« דף הקודם תוכן עניינים דף הבא »


יד ושם

 

[עמ' 312]

רשימת הקדושים
(נערכה מחדש בשינויים קלים לפי סדר הא"ב - ט.פ)

איידעל שלום ומשפ'.
אפטער מאיר ומשפ'.
אסט יעקב ומשפ'.
אלעקסינצער ישראל ומשפ'.
אלעקסינצער ארוש.
אלטמאן פרומע.
אלטמאן משה ומשפ'.
אימבער שמואל יעקב,
ד"ר, סופר ומשפ'.
ארדרייך משח ומשפ'
אלטמאן משה ומש' (דאנילוועץ)
אדלער אברהם ומש' (קראסנע)

בין מאיר ומשפ'
בין משה ומשפ'
בין זליג ומשפ'
בין יחיאל ומשפ'
בין שמואל.
ביק יעקב, בן לייזער, ומשפ'
ביק ביניע, בן לייזער, ומשפ'
בירגער עזריאל ומשפ'
בלייך לייב ומשפ'
ברוין נטע ומשפ'
ברוין יעקב ומשפי,
בערנשטיין בערל ומשפ'
בערנשטיין ניסן, ד"ר מעד. ומשפ'
ברנשטיין משה ומשפ'
ברנשטיין מיכאל.
באראן שבח
בלוישטיין בן-ציון ומשפ'
בלוישטיון מוניע.
בלוישטיין מוניע ומשפ'
ביק מאטל ומשפ'
ביק נפתלי ומשפ'
ביק יעקב ומשפ'
ביק מאטל, בן ביניע ומשפ'
ביק משה, בן ביניע.
בלוישטיין אהרן.
בלייך שלום ומשפ'
בילער שמעון ומשפ'
ברוין מרדכי-הערש ומשפ'
ברוין בעריש ומשפ'
בלאסער משה (מוניע.
בלאסער אהרן (טוניע) ומשפ'
בלאסער דבורה ומשפ'
בלאט שלמה ומניה. (חותן של מאיר זמורה)
באראן איסר.
בלוישטיין  דוד.
באראן יטה ומשפ'
ביק בריינע ומשפ'
בלושטיין יעקב ומשפ'
באראן רויזע.
ביק יוסף ומשפ'
בארער הערש.
בלייך אהרן.

גוטפריד יוסף בן אהרן ואשתו פייגה ומשפ'
גוטפריד יעקב ומשפ'
גוטפריד וולקע.
גוטפריד מאטל.
גלאס שלמה ומשפ'
גלאס אברהם.
גוטפריד אלי ומשפ'
גולדברג יעקב ואשתו יטי ומשפ'
גלאזר מאיר (שמש) ומשפ'
גינזבורג אברהם (חתנו של וולף פישר)
גוטפריד מרדכי  (סערעווארע) בן אליהו ואשתו מלכה ומשפ'
גוטפריד ביניע בן יוסף.
גוטפריד מרדכי בן אהרן.
גולדברג זיסל.
גלאס ארוש (אהרן).
גלאס מאניא.
גלייט מאיר.
גלייט ישראל.
גלייט, אחיות.
גוטפריד מלציה בת יוסף.
גוטפריד יואל בן אלי.

דאנצער אברהם ומשפ'
דאנציגער ומשפ'
דאנצער יעקב.
דיאמאנט מענדל ומשפ'
דאנצער יעקב ומשפ'

האזעלנוס מאניא ואימא.
העכט מרדכי.
האלפערן יצחק ומשפ'
הירשהארן אהרן ומשפ'
הירשהארן אברהם.
הירשהארן רבקה
הירשהארן נטע ומשפ'
העלרייך ומשפ'
העליצער בערציע ומשפ'
העליצער ריקעלע,
האכבערג אברהם ומש'
הירשהארן לייזער ומשפ'
הירשהארן מאטיע, בן לייזער ומשפ'
העליצער משה, בן יוסף ומשפ'
העליצער יוסף, בן משה.
העליצער חיים, בן משה.
העליצער משה, בן שמעון.
האך יחוקאל ומשפ'
האך ישראל ומשפ'
הירשהארן מאטיע ומשפ'
האלפערן חיה.
האפנבערג שמואל, חתנה של חיה גיטל ומשפ'
האכברג משה ומשפ'
הירשהארן שלום ומשפ'
הרצוג אברהם ורוזיע ובניהם

