« Previous Page Table of Contents Next Page »Index of names (cont.)


Name Page
Gimel      return  
Gavizniansky, Reb Elya Yesela's 443
Galanson 144
Ganyandsky [Ganyanedsky?], I. 257
Garadnitsky, Yankl 470
Garatsikov, Hertzl 240, 468
   
  531
Goren (Garen, Garin), Mordkha Lipa 24, 273, 275, 297, 307, 310, 371, 395, 445, 519
Goren (Garen, Garin), Rabbi Meir 522
Goren (Garen, Garin), Tsesha 522
Gorfinkel, Yudl 199
Gabbai, Lipa Yon-Teff [Yom-Tov] 60, 300
Gabbai, Meysha 69, 282, 295, 300
Gabbai, Sheyna 297
Gvursky [Giborsky? Spelled with " R" in the text. In index itself, written with "N", as Givonsky] (Inspector) 92
Gavriela 70, 285
Gedalia, Reb 10, 106, 126
Gedalia Ha-Cohen 106
Goviziniansky [Guviziniansky? Gubiziniansky?], Reb Eliyohu (Elya Yesla's) 197
Gogin-Logi, Princess 195, 440
Gvosdov [Gwosdoff], Shmuel Yeysef 522
Gotlober [Gotloyber], Avrohom Ber 25, 388
Gutsayt (the Teacher) 59, 77, 92, 93, 119, 284, 300
Gutsayt, Khayim Mikhl 308, 372, 513
Gutsayt, Yasha 60, 30013
Gutsayt, Leybush 24, 26, 42, 59, l15, 116, 132, 144, 279, 300, 337, 372, 376, 408, 472
Gutsayt, Nokhum 452
Gold, Rabbi Zev 247, 500, 501
Gold, Rabbi Dr. Refoel Tsvi 247, 499, 500
Goldos, Peretz 418
Goldblum, Fayvl 522
Goldberg, Rabbi Meysha-Issakhar 46, 76, 110, 140, 199, 366
Goldberg, Eyli 484
Goldberg, B. 23
Goldberg, Rabbi Hayim Zev-Volf 113
Goldberg, Yeysef 48, 91
Goldberg, Yankev 373
Goldberg, Isroel Noyekh 60, 282, 300
Goldberg, Meir 441
Goldberg, Sam 519
Goldberg, Reb Pinkhes 252
Goldvasser, Reb Yeheyshua Menahem 500
Goldman, 196, 440
Golda 429
Goldshteyn, Dr. Alexander 60
Gonta [Cossack General] 141
Gur (Grozovsky), Yehuda 11, 131, 134, 178, 189, 245, 274, 293, 389
Gorovitsh [Gurvitsh? Gorvitsh? Gorovitz? Gurovitsh? Gurovitz?] 185, 420
Gorovitsh, Leyb 464
Gordin, Rabbi Eliyezer 206
Gordon, Dovid 153
Gordon, Y. L. 100, 151
Gordon, Yankev 274
Gordon, Mikhl 308
Gordin 286
   
