« Previous Page Table of Contents

Index to the English translation of the Zgierz Yizkor Book (cont.)

Notes
[1] contents unclear
[2] Petje not certain about name
[3] added by Petje in [...] brackets
Polish spelling was used as most frequently found in vital records, even if incorrect
Index refers to the pagination of the published English translation which is different from the page reference in the web site
zd. = z domu [nee]
Initial “Y.” can be in Polish A., I., J., Ch., D., H., R., S. or Sz.
ABD - Ab Beit Din / Head of the Rabbinical Court / Przewodniczący Sądu Rabinackiego

Surname Given Name/s Nazwisko Imię / imiona Page / Strona
TABENKIN   return Yitzchak TABENKIN Icek 387
TABLIS [TEVELS] [3] Leibish, Rabbi of Piotrkow - see BERLINER Leibish [3] TEWELS Lajbuś, rabin Piotrkowa - zob. BERLINER Lajbuś [3] 283
TAMERLIN Yitzchak TEMERLIN Icek 639
TAMERLIN nee KATZ Rivka bat Nathan David TEMERLIN zd. KAC Rywka córka Natana Dawida 639
TAMERZON S. TEMERZON S. 238
TAMERZON   TEMERZON   258
TAUBER   TAUBER   505
TAUBERT   TAUBERT   712
TEICHNER Avraham TAJCHNER Abram 275
TEITELBAUM   TAJTELBAUM   177
TEMERZON Avraham TEMERZON Abram 170
TEMERZON Meir TEMERZON Majer 170
TENDOWSKI Yitzchak TONDOWSKI Icek 171
TENENBAUM Aryeh L. TENENBAUM Lajb 726, 727, 735
TENENBAUM Chaim Eliezer TENENBAUM Chaim Lajzer 245
TENENBAUM Eliahu TENENBAUM Eliasz 122, 244, 245, 250, 251
TENENBAUM Hershel / Tzvi, brother-in-law of Zeev Eliahu REICHERT TENENBAUM Hersz, szwagier Wolfa Eliasza RAJCHERTA 245, 421
TENENBAUM L. TENENBAUM L. 165
TENENBAUM Mrs. Ela TENENBAUM Pani Ela 219
TENENBAUM Y. TENENBAUM   246
TENENBAUM-ARZI Avraham TENENBAUM-ARZI Abram 174, 427
TOGENDREICH Baruch Ozer TUGENDRAJCH Boruch Uszer 636
TOGENDREICH Feiga TUGENDRAJCH Fajga 636
TOGENDREICH Mendel ben Moshe Leib and Roda TUGENDRAJCH Mendel syn Moszka Lajba i Rudy 636
TOGENDREICH Moshe Leib TUGENDRAJCH Moszek Lajb 636
TOGENDREICH Roda TUGENDRAJCH Ruda 636
TOGENDREICH Roiza Mindel TUGENDRAJCH Rojza Mindla 636
TOGENDREICH Tauba TUGENDRAJCH Tauba 636
TOGENDREICH Yaakov Meir TUGENDRAJCH Jakub Majer 636
TOGENDREICH Yisrael Wolf TUGENDRAJCH Izrael Wolf 636
TOGENDREICH nee WRONSKI Esther Chaya bat Yaakov Moshe and Malka TUGENDRAJCH zd. WROŃSKA Estera Chaja córka Jakuba Moszka i Małki 636
TOMCZAK   TOMCZAK   547
TOPOLSKI Leon TOPOLSKI Leon 644
TOPOLSKI nee JAKUBOWICZ Sima bat Hirsh TOPOLSKA zd. JAKUBOWICZ Syma Herszkówna 644
TORCZINSKI Yaakov Meir TURCZYŃSKI Jakub Majer 249
TORENBERG Shmuel Yechezkel TORENBERG Szmul Chaskiel 206
TORUNCZIK Avraham TORUŃCZYK / TOROŃCZYK Abram 637
TORUNCZIK Binyamin Wolf TORUŃCZYK / TOROŃCZYK Benjamin Wolf 637
TORUNCZIK Chaim TORUŃCZYK / TOROŃCZYK Chaim 637
TORUNCZIK Dvora TORUŃCZYK / TOROŃCZYK Dwojra 637
TORUNCZIK Moshe TORUŃCZYK / TOROŃCZYK Moszek 637
TORUNCZIK Shmuel TORUŃCZYK / TOROŃCZYK Szmul 637
TORUNCZIK nee TZEGELHOF Zelda bat Hershel TORUŃCZYK zd. ZIEGELHOF? Zelda Herszkówna 636
TORUNCZYK David TORUŃCZYK / TOROŃCZYK Dawid 44
TRABORSKI teacher TRABORSKI nauczyciel 52
TRAJANOWSKI A. TROJANOWSKI A. 266
TRAJANOWSKI L. TROJANOWSKI L. 243
TRATKOWER Aryeh, Dr. TRATKOWER Arie, dr 268
TRAUANOWSKI Shaul TROJANOWSKI Szoel 112, 113
TRAUANOWSKI Yitzchak TROJANOWSKI Icek 112
TRAUANOWSKI Ziskind TROJANOWSKI Zyskind 112
TRAUANOWSKI Chaim TROJANOWSKI Chaim 655
TRAUANOWSKI nee LIBERMAN Leah ben Nathan Dov TROJANOWSKA zd. LIBERMAN Łaja córka Natana Bera 655
TREIGER mayor of Łódź TREIGER prezydent miasta Łódź 56-60, 65
TREISTMAN Rabbi [Eliahu Leib d. 1929] [3] TREJSTMAN rabin [Eliezer Lejb d. 1929] [3] 646
TROCKI Bolek, married Fela BOAZ TROCKI / TROTZKI Bolek, mąż Feli BOAZ 255, 412, 532
TROCKI Ilana bat Bolek TROCKA / TROTZKA Ilana, córka Bolka 412