ווילנער שלמה ומשפ'
ווילנער ראובן ומשפ'
ווילנער פנחס (פינער).
ווילנער מאיר.
ווילנער סאשע.
ווינטער ישראל ומשפ'
ווינטער מוניע ומשפ'
וויזעלטיר משה ומשפ'
וויזעלטיר זיסיע ומשפי,
ווארהאפטיג משה ומשפ'
וואסערמאן יצחק ובילה.

זאנדבערג חנה ומשפ'
זאמוירע מאיר ומשפ'
זאמוירע יעקב ומשפ'
זילפע יוסף.
זילבערבערג מאיר ומשפ'
זאמוירע חנה, זאמורע אברהם ומשפ' (וולף פישער)
זאמוירע ישראל (בן אברהם).
זאמוורע אידא.
זיידמאן נפתלי ומשפ'
זאמוירע מארכוס (מרדכי) ומשפ'
זילבערבערג קריינע.
זאלץ ומשפ'
זילבערבערג איציו.

חארטינער שרה.
חרפ נחום ומשפ'
חרפ נפתלי, בן נחום
חרפ שלום ומשפ'
כ"ץ חרפ נפתלי, בן שלום, ומשפ'
חרפ שמחה ומשפ'
חרפ בעריש ומשפ'
חרפ אברהם ומשפי,
חרפ יוסף,
חרפ חוה

טענענבוים ווילהעלם, ד"ר מעד. ומשפ'
טירקעל גרשון ומשפ'
טירקעל נתן ומשפ'
טאוב מלאך (חתנה של חיה-גיטל) ומשפ'

יאפע שלום ומשפ'
יאפע יוסף ומשפ'
יאפע שבע ומלכה'
יאפע נחום.

כ"ץ  הערש.
כ"ץ יעקב ומשפ'
כ" מאטיע ומשפי
כ"ץ הערש ומשפ'
כ'"ץ אבא, בן מרים, ומשפ'
כ" סומער ומשפ'
כ"ץ הערש ומשפ'
כ"ץ יידל ומשפ'
כ"ץ שמעון.
כ"ץ שמחה.
כ" יעקב ומשפ' (קראסנע).
כ"ץ קלארא
כ'ץ אינדעל בת סומער.

לאנדער ומשפ'
ליטוואק חנא, ד"ר מעד. ומשפ'
ליטוואק אלעס, בנו של חנא.
לאופער הערש ומשפ'
לאופער וואלקע.
לאכער יחוקאל (קראסנע) ומשפ'
לייטנער זאב.
לייטנער באבאלע.
לייטנער בתיה.
לאכמאן שלום.
לאכמאן מלכה.
לאכמאן רחל.
לאכמאן פייגע.
לאכמאן נתן בן שלום.
לאכמאן לייצי בת שלום.

מאנטעל חיה גיטל ומשפ'
מאנטעל מאטיע ומשפ'
מאנטעל יעקב.
מאסציסקער זלמן ומשפ'
מאסציסקער יוסף, ד"ר מעד ומשפ'
מארדער מרדכי ורעייתו רוזה.
מינץ לודוויג, אפטייקער, ומשפ'
מארגוליעס ומשפ'
מינדאן משה (דאלזאנקא) ומשפ'

נארמאן

סיגאל לייב ולאנע.
סיגאל בן-ציון ומשפ'

