Table of Contents Next Page »

Index to the English translation of the Zgierz Yizkor Book

Prepared by Petje Schroder

Notes
[1] contents unclear
[2] Petje not certain about name
[3] added by Petje in [...] brackets
Polish spelling was used as most frequently found in vital records, even if incorrect
Index refers to the pagination of the published English translation which is different from the page reference in the web site
zd. = z domu [nee]
Initial “Y.” can be in Polish A., I., J., Ch., D., H., R., S. or Sz.
ABD - Ab Beit Din / Head of the Rabbinical Court / Przewodniczący Sądu Rabinackiego


Surname Given Name/s Nazwisko Imię / imiona Page / Strona
ABBA   return F. ABBA F. XIV
Abba Yankel porter Aba Jankiel tragarz 149
ABRAMOWICZ A. ABRAMOWICZ A. 735
ABRAMOWICZ Aharon ABRAMOWICZ Aron 264, 266
ABRAMOWICZ David ABRAMOWICZ Dawid 588
ABRAMOWICZ Yitzchak ABRAMOWICZ Icek 267
ABRAMOWICZ-SZAPSZOWICZ Frania ABRAMOWICZ-SZAPSIOWICZ Frania 736
ABRAMOWITZ Aharon ABRAMOWICZ Aron 671
ABRAMOWITZ nee FELDON Aharon ABRAMOWICZ zd. FELDON Rywka Ruchla Benjaminówna 671
ACHERT German family AJCHERT / EICHERT rodzina niemiecka 373
ADER Chana bat Shmuel ADER Chana Szmulówna 592
ADER Nathan ben Shlomo David, married Esther Malka ADER Natan syn Szlama Dawida, mąż Estery Małki 96, 101, 111, 114, 121, 176, 516, 592
ADER Shmuel ben Nathan, married Dvora BUMES ADER Szmul Natanowicz, mąż Dwojry BOMS 592
ADER nee BUMES Dvora bat Tovia Kopel, wife of Shmuel ADER zd. BOMS Dwojra córka Towia Kopla, żona Szmula 592
ADER nee PRIZER Esther Malka bat Aryeh Leib, wife of Nathan ADER zd. PARYZER Estera Małka córka Aria Lajba, żona Natana 592
ADLER Y. ADLER   246
Aharon Yitzchak (Nechemia Itzel) Aron Icek (Chemie Icek) 483, 586
AHARONSON Avraham ben Moshe ARONZON / ARONOWICZ Abram Moszkowicz 245, 411, 412, 432
AHARONSON Moshe, married Shifra ARONZON / ARONOWICZ Moszek, mąż Szyfry 249, 411
AHARONSON Mrs. ARONZON / ARONOWICZ Pani 500
AJZENSZMIDT Avraham AJZENSZMIDT Abram 245-248
AJZENSZMIDT Shmuel AJZENSZMIDT Szmul 245, 248
AJZENSZTADT   AJZENSZTADT   375
AKBIA Leizer ben Mordechai and Gnendel AKAWIE Lajzer syn Mordki i Genendli 663
AKBIA Mordechai AKAWIE Mordka 663
AKBIA nee PODMASKI Gnendel Esther Malka bat Baruch and Nechama AKAWIE zd. PODDĘBSKA / PODEMBSKA Genendla Estera Małka córka Borucha i Nechy 663
AKBIA-SHPREI Leah AKAWIE-SZPREJ Łaja 663, 664
AKBIA-STOPAI Mira AKAWIE-STOPAJ Mira 663, 664
AKERMAN Avraham Yitzchak ben Moshe Meir AKERMAN / AKIERMAN Abram Icek syn Moszka Majera 593
AKERMAN Avraham Yitzchak ben Yosef, married Esther Golda GRUZWORCEL AKERMAN / AKIERMAN Abram Icek Jozefowicz, mąż Estery Gołdy GROSWURCEL 593
AKERMAN Chaya bat Moshe Meir AKERMAN / AKIERMAN Chaja córka Moszka Majera 593
AKERMAN Moshe Meir ben Avraham Yitzchak, married Perl HOFSTEIN AKERMAN / AKIERMAN Moszek Majer syn Abrama Icka, mąż Perli HOFSZTAJN 271, 593, 713
AKERMAN Shlomo ben Moshe Meir AKERMAN / AKIERMAN Szlama syn Moszka Majera 593
AKERMAN nee GRUZWORCEL Esther Golda bat Naftali Hertzke, wife of Avraham Yitzchak AKERMAN zd. GROSWURCEL Estera Gołda córka Naftaliego Hercka, żona Abrama Icka 593
AKERMAN nee HOFSTEIN Perl bat Moshe Eliezer, wife of Moshe Meir AKERMAN zd. HOFSZTAJN Perla córka Moszka Lajzera, żona Moszka Majera 593
ALBERSZTEJN Yaakov ALBERSZTAJN Jakub 264, 265, 510
Aleksander Grand Duke of Lithuania and King of Poland Aleksander Wielki Książę Litewski i Król Polski 9
Alexander I. Czar Aleksander I Car 11, 25
Alexander II. Czar Aleksander II Car 67, 70
Alexander III. Czar Aleksander III Car 352
Alexei the Kaplan of Zgierz Aleksej kapłan Zgierza 1
ALONI David ben Yaakov and Esther ALONI Dawid syn Jakuba i Estery 704, 705
ALONI Yaakov ALONI Jakub 705
ALONI nee KATZ Esther, wife of Yaakov ALONI zd. KAC Estera Jakubowa 705
ALPERIN Aharon, New York editor ALPERYN Aron, wydawca w Nowym Jorku 570
ALPERSON Mordechai ALPERZON Mordka 476
ALPERT Joel ALPERT Joel X
ALTER Yisrael, Admor ALTER Izrael, admor 370
ALTERMAN H., chief cantor of Lodz ALTERMAN H., główny kantor Łodzi 424
ALTERMAN Nathan ALTERMAN Natan 708
ALTMAN H. ALTMAN H. 227
ANDERS General ANDERS generał 386, 563, 728
ANGEL Menachem (Manes) ENGEL Menachem (Manes) XII
ANGEL Yaakov ENGEL Jakub 249
ANIELEWICZ Mordechai ANIELEWICZ Mordechaj 459, 757
APPEL Jehuda APEL Juda 354
ARISTOTLE   ARYSTOTELES   317, 334
ARLOZOROV Chaim, Dr. ARLOZAROW Chaim, dr 276, 488
ARONSON master weaver ARONZON / ARONOWICZ mistrz tkacki 373
ARONSON Moshe ARONZON / ARONOWICZ Moszek 114
ARYEH Abu ARIE Abu XII, XVI, 538
ASCH Sholem ASZ Szolem / Szulim 413
ASHKENAZI Tzvi, Gaon [1658-1718] [3] ASZKENAZY Hersz, gaon [1658-1718] [3] 150