TROCKI nee BOAZ Fela, wife of Bolek TROCKA zd. BOAZ Fela, żona Bolka 412, 501, 510
TROTSKI / TROCZKI Noach, married sister of Gedalie GRYNBERG, died 1928 in Zgierz TROCKI / TROTZKI Noech, ożenił się z siostrą Gedali GRYNBERGA, zm. 1928 w Zgierzu 98, 110, 112, 113, 122, 239, 413
TRUNK Yisrael Yehoshua [1820-1893], Rabbi and Gaon of Kutno, son-in-law of Gaon Shmuel BORNSZTEJN [3] TRUNK Izrael Szaja [1820-1893], rabin i gaon Kutna, zięć gaona Szmula BORENSZTAJNA [3] 321, 607
TRUNK Refael Raffi TRUNK Rafał Rafi 607
TRUNK nee GOLDSTEIN Sara TRUNK zd. GOLDSZTAJN Sura 607
TUCHMAN Ms. TUCHMAN Pani 250
TUCZINSKI   TURCZYŃSKI   50
TUSHIA editor in Warsaw TUSZ / TUSCHE [2] wydawca w Warszawie 396
TUSK-ZELNIK Chava bat Pinchas TUSK-CELNIK Chawa Pinkusówna 683
TYDLASKA Mrs. TYDLASKA Pani 219
Tzadok Hatzahov Tzadok the Yellow, married Menucha Cudek “Żółty” mąż Mnichy 586, 587
TZVIEK   ĆWIEK   279
UMIASTOWSKI   return Colonel UMIASTOWSKI pułkownik 518
UNGER Yeshayahu UNGER Szaja 226, 227, 456, 574
USSISHKIN Menachem USIZKIN Menachem / Mendel 192, 422
VIDORCHIK   return Dr. WIGDORCZYK dr 485
WACHS   return dentist WAKS dentysta 501, 607
WACHS son-in-law of GLICKSMAN WAKS zięć GLIKSMANA 566
WACHTEL A. WACHTEL A. 200
WACHTEL Avraham WACHTEL Abram 87, 94
WACHTEL H., teacher WACHTEL H., nauczyciel 375
WADER   ADER ?   585
WADOWSKI Alta Chaya bat Yaakov WADOWSKA Alta Chaja Jakubówna 678
WADOWSKI Beila Mindel bat Yaakov WADOWSKA Bajla Mindla Jakubówna 678
WADOWSKI Dvora Gittel, wife of Yaakov WADOWSKA Dwojra Gitla Jakubowa 678
WADOWSKI Mirele bat Yaakov WADOWSKA Mirla Jakubówna 678
WADOWSKI Moshe ben Yaakov WADOWSKI Moszek Jakubowicz 678
WADOWSKI Yaakov WADOWSKI Jakub 678
WAGMAN Hershel ben Shmuel Fishel WAGMAN Hersz syn Szmula Fiszla 628
WAGMAN Shlomo WAGMAN Szlama 628
WAGMAN Shmuel WAGMAN Szmul 628
WAGMAN   WAGMAN   372, 373
WAGMAN nee HOLLANDER Esther bat Fishel Bunem, wife of Hershel WAGMAN zd. HOLENDER Estera córka Fiszla Binema, żona Hersza 628
WAJLSENFELNER Hershele WAJSFELNER Herszlik 247
WAJNDLER Y. WAJNDLER   243
WAJNIK Meir WENIG / WENIK Majer 244
WAJNKRANC Y. WAJNKRANC   266
WAJSBAUM G. WAJSBAUM G. 241
WAJSBAUM Y. WAJSBAUM   239-241
WAJSBERG   WAJSBERG   241
WALD A. WALD A. 115
WALDBERG / WALDENBERG Shimon WALDBERG Szymon 29, 30, 50, 52, 53, 75, 78-80, 92
WALDMAN Aliza WALDMAN Aliza 670
WALDMAN Asher Anshel, married Liba WALDMAN Uszer Anszel, mąż Liby 114, 122, 177, 203, 670
WALDMAN H. WALDMAN H. 254
WALDMAN Leibish WALDMAN Lajbuś 254, 255
WALDMAN Shimon WALDMAN Szymon 670
WALDMAN Yaakov Hisch WALDMAN Jakub Hersz 241, 253, 254, 416
WALDMAN Yehuda Leib ben Asher Anshel and Liba WALDMAN Juda Lajb syn Uszera Anszla i Liby 670
WALDMAN Chanoch WALDMAN Henoch 654
WALDMAN nee SKOSOWSKI Resha WALDMAN zd. SKOSOWSKA Resza 654
WALDMAN nee WARSHAWSKI Liba, wife of Asher Anshel WALDMAN zd. WARSZAWSKA Liba, żona Uszera Anszla 670
WALDMAN-ROSENBLUM nee FISHER Tzasha WALDMAN-ROZENBLUM zd. FISZER Cesia 667, 669, 670
WALENCINSKI Jan WALENCIŃSKI Jan 28
WALLER A. WALER A. 272
WALLER shoemakers WALER szewcy 506
WALMAN Baruch (Bronek) WALMAN Boruch (Bronek) 669
WALMAN Yaakov WALMAN Jakub 648
WALMAN nee KOPEL Malka bat Moshe Yaakov, wife of Baruch WALMAN zd. KOPEL Małka córka Moszka Jakuba, żona Borucha 669
WALMAN nee LANDAU Paula Perl WALMAN zd. LANDAU Pola Perla 648
WALSTOK Hirsch WOLCZAK Hersz 21
WALTMAN Avraham ben David WALDMAN Abram Dawidowicz 677
WALTMAN Bina bat Noach WALDMAN Bina Noechówna 678
WALTMAN Binem ben Avraham WALDMAN Binem Abramowicz 677
WALTMAN David WALDMAN Dawid 677
WALTMAN Leib ben Noach WALDMAN Lajb Noechowicz 678
WALTMAN Lipman ben Avraham WALDMAN Lipman Abramowicz 677
WALTMAN Masha bat Shlomo and Tzipora WALDMAN Masza, córka Szlamy i Cypry 678
WALTMAN Moshe ben Noach WALDMAN Moszek Noechowicz 678