Col. 2: 531
Gorokhovitsh 278
Gibayansky [Giveyansky?], Rabbi Yeysef 35, 36
Giventer, Itka 525
Geiger [Gayger] 153
Giltshik [in the text: Giltshik, Lyova] 200, 249, 486, 487
Gindelovitsh, Gershon 145, 379
Gindelovitsh, Refoel 145, 379
Gindelovitsh, Shleyma 145, 379
Ginzburg, Basya 245
Ginzburg, Shoel [Shaul] 79
Gintzburg, Yuzl 150
Gintzburg, Yeysef 2114
Gintzburg, Rabbi Naftoli Hertz 33, 80, 272
Girs [Giras] (Governor) 436
Gelbord [Gelbrod, Gelbard], Rabbi Gershon Meysha [Moishe] 198
Gluskin, Eliyezer 99
Gluskin, Zev 55, 96, 99, 100, 177
Glinik 185, 196, 420, 440
Gallinson [also spelled Gallanson in text] 382
Gallinson, Yankev 522
Gallinson, Sora 522
Glinski, Prince Mikhail 16, 186, 426
Gleb 16
Gelfant, Moness 424
Gelfant, Riva Leah 424
Jamal Pasha 173
Genakhovitsh, Shleyma 464
Gafni, Avraham 369
Getzov, Hirsh 28, 42, 106, 287, 334
Getzoff 302
Grauer, Sadie 525
Grayev (the barber-surgeon) 45, 309
Grodzinsky, Rabbi Hayim Eyzer [Oyzer] 83, 233
Grozovsky (the Photographer) 46
Grozovsky, Berl Hayim [Grozovsky: See also Rozovsky] 189, 192, 431
Grozovsky, Tille 117
Grozovsky, Yehuda Leyb [See also Gur] 178, 414, 429, 430, 508
Grozovsky (Rozovsky), Yeysef 233
Grozovsky, Yitzhok Hillel 178
Grozovsky, Yishayohu Reuven 389
Grozovsky, Fayvl 189, 429
Groynem 465
Gross [or, Grosser], Bronislav 288
Gross, Reuven 180, 416
Gribbenshtshik [or Gribbentshik], Berl (Head of the Yeshiva) 43, 76, 77, 115, 274, 317, 318, 512, 518, 527
Grigoriyev 141
Greybsky, Reb Matisyohu 30
Greysukh, Zev 42
Greysukh, Reb Yankev 432
Greysukh, Shaya Hana's 430, 432
Green, William 344
Greenblat, Nosn 24
   
Col. 3: 531
Greenberg 443
Greenberg, Yeheyshua 3015
Greenvald [Greenwald] (the Book Seller) 279, 296
Greenvald, Yeysef 522
Greenvald, Meyir 519
Greenvald, Svetla 522
Greenvald, Peysakh 190, 429
Griniuk [the Christian barber-surgeon] 442
Greenfeld, Eliyohu [See also Yarkoni] 92
Grisha 302
Grishka (the Gypsy) 475
Gerla (the German) 330
Granat, Shleyma 287
Granoff, Dov 525
Gershon (from Zhetl) 464
Gershon, Rabbi Tankhum 231
Gershonovitsh, Doctor 442
   
Dalet       return  
Dovid'l [or, Dodl] the Neighborhood Beggar 117
Dalhunikha (the Paid Prayer-Reciter) 361
Domanski [Landowner] 442
Doris, Benny 525
Dvorzhitsky [or Divorzhitsky, Diborzhitsky, Divurzhitsky, Divorazhitsky], Dr. M. 233
Degani, Eliyahu 414, 416
Dubnov 349
Dobkin [or Dubkin] 242
Dubrov, Hillel 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 91, 93, 94, 95, 107, 136, 162, 298, 299, 301, 329
Dubrov, Reb Yerukhem 106
Dobroborsky 185, 420, 440
Dobroborsky, Dovid 195
Dobroborsky (Brothers) 196
Dubrovsky 240, 468
Dober-Musnicki [Polish Legion] 242
Dovid Itsha's 219
Dovid (the Lunatic) 132
Dovid Tebl (the Rabbi from Minsk) 36, 353
Dovid Leyb (Ostrover) 423
Dovid (from Makov), Rabbi 126
Dovid (from Tsherkass) 464
Dovid Reuven (the Butcher) 198
Dovid (Rosha's) [See also Rosha's] 429
Dovid [Margolin] (of Rizhitsa) 423
Dvoretsky, Ahron Mikhl 198
Dvoretsky, Meysha Tsvi 19816
Dvoretsky (Brothers) 441
Dvasha 498
Dukhovitsh, Ahron 239
Dukhovitsh, Yankev 270
Dukhovitsh, Yerakhmiel 239
Dovidovitsh, Yankev 270
Dovidovitsh, Yitzhok 247
Dovidovitsh, Yitzhok Ha-Levy 230
Davidzon, Ber 393
Davidzon, Yehuda Leyb 247, 393
Davidzon, Issakhar 247
   