פוקס בעריש ומשפ'
פוקס שמואל ומשפ'
פוקס נחום ומשפ'
פוקס לייביש ומשפ'
פוקס יוסף.
פוקס מיכאל ומשפ'
פוקס אברהם, בן אייזיק, ומשפ'
פוקס גיטל.
פוקס קרעסל.
פוקס שולע ומשפ'
פוקס לוטיע.
פוקס אבא ומשפ'
פוקס מאירל.
פוקס וויקטאר, בן דוד, ומשפ'
פוקס יוסף, בן יודל, ומשפ'
פוקס סאניע ומשפ'
פוקס זיסיע.
פוקס שלמה ומטפ'
פוקס יצחק, בן פנחס, ומשפ'
פוקס שמואליק, בן יצחק.
פוקס מאטע, בן דוד, ומשפ'
פוקס מאניק, בן מאטיע, ומשפ'
פוקס לייב, בן אביגדור, ומשפ'
פוקס ברוך ומשפ'
פוקס מיכאל, בן דוד, ומשפ'
פוקס ברוך ומשפ'
פוקס משה ומשפ'
פוקס גיטל בת ברוך.
פערלמוטער זיסיע ומשפ'
פרענקעל חיים ומשפ'
פערלמוטער מענדל ומשפ'
פאקעט אברהם ומשפ'
פאלאק פייגע ומשפ'
פאקעט נוניע ומשפ'
פאלאק יידל ומשפ'
פישער יוסף, בן אביגדור.
פרידפעלד (דאנילאוויץ).
פישער משה, בן אביגדור.
פונדיק משה (דאנילאוויץ).
פישער מלכה, בת אביגדור.
פריולעך הערש ומשפ'
פייערשטיין העניך ומשפ'
פריילעך יעקב ומשפ'
פינק פנחס ומשפ'
פינק אברהם (חתנו של י. כ"ץ) ומשפחתו
פינק שרה.
פינק ציפא.
פוקס העניע, אשת שלמה.
פאקעט נאשקע ומשפ'
פוקס חיה, אשת דוד.
פאקעט יצחק. ומשפ'
פוקס סאלקע, בת מאטיע.
פאקעט ומשפ'
פוקס משה-גדליה ומשפ'
פאקעט דוד ומשפ'
פאלק יצחק ומשפ'
פאקעט יצחק ומשפ'
פוקס הערש, בן חיים ומשפ'
פולווער יעקב ומשפ'
פוקס סאניע ומשפ'
פולוווער העשיע.
פוקס בוניע, בן מיכאל, ומשפ'
פולווער עטעלע ורוזיע.
פוקס הערש (צעבראוו), ומשפ'
פאקעט נטע, בן משה, ומשפ'
פוקס יעקב (צעבראוו) ומשפ'
פאקעט מוניע ומשפ'
פישער לייב, רחל, רייזל.
פאקעט פיניע. ומשפ'
פיטער מענדל ומשפ'
פאקעט ראזא, בת פיניע,
פישער חיים, בן מענדל, ומשפ'
פאקעט יעקב, בן פיניע.
פישער ראובן, בן מענדל, ומשפ'
פיירינג ישראל ומשפ'
פישער משה, בן מענדל, ומשפ'
פישער נוניע, בן מענדל, ומשפ'
פיירינג יוסף ומשפ'
פישער צילע, בת מענדל.
פאקעט אלי ברוך ומשפ'
פישער שלום, בן וואלף, ומשפ'
 פאקעט אברהם חיים.
פישער לייביש, בן וואלף, ומשפ'
פישער וואלף.
פישער מאטל, בן וואלף, ומשפ'
פוקס וואלקע.
פישער יוסף, בן וואלף, ומשפ'
פלאם יהושע
פישער רבקה ומשפ'
פייערשטיין חנוך ורבקה.
פישער שלום, בן משה, ומשפ'
פייערשטיין דוד,
פישער חיים, בן משה.
פייערשטיין מוניק.
פייערשטיין אפרים.
פרייליך שלמה.
פרייליך זלמן יוסף.
פוקס איציע בן אביגדור.
פוקס אביגדור בן איציע.
פוקס שמעון בן אביגדור.

