« Previous Page Table of Contents Next Page »

[Pages 341-351]

Index of Names

Edited and alphabetized by Michael Tobin


A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

ABA                       return   100
ABELE Rov 142
ABELMAN Mina 76
ABRAMCHIK Fayge-Male 100
ABRAMCHIK Moyshe-Yoysef 28, 29, 30, 33, 96, 98, 128
ALBACK Menachem-Mendl 132
ALDOK   179, 181
ALDOK Avraham 224
ALDOK Berish 86, 96, 98
ALENBERG   89, 210, 217
ALENBERG Hershl 194
ALENBERG Krase 194
ALENBERG Mordkhe-Mendl 30, 32, 95, 98, 99, 198, 224
ALENBERG Nomi 194
ALENBERG Velvl 98, 194
ALSHAKER Butche (Borukh) 64
ALSHAKER Moyshe-Aron 98
ALSHAKER Rukhama 65
ALSHAKER Shayne-Frume-Malke 63
ALSHAKER Yankev 64
ALSHAKER Yehuda 89
ALSHAKER Yitskhok-Yoysef 63
ALTER (Butche Beker’s son-in-law) 31
ALTER Yitskhok-Mayer 132
ALTERMAN Shloyme 194
ALTMAN Rivtche 79
ALTMAN Yekhiel-Mayer 69
ALTMARK Aba 43
ALTMARK Shimon 43
ALTMARK Sura 232, 233
ALTMARK Yankev 231
ALTMARK Yekusiel 231, 233, 232 [sic]
ANDERS General 199
ANSKY Sh. 126
ANYELEVITCH Avraham 115, 117, 118
ANYELEVITCH Fayge 115, 118
ANYELEVITCH Mordkhe 115, 116, 117, 119, 120. 195
APLBOYM   147
APLBOYM Ch. 216, 225
APLBOYM Chone (Ch.) 65, 130, 208, 238
ARBUZ Khaim 194
ARENSHTEYN Perl 50
ARENSHTEYN Shmuel-Elye 50, 69
ARON with the goatee 146
ARONSON Shimon 231
ARONSON Shimon 232
ARSTI Moyshe 224
ARYE THE PORTER   71
ASAF   142
ASENHALTS Dvashe 206, 214
ASH Sholom 87
ASHER Gershon (Rov) 132
ASHKENAZI   224
ASMAN Leah 127
ASMAN Pninah 127
ASMAN Shloyme 127
ASMAN Yisroel 69, 124, 125, 126, 137, 143, 145, 205, 229, 214, 207
ASTER Moyshe 32
ASTRI   85, 166
ASTRI Moyshe 30
ASTRI Fayvl 82
ASTRI Moyshe-Zelig 83, 84, 85
ASTROVYAK (Preacher) 53
ASTROVYAK Beynish 42, 52
ASTROVYAK Brokhtche 82
ASTROVYAK Leah 102
ASTROVYAK Rivtshe 31
ASTROVYAK Shmulke 147
AVRAHAM Our Father 40, 144
AVRAHAM-BORUKH The shoemaker 49
AVRAHAM-YITSKHOK (tailor) 38
AVRAML (sportsman) the son of the ritual slaughterer 17, 18
AVREMELE   147, 156
AVREMELE Misokhachev 130
AVREMKE the teacher 96
AYGER Shloymele 54, 55, 142, 143
AYKHENBOYM Yankev 31
AYNHORN Aron 55
AYON Khaim 91
AYON Moyshe 26, 28
AYON Shayne 91
AYZENSHTAT Dr. 76
AYZENSHTAT Fayge 50
AYZIK The teacher 32, 148
BABEK                  return Yitskhok 83
BAHARAV, (BARAV) Yitskhok (Itche) 26, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 50, 53, 98, 128, 132, 166, 196, 231, 232
BAHARAV Avraham 90, 109
BAHARAV Borukh Velvl 132
BAHARAV Fayge 132, 197, 200, 232
BAHARAV Fayvl 132, 132, 165
BAHARAV Gitel 132