Col. 4: 531
Davidzon, Dr. Yehuda 247
Dolgin 443
Dolgin, Hertzl 239
Dolgin, Haya 239
Dolgin, Fruma 235
Dolgin, Keyla 239
Dolitsky 75
Domnitz, Avrohom 239
Domnitz, Dr. Ahron 58, 105, 135, 233, 251, 252, 391, 520
Domnitz, Reb Asher (Teacher of Religious School) 135, 233, 251, 391, 461, 522
Domnitz, Borukh 115, 132, 172, 251, 253, 254, 262
Domnitz, Hadassa 251
Domnitz, Hertzl 233, 464
Domnitz, Zev 461
Domnitz, Haya 239, 522
Domnitz, Hayim'ka 258
Domnitz, Hana Rokhl 239
Domnitz, Yeysef 470
Domnitz, Yekhiel 258
Domnitz, Yankev 239
Domnitz, Yitzhok Leyb 253
Domnitz, Mina 258
Domnitz, Meysha 470
Domnitz, Imanuel'ka 258
Domnitz, Shmuel 251, 396
Dumanski [or Domanski, Calvinist noblemen] 79
Doroshinsky, Borukh 525
Doroshinsky, Leah 525
Daina, Reb Yehuda Dov ("The Salanter") 273, 419
Daina, Mordkha 419
Dainov, Zev Volf 10017
Dainov, Tsvi Hirsh 25, 27, 29, 100, 103, 150, 151, 307, 308
Dina-Keyla 295
Dinezon, Yankev 311, 408
Diskin, Reb Yeheyshua Leyb 357
Dik, A. M. 481
Dickens 389
Demburg, Reb Shleyma 312, 313
Danin [or Dinin, Dnin; store in pre-state Israel] 134
Danikin [or Dnikin; pogrom perpetrator] 141
Danielka 72
Droyanov [or Darvianov, Dravionov] 177
Dorinson 418
Deretshin 42, 334
Deretshin, Yeshayohu Mendl 113, 117
Deretshin, Feygela 117
   
Hey       return  
Hozberg 487
Holland, Borukh 522
Holland, Folla 522
Halber, Fayvl 169
Hafun [or Hofun], Meysha 455
Hafka [or Hopko, Hapka; chief state prosecutor] 146
   
  532
Horn, Rabbi Peysakh 27
Hagivati (Hazanovitsh), Tsvi 61, 62, 64, 65, 67, 69, 118, 259, 260, 262, 300, 396
Ha-GRA [acronym for Ha-Gaon Rabbi Eliyahu, the pre-eminent 18 C. Torah sage also known worldwide as the Gaon of Vilna, Eliyahu ben Shlomo Zalman] 138, 140, 152, 247
Hoberman [or Huberman], L. 187
Hochmark, Rabbi Yitzhok 40, 131, 272, 308, 317
Honigman, Sheyndl 60
Hurvitsh, Rabbi Avrohom ha-Levy 272
Hurvitz, Hezkel 430
Hurvitsh, Rabbi Yudl 19, 35, 272
Hurvitz, Fruma 189
Hurvitz, Shai [Sh. Y.] 104
Hitler 120, 227
Heiman, Rabbi Ahron 138
Hilman, Rabbi 21, 318
Himelshteyn, Eydl 506
Himelshteyn, Meysha 506
Himelshteyn, Peysakh 506
Himelshteyn, Rokhl 506
Hindus, Morris 144, 145, 146, 376, 394, 411, 412, 413
Hinda 488
Hirsh Leyb 27
Hirshbeyn, Berl 292
Hirshbeyn, Yitzhok Yankev 28, 30, 286
Hirshbeyn, M. I. 27
Hirshl "Atta-Boy" 193
Hirshl (Head Synagogue Attendant) 312
Hirshl Eydela's 318
Hirsh'ka (The Shoemaker) 228, 461
Hirsh'ka (The Rabbi) 163
Helbord, Rabbi Gershon Meysha 231
Halevy (Lvovitsh), Reb Yerukham 212
Hillel (Teacher of Religious School) 469
Halprin, Yekhiel 107, 389
Halprin, Reb Levy Yitzhok 196, 440
Halpern, Yisroel 459
Heller 508
Heller, Yon-Teff [Yom-Tov] Lipman 34
Handler, Meir 145, 380
Hanover, Reb Nosn Nota 79, 80
Ha-NeTSIV [acronym for Rabbi Naftali Tsvi Yehuda Berlin, revered 18 C. anti-Hasidic head of Volizhin Yeshiva] 39, 230, 499
Henkin, Rabbi Yeysef Eliyohu 84, 85, 87
Hess, Meysha 391
Hemlin, Isaac 412
Henikhov 240
Henya 282
Hessl 492
Heshl (Teacher of Religious School) 456
Hareuveni, Yossi 133
Herinzon, Rabbi 85
Harkavi, Hayim 60
Harkavi, Yeysef 181, 257, 283, 345, 348
Harkavi, Musya (Katzenelson) 53, 59, 60, 75, 181, 210, 283, 300, 345
   