WALTMAN Noach WALDMAN Noech 678
WALTMAN nee -- Bina WALDMAN zd. -- Bina 677
WALTMAN nee BUCZAN Frania / Freda, wife of Noach WALDMAN zd. BOCIAN Frania / Frajda Noechowa 678, 693
WALTMAN nee BUCZAN Rachel, wife of Avraham WALTMAN zd. BOCIAN Ruchla Abramowa 677, 693
WAND David WAND Dawid 113
WAND Pinchas WAND Pinkus 113
WANDROFF / WANDROWSKI Zalman WĘDROWSKI / WENDROWSKI   140
WANDROWSKI Chaim ben Tzvi Hirsch WĘDROWSKI / WENDROWSKI Chaim Herszkowicz 139
WANDROWSKI Moshe WĘDROWSKI / WENDROWSKI Moszek 139
WANSOWICZ physician WĄSOWICZ / WONSOWICZ lekarz 712
WARMWASER Baruch WARMWASER Boruch 29, 44, 92
WARMWASER Berl [= probably Baruch] [3] WARMWASER Berek [raczej: Boruch] [3] 92
WARSHAWSKI Adolf WARSZAWSKI Adolf 629, 630
WARSHAWSKI Binyamin Meir ben Menachem WARSZAWSKI Benjamin Majer Mendlowicz 629, 630
WARSHAWSKI Chana Kriza WARSZAWSKA Chana Krysia 629, 630
WARSHAWSKI Menachem Mendel ben Fishel WARSZAWSKI Mendel Fiszlowicz 114, 116, 122, 629, 630
WARSHAWSKI Moshe Yaakov ben Menachem WARSZAWSKI Moszek Jakub Mendlowicz 629, 630
WARSHAWSKI Regina WARSZAWSKA Regina 629, 630
WARSHAWSKI Zelda WARSZAWSKA Zelda 629, 630
WARSHAWSKI nee KOWALSKI Gella WARSZAWSKA zd. KOWALSKA Gela 629, 630
WASSER Hirsch, secretary of RINGELBLUM WASER Hersz, sekretarz RINGELBLUMA XVI, 554, 555
WASZASZ nee SZARANSKY Lazo, teacher (1900-1942) WĄSACZ / WONSACZ zd. SZCZARAŃSKA Lazo, nauczycielka (1900-1942) 479
WAZINSKI Y. WRZĄCKI / WRZONSKI   272
WAZONSKI Yechezkel WRZĄCKI / WRZONSKI Chaskiel 266, 267
WECHLSER David, [Dayan and ABD] of Czestochowa, [died 1818 or 1821], great-grandfather of Yaakov Mendel WECHSLER [3] WEKSLER Dawid, [dajan i ABD] Częstochowy, [zmarł 1818 lub 1821], pradziadek Jakuba Mendla WEKSLERA [3] 431
WECHSLER Chana, wife of Mendel WEKSLER Chana Mendlowa 250
WECHSLER David WEKSLER Dawid 627, 734, 735
WECHSLER David ben Mendel, grandson of Fishel Bunem HOLLANDER WEKSLER Dawid Mendlowicz, wnuk Fiszla Binema HOLENDRA XIV, 245, 248, 429, 431, 433, 626
WECHSLER Esther WEKSLER Estera 627
WECHSLER Keila Yocheved bat David WEKSLER Kajla Jochwet Dawidówna 627
WECHSLER L. WEKSLER L. 246
WECHSLER Leibe Hirsch ben David, Rabbi of Czestochowa WEKSLER Lajb Hersz Dawidowicz, rabin Częstochowy 431
WECHSLER Leizer ben Menachem Mendel WEKSLER Lajzer Mendlowicz 627
WECHSLER Morris WEKSLER Moszek 627
WECHSLER Victor WEKSLER Wigdor 627
WECHSLER Yaakov Mendel ben Yitzchak (1880-1943) born in Zawiercie, Rabbi, married Chana Sara bat Fishel Binem HOLLANDER, the shochet, “Mendel Fishel Binem's" WEKSLER Jakub Mendel Ickowicz (1880-1943), rabin, ur. w Zawierciu, mąż Chany Sury córki Fiszla Binema HOLENDRA, rzezaka, “Mendel Fiszla Binema” 88, 127, 131, 205, 208, 245, 248, 250, 320, 431-434, 626
WECHSLER Yehuda WEKSLER Juda 626, 627
WECHSLER Yitzchak ben Leibe Hirsch, Rabbi of Czestochowa WEKSLER Icek syn Lajba Hersza, rabina Częstochowy 431
WECHSLER nee HOLLANDER Chana Sura bat Fishel Bunem, wife of Mendel WECHSLER WEKSLER zd. HOLENDER Chana Sura córka Fiszla Binema, żona Mendla 431, 626
WECHSLER nee WAGMAN Feigele bat Hirsch WEKSLER zd. WAGMAN Fajga Herszkówna 627
WEICENFELD / WEISENFELD / WEIZENFELD Avraham Yaakov ben Simcha Moshe (1829-1897) born in Krakow, Rabbi, married daughter of Yosef Leizer WEILAND WAJCENFELD / WEIZENFELD Abram Jakub syn Symchy Moszka (1829-1897), ur. w Krakowie, rabin, mąż córki Jozefa Lajzera WAJLANDA XIII, 80, 84, 88, 294, 325-328, 357, 392
WEICHSELFISCH Yisrael Yitzchak WAJKSELFISZ Izrael Icek 692
WEICMAN Dr. WAJCMAN dr 233
WEIL Yitzchak WAJL Icek 632
WEIL nee WRONSKI Miriam WAJL zd. WROŃSKA Mariem 632
WEILAND Yosef Leizer, father-in-law of Avraham Yaakov WEISENFELD WAJLAND Jozef Lajzer, teść Abrama Jakuba WAJCENFELDA 29, 50, 54, 92, 326, 346