ATNER Aharon ETNER Aron 540
ATNER Aryeh ETNER Arie 541
ATNER Stefan ETNER Stefan 541
AUERBACH Meir, Rabbi AUERBACH Majer, rabin 419
AUERBACH Zeev Wolf, Gaon and ABD of Leczyca AUERBACH Wolf, gaon i ABD Łęczycy 322
AUERBACH / ORBACH Chaim [1755-1840] ben Yitzchak Itzik AUERBACH of Lissa, Gaon, Rabbi and ABD of Leczyca [3] AUERBACH / ORBACH Chaim [1755-1840] syn Icka AUERBACHA z Leszna, gaon, rabin i ABD Łęczycy [3] 31, 285, 306
AVISHUV Y. AWIJASZUW   XIV
AVIYASHUV Y. AWIJASZUW   399
Avraham Mordechai [LEWIN] [3] Rabbi, son of Chanoch Henech Abram Mordka [LEWIN] [3] rabin, syn Chanocha Henecha 430
Avrahamele [3] see LANDAU Avraham [3] Abramele [3] zob. LANDAU Abram [3]  
AVRAHMOWICZ nee SZEPS Saltza Dr. bat Moshe Yaakov ABRAMOWICZ zd. SZEPS Salcia dr, córka Moszka Jakuba 700
BACH   return   BACH   402
BALFOUR   BALFOUR   101, 120, 179, 194, 260, 319, 416, 572
BANDA German physician BANDE / BANDO lekarz niemiecki 94
BANDA Ms. BANDE / BANDO Pani 250
BANDA Yaakov BANDE / BANDO Jakub 245
BANDE Henech BANDE / BANDO Henoch 122
BANDKOWSKI David BENDKOWSKI Dawid 178, 200, 432
BANDKOWSKI Yosef BENDKOWSKI Jozef 246, 248
BAR ILAN [BERLIN] [3] Meir ben Naftali Tzvi BERLIN [1880-1949], Rabbi [3] BAR ILAN [BERLIN] [3] Majer syn Naftaliego Hersza [1880-1949], rabin [3] 741
BARABASH Agatha BARABASZ Agata 751, 753
BARABASH Shmuel from Odessa BARABASZ Szmul z Odesy 358, 365, 366, 753
BARLICKI   BARLICKI   195
BARST [BORST] German industrial BORST niemiecki przemysłowiec 93
BARUCH Avraham Yitzchak BARUCH / BORUCH Abram Icek 601
BARUCH Baruch BARUCH / BORUCH Boruch 601
BARUCH Bracha BARUCH / BORUCH Brucha 601
BARUCH Chaim Zalman BARUCH / BORUCH Chaim Zalman 601
BARUCH Golda Rachel BARUCH / BORUCH Gołda Ruchla 601
BARUCH Zisel BARUCH / BORUCH Zysla 601
BARUCH Ziskind BARUCH / BORUCH Zyskind 601
BARUCH nee BORKOWSKI Feiga Lea BARUCH / BORUCH zd. BORKOWSKA Fajga Łaja 601
BAUM Abe BAUM Aba 200
BAUM Abe (Abele Kashemacher) BAUM Aba (Abele Kaszemacher) 178
BAUM David BAUM Dawid XI, 163, 238, 268, 270, 271, 432
BAUM   BAUM   566
BAUM Yisrael Leib BAUM Izrael Lajb 673
BAUM nee PZEDWORSKI Chaya Rachel bat Avraham BAUM zd. PRZEDWORSKA Chaja Ruchla Abramówna 673
BAWES Izer BOAS ? Iser 200
BECHLER Berish BECHLER Berysz 116, 244, 248, 499
BEGIN M. BEGIN M. 277
BEIT-HALEVI Y. D. BEJT-HALEWI D. XIV, 342
BEK Polish foreign minister BECK minister spraw zewnętrznych 560
BEKERSPIGEL Avraham ben Binyamin BEKIERSZPIGIEL Abram Benjaminowicz 602
BEKERSPIGEL Binyamin ben Yaakov Yitzhak HaKohen BEKIERSZPIGIEL Benjamin syn Jakuba Icka HaKohen 602
BEKERSPIGEL Blima BEKIERSZPIGIEL Blima 602
BEKERSPIGEL Esther BEKIERSZPIGIEL Estera 602
BEKERSPIGEL Gittel BEKIERSZPIGIEL Gitla 602
BEKERSPIGEL Miriam BEKIERSZPIGIEL Mariem 602
BEKERSPIGEL Rachel BEKIERSZPIGIEL Ruchla 602
BEKERSPIGEL Rhoda BEKIERSZPIGIEL Ruda 602
BEKERSPIGEL Rivka BEKIERSZPIGIEL Rywka 602
BEKERSPIGEL Yaakov Yitzhak HaKohen BEKIERSZPIGIEL Jakub Icek HaKohen 602
BEKERSPIGEL nee GELBARD Yenta bat Sender BEKIERSZPIGIEL zd. GELBART Jenta Senderówna 602
BEKERSZPIGIEL Avraham BEKIERSZPIGIEL Abram 245, 246
Ben Avigdor [pseudonym of Avraham Leib Shalkowitz 1867-1921] [3] Ben Awigdor [pseudonim Abrahama Lajba Szalkowicza 1867-1921] [3] 146
BEN SHIMON W. BEN SZIMON / SZYMONOWICZ W. XV, XVI, 512, 552
BEN SHIMON Z. BEN SZIMON / SZYMONOWICZ Z. XIV, 434
BENDERSKI Baruch BENDERSKI Boruch 476
BEN-MENACHEM Aryeh BEN-MENACHEM / MENDLOWICZ Arie / Lajb 361
BENNET Gershon BENET Gerszon 176, 712
BENNET Moshe BENET Moszek 337, 340, 356
BENNET Shmuel BENET Szmul 106, 113, 114
BENNET widow of Moshe BENET wdowa Moszka 118
BEN-SIRA F. BEN-SIRA F. XII, 209
BEN-SROK F. BEN-SROK F. XII, 204
BENTKOWSKI B. BENDKOWSKI B. 199
BEN-YOSEF [3] see ZELGOW, Moshe [3] BEN-JOSEF [3] zob. CELGÓW, Moszek [3]  
BER B. BER B. 735
BER Emanuel BER Emanuel 170
BER Henech BER Henoch 170
BER Simcha BER Symcha 279
BER   BER   617
BERDITCHEVER Levi Yitzchak BERDYCZEWER Lewi Icek 475
BERENSTEIN T. BERENSZTAJN / BERNSZTAJN T. 508
BERGER Aharon Yosef ben Yechezkel (1878-1934) born in Podamwice, grandson of Rabbi Yitzchak Yaakov KAUFMAN BERGER Aron Jozef Chasklowicz (1878-1934) ur. w Poddębicach, wnuk rabina Icka Jakuba KAUFMANA 96-98, 100-102, 114, 117, 121, 175, 176, 248, 415, 433-436
BERGER David BERGER Dawid XII, XIII, 238, 251, 253, 255, 268, 270
BERGER Yechezkel BERGER Chaskiel 434
BERGER   BERGER   511, 583, 585
BERGER Yitzchak of Warsaw BERGER Icek z Warszawy 668
BERGER nee FISHER Mania bat Shlomo Zalman BERGER zd. FISZER Mania córka Szlamy Zalmana 668
BERGHOLTZ Perl BERGHOLC Perla 88