BAHARAV Khaim 30, 80
BAHARAV Leybl 132
BAHARAV Mordkhe 200
BAHARAV Motl (ritual slaughterer) 32, 38, 131, 132, 147
BAHARAV Moyshe 28, 311 [sic], 38, 132
BAHARAV Rifka 132, 197, 200
BAHARAV Shloyme 200
BAHARAV Sore 131
BAHARAV Yehoshua 132, 197, 198, 199, 200
BAHARAV Yisroel 109, 132
BAHARAV Yosef 132
BAHARAV Zev 206, 214
BAHARAV Rokhele 200
BALFOR   62
BAMASH Shloyme 108
BANAKH Avraham 89
BARAK Moyshe 35, 36
BARANEK   48
BARANOV   192
BARON VON MINKHAUZEN   154
BARTOSHEVITCH Yulian 12
BASHE wife of Reb Binyomin 97
BASLAV Maks 223
BEN-ANU Asher 213, 219
BENDOV Yoysef 33
BENGAL Ayzik 224
BEN-GURION Dovid 136, 137
BENJAMIN Aaron 226
BER FROM YAZLOVITCH Reb 125
BERDITCHEVSKY Mikha-Yoysef 125
BEREL the blacksmith 168
BERENSHTEYN Avraham 231, 232, 233
BERENSHTEYN Mordkhe V. 33
BERENSHTEYN Morris 224
BERENSHTEYN Nekhama 232, 233
BERISH Tcharnis 139
BEYLIS   62
BEYNISH the porter 49
BIALIK Kh. N. 19, 69, 82
BIALISTOK (BYALES) Khaim 69
BIALISTOK Yitskhok-Hersh 32, 35, 36, 38, 69
BIALISTOTSKA Bela 176
BIBERMAN Yair (“Jerry”) 136
BILAK Yanek 195
BILE the small one 50
BINDUSKY Rukhl 59
BINDUSKY Yoysef 59, 224
BINYOMIN (Yisroel-Mendl the Baker’s son) 138
BISMANOFSKY Rifke 200, 213, 219
BISUK Moyshe 194
BLASKE Avraham 231
BLIND Rabbi 147
BLUM Khave 110
BLUMSHTAYN   89
BLUMSHTAYN Nekhama 89, 90
BLUMSHTAYN Yankev 32
BODNIK Dovid 103
BOLESLAV Khrobri 13
BOMZE Nakhum 55
BORENSHTEYN Moyshe 224
BORENSHTEYN Shepsl 32
BOROKHOV   64, 73, 75, 77, 238
BORSHTEYN Hershl 224
BORUKH Khaim-Binyomin 30, 147
BRADER [SIC] Motl 129
BRAMA   83, 85, 147, 205
BRAMA Mikhal 90, 109
BRAMA Pia 82
BRAMA Shmuel 31, 85, 206, 214
BRESLER Leybl (Arye) 65, 70
BRESLER Mendele 33, 38
BREST Leon 233
BRODA Berel 116, 120
BRODATCH   146
BRODATCH Avraham 26, 27
BRODE Binyomin 32
BRODER Reytse 129
BRODER Shloyme (Ritual slaughterer) 129
BROK   41, 53
BROK Binyomin-Khaim 89, 210, 217
BROK Hershl 147
BROMBERG Avraham 231
BRONSHTEYN Binek 177
BRONSHTEYN Bunem 177, 237
BRONSHTEYN Fayge 89
BRONSHTEYN Fishl 28, 31, 84
BRONSHTEYN Menakhem 81, 82
BRONSHTEYN Rabbi Tsvi 201, 202, 210, 211, 217, 218, 225
BRONSHTEYN Yankev 212, 219, 231, 233 [sic], 232
BRONSHTEYN Yisroelke 109
BRONSHTEYN Zlatke 232, 233
BROTMAKHER (Teacher) 76
BRUKHANSKI Elye 108, 109, 124, 212, 219
BRUKHANSKI Khaim-Mikhoyel 108, 121, 124
BRUKHANSKI Menakhem 108
BRUKHANSKI Moyshe 108
BRUKHANSKI Y. 124
BRUN Shloyme 200
BUGRASHOV   211, 218
BUKHMAN Sholom 136
BUKSBOYM N. 76
BUKSHTEYN   26
BULAK Boris Adamovitch 179, 180, 181, 184