WEIN Avraham WAJN Abram XI, XV, 72, 496
WEINBAUM Y. WAJNBAUM   265
WEINBERG   WAJNBERG   566
WEINGORT Yaakov WAJNGART Jakub 634
WEINIK Yisrael, teacher, married Fela LINDEMAN WENIK / WENIG Izrael, nauczyciel, mąż Feli LINDEMAN 129, 259, 262, 269, 473, 554, 555
WEINIK nee LINDEMAN Fela, wife of Yisrael WENIK / WENIG zd. LINDEMAN Fela Izraelowa 473
WEINKRANCZ G. WAJNKRANC G. 272
WEINREICH Uriel WAJNRAJCH Ariel 739, 751
WEINSTEIN Joskowa [wife of Josek] [3] WAJNSZTAJN Joskowa 21
WEINSTEIN L. WAJNSZTAJN L. 115, 237, 239, 508, 713
WEINSTEIN Leibish WAJNSZTAJN Lajbuś 255, 275, 724-727
WEINSTEIN Rachel WAJNSZTAJN Rachla / Ruchla 24
WEINSTEIN Shalom ben Yosef WAJNSZTAJN Szulim 170, 625
WEINSTEIN Yehuda Leib WAJNSZTAJN Juda Lajb XI, XII, XIV, 169, 235, 251 274, 387, 625, 719, 735, 736
WEINSTEIN Yosef WAJNSZTAJN Jozef 625
WEINSTEIN Zalman, weaver, worked for JAKUBOWICZ WAJNSZTAJN Zalman, tkacz, pracował u JAKUBOWICZA 639
WEINSTEIN nee DIAMENT Roiza, from Zadnoska Wola WAJNSZTAJN zd. DIAMENT Rojza, z Zduńskiej Woli 639
WEINSTEIN nee TAMERZON Leah bat Yehuda WAJNSZTAJN zd. TEMERZON Łaja Judkówna 625
WEINSTEIN-LIBRACH Yehudit WAJNSZTAJN-LIBRACH Hudesa 645
WEISBAUM Berl WAJSBAUM Berek 122
WEISBAUM Yehuda WAJSBAUM Juda 415
WEISBAUM Yitzchak WAJSBAUM Icek 588
WEISBAUM Gedalia ben Berl WAJSBAUM Gedalie Berkowicz 616
WEISBAUM nee HOFSTEIN Esther WAJSBAUM zd. HOFSZTAJN Estera 616
WEISBROT nee FINKELSTEIN Rachel WAJSBROT zd. FINKIELSZTAJN Ruchla 666
WEISBROTT   WAJSBROT   116
WEISENFREUND   WAJZENFRAJND   105
WEISMAN Yisrael WAJSMAN Izrael 263
WEISMAN Shalom, married Chaya AKERMAN WAJSMAN Szulim, mąż Chai AKIERMAN 593
WEISMAN nee AKERMAN Chaya bat Avraham Yitzchak, wife of Shalom WAJSMAN zd. AKIERMAN Chaja córka Abrama Icka, żona Szulima 593
WEISS A. M. WAJS A. M. 199
WEISS Avraham WAJS Abram 86
WEISS   WAJS   375
WEITZMAN Chana WAJCMAN Chana 596
WEITZMAN Genia WAJCMAN Genia 112
WEITZMAN Golda WAJCMAN Gołda 596
WEITZMAN Sarah WAJCMAN Sura 596
WEITZMAN Yitzchak WAJCMAN Icek 596
WEITZMAN nee FRENKEL Beila WAJCMAN zd. FRENKIEL Bajla 596
WERFEL (WIRFEL?) Moshe WERFEL (WIRFEL ?) Moszek 21
WETSZTEJN P. H. WETSZTAJN P. H. 325
WICHOCKI Sh. WIECHUCKI Sz. 254
WICOCKI Sh. WIECHUCKI Sz. 177
WICOCKI Uma, weaver WIECHUCKI Jume, tkacz 175, 176
WICZOCKI Avraham ben Mordechai and Hinda WIECHUCKI Abram syn Mordki i Hindy 625
WICZOCKI Hinda WIECHUCKA Hinda 625
WICZOCKI Hindele WIECHUCKA Hindla 625
WICZOCKI Leah-Lula WIECHUCKA Łaja Lula 625
WICZOCKI Mordechai WIECHUCKI Mordka 625
WICZOCKI Oren-Zalman ben Mordechai WIECHUCKI Uren Zalman Mordkowicz 625
WICZOCKI Riva WIECHUCKI Rywa 625
WICZOCKI Rozka WIECHUCKA Różka 625
WICZOCKI Sara WIECHUCKA Sura 625
WICZOCKI Tzvi WIECHUCKI Hersz 625
WICZOCKI Yechezkel WIECHUCKI Chaskiel 625
WICZOCKI nee KAFTAN Alta Sara WIECHUCKA zd. KAFTAN Alta Sura 625
WICZOCKI nee MOSZKOWICZ Sheindel WIECHUCKA zd. MOSZKOWICZ Szajndla 625
WICZOCKI nee WROZELOWSKI Chaya Sina bat Mendel WIECHUCKA zd. WROCŁAWSKA Chaja Syna Mendlówna 625
WIDISLOWSKA Miriam WOJDYSŁAWSKA Mariem 266
WIDOWSKI M. L. WIDAWSKI M. L. 200
WIECHNIK Bronislaw WIECHNIK Bronisław first page
WIECSZOREK burmistrz WIECZOREK burmistrz 18
WIECZOREK Witold (Awigdor), son of Tala CINCINATUS WIECZOREK Witold (Wigdor) syn Tali CYNCYNATUS 553, 554
WIEN A. WIN / WIEN A. 127, 541
WIENER Moshe Aharon WINER Moszek Aron 373, 379
Wigder the undertaker Wigdor grabarz 182
WIGODSKI Getzel WYGODZKI Gecel 139
WIGODSKI Zelda WYGODZKA Zelda 139
WIKINSKI General Lieutenant WIKIŃSKI porucznik 70
WINKLER Lewin WINKLER Lewin 45
WISOCKI   WYSOCKI   272
WISOCZKA Ch. WYSOCKA Ch. 272
WISZNIA Shlomo WIŚNIA Szlama 267
WITEKOWSKI David Nota WITKOWSKI Dawid Nuta 660, 661
WITEKOWSKI Meir (Max) from Kutno WITKOWSKI Majer (Maks) z Kutna 660