BERIL Menashe BERYL Menasze 57, 58
BER-JAKUBOWICZ Dora BER-JAKUBOWICZ Dora / Dwojra 640, 641, 643
BERKOWICZ   BERKOWICZ   93
BERLIN Naftali Tzvi [1816-1893], Gaon, father of Rabbi Meir Bar-Ilan [3] BERLIN Naftali Hersz [1816-1893], gaon, ojciec rabina Majera Bar-Ilana [3] 136, 741
BERLINER Aharon David, Rabbi BERLINER Aron Dawid, rabin 600, 601
BERLINER Avraham BERLINER Abram 174
BERLINER Binyamin ben Aharon David BERLINER Benjamin syn Arona Dawida 601
BERLINER D. BERLINER D. 200
BERLINER David Aryeh BERLINER Dawid Lajb 440, 453
BERLINER Leibish [ben Avraham David Tevele] of Piotrkow, [Rabbi, “Leibish Reb Teveles”, died 1831] [3]+B184 BERLINER Lajbuś [syn Abrama Dawid Tewela] z Piotrkowa, [Rabbi, “Lajbuś Reb Teweles”, zm. 1831] [3] 150, 283
BERLINER Menachem (1891-1915), ben David Aryeh and Ruchama, married Rachel BERLINER Mendel (1891-1915), syn Dawida Lajba i Rochmy, mąż Ruchli 236, 239-241, 415, 422, 438, 441, 443-453, 485, 570
BERLINER Yaakov (Baniel) (1882-1951) ben David Aryeh and Ruchama, married Pessa Elisheva bat Leibel HERZON BERLINER Jakub (Baniel) (1882-1951), syn Dawida Lajba i Rochmy, mąż Pessy Szejwy Lajbównej HERZON 89, 242, 405, 440-443, 753
BERLINER Yehoshua BERLINER Szaja XII
BERLINER Yerucham BERLINER Jeruchem 30, 92
BERLINER Yitzchak BERLINER Icek 236
BERLINER nee HERZON Pessa Elisheva bat Leibel, wife of Yaakov (Baniel) BERLINER zd. HERZON Pessa Szejwa Lajbówna, żona Jakuba (Baniela) 442
BERLINER nee SCZARANSKI Feiga bat Rabbi Binyamin, wife of Rabbi Aharon David BERLINER zd. SZCZARAŃSKA Fajga córka rabina Benjamina, żona rabina Arona Dawida 600
BERLINSKI Hillel BERLIŃSKI Hilel 29, 79, 92
BERMAN M. W. BERMAN M. W. 200
BERMAN Y. B. [= Y. M.] [3] BERMAN I. M. 200
BERNSTEIN nee FINKELSTEIN Sara BERNSZTAJN zd. FINKIELSZTAJN Sura 666
BERNSZTEJN David BERNSZTAJN Dawid 175
BERTRAM [probably acronym] Shlomo HaKohen [ben Zeev Dov RAPPAPORT], Gaon and ABD of Szkucin and Krakow [died 1858] [3] BERTRAM [prawdopodobnie to akronim] Szlama HaKohen [syn Wolfa Bera RAPAPORTA], gaon i ABD Szczekocin i Krakowa [zm. 1858] [3] 325
BHAREIR Chaim ben Yaakov BACHARIER Chaim Jakubowicz 657
BHAREIR Yaakov ben Moshe Yehoshua BACHARIER Jakub syn Moszka Szyi 657
BHAREIR nee SIRKES Mirel BACHARIER zd. SYRKIS Mirla 657
BIALIK Chaim Nachman, poet [1873-1934] [3] BIALIK Chaim Nachman, poeta [1873-1934] [3] 257, 365, 398
BIALOSTOCKI Berel BIAŁOSTOCKI Berek 622
BIALOSTOCKI Charna BIAŁOSTOCKA Czarna 622
BIALOSTOCKI Eliezer BIAŁOSTOCKI Lajzer 622
BIALOSTOCKI Mrs. BIAŁOSTOCKA Pani 250
BIALOSTOCKI Shlomo BIAŁOSTOCKI Szlama 245, 503, 510
BIALOSTOCKI Yechezkel ben Yitzchak Meir BIAŁOSTOCKI Chaskiel syn Icka Majera 622
BIALOSTOCKI Yeshayahu Hillel BIAŁOSTOCKI Szaja Hilel 622
BIALOSTOCKI Yitzchak Meir ben Yechezkel BIAŁOSTOCKI Icek Majer Chasklowicz 97, 622
BIALOSTOCKI Yosef BIAŁOSTOCKI Jozef 622
BIALOSTOCKI Yosef “Reb Yosef Shmuel Chasides” BIAŁOSTOCKI Jozef “Reb Josek Szmul Chasyd” 245, 454
BIALOSTOCKI nee BAHRIR Sonia BIAŁOSTOCKA zd. BACHARIER Sonia 622
BIALOSTOCKI nee KOREN Mania BIAŁOSTOCKA zd. KORN Mania 622
BIALOSTOCKI-ROZMAN Regina BIAŁOSTOCKA-ROZMAN Regina 694
BIALYSTOCKI treasurer BIAŁOSTOCKI skarbnik 713, 719
BIBERSZTEJN Shalom BIBERSZTAJN Szulim 266
BIELAS porters BIELAS tragarze 576, 578
BIERZENZWEIG / BIERENZWEIG Josef BIRENCWAJG Jozef 91
BINDER German family BINDER rodzina niemiecka 93, 373
BIRENSTOCK Chana Rachel BIRENSZTOK Chana Ruchla 611
BIRNSZTOCK Chana Rachel, mother-in-law of Shimshon Wolf GLICKSMAN BIRENSZTOK Chana Ruchla, teściowa Szymszona Wolfa GLIKSMANA 250
BIZBERG Baruch BIZBERG Boruch 174
BIZBERG Chemda bat Pinchas BIZBERG Chemda [?] Pinkusówna 478
BIZBERG Pinchas ben Shabtai Nachum BIZBERG Pinkus syn Szapsia Nuchema XII, XV, 179-182, 185, 187, 194-197, 474-479, 493
BLANK Avraham BLANK Abram 602
BLANK B. BLANK B. 243
BLANK Baruch BLANK Boruch 602
BLANK Chana BLANK Chana 602
BLANK Esther BLANK Estera 602
BLANK Izak BLANK Izak 602
BLANK Lea BLANK Łaja 602
BLANK M. BLANK M. 272
BLANK Menachem BLANK Mendel / Menachem 272
BLANKET Chana Liba, wife of Menachem BLANKIET Chana Liba Mendlowa 598
BLANKET Chava BLANKIET Chawa 598, 599
BLANKET Esther Hadasa BLANKIET Estera Hudesa 598
BLANKET Hadasa BLANKIET Hudesa 272
BLANKET Menachem, married Chana Liba BLANKIET Mendel, mąż Chany Liby 598
BLANKET Moshe ben Menachem BLANKIET Moszek Mendlowicz 113, 598
BLANKET Rivka BLANKIET Rywka 598
BLANKET Sara Hinda BLANKIET Sura Hinda 598
BLANKET Shaul BLANKIET Szoel 272, 508, 598, 599
BLANKET Shlomo BLANKIET Szlama 598
BLANKET Yitzchak BLANKIET Icek 598
BLANKET   BLANKIET   506