BUNEM-LEYB The teacher 144
BURSHTEYN Avremke 104
BURSHTEYN Borukh-Mendl 32
BURSHTEYN Bunem 86
BURSHTEYN Harry 236, 238
BURSHTEYN Khaim 110
BURSHTEYN Kreyndl 32
BURSHTEYN Mindl 110
BURSHTEYN Moyshe-Avraham 110
BURSHTEYN Shloyme 59
BURSHTEYN Yankl 19, 123
BURSHTEYN Yekhiel 221, 224
BUTCHE the Baker (Stolik) 31, 53, 98
BYALES   207, 211, 214, 218
BZHEZHINSKI   72, 76
BZHEZHINSKI Nisen 31, 224
BZHOZA   74, 76, 89
BZHOZA Alte 50
BZHOZA Avraham 108
BZHOZA Berel 80, 81, 108
BZHOZA Ester 80, 110
BZHOZA Henekh 98
BZHOZA M. 73, 76
BZHOZA Rifke 110
BZHOZA Sortche 89, 104
BZHOZA Yekhiel 28, 39, 40, 50, 104, 127, 156, 207, 214
BZHOZA Yokheved 110
DAN                    return   50, 58, 137
DAN Elye 144
DAN Shaul 167
DANCHIKHE the Fat 55
DARK ONE The 72
DAYK Libe 233
DAYK Yisroel 231
DAYTCHER Khane 80
DAZHILAVER the teacher 146
DERGITCH   73, 74
DIREKTOR   213, 219
DIREKTOR (LERMAN) LAYE Dmovski 58
DOBKIN [SIC] Eliahu 70
DOBRES   43
DOBRES Baruk (Benny) 99, 222, 223
DOBRES Gedalia 239
DOMB   89
DOMB (teacher) 170
DOMB Dovid-Leyb 32
DOMB Mordkhe-Mendl 95, 98
DOMB Yekhil-Mayer 31, 95
DORMBUS Nakhman 108
DOSTOYEVSKI   87
DOVID VOLVISHES   139
DOVID-SHLOYME (rabbi) 33
DOVTCHE (wagon driver) 57
DOYTCHER Khane 78
DROZDOVSKI   11
DUBNER Avraham 231
DUBNER Yehoshua 229, 232
DVOYRE the rope maker 31, 102
DZHBANEK Yekhil-Mayer 28, 41, 75, 137, 138
DZHENGEVITCH Yisroelke 198
DZHIGAN   59
DZHIK Yidl 231
DZHUBAG   137
EDELMAN            return Khave 89
EINSTEIN Albert, Prof. 126
ELBOIM   86, 191
ELBOIM Khave 179, 181
ELBOIM Leyzer 197
ELBOIM Malke 38
ELBOIM Moyshe 190
ELBOIM Nakhum 197
ELBOIM Peshe 197
ELBOIM Shmuel 28, 24 [sic], 38, 98
ELBOIM Zundl 29, 84, 86, 89, 90, 104, 197
ELKE-SHOSHE the Wagon-Driver 59
ELYE-MAYER Beker 59, 137
EPSTEYN Alter 50
EPSTEYN Henekh 50
EPSTEYN Henye 27
EPSTEYN Malke 65, 70
EPSTEYN Mendl 99
EPSTEYN Moyshe 27, 50
EPSTEYN Tsinamon Dovid 50
EPSTEYN Yitskhok 20, 21, 27, 29, 30, 32, 53, 86, 95, 98, 99, 196
ERENSHTEYN Fayvl 77
ERLIKH Eliahu 194
ERNST Sh. 127
ESTER (Hershl the teacher’s wife) 151
ESTERZON Yehuda 108
EYBISHITS Eliezer the Levite 97
EYBISHITS Volf Von, Baron 125
EYTAN HAZARKHI   142
EZRIELKE   139
F. M. R.                return   100
FAEKS Moyshe 239
FAEKS Shifra 239
FAEKS Velvl 239
FAEKS Yisroel 239
FAKHT Note 42
FAKTOR Yoysef 231
FAKTOR Yoysef [sic] 231
FARBER   166
FARBSHTEYN   235
FARBSHTEYN H. 33
FARBSHTEYN Motl 82
FARBSHTEYN Moyshe 57, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 214, 215, 216, 217, 219