WITEKOWSKI nee SRIBNIK Sabina WITKOWSKA zd. SREBRNIK Sabina 660
WITKOWSKI Bonifacy WITKOWSKI Bonifacy 43
WITOWSKI Commisar WITOWSKI komisarz 22, 149
WIZONSKI Chaya WRZĄCKA / WRZONSKA Chaja 622
WIZONSKI Chaya bat Shaul WRZĄCKA / WRZONSKA Chaja Szoelówna 622
WIZONSKI Kopel WRZĄCKI / WRZONSKI Kopel 622
WIZONSKI Malka Mala WRZĄCKA / WRZONSKA Małka Mała 622
WIZONSKI Shaul ben Kopel and Feiga WRZĄCKI / WRZONSKI Szoel syn Kopla i Fajgi 622
WIZONSKI Yechezkel WRZĄCKI / WRZONSKI Chaskiel 622
WIZONSKI Yechezkel ben Shaul WRZĄCKI / WRZONSKI Chaskiel Szoelowicz 622
WIZONSKI nee BIALOSTOCKI Reila bat Yeshayahu Hillel WRZĄCKA zd. BIAŁOSTOCKA Rejla córka Szai Hilela 622
Wladek the slaughterer's son Władek syn rzeźnika 194, 195
Wladyslaw Duke of Dobrzyn ŁOKIETEK Władysław, książę Dobrzynia 8
WOIDASLAWSKY   WOJDYSŁAWSKI   115
Wolf elder, propynacia Wolf starszy, propinacja 18
WOLF-JASNI A., editor WOLF-JASNY A., wydawca VII, XI, 8, 218, 508, 733
WOLKOWICZ Chaim WOŁKOWICZ Chaim 115
WORONSKI Yosef WROŃSKI Jozef 264, 266, 267
WRATNOWSKI   WRATNOWSKI   35
WROCLAWSKI   WROCŁAWSKI   506
WRONA   WRONA   177
WRONSKI Chaya WROŃSKA Chaja 632
WRONSKI Eliahu ben Yaakov Moshe WROŃSKI Eliasz syn Jakuba Moszka 242, 631
WRONSKI Machla, wife of Yaakov Moshe WROŃSKA Machla, żona Jakuba Moszka 250, 471, 631, 632
WRONSKI Rachel WROŃSKA Ruchla 632
WRONSKI Sh. WROŃSKI Sz. 97, 98
WRONSKI Wolf / Zeev ben Yaakov Moshe WROŃSKI Wolf syn Jakuba Moszka 114, 631, 632
WRONSKI Yaakov Moshe WROŃSKI Jakub Moszek 471, 631, 632
WRONSKI nee DOMKOWITZ Feiga Lea WROŃSKA zd. DĄBKOWICZ / DOMBKOWICZ Fajga Łaja 631, 632
WROZELOWSKI Chaim Hirsch WROCŁAWSKI Chaim Hersz 624
WROZELOWSKI Dina WROCŁAWSKA Dyna 623
WROZELOWSKI Frimet WROCŁAWSKA Frymeta 623
WROZELOWSKI Gershon Binyamin WROCŁAWSKI Gerszon Benjamin 624
WROZELOWSKI Hinda WROCŁAWSKA Hinda 624
WROZELOWSKI Mordechai ben Mendel WROCŁAWSKI Mordka Mendlowicz 623
WROZELOWSKI Pese WROCŁAWSKA Pessa 623
WROZELOWSKI Rachel WROCŁAWSKA Ruchla 623
WROZELOWSKI Sara WROCŁAWSKA Sura 623
WROZELOWSKI Sara Rachel WROCŁAWSKA Sura Ruchla 624
WROZELOWSKI Yaakov ben Mendel WROCŁAWSKI Jakub Mendlowicz 624
WROZELOWSKI Yitzchak WROCŁAWSKI Icek 623
WROZELOWSKI Yosef Mendel WROCŁAWSKI Jozef Mendel 623
WROZELOWSKI nee BOROCHOWSKI Dina WROCŁAWSKA zd. BOROCHOWSKA Dina 624
WROZELOWSKI nee PODMASKA Mira WROCŁAWSKA zd. PODDĘBSKA / PODEMBSKA Mirla 624
WYDERKA Julian, publishing house WYDERKA Julian, wydawnictwo 753
WYNIK H. WENIG / WENIK H. 511
WYSZOGRODSKI Leibel WYSZOGRODZKI Lajb 244, 245, 248
WYSZOGRODSKI Yehuda Leibish WYSZOGRODZKI Juda Lajb 622
WYSZOGRODSKI nee BIALOSTOCKI Ita bat Yeshayahu Hillel WYSZOGRODZKA zd. BIAŁOSTOCKA Ita córka Szai Hilela 622
Yaakov Aharon   return the Water Carrier Jakub Aron nosiwoda 480-483
Yaakov of Lissa [LORBEERBAUM] [3] Yaakov [1760-1832] Rabbi of Lissa [3] Jakub z Leszna [LORBERBAUM] [3] Jakub [1760-1832], rabin Leszna [3] 84, 296
YAFFA Hillel JAFFA Hilel 353
YAFFA Yisrael JAFFA Izrael 325, 329
YAKIR Fradel JAKIR Frajdla 639
YAKIR Leah JAKIR Łaja 639
YAKIR Miriam JAKIR Mariem 639
YAKIR Mordechai Leib JAKIR Mordka Lajb 639
YAKIR Nachman Yechiel JAKIR Nachman Chil 639
YAKIR   JAKIR   241
YARCHI Dr. JARCHI dr 475
Yechiel Meir [LIPSCHITZ] [3] Yechiel Meir, Rabbi of Gostynin, the “Tehillim Yid” Chil Majer [LIPSZYC] [3] Chil Majer, rabin Gostynina, “Psalmowy Żyd” 159, 289
Yehoshua [Rokeach] [3] Yehoshua [1825-1894], Rabbi, son of Rabbi Shalom of Belz [3] Szaja [Rokeach] [3] Szaja [1825-1894], rabin, syn rabina Szulima z Bełza [3] 455
Yehoshua Heshel [WEINBERG] [3] [Avraham] Yehoshua Heshel [1748-1825], Admor of Opatow [3] Szaja Heszel [WAJNBERG] [3] [Abraham] Szaja Heszel [1748-1825], admor Opatowa [3] 404