BLANKET nee ROZALSKI Sheindel bat Yitzchak and Rivka Rachel, wife of Moshe BLANKIET zd. ROZALSKA Szajndla córka Icka i Rywki Ruchli, żona Moszka 598
BLASS Itza, related to the Rabbi of Kock BLAS Icek, krewny rabina Kocka 408
BLASS Yaakov of Warsaw, father-in-law of Daniel SIRKES BLAS Jakub z Warszawy, teść Daniela SYRKISA 408
BLATEIZ Mordechai, son-in-law of the Gaon Shlomo HaKohen BERTRAM BLATTEIS / BLATAJS Mordechaj, zięć gaona Szlamy HaKohen BERTRAMA 325
BLATT   BLAT   584
BLAUSTEIN Yosef BLAUSZTAJN Jozef 114
BLAUSZTEJN Mendel of Zyrardow BLAUSZTAJN Mendel z Żyrardowa 459
BLAWAT Menashe BŁAWAT Menasze 29, 92
BLAZER Zeev BLAZER Wolf 272
BLEICHER Yoseles BLAJCHER Josele / Josek 325
Blima widow Blima wdowa 57, 58
BLIMAN Dov ben Leopold and Tova BLIMAN Ber syn Leopolda i Gitli 617, 618, 706
BLIMAN Irit BLIMAN Irit 617, 618
BLIMAN Leopold BLIMAN Leopold 617, 618, 706
BLIMAN nee HONIGSTOCK Tova BLIMAN zd. HONIGSZTOK Gitla 617, 618, 706
BLOSZTEJN Rafael Henech, Rabbi, son of the Rabbi of Lutomiersk and son-in-law of Rabbi Shmuel Yechezkel TORENBERG BLAUSZTAJN / BLUSZTAJN Rafał Henoch, rabin, syn rabina Lutomierska i zięć rabina Szmula Chaskla TORENBERGA 204-208, 248, 587, 658
BLOSZTEJN Y. Y. BLAUSZTAJN / BLUSZTAJN   200
BLOSZTEJN Yakor BLAUSZTAJN / BLUSZTAJN Jakor 508
BLUM Gershon BLUM Gerszon 30, 55, 57, 58 92
BLUMENFELD mayor of Zgierz BLUMENFELD burmistrz Zgierza 47, 56, 65, 66, 68
BLUMENTHAL Meir BLUMENTAL Majer 29, 30, 33, 92, 305
BOAZ A. BOAS A. 717
BOAZ Andzia, sister of Fela TROCKI-BOAZ BOAS Andzia, siostra Feli TROCKIEJ-BOAZ 510
BOAZ Avraham BOAS Abram XIV, 114, 161, 245, 411, 412, 736
BOAZ Avraham ben Yisrael BOAS Abram Izraelowicz 411
BOAZ Avraham, one of the first residents of Zgierz BOAS Abram, jeden z pierwszych mieszkańców Zgierza 411
BOAZ Chaim ben Yisrael BOAS Chaim Izraelowicz 100, 114, 244, 248, 411
BOAZ factory “Boaz Brothers” (Chaim and Avraham) BOAS fabryka “ Bracia Boaz” (Chaim i Abram) 245, 246, 420
BOAZ Genia BOAS Genia 510
BOAZ Meir BOAS Majer 245, 246
BOAZ Mendel BOAS Mendel 245
BOAZ Noach BOAS Noech 114, 118
BOAZ Shalom BOAS Szulim 97, 98, 114
BOAZ Yisrael ben Avraham, married Rivka BOAS Izrael Abramowicz, mąż Rywki 411, 431
BOAZ   BOAS   173, 246, 510
BOGEN Yocheved BOGEN Jochwet 279
BOMES Chava Ita, wife of Shalom Henech, the coal dealer BOMS Chawa Ita, żona Szulima Henocha, handlarza węglem 182, 188, 250, 471-473
BOMES Hillel Moshe BOMS Hilel Moszek 248
BOMES Leibel BOMS Lajb 245
BOMES M. BOMS M. 161
BOMES Mrs. BOMS Pani 254
BOMES Nota BOMS Nuta 245
BOMES Shalom Henech BOMS Szulim Henoch 182, 187-189, 249-251
BOMES Tovia Kopel, married Yocheved BOMS Towie Kopel, mąż Jochwety 114, 178, 592
BOMES   BOMS   246
BORKOWSKI Aharon Yosef BORKOWSKI Aron Jozef 601
BORKOWSKI Moshe BORKOWSKI Moszek 601
BORKOWSKI Rivka BORKOWSKA Rywka 601
BORKOWSKI Shalom Hirsch BORKOWSKI Szulim Hersz 601
BORKOWSKI Sheine Liba BORKOWSKA Szajna Liba 601
BORKOWSKI Yisrael Yehuda BORKOWSKI Izrael Juda 497, 601
BORNSTEIN Aharon BORENSZTAJN Aron 596
BORNSTEIN Avraham [1839-1910], born in Rawa, Rabbi and Gaon of Parczew, Kroszniewice, Nasielsk and Sochaczew, son-in-law of the Admor of Kock [3] BORENSZTAJN Abraham [1839-1910], ur. w Rawie, rabin i gaon Parczewa, Krośniewic, Nasielska i Sochaczewa, zięć admora Kocka [3] 318-320, 413, 431, 432, 462, 463, 596
BORNSTEIN Avraham ben David BORENSZTAJN Abram Dawidowicz XV, 115, 238, 266, 267, 321, 736
BORNSTEIN Avraham Mordechai BORENSZTAJN Abram Mordka 596
BORNSTEIN Leizer BORENSZTAJN Lajzer 29, 33, 92
BORNSTEIN Miriam BORENSZTAJN Mariem 596
BORNSTEIN Miriam Leah BORENSZTAJN Mariem Łaja 596
BORNSTEIN Rachel bat Yitzchak Menachem BORENSZTAJN Ruchla córka Icka Mendla 596
BORNSTEIN Yerachmil ben Avraham BORENSZTAJN Rachmil Abramowicz 596
BORNSTEIN nee -- Rivka, wife of Aharon Yisrael BORENSZTAJN zd. -- Rywka, żona Aron Izraela 705
BORNSTEIN nee FRENKEL Freda bat Akiva BORENSZTAJN zd. FRENKEL Frajda Kiwówna 596
BORNSZTEJN A. Z. BORENSZTAJN A. Z. 199
BORNSZTEJN Aharon Yisrael ben Gaon Shmuel, son-in-law of Rabbi Yitzchak Zelig MORGENSTERN BORENSZTAJN Aron Izrael syn gaona Szmula, zięć rabina Icka Zelika MORGENSZTERNA 321, 432, 705
BORNSZTEJN David [1876-1942] ben Gaon Shmuel, Rabin of Wyszogrod and Sochaczew, Tomaszow and Pabianice [3] BORENSZTAJN Dawid [1876-1942] syn gaona Szmula, rabin Wyszogrodu i Sochaczewa, Tomaszowa i Pabianic [3] 321
BORNSZTEJN David, married daughter of David FUERSZTER BORENSZTAJN Dawid, mąż córki Dawida FERSZTERA 373
BORNSZTEJN Henech ben Gaon Shmuel, Rabbi of Sochaczew, died 1965 BORENSZTAJN Henoch syn gaona Szmula, rabin Sochaczewa, zmarł 1965 321