Col. 2: 532
Harkavi, Meyshe [Moishe] 60, 300
Harkavi (from Novorodek [Novogrudok] ) 10, 119
Ha-ReMO [Also, "Remu" or "Rema": Rabbi Moishe Isserles, Krakow giant in Torah scholarship and seminal redactor of Torah law] 500
Ha-RaMBaM [Rambam, Moses Maimonides, arguably the greatest Torah scholar in 2,000 years] [See also Rambam] 129, 198, 247
Ha-RaN [Rabbenu Nissim ben Reuven Gerondi, 14th Century, eminent Spanish talmudist] 230
Herzog, Rabbi 213
Herzl, Dr. [Theodore] 24, 56, 59, 60, 289, 327, 328, 441, 443, 458
Hertsl (The Synagogue Steward) 98
Hertsl (The Butcher) 465
Hertsl Horker [Hertsl from Horki] 468
Hertsl Yidl's 456
Hartsman, Avrohom 118
Ha-RASHBA [Rabbi Shlomo ben Avraham Adret, great 13th Century Spanish talmudist] 230
Hershl 295
Ha-SHaKH [Rabbi Shabtai ben Meir Ha-Kohen, eminent 16th Century interpreter of Jewish law] 129
   
Vov (Vav)       return   
Vohl [Wohl], Reb Shoel 80
Volodya 465
Volf, Rabbi Yitshok Binyomin 80, 272
Vanovsky 79
Vanya 343
Vasil 289
Vasilevitsh, Feodosi 270, 271
Vafka 118
Vayner [Weiner] 249
Vayner, Rabbi Meysha Meyshl 193, 437
Vayner, Tsvi (Hershl Verebiover) 188, 436
Vayner, Meir 486, 487
Vaynshtok [Winestock], Gitl 522
Vaynshtok, Tsvi Hirsh 522
Vaynshenker, Rabbi Motl 101
Vaytsl [or Veytsl], Rabbi Mordkha 353
Weizmann, Chaim 226
Vaytsman [Weizman], Eyzer [Oyzer] 226
Volfson [Wolfson], Binjomin 28, 29, 211, 448, 449, 454
Volfson, Yekhiel Mikhl 103
Vevveh (The Crazy) 132
Velvl Prizivitser (Katzenelson) 76
Velvl (The Synagogue Steward) 439
Velvl, Reb (The Scribe) 35920
Velvele 353
Vetshor (The [Christian] Doctor) 45, 309
Vetsherebin, Rabbi Hayim 233, 234
Varnik, Peretz 353
Vigodsky, Avrohom 190, 429, 430, 431
Vigodsky 290
Vigodsky (Brothers) 41
Wittgenstein (The Prince) 16, 31, 201, 446, 477
Wittgenstein (The Princess) 193
   