Yellin writer Jelin pisarz 534
Yellow Yaakov   Jakub “Żółty”   222
Yellow Yosef married Reitza Jozef “Żółty” mąż Racy 471
Yisachar Mendele the blind Shmuel's Sucher Mendel syn ślepego Szmula 481
Yisrael Yitzchak [KALISH] [3] Yisrael Yitzchak [1779-1848], Rabbi, the author of "Yismach Yisrael" [3] Izrael Icek [KALISZ] [3] Izrael Icek [1779-1848], rabin, autor “Yismach Yisrael” [3] 316
Yitzchak Elchanan [3] see SPECTOR [3] Icek Chanane [3] zob. SPEKTOR [3]  
Yitzchak Yudel [TRUNK] [3] Tsadik of Kutno [1879-1939] [3] Izaak Juda [TRUNK] [3] Izaak Juda [1879-1939], cadyk Kutna [3] 312
Yokel son of Moshe Yaakov GRAND's sister Jokiel syn siostry Moszka Jakuba GRANDA 531
Yonis porter Jonas tragarz 149
YORA-ZILBERBERG Bronia YORA-ZILBERBERG Bronia 633
Yume   Jume [Benjamin] 533
ZAJACZEK   return Minister of Internal and Police Affairs ZAJĄCZEK / ZAJONCZEK minister spraw wewnętrznych i policji 26
ZAKELIKOWSKI Hirsch Leib (Leibek) ben Yehoshua David ZAKLIKOWSKI Hersz Lajb (Lajbek) syn Szai Dawida 636
ZAKELIKOWSKI Malka bat Yehoshua David ZAKLIKOWSKA Małka córka Szai Dawida 636
ZAKELIKOWSKI Yehoshua David ben Yosef and Masha ZAKLIKOWSKI Szaja Dawid syn Jozefa i Maszy 636
ZAKELIKOWSKI Yitzchak Yosef ben Yehoshua David ZAKLIKOWSKI Icek Jozef syn Szai Dawida 636
ZAKELIKOWSKI nee KIRSHBAUM Masha ZAKLIKOWSKA zd. KIRSZBAUM Masza 636
ZAKELIKOWSKI nee TORUNCZIK Freda bat Yitzchak and Malka ZAKLIKOWSKA zd. TORUŃCZYK Frajda córka Icka i Małki 636
ZAKELIKOWSKI-LAVIE Leah ZAKLIKOWSKA-LAWIE Łaja 636
ZAKLIKOWSKI Shia “Sok” ben Yosef Sokolower ZAKLIKOWSKI Szyja “Sok” syn Jozefa Sokołowera 479, 480
ZAKLIKOWSKI Yosef, “Yosef Sokolower” ZAKLIKOWSKI Jozef, “Jozef Sokołower” 479
ZAKON Ch. ZAKON Ch. 243
ZAKON Elazar ZAKON Lajzer 275
ZAKON Menachem Mendel (1904-1969) ben Aharon HaKohen and Tzipora nee GAD, married Chaya Feiga ZAKON Mendel (1904-1969) syn Arona HaKohen i Cypry zd. GAD, mąż Chai Fajgi 243, 244, 486, 487, 726, 727, 736
ZAKON Moshe ZAKON Moszek 275
ZAKON nee GAD Tzipora bat Yisrael Yitzchak, wife of Menachem Mendel ZAKON zd. GAD Cypra córka Izraela Icka, żona Mendla 486
ZALCWASER Michael Shimon, Dr. ZALCWASER Michał Szymon, dr 171, 233
ZALER Dr., Rabbi of Triest ZOLLER / ZOLLI dr, rabin Triesta 262
ZALEWSKI Franciszek ZALEWSKI Franciszek 57, 58, 60, 63, 64, 72
ZALGOW Y. CELGÓW   266
ZALMANOWICZ Z. ZELMANOWICZ Z. 266
ZALTZWASSER Michael Shimon ZALCWASER Michał Szymon 90
Zamele   Zamele   577
ZANDBERG Melech ZANDBERG Majlich 177
ZANDBERG Shalom ZANDBERG Szulim 122, 200, 415
ZANIN M. ZANIN M. 508
Zanwil, the Feldsher   Zanwel, felczer   184
ZAONC Nachman Yechiel ZAJĄC / ZAJONC Nachman Chil 170
ZAONCE nee AKERMAN Zisel bat Avraham Yitzchak ZAJĄC / ZAJONC zd. AKIERMAN Zysla córka Abrama Icka 593
ZASZLICHOWSKI Ms. ZAKLIKOWSKA [2] Pani 250
ZAWADSKI [Jozef] regional commissar Adjunct ZAWADZKI [Józef] komisarz obwodu łęczyckiego adiunkt 10, 17-19, 22-24, 28, 37, 39
ZAWINCKOWSKI H. ZAWINKOWSKI H. 256
ZEDERBAUM Alexander Ossipovitch CEDERBAUM Aleksander Osypowicz / Jozefowicz 331, 335, 750
ZEEV F. WOLF / ZE'EW F. XV
ZEIDA Moshe ben Kalman Mendel ZAJDE Moszek syn Kalmana Mendla 208, 249
ZEIDA Yechiel Yosef ZAJDE Chil Jozef 245
ZEIDA Yehuda Leib ZAJDE Juda Lajb 245
ZEIDA   ZAJDE   255
ZEIDEL Aharon ben David ZAJDEL Aron Dawidowicz 243, 507, 634, 711
ZEIDEL Aryeh ben Aharon ZAJDEL Arie / Lajb Aronowicz 634
ZEIDEL David ZAJDEL Dawid 634
ZEIDEL David ben Aharon ZAJDEL Dawid Aronowicz 634
ZEIDEL Dina, wife of Aharon ZAJDEL Dyna Aronowa 711
ZEIDEL Yaakov ben Aharon ZAJDEL Jakub Aronowicz 634
ZEIDEL nee HARON Rachel Leah ZAJDEL zd. HARON Ruchla Łaja 634
ZEIDEL nee WEINGORT Dina bat Yaakov ZAJDEL zd. WAJNGART Dyna Jakubówna 634
ZEIDENWURM D. ZAJDENWURM D. 266
ZEIDMAN Hillel ZAJDMAN Hilel XIV, 459
