UKRAINE RD Search
   

Volhynia Jewish Population List

This Jewish Population list of Volhynian towns was photocopied from "Evreiskaia (Jewish) Entsiklopedia" published in St. Petersburg in 1907-1913. The exact year the data was compiled was 1897. These are the population figures from the "All Russian Census" of 1897. The "Evreiskaia Entsiklopedia" has tables for the 1897 Census for all gubernias, in the article on each respective gubernia. Their tables list all towns which had a Jewish population of over 500.Many thanks to the Sudilkov Online Landsmanshaft, which contributed this list, and to Yael Driver, who helped us translate it from the original Russian. The source document is also available for viewing. It is a large image and may take a couple of minutes to download.

The towns of Sviniuchi, Selitchi Maliya, Slvuta and Slovegno do not show Jewish populations because the listing reflected a Jewish population greater than the total population of the town. In one case the difference was greater than 40,000. The method of data collection and accuracy of all figures is unknown. There were many typos in the tables. Other sources of the 1897 population data include
"Pinkas HaKehillot". Volume V of the Poland series of "Pinkas HaKehillot" is the "Volhynia and Polesie" volume (Jerusalem: Yad Vashem, 1990). This work contains the 1897 population figures for each town, and for even smaller towns than those covered in "Evreiskaia Entsiklopedia". "Pinkas HaKehillot" covers all towns with a Jewish population of 100 or more.

Another source is Bohdan Wasiutynski's "Ludnosc Zydowska w Polsce w wiekach XIX i XX: stadjum statystyczne" [Jewish population in Poland in the 19th and 20th centuries]. (Warszawa: Wydawn. Kasy im. Mianowskiego, 1930). 224 pp. Wasiutynski also discusses the "method of data collection and accuracy of all figures".

Town

Population

# of Jews

%

Aleksandria

3,189

2,154

68%

Annapol

2,197

1,812

82%

Antonovka

647

620

96%

Basalia

3,362

820

24%

Biyazar

1,976

833

42%

Baranovka

2,095

1,990

95%

Berezhnitsa

2,964

2,160

73%

Berezdov

2,687

1,319

49%

Berezno

4,059

2,765

68%

Berestechko

4,953

2,251

45%

Blogorodka

5,438

1,846

34%

Blozorki

2,905

1,070

37%

Varkovichi

1,925

1,109

58%

Veledniki

1,143

569

50%

Vishneved Novyi

4,196

2,980

71%

Vladimerets

2,074

1,024

49%

Volochisk

6,716

3,295

49%

Visotsk

912

880

96%

Vishgorodok

2,169

1,078

50%

Goringorodok

1,936

540

28%

Gorodnitsa

2,314

1,310

57%

Goroshki

3,228

2,018

63%

Gotcha

2,091

884

42%

Gritsev

1,011

979

97%

Demidovka

679

678

100%

Derazhno

1,497

770

51%

Dombrovitsy

6,007

2,868

48%

Ivnitsa

3,095

607

20%

Ignotovka

567

567

100%

Iskorost

2,626

1,266

48%

Kamennyi Brod

1,773

1,147

65%

Kamen-Kashirsk

1,220

1,189

97%

Katerburg

1,035

693

67%

Kilikiev

1,928

576

30%

Kiselik

889

873

98%

Kleban

3,739

2,432

65%

Kodnya

2,564

688

27%

Kozin

1,820

972

53%

Kolki

4,394

2,537

58%

Korets

6,060

4,608

76%

Korets Noviy

2,502

951

38%

Kornitsa

1,251

517

41%

Kostopol

1,706

1,101

65%

Kotelniya Staraya

3,183

1,345

42%

Krasilov

6,994

2,563

37%

Krasnostav

2,194

1,222

56%

Kuzmin

3,368

83

2%

Kulachini

4,335

2,031

47%

Kunev

2,935

1,661

57%

Kupel

4,333

2,727

63%

Lapobtsi

2,525

1,174

46%

Lokachi

2,307

1,730

75%

Luchini

2,535

1,599

63%

Liubar

12,507

6,111

49%

Liuboml

4,470

3,297

74%

Liudvinol

1,428

1,210

85%

Lyahovtsi

5,401

1,384

26%

Matsiov

3,897

2,337

60%

Mezhirich

3,131

2,107

67%

Melnitsa

2,588

1,599

62%

Miboch

2,667

1,175

44%

Miropol

4,914

1,912

39%

Mihailovka

1,197

1,047

87%

Mlinov

1,105

672

61%

Myravitsa

958

757

79%

Narodichi

4,576

2,054

45%

Nesuhonshi

1,862

814

44%

Norinsk

1,683

584

35%

Ozerani

1,111

1,013

91%

Olebsk

2,070

1,187

57%

Odika

4,210

2,606

62%

Ostroshets

1,464

636

43%

Ostropol

7,305

2,714

37%

Polonnoe

16,288

7,910

49%

Poritsk

2,264

1,316

58%

Pochaev

1,921

1,377

72%

Pulini

2,736

1,168

43%

Pyatka

2,703

836

31%

Radzivilov

7,313

4,322

59%

Raygorodok

2,058

946

46%

Ratno

3,089

2,219

72%

Rafalovka

2,038

1,054

52%

Rogachev

1,381

1,303

94%

Rozhitche

3,830

3,169

83%

Romanov

5,645

2,599

46%

Sviniuchi

1,780

Selitchi Maliya

628

Slvuta

8,454

Slovegno

1,570

Sofievka

1,591

1,580

99%

Stepan

5,137

1,854

36%

Sudilkov

5,551

2,712

49%

Teofipol

4,484

2,914

65%

Torgovitsa

907

891

98%

Torchin

4,507

2,629

58%

Troyanov

7,224

1,469

20%

Turiisk

2,938

1,713

58%

Tuchin

3,753

2,535

68%

Ustilug

3,590

3,212

89%

Ytomir

2,381

1,754

74%

Chochin (selo)

745

730

98%

Chartoriisk

2,776

822

30%

Cherbonnoe

2,638

711

27%

Chartorya

1,872

502

27%

Cherniahov

3,878

1,774

46%

Chudnov

5,580

4,491

80%

Shumsk

2,258

1,962

87%

Tchenetobka

8,033

3,880

48%

Emilchik

2,477

1,049

42%

Yamnol

2,564

1,482

58%

Yanushnol

5,085

1,251

25%

Total

Total

Population

Jews

%

358,459

182,833

51%