« Previous Page Table of Contents Next Page »Index of names (cont.)


Name Page
Tes (Tet)      return  
Tambak, Nota 29325
"Tatelakh" ["Daddies"] 45
Tabachnick, Celia 525
Tabachnick, Reuven 525
Tabachnick, Rokhl 525
Twain, Mark 389
Toybela, Reb Shmuel's 349, 350
Tulman, Meysha 47, 301
Tumanik, Ayzik [Isaac] 360, 361
Tomashov, Alexander Yeheyshua 81
Tomashov, Basha 81
Tomashov (The Printer) 285
Tomashov, Velvl 423
Tomashov, Hasha [Chasya] 423
Tomashov, Yitskhok 425
Tomashov, Liba 425
Tomashov, Mordkha Yeysef 422
   
Col. 3: 533
Tomashov, Rabbi Meysha Binyomin 39, 81, 82, 83, 84, 139, 255, 279, 418
Tomashov, Sender 422
Tomashov, Reb Shmuel 425
Toker, Alter 467
Toker, Feyga 282
Toker, Shmuel 414, 415, 416
Torberg [Turberg? Torbreg?], F.[P.?] 25
Turov 321
Tivin 288
Tilla [Tillie], Itshe-Nota's 293
Tiktinsky, Yeysef 525
Tiroshkin [Tirushkin], Dov 53
Tiroshkin, Reb Hershl 218
Tiroshkin, Zusman 233
Tiroshkin, Zusha 464
Tiroshkin, Refoel 455
Telushkin, Rabbi Nisn 84
Tebli [Tebele?], Rabbi Dovid 230
Temtshin, Louie 411
Tema 498
Tema (The Baker) 172
Tepper [Teffer?], Eliyezer 219
Travin, Sam 412
Trotsky 312, 346, 374
Tritshansky, Elka 60
Trachtenberg, Binyomin 3426
Tarasova [Haya Rokhl] 59, 60, 300
Tshayna, Mordkha 412
Tsharni [Charney], Eliyohu 57, 280, 309, 310, 311
Tsharni, Pinya [Pinkhos] 309
Tshiptshin, Dov Ber 522
Tshiptshin, Dr. Hayim 108, 172
Tshernikhovsky, Sh. 104, 390, 392, 395
   
Yud (Yod)       return  
Yazgur, Rabbi Yekhiyel Mikhl 193, 437
Yankl, Itsha Hayim's 228, 461
Yankl, Masha 132
Yasenov [Christian] 455
Yaroshevitsa [Christian] 269
Yarkha [Yerkha? Yarekha?] 295
Yarkha, Yosl 365
Yoshiya Dem Rebbe's [Yoshiya the Rabbi's Son] 447
Yasha-Ber Soloveichik, Rabbi [See also Soloveichik] 9, 12, 37, 54, 75, 81, 86, 87, 97, 102, 106, 128, 130, 230, 272, 274, 306, 313, 314, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 430
Yasha Gon [Gaon] 295
Yasha, Reb (Tritshaner [from Tritshan] ) 97, 115, 117, 306, 317, 436, 508
Yabrov 45, 282, 494
   