FARBSHTEYN Simkha 206, 214
FARNYOZH (teacher) 53
FAVLOVSKI Stanislav 18, 35, 37
FAYGE the Blind One 53
FAYGE the Fisher Woman 171
FAYGENBLAT Yankev 195, 196
FAYNSHTAYN Avraham-Asher 33
FAYNTSAYG Mindl 177
FAYNTSAYG Pinkhes 26, 29, 50
FAYVL MoysheÕs 140
FEDERGRIN M. (Grinfeder) 157, 158
FERDMAN Avraham 39
FERTSOVITCH Dov-Ber 202
FILIDOVITCH Vanya 180, 181, 184, 185
FILIPKOVSKI   27
FILLER (FULAR) Fayvl 43
FILLER Rokhl 43
FINKELSHTAYN Lea 76
FINYOTCHIK Maytche 89, 90
FISHKE with the Kishke 101
FLAYSHMAN Moyshe 225
FLUDE Dovid 180
FLUDE Dovid [sic] 179, 181
FLUDE Ester-Dvoyre 180, 181
FLUDE Hersh-Mekhl 180, 181
FLUDE Leybl 179, 181, 184
FLUDE Libe 180. 181
FLUNTCHAK Yankev-Moyshe 30
FLUNTCHAK Yankev-Yoysef 96
FLUNTCHIK [SIC] Yankev-Dovid 32
FLUSTKALOVSKI   76
FONYE the Thief 155
FORENYOZH Avreml 59
FRAINT Avraham (teacher) 71, 74
FRAYMAN   166
FRENKEL Y. 202
FREYA   144
FREYDE SHOLOM MekhlÕs 156
FRIDMAN Avraham 41, 42
FRIDMAN Mordkhe 137
FRIDMAN Shloyme 98
FRIDMAN Yehoshua-Khaim 31
FRIDMAN Yisroel 6, 8
FRIMER Khaim 195
FRISHMAN Dovid 81
FRISHMAN Khaim-Yehoshua 82
FROYMOVITCH Baltche 174
FROYMOVITCH Fayge 170
FROYMOVITCH Golde 110, 174
FROYMOVITCH Khaim-Shloyme 174
FROYMOVITCH Khave 170
FROYMOVITCH Rokhl 170, 172
FROYMOVITCH Yokheved 110
FULAR Fayvl 191
FUNT   50
GELER                   return Khaim (gaiter-maker) 167
GELERENTER Simkhe 101
GELMAN Elyakum-Getsl 193
GELMAN Sore-Rifke 193
GELMAN Yoysef 193
GEMORA Tsvi-Yankev 83, 169, 224
GEMORA Shmuel 222
GERSHKOVSKI Hersh-Fayvl 31
GERSHOGOVITCH Simkhe 42
GIDALYE Ritual slaughterer Tentche 32, 96
GILBERT Shloyme 50
GILTSHIK   192
GITERMAN   84, 86
GIVATI   135
GLAT Kh. 76
GLIS   126
GOLANSKY Asher 170
GOLDBARSZT Henye 208
GOLDBERG Elye-Mayer 84
GOLDFADEN   57
GOLDFADEN B. 231
GOLDMAN   84, 89
GOLDMAN Avraham 224
GOLDMAN Elke 100, 127
GOLDMAN Elye-Mayer 26, 28, 32, 53, 70, 82, 96, 98, 108, 127, 170
GOLDSHTEYN (NODEL) Leah 78, 207, 214
GOLDSHTEYN Rokhele 79
GOLDVASER Dvoyre 186
GOLDVASER Khaim-Dovid 28, 35, 36, 38
GOLDVASER Yisroel 28, 39, 41, 137
GOLUMB Elye 70, 71
GONTER Moyshe-Leyb 189
GORNEK Khaim 42
GOTLIB Dr. 63, 72
GRABINA V 99
GRAPA Borukh 197
GRAPA Sholem 212, 219, 237
GRANAT Yisroel 41, 42
GRAVITSKI Yoysef 34, 36, 38
GRINBERG Fayvl 89, 90
GRINBERG Moyshe-Mendl 35, 36, 38
GRINBERG Nakhum 231, 232
GRINBERG Yankl 179
GRINBOIM Yitskhok 27, 33
GRINFEDER M. (M. Federgrin) 15
GRINITSKI (cantor) 131
GRIVER M. 234
GROSBARD Miriam 50
GROSBARD Shaul 89
GROSBARD Yisroel 65, 70, 109
GROSBARD Zalmen 98
