507
PRZEWORSKI daughters of Avraham PRZEDWORSKIE córki Abrama 249
PRZEWORSKI Eliahu Feivel PRZEDWORSKI Eliasz Fajwel 245
PRZEWORSKI Shlomo David PRZEDWORSKI Szlama Dawid 245, 246
PRZEWORSKI Yitzchak PRZEDWORSKI Icek 245, 246
PSZYTIK Binem David PRZYTYK Binem Dawid 178, 179
PZEDWORSKI Avraham ben Shimon PRZEDWORSKI Abram Szymonowicz 673
PZEDWORSKI Chava bat Eliahu Shraga, wife of Avraham PRZEDWORSKI Chawa córka Eliasza Fajwla, żona Abrama 673
PZEDWORSKI Dvora bat Avraham PRZEDWORSKA Dwojra Abramówna 673
PZEDWORSKI Eliahu Shraga ben Avraham PRZEDWORSKI Eliasz Fajwel Abramowicz 673
PZEDWORSKI Fishel Bunim ben Avraham PRZEDWORSKI Fiszel Binem Abramowicz 673
PZEDWORSKI Shimon ben Avraham PRZEDWORSKI Szymon Abramowicz 673
PZEDWORSKI Shlomo David ben Avraham PRZEDWORSKI Szlama Dawid Abramowicz 673, 712
PZEDWORSKI Yitzchak ben Avraham PRZEDWORSKI Icek Abramowicz 673
PZEDWORSKI Yocheved bat Avraham PRZEDWORSKA Jochwet Abramówna 673

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Zgierz, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 20 Feb 2010 by LA