BORNSZTEJN Margalit bat Yitzchak Menachem BORENSZTAJN Margolis córka Icka Mendla 463, 597
BORNSZTEJN Mendel, a relative of the Shem Mishmuel, died 1942 in the Lodz ghetto BORENSZTAJN Mendel, krewny rabina Szmula BORENSZTAJNA, zm. 1942 w getcie łódzkim 463, 464
BORNSZTEJN Miriam bat Yitzchak Menachem BORENSZTAJN Miriam córka Icka Mendla 463
BORNSZTEJN Moshe ben Gaon Shmuel, Yiddish writer “M. B. Stein”, died 1961 BORENSZTAJN Moszek syn gaona Szmula, pisarz w jidysz “M. B. Stein”, zmarł 1961 321
BORNSZTEJN Shlomo ben Henech, Rabbi of Tel Aviv, died 1970 BORENSZTAJN Szlama syn Henocha, rabin Tel Awiwa, zmarł 1970 321
BORNSZTEJN Shmuel [1856-1926], [“Shem Mishmuel”], Rabbi of Sochaczew, ben Gaon Avraham (Rabbi of Kroszniewice and Nasielsk) and Sara Tzina bat Menachem Mendel MORGENSTERN, Tzadik of Kock, married daughter (1) of Eliezer LIPMAN and Mirel (2) bat Moshe Natan Szpiro, ABD of Kozienice, moved to Lodz, Zgierz and died 1926 in Otwock, buried in Sochaczew [3] BORENSZTAJN Szmul [1856-1926], [“Shem Mishmuel”], rabin Sochaczewa, syn gaona Abrama (rabina Krośniewic i Nasielska) i Sury Cyny, córki Mendla MORGENSZTERNA, cadyka Kocka, mąż córki Lajzera LIPMANA (1) i Mirli (2) córki Moszka Natana Szpiro, ABD Kozienic, przeprowadził się do Łodzi i Zgierza, zmarł 1926 w Otwocku, pochowany w Sochaczewie [3] 318-320, 463
BORNSZTEJN Shmuel Avraham ben Aharon Yisrael (1928-1948) BORENSZTAJN Szmul Abram syn Arona Izraela (1928-1948) 321, 705
BORNSZTEJN Yitzchak Menachem, “Mendel Siedlicer”, grandson of Gaon Zeev Nachum, Rabbi of Biala, married Elka WOLF BORENSZTAJN Icek Mendel, “Mendel Siedlicer”, wnuk gaona Wolfa Nuchema, rabina Białej, mąż Elki WOLF 266, 462, 463, 597
BORNSZTEJN Z. BORENSZTAJN Z. 200, 288
BORNSZTEJN Zeev Nachum, Gaon and Rabbi of Biala BORENSZTAJN Wolf Nuchem, gaon i rabin Białej 462
BORNSZTEJN nee MORGENSTERN Sara Tzina bat Menachem Mendel, wife of Avraham BORENSZTAJN Sura Cyna Mendlówna, żona Abrama 318, 323
BORNSZTEJN nee FUERSZTER Mrs., bat David, older sister of Miriam EIGER nee FUERSZTER, wife of David BORENSZTAJN zd. FERSZTER Pani Dawidówna, starsza siostra Mariem EIGER zd. FERSZTER, żona Dawida 373
BORNSZTEJN nee WOLF Elka, wife of Yitzchak Menachem BORENSZTAJN zd. WOLF Elka, żona Icka Mendla 597
BORODISZCZ mayor of Zgierz BRZECHWA burmistrz Zgierza 48
BORST firm BORST zakład 217
BOTASHANSKI   BOTASZAŃSKI   475
BOZINSKI Chava WRZĄCKA / WRZONSKA Chawa 272
BOZYN A. BUZYN A. 200
BRAFMAN Mordechai BRAFMAN Mordka 644
BRAFMAN nee JAKUBOWICZ Esther bat Hirsh BRAFMAN zd. JAKUBOWICZ Estera Herszkówna 644
BRAHN Yitzchak BRAUN Icek 114
BRANCHER [2] factory BRANCHER [2] fabryka 278
BRAND Volksdeutscher BRAND folksdojtsz 501
BRANDT David BRANDT Dawid 602
BRANDT Esther Chaya BRANDT Estera Chaja 602
BRANDT Shlomo BRANDT Szlama 602
BRANDT Yochanan BRANDT Jochen 602
BRANDT nee ZUSMAN Leah BRANDT zd. ZYSMAN Łaja 602
BRAUN   BRAUN   178
BREITBERG Mendel BRAJTBERG Mendel 643
BREITBERG Shmuel BRAJTBERG Szmul 643
BREITBERG nee JAKUBOWICZ Sheindel bat Mendel BRAJTBERG zd. JAKUBOWICZ Szajndla Mendlówna 643
BRETSCHNEIDER Y. BRETSZNAJDER / BRETTSCHNEIDER   71, 233
BRETSHNEIDER German family BRETSZNAJDER / BRETTSCHNEIDER rodzina niemiecka 373
BRIN Mordechai BRYN Mordka 610
BRIN Moshe Meir BRYN Moszek Majer 610
BRIN nee COHEN Pessa BRYN zd. KOHN Pessa 610
BRODZKY   BRODZKI   352
BROMBERG A[vraham] Y[itzchak], Rabbi [3] BROMBERG A[bram] I[cek], rabin [3] XIII, 299, 756
BRONIECKI Shabtai Nachumís [= Pinchas BIZBERG's] best friend [3] BRONIECKI najdroższy przyjaciel Szapsia Nuchema [= Pinchasa BIZBERGA] [3] 194, 195
BRYN   BRYN   375
BRZEZINSKI A. Y., grandfather of Mary SEEMAN BRZEZIŃSKI A., dziadek Mary SEEMAN XIV, 368, 755
BRZEZINSKI Josek BRZEZIŃSKI Josek 50
BRZEZINSKI Ala BRZEZIŃSKA Ala 699
BRZEZINSKI Chilek BRZEZIŃSKI Chilek 699
BRZEZINSKI Sala BRZEZIŃSKA Sala 699
BRZEZINSKI nee SIEDLOWSKI Fela bat Yisrael BRZEZIŃSKA zd. SZYDŁOWSKA Fela Izraelówna 699
BRZOWSKI   BRZOSKI   238
BUCZAN Fela bat Yitzchak BOCIAN Fela Ickówna 693
BUCZAN Leon BOCIAN Leon 693
BUCZAN Reuven BOCIAN Rywen 693
BUCZAN Rivka bat Yitzchak BOCIAN Rywka Ickówna 693
BUCZAN Yitzchak BOCIAN Icek 693
BUCZAN nee -- Malka, wife of Yitzchak BOCIAN zd. -- Małka Ickowa 693
BUSAK master weaver BOSAK mistrz tkacki 373
BUZIN Sh. BUZYN Sz. 177
BZOZOWSKI Moshe BRZOZOWSKI Moszek 644
BZOZOWSKI nee JAKUBOWICZ Miriam bat Hirsh BRZOZOWSKA zd. JAKUBOWICZ Mariem Herszkówna 644
CAHAN / KOHEN   return Beinish KOHN / KON Bejnysz 122, 174
CANTORCZIK Rabbi KANTORCZYK rabin 110
CEJTLIN Hillel CEJTLIN Hilel 456
CERENT German industrial CERENT niemiecki przemysłowiec 93