ZEIDMAN Moshe ZAJDMAN Moszek 91
ZEITLIN Hillel CAJTLIN Hilel 89
ZELCZER-BERLINER Lipa ZELCER-BERLINER Lipa 122
ZELGOW Avraham ben Yosef CELGÓW Abram Jozefowicz 271, 680
ZELGOW Chava CELGÓW Chawa 272
ZELGOW Moshe ben Yosef CELGÓW Moszek Jozefowicz 680, 681
ZELGOW Muniek CELGÓW Moniek 264
ZELGOW Paula bat Yosef CELGÓW Pola Jozefówna 680
ZELGOW Yisrael ben Yosef CELGÓW Izrael Jozefowicz 680
ZELGOW Yitzchak ben Yosef CELGÓW Icek Jozefowicz 507, 680, 711
ZELGOW Yosef CELGÓW Jozef 680
ZELGOW Yossi ben Moshe CELGÓW Josek Moszkowicz 681
ZELGOW nee BRZEZINSKI Reizel, wife of Yosef CELGÓW zd. BRZEZIŃSKA Rajzla Jozefowa 680
ZELGOW nee TURCZINSKI Bronia, wife of Yitzchak CELGÓW zd. TURCZYŃSKA Bronia Ickowa 680
ZELGOW nee ZEIDENWURM Chana, wife of Moshe CELGÓW zd. ZAJDENWURM Chana Moszkowa 681
ZELGOW-TRAUB Esther bat Yosef CELGÓW-TRAUB Estera Jozefówna 680
ZELMANOWICZ Mordechai ZELMANOWICZ Mordka 497
ZELMANOWICZ Shalom ZELMANOWICZ Szulim 97, 108, 113, 114
ZELMANOWICZ Wolf ZELMANOWICZ Wolf 245
ZELNICK Avraham Yaakov CELNIK Abram Jakub 666
ZELNICK nee FINKELSTEIN Esther Malka bat Avraham CELNIK zd. FINKIELSZTAJN Estera Malka Abramówna 666
ZELNIK Avraham Yaakov CELNIK Abram Jakub 432, 691
ZELNIK Avraham Yaakov ben Berek CELNIK Abram Jakub Berkowicz 682
ZELNIK Berek ben Avraham CELNIK Berek Abramowicz 14, 15, 29, 118, 122, 682
ZELNIK Binyamin ben Pinchas CELNIK Benjamin Pinkusowicz 683
ZELNIK Dora, wife of Lemel CELNIK Dora Lemelowa 682
ZELNIK Eliezer ben Berek CELNIK Lajzer Berkowicz 682
ZELNIK Feiga bat Mordechai CELNIK Fajga Mordkówna 692
ZELNIK Gittel Hendel bat Pinchas CELNIK Gitla Hendla Pinkusówna 683
ZELNIK Lemel ben Berek CELNIK Lemel Berkowicz 682
ZELNIK Mordechai CELNIK Mordka 692
ZELNIK Nachum ben Berek CELNIK Nuchem Berkowicz 682
ZELNIK Nota ben Pinchas CELNIK Nuta Pinkusowicz 683
ZELNIK Pinchas ben David CELNIK Pinkus Dawidowicz 683
ZELNIK Sara Leah bat Pinchas CELNIK Sura Łaja Pinkusówna 683
ZELNIK Shlomo Shimon ben Mordechai CELNIK Szlama Szymon Mordkowicz 692
ZELNIK Simcha ben Mordechai CELNIK Symcha Mordkowicz 692
ZELNIK Tzila CELNIK Cyla 264, 265
ZELNIK Tzipora bat Mordechai CELNIK Cypra Mordkówna 692
ZELNIK watchman CELNIK strażnik 97
ZELNIK nee -- Frumet, wife of Avraham Yaakov CELNIK zd. -- Frymeta, żona Abram Jakuba 691
ZELNIK nee FINKELSTEIN Mania, wife of Avraham Yaakov CELNIK zd. FINKIELSZTAJN Mania, żona Abrama Jakuba 682
ZELNIK nee LEMKOWICZ Chaya Gnendel bat Shlomo Eliezer, wife of Berek CELNIK zd. LEMKOWICZ Chana Gnendla córka Szlamy Lajzera, żona Berka 682
ZELNIK nee SCZARANSKI Chaya Blima bat Binyamin, wife of Pinchas CELNIK zd. SZCZARAŃSKA Chaja Blima Benjaminówna, żona Pinkusa 683
ZELNIK nee WEINBERG Leah, wife of Mordechai CELNIK zd. WAJNBERG Łaja Mordkowa 692
ZELTZER Tzvi Yehuda, Rabbi, “Reb Hershel”, married Chana Lea nee LEWKOWICZ ZELCER Hersz Juda, rabin, “reb Herszel”, mąż Chany Łai zd. LEWKOWICZ 490
ZELTZER Yechiel, Rabbi [= Yerachmiel] [3] ZELCER Chil [= Rachmil], rabin [3] 490
ZELTZER Yerachmil ben Tzvi Yehuda and Chana Lea nee LEWKOWICZ, Rabbi ZELCER Rachmil syn Hersza Judy i Chany Łai zd. LEWKOWICZ, rabin 490, 491
ZELTZER Yisrael ben Tzvi Yehuda and Chana Lea nee LEWKOWICZ, Rabbi ZELCER Izrael syn Hersza Judy i Chany Łai zd. LEWKOWICZ, rabin 490
ZELTZER nee LEWKOWICZ Chana Lea bat Yosef Ber, wife of Tzvi Yehuda ZELCER zd. LEWKOWICZ Chana Łaja córka Jozefa Bera, żona Hersza Judy 490
ZEMBA Menachem, Rabbi of Prague ZEMBA Menachem, rabin Pragi 454
ZHURKOWSKY Yosef ŻURKOWSKI Jozef 83
Ziemowit the Mazowian Duke Ziemowit książę mazowiecki 13
ZIGLER councilor CYGLER / ZIEGLER radny 54
ZIGLER Moshe CYGLER Moszek 100
ZIGMAN Shmuel, married Perl AKIERMAN ZYGMAN Szmul, mąż Perli AKIERMAN 593