Col. 4: 533
Yabrov (The Firefighter) 276
Yabrov, Hayim 30
Yabrov, M. 46
Yabrov, Neyekh 282
Yedidya the Teacher of Religious School 221
Yehuda the Hasid 104
Yehuda Halevi [10-11th Century Sephardic philosopher/poet] 75, 104, 236
Yehuda Leyb son of Eliyezer [Chief of Rabbinical Court of] Zelayn [Zlin?] 80
Yeheyshua [Yehoshua] (The Bundist) 443
Yeheyshua Leyb, Rabbi 129
Yudl 132
Yudl son of Alexander, Rabbi 21
Yudl (The Silk Merchant) 291, 295
Yudl (The Shoemaker) 480
Yudelovitsh [Yudelevitsh?], Rabbi 486
Yudelovitsh, Avrohom 247
Yudelovitsh, D. 134
Yukhnin [photography studio] 46, 460
Yeyna [Yoyna, Yona] (The Rich Man) 133, 39827
Yeyna (The Matchmaker) 294, 365
Yeyna (Menahem) Nokhum 79
Yosl, Rabbi (or Rebbe) 164
Yosl, Isser's 465
Yosl (The Recluse) 136
Yosela from Slonim 257
Yeysef [Yosef] Eliyohu (citizen of Kapulye) 31
Yeysef the Rabbi, son of Menahem Mendl 272
Yeysef Dov the Kohen 252
Yeysef Zundl 37, 38
Yeysef Zalmen's 471
Yeysef Yudl (Teacher of Religious School) 198, 443
Yeysef from Hlusk [or Glusk], Rabbi 35, 187
Yeysef from Kobrin 464
Yeysef'ka "The Achiever" 101
Yoskevitsh 271
Yuri the Second 16
Yoshkevitsh, Simeon 224, 394
Yakhnitz [typo? Probably Chinitz], Ahron 239, 465
Y. L. G. [Yehuda Leyb Gordon, q.v., prominent thinker in the Haskala, or Jewish Enlightenment movement in Russia] 150, 165, 189, 307
[Yalovker, Reb Yankev Meyir 80 [Incorrect in text as "Valovker".] Errata 541
Yellin (Itsha "Nyek") 47, 95, 295, 330
Yellin, Ida 443
Yellin, D. 389
Yellin, Volf 442
Yellin, Meysha 443
Yellin, Sora 443
Yalkut 295
Yanushkevitsh [Christian] 45, 309
Yankelevitsh, Yankev 464
Yenta 398
Yankl, Reb 496
Yankl (The Kohen [Levite priest] ) 291
Yankl (The Klezmer Musician) 366
Yankl Mina's 44
Yankev Elya [Eliyohu], Reb 204, 465
Yankev, the Rabbi, from Tomashov 79, 139
Yankev the Hasid 218
Yankev (The Ritual Slaughterer) 216, 456
Yankev (The Synagogue Sexton) 70, 28
   
  534
Yankev Leyzer (The Ritual Slaughterer) 469
Yakobi, Yisroel 219
Yakobovitsh, Eliyosha 169
Yaffe, Yisroel 187
Yaffe, Mordkha Leyb 37
Yaffe, Miriam 508
Yafin [Yefin, Yapin], Yisroel Shoel 231
Yitzhok Ayzik 126
Yitzhok Ayzik (son of Avigdor) 19
Yitzhok Elkhanan [Spector], Rabbi 82, 108, 205, 230, 316, 353, 392, 396, 419, 427, 499, 500
Yitzhok Yekhiel [incorrectly entered as Yitzhok Yisroel. Grandfather and namesake of poet Yitzhak Katzenelson] 247
Yitzhok Meyir, son of Yeyna, head of the Rabbinical Court 19
Yitzhok, Rabbi of Volozhin 36, 152
Yerukham 424
Yerushalmi (Yerusalimsky), Rabbi Nehemya 205, 206, 209, 210, 211, 216, 219, 317, 446
Yerikho, Gitl 122
Yerikho, Meysha 45, 122
Yerakhmiyel 465
Yerakhmiyeli 233
Yarkoni (Greenfeld [q.v.] ), Eliyahu 77, 92, 123, 274, 283
Yishayohu (from Kuzmichi [Kuzmicze]) 455
Yisroel 484
Yisroel Artshik's 466
Yisroel (from Romanov) 22
Yisroel son of Yehuda Leyb 126
Yisroel Leyb 210
Yisroel Leyb (The Preacher) 126, 349, 350, 351
Yisroel Leyb'ka (The Shoemaker) 237
Yisroel Mekhnevitser [from Mekhnevits] 465
Yisroel Salanter, Rabbi [See also Salant, Salanter] 122, 153
Yisroel (The Shopkeeper) 423
Yisroel'ka (The "Master of Memory") 101
Issakhar Ber, Rabbi 19, 34, 272
   