CESNER Ch. CZESNER Ch. 266
CESNER Katriel CZESNER Kasryel 267, 277
CHAIKIN   CHAJKIN   254
Chaim Hirsch   Chaim Hersz   180
Chaim Yisrael Rabbi of Pilawa - see MORGENSTERN [3]+B384 Chaim Izrael rabin Pilawy - zob. MORGENSZTERN [3] 291
CHAIMOWITZ David ben Fishel CHAIMOWICZ Dawid Fiszlowicz 637
CHAIMOWITZ Dvorale bat David CHAIMOWICZ Dwojra Dawidówna 637
CHAIMOWITZ Fishel CHAIMOWICZ Fiszel 637
CHAIMOWITZ Shmuel-Zalman ben David CHAIMOWICZ Szmul Zalman Dawidowicz 637
CHAIMOWITZ Velvele-Zeev ben David CHAIMOWICZ Welwel-Wolf Dawidowicz 637
CHAIMOWITZ Yaakov CHAIMOWICZ Jakub 637
CHAIMOWITZ Yisrael CHAIMOWICZ Izrael XIII, 266, 267, 272, 273, 637
CHAIMOWITZ nee KORZERJ Dina bat Eliezer CHAIMOWICZ zd. KORCARZ Dyna Lajzerówna 637
CHAJES Tzvi Hirsch, Rabbi and Gaon of Kalisz [1805-1855] [3] CHAJES Hersz, rabin i gaon Kalisza [1805-1855] [3] 261, 289, 326
CHAJMOWICZ Mrs., teacher CHAIMOWICZ Pani, nauczycielka 249
Chanoch Henech HaKohen [LEWIN] [3] ben Pinchas, Rabbi of Aleksandrów [1798-1870] [3] Chanoch Henech HaKohen [LEWIN] [3] Pinkusowicz, rabin Aleksandrowa [1798-1870] [3] 283, 284, 287, 292, 293, 310, 318, 368, 370, 430, 748
Chidushei HaRim Rabbi of Ger (pseudonym) [of Yitzchak Meir ALTER / ROTENBERG] [1798-1866] [3] Chiduszej Harim rabin Góry Kalwarii (pseudonim) [Izaaka Majera ALTERA / ROTENBERGA] [1798-1866] [3] 430
CINCINATUS Aharon ben Dov (1895-1961), jurist, teacher, married Rosa BERMAN (1) and Sonia (2) CYNCYNATUS Aron Berkowicz (1895-1961), prawnik, nauczyciel, mąż Rojzy BERMAN (1) i Sonii (2) XII, 201, 223, 238, 240, 260, 415, 466-469, 571, 680, 718, 727, 736
CINCINATUS Avraham, brother of Tala CYNCYNATUS Abram, brat Toli 553
CINCINATUS Avraham, brother of Yaakov CYNCYNATUS Abram, brat Jakuba 676, 679, 680
CINCINATUS Dina bat Aharon CYNCYNATUS Dyna Aronówna 680
CINCINATUS Dov CYNCYNATUS Ber 202
CINCINATUS H. CYNCYNATUS H. 238
CINCINATUS Hirsch, brother of Yaakov CYNCYNATUS Hersz, brat Jakuba 676, 679, 680
CINCINATUS Leah bat Aharon CYNCYNATUS Łaja Aronówna 680
CINCINATUS Mania (Miriam), sister of Yaakov CYNCYNATUS Mania (Mariem), siostra Jakuba 676, 679, 680
CINCINATUS Mordechai, brother of Yaakov CYNCYNATUS Mordka, brat Jakuba 676, 679, 680
CINCINATUS Motek, brother of Tala CYNCYNATUS Motek, brat Toli 553
CINCINATUS R. CYNCYNATUS R. 265
CINCINATUS Rachel Rozka, sister of Yaakov CYNCYNATUS Ruchla Różka, siostra Jakuba 676, 679, 680
CINCINATUS Shaya CYNCYNATUS Szaja 263
CINCINATUS Shlomo ben Aharon CYNCYNATUS Szlama Aronowicz 113, 261, 265, 680
CINCINATUS Sonia, 2nd wife of Aharon CYNCYNATUS Sonia, 2. żona Arona 468
CINCINATUS Tamar (Tala), married WIECZOREK CYNCYNATUS Temer (Tala), wyszła za WIECZORKA XV, XVI, 553
CINCINATUS Tola, sister of Yaakov CYNCYNATUS Tola, siostra Jakuba 676
CINCINATUS Y. CYNCYNATUS   713, 719
CINCINATUS Y. A. CYNCYNATUS   265
CINCINATUS Yaakov ben Dov CYNCYNATUS Jakub Berkowicz XII, 201, 676, 680
CINCINATUS Yeshayahu, brother of Yaakov CYNCYNATUS Szaja, brat Jakuba 676, 679, 680
CINCINATUS   CYNCYNATUS   115
CINCINATUS nee BERMAN Rosa, 1st wife of Aharon CYNCYNATUS zd. BERMAN Rojza, 1. żona Arona 468, 680
CINCINATUS nee WIGDOROWICZ Sara, mother of Yaakov CYNCYNATUS zd. WIGDOROWICZ Sura, matka Jakuba 676, 679, 680
COHEN [3] see KOHN and HAKOHEN [3] COHEN [3] zob. KOHN i HAKOHEN [3]  
CRYSTAL B. KRYSZTAŁ B. 281
CUDKOWICZ Mordechai Shmuel ben Yisrael, “Shmuel Chasid” (The Pious), married Rodel CUDKOWICZ Mordka Szmul Izraelowicz, “Szmul Chasyd” (Pobożny), mąż Rudy 88, 117, 127, 131, 400, 415, 435, 588
CUKER Feivel Mendel CUKIER Fajwel Mendel 245
CYMBER widow CYMBER wdowa 48
CYTLIN Hillel CEJTLIN Hilel 233
CYTRYNOWSKI teacher CYTRYNOWSKI nauczyciel 100
CZAJKA see GELBARD Izabela CZAJKA zob. GELBART Izabela 361, 753
CZARANIKOWSKI-LIBRACH Naomi CZERNIKOWSKA-LIBRACH Noma 645
CZARNA   CZARNA   279
CZARTORYSKI Adam CZARTORYSKI Adam 12
CZERNIKOWSKI Sewer CZERNIKOWSKI Seweryn 255
CZERNIOCHOW   CZERNIAKOW   375
CZERNOVITZ Chaim, Rabbi, “The Young Rabbi” CZERNOWICZ Chaim, rabin, “Młody Rabin” 365
CZIZINSKI [2] Bina Leah bat Hillel CIESIŃSKA [2] Bina Łaja Hilelówna 678
CZIZINSKI [2] Esther Rachel bat Hillel CIESIŃSKA [2] Estera Ruchla Hilelówna 678
CZIZINSKI [2] Hillel CIESIŃSKA [2] Hilel 678
CZIZINSKI [2] Avraham Yisrael ben Hillel CIESIŃSKA [2] Abram Izrael Hilelowicz 678
CZIZINSKI nee WALTMAN [2] Hinda, wife of Hillel CIESIŃSKA ? zd. WALDMAN [2] Hinda Hilelowa 678
CZNICHOWSKI [2] Shimon CZERNIKOWSKI [2] Szymon 114
CZOLNOW Dr. CZÓŁNO dr 179
DANZIG   return Sasha DANCYG Sasza 218
DARENWUS Abba DOREMBUS Aba 305