Col. 3: 532
Whitman, Walt 187
Vays [Weiss], Yeysef 464
Vaysbrem [Weissbrem] 240, 341, 468
Vilovsky, Rabbi Z'ev 38, 272
Vilovsky, Rabbi Yankev Dovid ("RiDBaZ") 38, 39, 54, 85, 105, 115, 129, 130, 155, 210, 231, 232, 256, 272, 274, 298, 313, 319, 320, 322, 323, 357, 358, 418, 419, 504
Vilovsky, Miriam Bluma (wife of The Ridbaz) 39
Vilensky [Wilensky], Khasha Reyzl 282
Vilensky, Leyzer (The Synagogue Sexton) 282
Vilensky, Riva 282, 284
Vilentshik, Mikhl 117
Weinberg [Vaynberg], Eliyohu 525
Vaynberg, Rabbi Yekhiel Yankev 84
Vaynberg, Felya 146, 386
Vinograd, Aryeh 60, 62
Vinograd, Mordkha 276
Vinik, Efroyim 196, 440
Vinik, Binyomin, 196, 440
Vaynshteyn (Weinstein) 240
Vaynshteyn, Ber-Meyshe 468
Vaynshteyn, Neyakh 196, 440
Visoker, Hayim 464
Victoria 494
Vitkin 42, 281
Vitkin (The Pharmacist) 334
Wallenrod, Dr. Reuven 11, 137, 169, 193, 395, 437
Vendroff 90, 431
Vendroff, Zalmen (Vendrofsky) 134, 192, 301, 389, 491
Vendroff, Zelda 491
Vendroff, Liba 493
Vendroff, Reb Shmuel (Sexton of the Kloyz Synagogue) 313, 314
Veskovoynik, Avrohom 172
Veskovoynik, Ida 17221
Veskovoynik, Yitskhok 172
Veskovoynik (Rabinovitsh), N'omi 219
Waxman (Vaksman), Dr. Meyir 12, 47, 51, 53, 54, 77, 107, 108, 135, 136, 194, 274, 299, 318, 391, 520
Waxman, Rabbi Nisn [Nissan] 56, 79, 80, 140, 145, 186, 228, 234, 236, 254, 255, 260, 261, 262, 312, 353, 396, 427, 459, 460, 518, 519, 520, 521
Waxman, Reuven 522
Waxman, Sheyna-Leah 460
Waxman, Sora 519
Verbitsky 16
Vrangl [antisemite] 141
   
Zayin       return  
Z'ev 499
Z'ev (from Bialystok) 100
   
Col. 4: 532
Zapolsky, Lipa 515
Zak [Zok?], Simkha 23
Zhabotinsky 68
Zabin [Zavin?] 47, 299
Zdrayevsky 481, 482
Zubatov 390
Zavin [Zvin?], Rabbi Shmuel Yeysef 83, 84
Zota [Zuta?], Rabbi Eli l1 38
Zunin, Doctor 47, 299, 334
Zusha (The Broker) 42
Zaturensky, [Avremela] (The Torah Tutor) 284
Zyama (The Shoemaker) 465
Zitin [Zaytin? Zeytin?], Zalmen (Head of Yeshiva) 44, 76, 77, 349, 350, 351
Zeides [Zaydes, Zaides] Basya 526
Zeides, Hayim 190, 306, 358, 363, 418, 425, 486, 488
Zeides, Yitskhok 526
Zeides, Yisroel 526
Zeides, Leah 522
Zeides, Musya 526
Zeides, Shimon Leyb 522
Zilberman 153
Zilberman, Rabbi Reb Mordkha Meyir 257, 436
Zinger [Singer], Avrohom 389
Zinger, Reb Avrohom Yankev 247
Zinda, Ora 42, 286, 334
Zinda, Hana Pesha 22022
Zisl "Ertshemikhoyset" [Zisl "Hert-zhe-mikh-oyset", i.e., Zisl "Hey Hear Me Out"] 492
Zislotsky, A. 256
Ziskind, Rabbi 388, 478, 483, 484
Zekharya (The "Paloshnik" [The Smoker? The Wand-waver?]) 295
Zlovsky [Zelovsky? Zalavsky?] 90
Zeldovitsh, Elozer 436
Zeldovitsh, B. 436
Zeldes, Eliezer 178
Zeldes, Haya 172
Zeldes, Rabbi Reb Hayim 35, 272
Zeldes, Nosn 172
Zeldes, Fayvl 172, 297
Zluskin [Zaluskin?] 280
Zelig 506
Zelig (The Combmaker) 43, 363, 364
Zelig Milkovitser (from Milkovits) 225
Zelig (The Torah Scribe) 237
Zelig son of Lipman 22
Zelig 465
Zelyonov 141
Zelikovsky, Zelig 443
Zalmen Borukh (The Rabbi's Son) 447
Zeltser, Rabbi 131
Zeltser, Rabbi Yehuda Leyb 106
Zaks, M. 153
Zaks [written: Zaksh. Zekesh? Zakesh?], Shneur 153
Zorakh [Zerakh? Zerekh?] (The Para-Surgeon) 236
Zaritsky, Shmuel 501
Jean-Jacques Rousseau 391
Jules Verne 389
   