Kof/Khof (Kaf/Khaf)       return   
Khasha 429
Khasha Merka's 461
Khashka (The Rabbi's Wife) 274
Kagan 77, 12229
Cohen, Professor Boaz 208
Cohen, Ben-Tsiyon 60
Cohen, Borukh 199
Cohen, Dov 56, 91, 92
Cohen, Yankev 12, 104, 135, 274, 390
Cohen, Yitshok, 199
Cohen, Pinkhos 199
Kahanovitsh, Meysha 146, 200, 239, 250
Khloness [Khluness? Khluna's? Kloness?], Neyakh Itsha 426, 427
Khloness, Nosn [Natan] 426, 427
Katz [See Katz also under Kuf] 241
Katz, Rabbi Avrohom 22
Katz-Ashkenazi, Rabbi Meyir 77, 79
Katz, Rabbi Dov 247, 500
   
Col. 2: 534
Katz, Rabbi Hirsh 22
Katz, Meyir 139
Katz, Rabbi Mikhl 22
Katz, Nehemiya 217
Katz, Rabbi Reuven 84
Katz, Simkha 34
Katz, Shimon 459
Katz, Sora 244
Katzenelson [See also under Kuf]  
Katzenelson, Itsha [Itsa?] 44
Katzenelson (Kikayon), Bella 53
Katzenelson, Binyomin (Benny) 53, 75, 210
Katzenelson, Borukh 12, 137, 170, 274, 395
Katzenelson, Berl 242
Katzenelson, Dov-Ber 210, 223
Katzenelson (The Teacher) 77, 115, 119, 120, 503
Katzenelson, Reb Zev (Velvl of Prizivits) 46
Katzenelson, Hayim 219
Katzenelson (Bar-Natan), Yemima 219
Katzenelson, Yitshok hy”d [G-d will avenge his blood] 136
Katzenelson, Meysha 48, 56, 91
Katzenelson, Shleyma 210
Katzenelson, Tamara 214
Karmin [Keremin?] (The Pharmacist) 42, 59, 300
   
Lamed       return  
Labus [Labos? Lavos?] [379 : Apparent page error. Not found on page 379.] 30
Leah 364
Leah (The Chatterbox [?] [The Tattler?] ) 383
Lazarov, Rabbi Yehuda Leyb 419
Lampert, William 415, 510
Lang, H. 323
Landa [Landau? Landoy? Lando], Betsalel 28, 30, 31
Landa, Hayim Grunem 231, 234
Landa, Yehuda 28
Landa, Yankev 231
Landa, Mordkha 231
Landa, Rabbi Shleyma Dov 228, 231, 236, 461
Landa, Shmuel Neyakh 60, 115, 300
Landa, Rabbi Shmuel 187
Lashovsky, Moma 59
Lev, Eshka [Ashka? Oshka?] [Apparent page error.] 60, 115, 300
Leybovitsh, Avrohom 212
Leybovitsh, Borukh Ber 228
Leybovitsh, Nehemiya 244
Leybovitsh, Rabbi Reuven 216, 217
Levonzov 30
Louis Leybl [surname Porton, q.v.] 515
Lvovitsh 420
Lvovitsh, Ester Rokhl 456
Lvovitsh, Berl 456
Lvovitsh, Basya [Batya] 418
Lvovitsh, Rabbi Yeruham 459
Lvovitsh, Yisroel 459
Lvovitsh, Maness 453
Levin [Levine?], Avrohom 245
   