David Dov [MIEZLISH] [3] Rabbi and Gaon of Lask, brother-in-law of Rabbi Tzvi of Zgierz Dawid Ber [MAJZELS] [3] rabin i gaon Łasku, szwagier rabina Hersza z Zgierza 297
DAVIDOWICZ Pinchas DAWIDOWICZ Pinkus 114, 273, 275
DAVIDOWICZ Shmuel DAWIDOWICZ Szmul 114
DAVIDOWITZ Aharon ben Moshe and Tauba DAWIDOWICZ Aron syn Moszka i Tauby 614
DAVIDOWITZ Chana DAWIDOWICZ Chana 614
DAVIDOWITZ David DAWIDOWICZ Dawid VI, 503
DAVIDOWITZ Lili bat Aharon DAWIDOWICZ Lili Aronówna 614
DAVIDOWITZ Moshe DAWIDOWICZ Moszek 614
DAVIDOWITZ Moshe Otek ben Aharon DAWIDOWICZ Moszek Otek Aronowicz 614
DAVIDOWITZ Pinchas ben Shmuel and Riva DAWIDOWICZ Pinkus syn Szmula i Rywy 670
DAVIDOWITZ Shmuel DAWIDOWICZ Szmul 670
DAVIDOWITZ Yechiel Chilek ben Aharon DAWIDOWICZ Chilek Aronowicz 614
DAVIDOWITZ Yitzchak ben Shmuel and Riva DAWIDOWICZ Icek syn Szmula i Rywy 633, 670
DAVIDOWITZ nee GOLDSTEIN Tauba DAWIDOWICZ zd. GOLDSZTAJN Tauba 614
DAVIDOWITZ nee POZNACZOWSKI Riva DAWIDOWICZ zd. PARZĘCZEWSKA Rywa 670
DAVIDOWITZ nee SHMUELEWITZ Roza DAWIDOWICZ zd. SZMULEWICZ Rojza 614
DAVIDOWITZ nee ZILBERBERG Genia bat Yitzchak Meir DAWIDOWICZ zd. ZYLBERBERG Genia córka Icka Majera 633, 670
DAWIDKOWICZ M. Sh. DAWIDKOWICZ M. Sz. 200
DAWIDOWICZ Ali DAWIDOWICZ Ali 510
DAWIDOWICZ David DAWIDOWICZ Dawid 49
DAWIDOWICZ Pola, teacher DAWIDOWICZ Pola, nauczycielka 219
DAWIDOWICZ   DAWIDOWICZ   241, 506, 510, 511
DAYAN [3] David, see WECHSLER David, Dayan [3] DAJAN [3] Dawid, zob. WECHSLER Dawid, dajan [3]  
DERSLER Gershon DRESLER Gerszon 655
DERSLER Yehudit DRESLER Idesa / Hudesa 655
DHAN Genia DAN Genia 220
DIWAN Daniel DYWAN Daniel 42
DLUGACZ   DŁUGACZ   262
DLUGOSHEVSKI German industrial DŁUGOSZEWSKI niemiecki przemysłowiec 93
DOBRZINSKI Rafael, father of Tzadik Avraham LANDAU, married Roda DOBRZYŃSKI Rafał, ojciec cadyka Abram LANDAUA, mąż Rudy 322, 323, 738
DOBRZYNSKA Roda, wife of Rafael, mother of Avraham, Admor of Czekanow DOBRZYŃSKA Ruda Rafałowa, matka Abrama, admora Ciechanowa 29, 35-37, 41, 49, 322-324
DOBRZYNSKI Rafael DOBRZYŃSKI Rafał 11, 15, 18, 21
DOMANSKI Pawel DOMAŃSKI Paweł 18, 27
DOMBROWSKI councilor, lawyer DĄBROWSKI / DOMBROWSKI radny, adwokat 28, 36
DOMBROWSKI Danuta DĄBROWSKA / DOMBROWSKA Danuta XV, 496, 508
DOMBROWSKI Jakob DĄBROWSKI / DOMBROWSKI Jakub 45
DOMNAKOWICZ Chaim Eliezer DOMANKIEWICZ Chaim Lajzer 245
DOMNAKOWICZ Nathan DOMANKIEWICZ Natan 244
DOMNAKOWICZ   DOMANKIEWICZ   246
DOMNAKOWITZ Avraham Nissan DOMANKIEWICZ Abram Nysen 615
DOMNAKOWITZ Beila DOMANKIEWICZ Bajla 615
DOMNAKOWITZ Chaim Eliezer DOMANKIEWICZ Chaim Lajzer 615
DOMNAKOWITZ Chana Rivka DOMANKIEWICZ Chana Rywka 615
DOMNAKOWITZ Esther DOMANKIEWICZ Estera 615
DOMNAKOWITZ Kreindel DOMANKIEWICZ Krajndla 615
DOMNAKOWITZ Menachem ben Avraham Nissan DOMANKIEWICZ Mendel syn Abrama Nusena 615
DOMNAKOWITZ Miriam DOMANKIEWICZ Mariem 615
DOMNAKOWITZ Moshe Aharon of Ozorkow DOMANKIEWICZ Moszek Aron z Ozorkowa 615
DOMNAKOWITZ Nachum ben Moshe Aharon DOMANKIEWICZ Nuchem syn Moszka Arona 615
DOMNAKOWITZ Yaakov Zeev DOMANKIEWICZ Jakub Wolf 615
DOMNAKOWITZ Yosef Meir DOMANKIEWICZ Jozef Majer 615
DOMNAKOWITZ nee FISHER Reizel DOMANKIEWICZ zd. FISZER Rajzla 615
DOMNAKOWITZ nee JACOB Tona DOMANKIEWICZ zd. JAKOB Tuna 615
DOMNAKOWITZ nee LISNER Leah bat Yaakov DOMANKIEWICZ zd. LISNER Łaja Jakubówna 615
DORAN Yaakov, “Yankel Prager” DORN Jakub, “Jankel Praski” 324
DOREMBUS Abba DOREMBUS Aba 30, 305
DROYANOV A. DROJANOW A. 422
DSZALISKI Isser DZIAŁOWSKI Iser 674
DSZALISKI nee GRINFARB wife of Isser DZIAŁOWSKA zd. GRYNFARB żona Isera 674
DUBIN coal exporter DUBIN eksporter węgla 502
DUMAS Alexandre DUMAS Aleksander 338
DZALOSZYNSKI M. DZIAŁOSZYŃSKI M. 253
EFRON-CINCINATUS   return Tola, sister of Aharon EFRON-CYNCYNATUS Tola, siostra Arona 469, 680
EHRSOHN Chanoch Henech, Rabbi, “The Yellow Henech”, married Elka “the Butcher” ERZON Chanoch Henech, rabin, “Żółty Henech”, mąż Elki “Rzeźniczki” 248, 405, 454
EIBELHER [Friedrich], government president [3] UEBELHÖR [Friedrich], prezes rejencji kaliskiej [3] 507
EICHLER nee FINKELSTEIN Rivka EJCHLER zd. FINKIELSZTAJN Rywka 666
EICHNER Jacob, Dr. EJCHNER / AJCHNER Jakub dr XII, 217
EIGER Akiva (Karol) ben Moshe, died 1953 in Israel EJGER / AJGER Kiwa (Karol) Moszkowicz, zm. 1953 w Izraelu 232, 252-256, 377, 384-387, 502, 535-537, 545
EIGER Akiva [1761-1837], Rabbi of Posen [3] EJGER / AJGER Akiwa [1761-1837], Rabin Poznania [3] 375, 379, 380
EIGER Avraham ben Moshe Tzvi (1886-1970), married Masha (Elania) bat Yankel (Julius) ROZENTAL, EJGER / AJGER Abram syn Moszka Hersza (1886-1970), mąż Maszy (Elani) córki Jankiela / Juliusza ROZENTALA XIV, 102, 111, 372, 375, 377, 378, 380, 384, 736