ZIGMAN nee AKERMAN Perl bat Avraham Yitzchak, wife of Shmuel ZYGMAN zd. AKIERMAN Perla córka Abrama Icka, żona Szmula 593
ZILBERBERG Chaya ZYLBERBERG Chaja 633
ZILBERBERG David (Duvtzu) ZYLBERBERG Dawid (Duwcu) 633
ZILBERBERG Eva ZYLBERBERG Ewa 633
ZILBERBERG Fiszek ZYLBERBERG Fiszel 263, 635
ZILBERBERG Golda ZYLBERBERG Gołda 633
ZILBERBERG Itka Yehudit ZYLBERBERG Itka Hudesa 633
ZILBERBERG Leibek ZYLBERBERG Lajbek 255
ZILBERBERG Rivka ZYLBERBERG Rywka 635
ZILBERBERG Yehuda Leib ZYLBERBERG Juda Lajb 633, 635, 636, 735, 736
ZILBERBERG Yitzchak Meir ZYLBERBERG Icek Majer 633, 635
ZILBERBERG Yitzchak Meir, married Rachel ZYLBERBERG Icek Majer, mąż Ruchli 113-115, 172, 246, 307, 496, 633
ZILBERBERG nee KONSKI Rachel bat Yosef ZYLBERBERG zd. KOŃSKA Ruchla Jozefowicz 633
ZILBERBERG nee KOREN Feiga (Fela) ZYLBERBERG zd. KORN Fajga (Fela) 635
ZILBERG David ZYLBERG Dawid 637
ZILBERG Shlomo ZYLBERG Szlama 637
ZILBERG nee KAMINSKI Hela ZYLBERG zd. KAMIŃSKA Hela 637
ZILBERSHATZ Avraham, weaver, son-in-law of Yossel RUBINSZTEJN ZYLBERSZAC Abram, tkacz, zięć Joska RUBINSZTAJNA 93, 373
ZILBERSTRAM Jewish physician ZYLBERSZTRAM lekarz żydowski 94
ZIMSKI / ZYMSKI Y., judicial translator ZIMSKI / ZYMSKI tłumacz sądowy 31, 306
ZINAMON M. CYNAMON M. 272
ZISKIND   ZYSKIND   506
ZISKIND Baruch ZYSKIND Boruch 736
ZISKIND Rivka ZYSKIND Rywka 648
ZISKIND Sara ZYSKIND Sura 648
ZISKIND nee LANDAU Tzisia (Tzipa) ZYSKIND zd. LANDAU Cypa 648
ZISMAN Sh. ZYSMAN Sz. 274
Zlata Shabtai's wife Złata żona Szapsia 197
ZLOTNIK Daniel ZŁOTNIK Daniel 48
ZONNENBERG A., Dr. ZONENBERG A., dr 89
ZONNENFELD Chaim Walko / Walek / Wolf ZONENFELD Chaim Wołek / Wolf 30, 92
ZSIMNAWODA Wolf ZIMNAWODA Wolf 633
ZSIMNAWODA nee ZILBERBERG Sarah bat Yitzchak Meir ZIMNAWODA zd. ZYLBERBERG Sura córka Icka Majera 633
ZUCKER Ber (Bezshe) CUKIER Ber 122, 199
ZUCKER Chava CUKIER Chawa 613
ZUCKER Meir Leib CUKIER Majer Lajb 613
ZUCKER Rafael CUKIER Rafał 92, 93
ZUCKER / CUKER Ezriel CUKIER Ezryel 114, 244
ZUDKOWICZ [3] see CUDKOWICZ [3] ZUDKOWICZ [3] zob. CUDKOWICZ [3]  
ZULTZER cantor ZULCER / ZELCER kantor 144
ZUNZ [= rabbi Arye Leib KAHANA of Cekeanow] [3] ZUNZ [= Lajbuś KAHANE, rabin Ciechanowa] [3] 344
ZUSMAN Gershon ZYSMAN Gerszon 602
ZUSMAN Gershon, brother of Shimon ZYSMAN Gerszon, brat Szymona 497
ZUSMAN H. ZYSMAN H. 541
ZUSMAN Melech ZYSMAN Majlich 602
ZUSMAN Shimon ZYSMAN Szymon 602
ZUSMAN Shimon, brother of Gershon ZYSMAN Szymon, brat Gerszona 501, 503, 546
ZWIEFEL Eliezer Tzvi Hakohen ZWEIFEL / CWAJFEL Lajzer Herszkowicz HaKohen 325, 352
ZWIEKELSKI / ZWYKIELSKI Gedalyahu Yedidyah ben Avraham Moshe [b. 1862 in Sulejow, married Leah bat Binyanim Bendet GREENBERG] [3] ZWYKIELSKI Gedalie Dydie syn Abrama Moszka [ur. 1862 w Sulejowie, mąż Łai córki Benjamina Bendeta GRYNBERGA] [3] 88, 97, 98, 111, 114, 117, 121, 122, 127, 131, 242, 413, 740
ZWIKELSKI Yosef ZWYKIELSKI Jozef 413
Zygmunt III King of Poland Zygmunt III Król Polski 14
ZYLBERBERG Chava ZYLBERBERG Chawa 501
ZYLBERBERG Genia ZYLBERBERG Genia 511
ZYLBERBERG Kopel, Rabbi ZYLBERBERG Kopel, rabin 433
ZYLBERBERG L. ZYLBERBERG L. 727
ZYLBERBERG Moshe, Rabbi ZYLBERBERG Moszek, rabin 433
ZYLBERBERG P. ZYLBERBERG P. 261
ZYLBERBERG Yitzchak, father-in-law of Falik KUNSZTAM ZYLBERBERG Icek, teść Falka KONSZTAMA 290, 511
ZYLBERBERG   ZYLBERBERG   265
ZYLBERMAN Shaul Moshe, Rabbi and Gaon of Wieruszow ZYLBERMAN Szoel Moszek, rabin i gaon Wieruszowa 286
ZYLBERMAN Yehoshua, Rabbi, ben Shaul Moshe ZYLBERMAN Szaja, syn Szoela Moszka, rabin 286
ZYLBERSZAC Mrs. ZYLBERSZAC Pani 271
ZYLBERSZTEJN Avraham ZYLBERSZTAJN Abram 502

« Previous Page Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Zgierz, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 20 Feb 2010 by LA