Col. 3: 534
Levin [Levine], Rabbi Aryey 106
Levin, Shmaryohu 136
Levinson (The Appointed Rabbi) 78
Levinson, Gershon 412
Levinsky [Lewinsky], A. L. 136
Levitan, Rabbi Eliokim Getsl 82
Lonsky [Lunsky? Levinsky?], Haikl 353
Luzzatto, Shmuel David [19 C. Italian biblical commentator, philosopher, translator] 108
Lutsky, M. 208
Lurie [Luria], Rabbi Yehiel 272
Lurie, Rabbi Shleyma 33, 272
Lakhover [Lachover], P.[F?] 136, 392
Lakhman [Lachman], Ovadia 8531
Liota (The Synagogue Sexton) 312, 318
Lieder, Hayim Yeysef 247
Lieder, Yisroel Yankev 247
Litt, Louis 507
Litvak [Litwak], A. 302
Litvin [Litwin] 348
Leyb [Yisroel, son of...] (The [late 18 C.] Preacher to Poland) 350
Leyb-Volf 447
Leybovitsh (The Teacher) 375
Leybovitsh, Lipa 276
Leybovitsh 185
Leybovitsh, Rabbi Borukh Ber 54, 81, 82, 83, 426, 427, 428
Leybovitsh, Shmuel 106, 112, 113
Leybl Mikhl's 441
Leyba Uzder [The Famous Cantor] 275
Leyba (The Saintly Man) 296
Leyba (The Tailor) 196, 440
Leyba Yeykh [Leyba "Soup", the Blacksmith] 117, 307, 364, 365, 366, 367
Leybka 496
Leybka (The Ritual Slaughterer) 515
Leybka (The Holy) 478, 479
Leyvik 45
Leivick, H. [pseudonym of poet Leivick Halpern] 278
Leyzer 198 443, 498, 499
Leyzer Itsha 89
Leyzer Ber 475
Leyzer The Shammes [Synagogue Sexton] 118
Leyzer Zalmen, Rabbi 372
Leyzer Yankl 479
Leyzer Stisha's 100
Leyzerka 437, 478, 481
Leyzerka Telzer [of Telz] 320
Lilienblum, M. L. [Hebrew writer, critic, political journalist, haskala leader, born near Kovno] 25, 224
Lilienthal 434
Linetsky 308
Lisovitsh [Lisvits? Lisavitsh?] (The Judge) 30
Lisbaron, Yeysef 55
Lisbaron, Feygl 282
Lisitsky, Efrayim Eliyohu 12, 14, 77, 92, 108, 112, 114, 136, 137, 163, 167, 274, 392
Lieff [Lif], Hayim 395, 461
Lieff, Shmuel 426
Lipa (The Synagogue Sexton) 194
Lipman, Rabbi M. 30, 3132
   
Col. 4: 534
Lipman, Rabbi Yom-Tov 39, 247, 483, 500
Lipson, M. 131
Lipa Shiniavker [of Shiniavka] 318, 512, 518
Lifshits [Lipshits] 105, 115, 122
Lifshits, Binyomin 233
Lifshits, Borukh 64, 65, 67, 69, 259, 300
Lifshits, Dov Ber 29, 37
Lifshits, Hayim 233, 234
Lifshits, Yerahmiel 234
Lifshits, Yankev 233, 242, 465
Lifshits, Yankev Tsvi 78, 120
Lifshits, Menahem Monish 100
Lifshits, Elya 269
Lifshits, Dr. Faytl 12, 55, 105, 135, 254, 255, 256, 391
Lifshits, Rabbi Shleyma Zalmen 35, 272
Lishansky [Apparent page error.] 231, 531
Landsman [Landesman?], Hillel 172
Lenin 69, 120, 374
Levin [Levine. See also top of previous column] 468
Levin, Dovid 414
Levin, Yisroel 395
Levin, Borukh 436
Levinson, Dr. 442
Levinson, Moysey 331
Levinshteyn 413
Levner, Y. 293
Lechtrohler, Franz [Nazi] 146, 387
Lelevitsh 476
Lensky 285
Lessin, Avrohom 340, 344
Leskovitsh, Ilya 269, 270
Lefrak, Ahron 509
Lefrak, Dveyra 509
Lefrak, Harry 260, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 509, 510, 521
Lefrak, Hana 509
Lefrak, Shmuel 510, 521
Lefrak, Sora 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 509
Lekert, Hersh 329
Lapidess, Yisroel  
   