EIGER Charlotte Dr., wife of Salomon EJGER / AJGER Szarlota dr, żona Salomona 377
EIGER Eliezer, father of Moshel Tzvi EJGER / AJGER Lajzer, ojciec Moszka Hersza 372, 378
EIGER factory “Sirkes & Eiger” EJGER / AJGER fabryka “Sirkes & Eiger” 36, 176, 379, 576
EIGER Leizer ben Moshe EJGER / AJGER Lajzer Moszkowicz 374
EIGER Moshel / Moshe Tzvi ben Eliezer and Zissele nee RUBINSZTEJN, b. 1859, ggg-grandson of Rabbi Akiva EIGER, married cousin Miriam nee FUERSTER, died 1935 in Lodz EJGER / AJGER Moszek Hersz syn Lajzer i Zysli zd. RUBINSZTEJN, ur. 1859, ppp-wnuk rabina Akiwy EJGERA, mąż Mariem zd. FERSZTER, zmarł 1935 w Łodzi 89, 93, 95, 96, 98, 114, 121, 175, 235, 236, 239, 252, 273, 334, 351, 372-376, 378-382, 385, 436, 502, 576, 715
EIGER Rota bat Akiva Karol EJGER / AJGER Ruta córka Kiwy Karola 377
EIGER Salomon (Shlomo) ben Moshe Tzvi EJGER / AJGER Salomon (Szlama) syn Moszka Hersza 377, 384
EIGER   EJGER / AJGER   566
EIGER nee FUERSZTER Miriam bat David, wife of Moshe EJGER / AJGER zd. FERSZTER Mariem Dawidówna, żona Moszka 373, 374
EIGER nee ROZENTAL Masha (Elania) bat Yankel (Julius), wife of Avraham EJGER zd. ROZENTAL Masza (Elania) córka Jankiela (Juliusza), żona Abrama 378
EIGER nee RUBINSZTEJN Zissele, sister of Yossel, married Moshel EJGER zd. RUBINSZTAJN Zysla, siotra Joska, żona Moszka Hersza 372, 378
EINSTEIN Albert EINSTEIN Albert 300
EISEN Lozer AJZEN / EJZEN Luzer / Lajzer 674
EISEN nee DSZALISKI Chele bat Isser AJZEN zd. DZIAŁOWSKA Hela Iserówna 674
EISENBACH   AJZENBACH   508
EISENBERG David AJZENBERG Dawid XV, 463
EISENSCHMIDT Avraham Mordechai ben Chaim Yaakov AJZENSZMIDT Abram Mordka syn Chaima Jakuba 628
EISENSCHMIDT Chaim Yaakov ben Moshe David AJZENSZMIDT Chaim Jakub syn Moszka Dawida 115, 628
EISENSCHMIDT Freda AJZENSZMIDT Frajda 628
EISENSCHMIDT German optician AJZENSZMIDT optyk niemiecki 94
EISENSCHMIDT Shmuel Leizer ben Chaim Yaakov AJZENSZMIDT Szmul Lajzer syn Chaima Jakuba 628
EISENSCHMIDT nee HOLLANDER Glika bat Fishel Bunem, wife of Chaim Yaakov AJZENSZMIDT zd. HOLENDER Glika córka Fiszla Binema, żona Chaima Jakuba 628
EISENSTADT   AJZENSZTADT   111
EISENSTAT Dr. AJZENSZTADT dr 94
EIZENROBICZ Leib of Piotrkow AJZNEROWICZ Lajb z Piotrkowa 668
EIZENROBICZ nee FISHER Leah bat Shlomo Zalman AJZNEROWICZ zd. FISZER Łaja córka Szlamy Zalmana 668
EJCNER Jakob Dr. AJZNER Jakub dr 375
EKSZTEJN [EK] Yitzchak ben Berl Munish, husband of Reizel EKSZTAJN [EK] Icek syn Berka Munysza, mąż Rajzli 185, 208, 210, 211, 248
ELBERG Avraham Nathan ben Yechiel Ichel, Rabbi in Sanok and Blaszki, “Natale”, married Chavale, daughter of Rabbi Yechezkel MICHELSON of Plonsk ELBERG Abram Natan Chilowicz, “Natele”, rabin w Sanoku i Błaszkach, mąż Chawy, córki Chaskla MICHELZONA, rabina Płońska 88, 127, 131, 244, 248, 309-313, 405, 492
ELBERG David Tevel ELBERG Dawid Towie 268
ELBERG judge ELBERG sędzia 97
ELBERG Michel, teacher ELBERG Michał, nauczyciel 118
ELBERG Tevil ben Avraham Natan ELBERG Towie syn Abrama Natana 312, 432, 588
ELBERG Yechiel Ichel of Aleksandrow, son of Yitzchak Yudel, the Tsadik of Kutno, Rabbi, married Dvora, bat Reuven Yitzchak, 2nd wife of Shalom Tzvi HaKOHEN ELBERG Chil z Aleksandrowa, syn Icka Judy cadyka Kutna, rabin, mąż Dwojry córki Rywena Icka, drugiej żony Szulima Hersza KOHNA 127, 244, 309-316
ELBERG Yitzchak Yudel ben Avraham Natan, Rabbi ELBERG Icek Juda syn Abrama Natana, rabin XIII, 161, 309, 312-314, 475, 492, 493
ELBERG nee MICHELSON Chavale bat Rabbi Yechezkel, wife of Avraham Natan ELBERG zd. MICHELZON Chawa córka rabina Chaskla, żona Abrama Natana 311
ELBERLING   ELBERLING   375
Elimelech [WEISBLUM] [3] Rabbi of Lizhensk Elimelech [WAJSBLUM] [3] rabin Leżajska 321, 455
ENGEL Manes / Menachem ENGEL Manes / Menachem 101, 178, 575, 736
ENGEL Yechiel Majer ENGEL Chil Majer 179
ENGLARD Dov ENGLARD Ber 433
EPSTEIN Motek EPSZTAJN Motek 680
EPSTEIN nee ZELGOW Chava bat Yosef, wife of Motek EPSZTAJN zd. CELGÓW Chawa Jozefówna, żona Motla 680
EPSZTEJN master weaver EPSZTAJN mistrz tkacki 373
EPSZTEJN   EPSZTAJN   275
ERLICHMAN Reuven, married Sara AKERMAN ERLICHMAN Rywen, mąż Sury AKIERMAN 593
ERLICHMAN nee AKERMAN Sara bat Avraham Yitzchak, wife of Reuven ERLICHMAN zd. AKIERMAN Sura córka Abrama Icka, żona Rywena 593
ERNST German family ERNST rodzina niemiecka 93, 373
ESHEL Yaakov ESZEL Jakub 603
ESHEL nee GOLDBERG Vela ESZEL zd. GOLDBERG Wela 603
ESSE / JESSE councilor ESSE / JESSE radny 54, 56

Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Zgierz, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 20 Feb 2010 by LA