GRUBAK Mordkhe (Mardok) 194
GRUDKE   124
GRUDKE Brayne 124
GRUDKE Khaim-Ber 124
GRUSHKA Yitskhok 232
GRUSHKE Itche 231
GRUSHKE Motl 231
GRUSHKE Y. 231, 232, 233
GURNER   89
GURNER Yishayahu 70
GURNI ( GURNER) Dovid 28, 97, 98, 127
GURNI Falek 30
GURNI Rafoyel 80, 81
GURNI Shayke 65, 70, 108
GURNI Shmaye 30
GURNI Yoysef 163
GURSHTEYN Fayvl 42
GUSTAV Adolf 12
GUTMAKHER Elye 82
GUTMAN Yisroel 115, 117
GUTSHTAT (female dentist) 30, 52
GUTSHTAT Dr. 84, 86
GVIDALSKI Yoyel 232, 233
GVIZDALSKI Dora 233
GZHENDE Motl 186
HAMAN               return the Evil 153
HANA Malke 50
HARTGLAS Deputy 33
HATMAKER The (Hebrew teacher) 145
HELLER Binem 161
HENDE the Butcher  
HENDELES Zishe 120
HERI   55
HERSHENKE (HERSHL) the Water Carrier 31, 32, 54, 55, 57, 95, 137, 145 [sic], 143 [sic], 142, 141
HERSHL the Red-head 58, 147
HERSHL the teacher 151-152
HERSH-LEYB Shingle-maker (Gontsazh) 152, 153
HERTELS Yohan 126
HERTS Fanye 188
HERTS Fishl 188, 189, 191
HERTS Gavriel 189, 190
HERTS Motl 189
HERTSL Teador-Zev 82, 90, 128
HES Moyshe 128
HILLER Gitele 89
HILLER Khaim-Khaikl 32, 35, 36, 38, 164
HILLER Laye 53
HIRSHBEYN Perets 87
HITLER   21, 177
HOLAND [SIC] Berish 83, 152
HOLAND [SIC] Mikhal 89
HOLAND Avromtche 33
HOLAND Beynish 43
HOLAND Dovid-Leyb 128
HOLAND Feyge-Tsirl 43
HOLAND Itche 109
HOLAND Leyb 36
HOLAND Max 224, 226
HOLAND Moyshe 136
HOLAND Rifke 136
HOLAND Shmuel-Leyb 31, 38
HOLAND Sore-Royze 43, 82
HOLAND Yitskhok-Aron 109
HOLAND Yosl 170
HOLAND Zev 136
HOLDIN   170
HOLTSMAN (dyer) 153
HOLTSMAN Bine 80
HOLTSMAN Hershl 31, 57
HOLTSMAN Leyb 209, 217
HOLTSMAN Mayer-Leyb 91, 233
HOLTSMAN Moyshe 50
HOLTSMAN Sender 231, 232
HOLTSMAN Yankev 28, 31
HOLTSMAN-RAKHMAN Bine 205
HUTENSKI Khasye 231
HUTNITSKI Borukh 83
IGLA                    return Zigmund 195
ILAN Yehuda 63
IRLIKH (student) 27
IRLIKHT Henekh 108
IRLIKHT Mayer 26
IRLIKHT Shimshon 89, 90, 108
ISER (musician) 56
ITA MATES   145
ITCHE Shayke 104
ITCHE Reb 18, 19
ITCHE-MAYER Metch 149, 150
ITCHE-MAYER the ritual slaughterer 53, 146
ITE Tsivye 15
KAHN                    return Blume 50
KAILSH [SIC] Mordkhe-Menakhem 99
KALISH Ite-Toyve 121
KALISH Menakhem Rabbi 120
KALISHER Tzvi-Hersh 82
KALNER Mendl 129
KALUSKI   73, 74, 75
KALUSKI Brokhe 30
KALUSKI Henekh 26, 27, 30, 32, 98, 99, 128, 137, 177, 197
KALUSKI Yekhiel 98
KALUSKI Yisroel 30, 51, 53, 65, 69, 70, 110, 128, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 214, 215, 216, 217
KALUSKI Zishe 32, 96, 97, 98
KANAL Yisroel 195
KAPLOVITCH Alter 232, 233