צאצקעס מאטל ומשפ’
צאצקעס יוקל ומשפ'
צאצקעט דוזיע ומשפ’
צאצקעס אברהם ומשפ'
צאצקעס מוניו ומשפ'
צאטנבערג חיים ומשפ'
צאצקעס שמעון ומשפ'
צאצקעס העניך, בן שמעון ומשפ'
צאצקעס איצ'ה, בן שמעון ומשפ'
צאצקעס דוד, בן שמעון ומשפ'
צאצקעס טיניע.
צאצקעס זיסל.
צאצקעס עדיע.
צאצקעס העניך.
צאצקעס עלקע.
צאצקעס זיסיע.

קלמן משה ומשפ'
קלמן יוסף ומשפ'
קלמן חנה ובעלה
קאלאפער שיינדל.
קאלאפער מאלציע.
קאלאפער יידעלע.
קאסער הערש-לויזר ומשפ'
קאמינקער זכריה ומשפ'
קורצער אירע ומשפ'
קורצער בנימין.
קורצראק אברהם, בן משה ומשפ'
קארן שמואל ומשפ'
קורצראק שמעון ומשפ'
קורצראק אברהם בן שמעון.
קאסער אברהם ומשפ'
קאסער פישל.
קורצראק רייזל וחנה, בנות מרדכי.
קורצראק משה ומשפ'.
קורצראק אברהם, בן מרדכי ומשפ'
קורצראק שלמה, בן מרדכי ומשפ'
קורצראק אשר, בן גרשון ומשפ'
קליין בריל ורחל, חתנו של לאזער שטייגער.
קלינגער ווילהלם ורעייתו.
קאסער חיים.
קאמינער.
קאסטנר ומשפ'.

ראזנפעלד בתיה ובערל.
ראזנפעלד אייזיק ומשפ'
ראזנפעלד מאטיע ומשפ'
ראזנפעלד רייזע.
ראזנפעלד נתן ומשפ'
ראזנפעלד נאציע.
ראזנפעלד סאניע ומשפ'
רייס שמואל-משה והעניע.
ראזנפעלד משה, בן אברהם ומשפ'
ראזנפעלד יהודה הערש ומשפ'
ראזען יעקב ומשפ'
ראזען אברהם.
ראזען אברהם ומשפ'
רפאפורט אפרים ודוד (נעסטערעוויץ) ןמשפ'
רייס יוסף ומשפ'
ראפאפארט משה ומשפ'
ראזנפעלד יצחק ומשפ'
ראזנפעלד וועלוועל.
ראפאפורא הערש (מאוסטישוביץ).
ראזנפעלד ברוך.

הרב שליטא ליפא, אשתו ובנותיו
שליטא גיטעלע.
שפינדל יצחק ומשפ'
שארער שלמה ומשפ'
שארער שמואל ומשפ'
שארף יעקל ומשפ'
שפירא ברנע, בת ביניע ובתה אסתר.
שטייגער הענזל ומשפ'
שוורץ יהושע ומשפ'
שטאקהאמער הערש-לייב ומשפ'
שווגער שלמה ומשפ'
שווגער מאלציע מגר'.
שטייגער חיים ומשפ'
שארער זלמן.
שוואם אייזיק ומשפ'
שוואם יעקב ומשפ'
שפינדל דוד ומשפ'
שפינדל מאטעל מגר' ומשפ'
שפינדל בומה ומשפ'
שענהויט שמעון ומשפ'
שענהויט שמואל-דוד ומשפ'
שענהויט סענדער.
שענהויט נחום.
שענהויט חיים (ציפרעס) ומשפ'
שענהויט יעקב.
שענהויט יוסף, בן חיים ומשפ'
שטייגער יעקל ומשפ'
שטייגער לוזער ומשפ'
שור נחום ומשפ'
שאפירא משה (סערעווארע).
שאפירא פערל ( פלאווטשע)
שפירא מלכה (פלאווטשע)
שאפירא בלה (פלאווטשע)
שווארץ פרץ.
שורמאן משה (שמש) ומשפ'
שור יצחק (אחיו של נחום).

הכין: ליפא פישר
השלימו: פסח אלטמן, עזריאל זמורה, יצחק חרפ, שמעון קריץ

 

« דף הקודם תוכן עניינים דף הבא »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Ozerna, Ukraine     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2021 by JewishGen, Inc.
Updated 8 Dec 2020 by LA