Mem       return  
Mazeya [Mazaya?], Shoel 1933
Mazeh Oyzer 486
Motta The Coachman 253
Motta Yankl 462
Motta Leyzer 423
Motta The "Kapulshtshik" [from the village of Kapulya] 290, 291
Matrenka The Cobbler 295
Meyir 131
Meyir Ora's 430
Meyir The Miracle Worker ["Baal Ha-Nes"] 297, 434
Meyir Borukh's 431
   
  535
Meyir The Smith 194
Meyir The Shoemaker 91
Meyir Lieder ["Songs"] (The Cantor) 275
Meyir Slutsker 358
Meyir Peyshe's [Peyse's] (Rabbinic Judge) 273, 274
Meyir'ka 115
Meyers, Avrohom 40
Maladetsky [Molodetsky], Nokhum 373
Malthus [18-19 C. English economist] 105
Malin, Itsha Yankev 216
Malin, Borukh 456
Mandel 443
Maniuk (The Tailor) 116
Maniuk, Ahrela 281
Maniuk, Elkana Neyakh 281
Maniuk, Velvl 281
Maniuk, Zelig 281
Maniuk, Hayim 281
Maniuk, Yankl 281
Manish [Monish], Rabbi Shleyma Zalmen 35, 272
Mas (Mem-Vov-Samekh [acronym for Meykher Sforim, i.e., Bookseller]) 89, 295
Maslyansky [Masliansky] 359
Maslyansky, Avrohom Yitzhok 140
Maslyansky, Hayim Mashke's 101
Maslyansky, Tsvi Hirsh 22, 25, 101, 103, 138, 182, 308, 359, 411
Maslyansky, Rivka 101
Mapu [creator of first Hebrew novel] 99, 218, 225
Matskevitsh [Motskevitsh?] from Hresk 30
Matskevitsh, Mordkha 441
Matskevitsh, Shleyma 20034
Morganshtern, Yeysef 484
Marder 288
Martinov 486
Markhovsky, Dr. 286
Marcus, Harry 411
Marx, Karl 310
Maron [The Teacher] 240, 242, 468
Marshall, Louie 344
Mashevsky, Dr. 28
Moshkevitsh 269
Moshkevitsh, Mikhl 269, 270
Migdal 45, 281, 295
Migdal, Shmuel 23, 28, 30
Madotsky [Medotsky], Dveyra 175
Madotsky, Yankev 175
Madotsky, Yisroel 175
MaHaRaM Schiff [Schiff, Meyir ben Yaakov Ha-Kohen, 17 C. German talmudist and rabbinic author] 98
MaHaRSHA [Edels, Shmuel Eliezer ben Yehuda Ha-Levi, leading 16 C. Galician talmud commentator] 99
MaHaRSHaK, Miriam [MaHaRSHaK is a surname derived from the title/acronym of Shloyma ben Yehuda Ahron Kluger, great 19 C. talmudist and halakhist, also known as the Preacher of Brody] 258, 472
MaHaRSHaK (Baskin), Krayna 64, 65, 67, 69, 300
MaHaRSHaK, Reuven 32
MaHaRSHaK, Rabbi Reuven 139
MaHaRSHaK, Shmuel Dov (Alter the Ritual Slaughterer) 35, 45, 59, 62, 63, 115, 139, 191, 258, 300, 421, 469, 472
   