KAPLOVITCH Fishl 198
KAPLOVITCH Frayde 99
KAPLOVITCH Hinde 99
KAPLOVITCH Lyuba 233
KAPLOVITCH Sholom 81, 82
KAPLOVITCH Yoysef 81, 82
KAPLOVITCH Zikharye 32, 144
KAPTAL Yoysef 132
KARFEL Eliezer 142, 143
KARL FERDINAND   12
KARLAYL   124
KAROL   75
KARTOFEL   42
KARZIN (policeman) 192
KASHCHUSHKA   17, 19, 52, 74, 75, 79, 80, 82, 95, 100, 110
KASPI (SARBARNIK) Menakhem 4, 14, 131, 162, 212, 213, 219
KASPI Yisroel 131
KATSIZNE Alter 72
KATSNELSON Yitskhok 194
KAUFMAN Sore 180
KAUFMAN Volf 180
KAVE Khane 80
KAVITZ Khaim 15
KAV-VNOKI Guta 195
KAZHIMYEZH   12
KERNER Berl 52, 101
KERNER Lipe 30
KESH Y. M. 238
KEYCHAK   195
KEYLE Sholoms 145, 157
KH. A.   168
KHAIM   55, 56
KHAIM the Fisherman 59
KHAIM Nisin 239
KHAIM-HENOKH   150
KHAIM-HENOKHL   56
KHAIT   75
KHASMOL   213, 219
KHATSKL the Teacher 139
KHAVE   139
KHAYE the Baker 146
KHAYE Surkeles 156
KHAYE-NESHE   41
KHAZANOVITCH Leon 33
KHELENOVSKI   74
KHINKELE   31, 32
KHLEBOVSKI Bronislav 11
KHOFETS Shimon Arye 31, 95, 99, 101, 102, 103
KHONE   131
KHONE-YIDL (baker) 42
KHUNI HAMEGEL   126
KHYENKE-RUKHL   139. 142
KILES Khama-Neshe 76
KING DAVID   24, 126, 142
KIRIS Shimon 43
KIRZHNER   50
KLEPFISH Yenkl 124
KLEYNVAYS Henyek 196
KLIGER Khaim-Leyb 132
KLIGER Rus 230
KNASTER   59
KNASTER Moyshe 59
KOHANOVITCH   109
KOHAYN Berish 17
KOHAYN Tsipora 200
KOMAROV Fyedya 179, 180, 182
KON Menukha 42
KON Moyshe-Leyb 26, 27
KOTLOVITS Hersh-Mayer 221
KOYFMAN [SIC] Mordkhe (Mordkhe Khane's) 97
KOYFMAN Yisroel 97
KOZLOVSKA   40
KRANENBERG Mordkhe (Mordkhe Yehoshua Vaynmakhers) 69
KRANENBERG Velvele 128
KRASUTSKI Dr. 76
KRAUZE   239
KRAVCHIK Yuzef 168
KREMER Khaim 32
KREMER Paul A. 83, 101, 222, 224
KRETCHMER Naftali 166
KRIS(SH)TAL Simkhe 231, 232
KRISHTAL Azik-Mayer 35, 36, 38
KRISHTAL Borukh 53
KRISHTAL Khaim 109
KRISHTAL Khave 89
KRISHTAL Yisroel-Dovid 32
KROYZHAR Aleksander 125
KROZA Khane 42
KRUK Y. Dr. 76
KUDAK   140
KUFER Perl 51
KUPCHIK   15
KUPCHIKOVA   53
KUPERSHLAG Yisroel-Nisn 124
KURNET (by mistake printed KURANT) Moyshe 132
KURNET Henekh (Haynuch) 132
KURNET Khanele 132
KURS   142
KURTSDKI   134
KVYATEK   53
KVYATEK Avraham 20, 219 [sic], 215, 214, 213, 207
KVYATEK Berl-Dovid 98
KVYATEK Moyshe 211, 218, 232, 233, 234
KZHAN   84
KZHAN Yitskhok 28

 

« Previous Page Table of Contents Next Page »This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Wyszków, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Osnat Ramaty

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 10 Feb 2018 by LA