  533
Zhukov 386, 387, 486
Zhurovitsky, Godl 487
Zhizmer 302
Zheligovski [General] 348
   
Hes (Het)       return  
Hadash 345, 346
Hovanski [Duke] 27023
Hatsha (The Tailor) 424
Hana 430
Hasla's, Neyekh 479
Hart 397
Charach [Harakh], Ahron 312
Charach, Ester Fruma 312
Charach, Hava 312
Charach, Fayvl 312
Havulson [Hvulson? Hevulson?], Daniel 153
Hava (The Bean Porter) 305, 368
Hurgin 240, 242, 468
Hurgin, Yishayohu 23, 26
Hazanovitsh, Mordkha 48, 59, 61, 77, 78, 91, 92, 115, 119, 240, 283, 285, 300, 468
Higger, Dr. Meysha 108, 123
Haya 382
Haya (from Slutsk) 31
Haya Dveyra 423, 458
Haya Zelda 94
Haya Reyzl 118
Hayos's [possible pun on name: also means "from the family of wild animals"] 429, 430
Hayim Itska's 45
Hayim son of Rabbi Aryeh Leyb 21
Hayim son of Borukh ha-Cohen 21
Hayim Ber 317
Hayim Berl 447
Hayim son of our teacher and rabbi Yeysef 18
Hayim Dovid the Wedding-Jester 45, 363, 364, 366
Hayim Dovid's 290
Hayim Haykl, Reb 152
Hayim Yeysef (Teacher of Religious School) 215
Hayim Leyb (The Torah Scribe) 43, 191, 282, 283
Hayim, Rabbi of Volozhin 9, 54, 80, 247, 316, 353, 355
Hayim Mikhl's 293
Hayim Meysha, Reb 133
Hayimka Brisker [of Brisk], Rabbi (Hayim ha-Levi Soloveitshik) 39, 81, 83, 85, 152, 186, 354, 357, 428, 434, 436, 474, 478, 482, 496
Haykin [Chaikin], A. M. 24
Chinitz [or Chinitsh or Hinits], Reb Avrohom [Chinitz: See also Yakhnitz, a possible typo] 233, 461
Chinitz, Avrohom Borukh 226, 227
Chinitz, A. H. 225
Chinitz, Ester 415
Chinitz, Dovid 507
Chinitz, Hinda 239
Chinitz, Hinda Rokhl 19524
Chinitz, Hirts 234
   
Col. 2: 533
Chinitz, Hirsh 236
Chinitz, Zelig 233, 461
Chinitz-Hazanovitsh, Rabbi Dovid 233
Chinitz, Haya-Gitl 239
Chinitz, Haya-Rokhl [Chaya Rachel] 507
Chinitz, Tema 226
Chinitz, Yoshiya Hayim 240, 468
Chinitz, L. 239
Chinitz, [Aryeh] Leyb-Louis 507
Chinitz, Meyir 233
Chinitz, Nokhum (Chinitsh) 41, 59, 76, 78, 92, 120, 260, 274, 282, 285, 300, 305, 372, 394, 408, 414, 415, 416, 519, 520, 521
Chinitz, Sender 465
Chinitz, Ezriyel Zelig 195, 196, 423, 440
Chinitz, Fayvl 522
Chinitz, Feygl 239
Chinitz, Keyla 239
Chinitz, Reb Shokhna 233
Chinitz, Shimshon 239
Chinitz, Sora 239
Chmielnitski, Bogdan 141
Hen 195, 240, 427, 468
Hona's 429
Hana 382
Hana Bilka 73
Hana Hinda 369
Hanan 440
Hanan, Yankev-Feyga's 219
Hasdai Shaprut 236
Hosid, Yankev 209
Hefetz [Cheifitz] 295
"Hofetz-Hayim" 232, 340, 516
Hefetz, Reb Yeyel [Yoel] 140
Hefetz, Naftoli Tsvi 27, 37
Hefetz, Rabbi Tsvi Hirsh 36, 37
Khrushchov 345
Harif, Rabbi Aryeh Leyb 81


« Previous Page Table of Contents Next Page »This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Slutsk, Belarus     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Osnat Ramaty

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 4 Aug 2006 by LA