Col. 2: 535
MaHaRSHaK, Shimon 63, 64, 67, 241, 242, 259, 262, 375, 396
MaHaRSHaK, Shimon Yitzhok 139
Mohilover, Rabbi Shmuel 500
Mozeszon, Rabbi Yoyl Dovid 84
Mozeski, Jan [18 C. Armenian or Hungarian designer of famed Slutsk woven belts] 17
Mozeski, Leon [son of the above] 17
Mokhov 42
Mukhin [Brothers] 278
Monomakh Vladimir [Kiev Grand Duke] 16
Montefiore, Moses 151, 494
Moshos, Dafna [French educator] 247, 393
Moshelov, Meysha 30
[Mikheikin [Micheikin. Maiden name of Gruna Iskolsky]] 224
Meyzus [Mayzus? Mayzos?] Reb Shmuel Yitzhok 19935
Maisel [Mayzl] 310
Maisel (The Doctor) 89
Maisel, Avrohom 260, 262, 387, 510, 511, 518, 519, 520, 521
Maisel, Eydla 525
Maisel, Eytan 174
Maisel, Gal'ka 527
Maisel, Hertsl 525
Maisel, Hava 511, 525
Maisel, Haya Rivka 527
Maisel, Hayim 525
Maisel, Hayim Simkha 253
Maisel, Hai'ka 262, 510, 511, 519, 520, 521
Maisel (Ravits) Hai'ka 260, 303
Maisel, Hana 75, 174
Maisel, Yehuda 75, 174, 414
Maisel, Mikhl 525
Maisel, Mordkha 527
Maisel, Meysha 511
Maisel, Rabbi Meysha 34
Maisel, Meysha Yehuda 495
Maisel, Meysha Leyb 525
Maisel, Neska 527
Maisel, Sophia 525
Maisel, Fridman 525
Maisel, Sholem 525
Maisel, Shmuel 525
Maisel, Shmuel Hayim 525
Maisel, Sora Rivka 525
Maizes [Meyzesh], Hayim Dov 523
Maizes, Rivka Rokhl 523
Meyla [Mayla?] 134
Meylakh 424
Mikhail Keysar [Emperor Michael] 72
Mikhl The Yellow 436
Mikhl The Black 436
Mikhalevitsh, Beynish 399
Mikhl 423
Mikhl Borukh's 431
Mikhl The Baker 496, 498
Mikhl "M.S." [prob. "Meykher Sforim", "Bookseller"] 133, 134
Mikhela [Reb] 115
Miller 393
Miller, Henry 24736
   
Col. 3: 525
Milikowitz [Milkovitsh], Golda 522
Milikowitz, Zelig 522
Maimon, Shloyma [18 C. Polish philosopher and kabbalist] 14, 125, 153, 274, 349
Mina Casriel's 437
Mintz, Hayim 28
Minkin 89
Mickiewicz, Adam [19 C. Polish nationalist poet and supporter of the Jews] 73
Mirsky, Avrohom 47, 50, 52
Mirsky, Dr. Rabbi Shmuel Kalmen 80
Mishelov [Michelob] 145
Mishelov 42
Mishelov 279, 380
Mishelov, Yitzhok 512, 519
Mishelov, Nisn 512
Mishelov, Rokhl 512
Mishkovsky, Clara Mironovna 78, 290, 375
Mishkovsky, Leyb 78, 284
Maccabee [Maccoby], Zundil 255
Machno [antisemite] 141
Mlodinov, Binyomin 143, 381
Mlodinov, Daniel 143, 144, 381, 382
Mlotok, Grisha 525
Mlotok, Lyova 525
Melville, Herman 187
Malinsky, Rabbi Hirshl 527
Malinsky, Mordkha 60, 300, 339
Malka 424
Malkhiel 423
Maltsan, Shmuel 140
Meltzer, Dr. A. 47, 256, 257, 299, 309
Meltzer, Rabbi Isser Zalmen (Zunya Mirer) 12, 39, 54, 77, 81, 82, 83, 85, 89, 90, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 123, 131, 139, 140, 180, 181, 199, 206, 213, 231, 255, 272, 274, 312, 313, 324, 325, 326, 329, 358, 364, 453, 472, 499, 500, 516
Meltzer, Hinda Beila (The Rabbi's Wife) 180, 364
Meltzer, Hana Perl 82
Meltzer, Fayvl (Professor) 123, 346, 379
Meltzer, Rabbi Tsvi Yehuda 86, 140, 379, 414
Mamush, Peysakh 77
Mendelevitsh, Eydla 526
Mendelevitsh, Gershon 526
Mendelevitsh, Dina Tsipa 526
Mendelevitsh, Dina 43837
Mendelevitsh, Leyb 526
Mendelevitsh, Rabbi Meysha Yankev 193
Mendelevitsh, Rivka 526
Mendelevitsh, Refoyl Yeysef 75
   
Col. 4: 535
Mendelevitsh, Shmuel 438
Mendele (Head of Yeshiva) 9, 81, 96, 106, 128, 352
Mendele Moykher Sforim (Abramovitsh, Sh. Y.) 11, 14, 133, 136, 147, 154, 159, 189, 192, 199, 242, 247, 248, 274, 278, 291, 361, 388, 393, 397, 429, 434, 444, 467, 473, 479, 484
Mendelson, Yitzhok Yankev 233
Mendelson, Simkha (Felix) 233
Menahem Ari 124
Menahem Mendl, The Rabbi 28, 193, 272, 392, 437
Menahem, Sh. 47, 57, 299
Menaker 295
Menashe 487
Mas, Yehuda 182
Mstislav 16
Mechanik, Bluma 523
Mechanik, Dvosha 296
Mechanik, Hana Haya 296, 297
Mechanik, Tevya (Tevya the Carpenter) 296, 297
Mechanik, Yeysef 47, 297, 523
Mechanik, Malka 296
Mechanik, Feygl 296
Mechanik-Shapiro [Shapira?], Pesya 60, 296
Melnik 145
Melnik 380
Menaker, Hayim 487, 488
Mendl 364
Mendl (The Blacksmith) 424
Mendelson 492
Menka Sender 465
Messl 424
Meshl 486
Margolin, Avrohom 239
Margolin, Dovid 423
Margolin (The Rabbi's Wife) 117
Margolin, Yankele 235
Margolin, Mordkha 235, 236, 238
Mordkha [Mordechai ben Neyakh] (of Lachowicze) [Reb Mordkha Lachovitsher, Hasidic master involved in conflict with local Misnagdi m, ideological opponents] 35138
Mordkha Ahron 447
Mordkha The Mute 296
Mordkha The Butcher 196
Mordkha Yeyna [Yona] 364
Mordkha Yankev (Scribe of Torah Scrolls and Mezuzahs) 191, 341, 359
Mordkha-Nisn 370
Mordkha son of Pinkhes (from Kletsk) 31
Mordkhe'la (Oshmener [from Oshmyany]) 353
Marmur, Yankev 239
Marmur, Nisn 225, 226
Marmur, Rokhl 239
Moishe [Reb Meysha], Rabbi (from Radom) 34
Meysha son of Peysakh, Rabbi 33, 372
Meysha Ahron Barukh's 431
Meysha Berl (The Glazier) 462
Meysha Getsl, Reb, Rizhitser 423
   
  536
Meysha Dov, Reb 464
Meysha Dovid The Cantor 222
Meysha Velvl 447
"Meysha Yidaber" (Shusterman) 46, 131, 283, 359, 360
Meysha of Lyakhovichi [Lachowicze], Reb 111
Meysha (Masha) Naomi's, Reb 236, 238, 462, 463
Meysha Nesha's [Nisia's?] 202
Moshka The Ritual Slaughterer 437
Moshka The Blacksmith 430
Moshke'la Pig 392« Previous Page Table of Contents Next Page »This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Slutsk, Belarus     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Osnat Ramaty

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 27 Apr 2023 by LA