Index of Surnames, Towns, Professions, & Misc.

This section contains an index created from the body of the Yizkor Book.   Included in the index are surnames, town names, and other unique names.  The page numbers refer to the page number in the printed volume, not the web version.   To find the web version, use the find command on any web page and enter the text desired. 

Happy Hunting!

A   B   C   D   E   F   G   H   I  J   K  L   M   N   O  P   Q   R    S   T   U    V   W   X   Y   Z

A
Acsis, 20
Adlershtein, 19, 27, 59, 65
Agafsowitch, 27
Agifsovitch, 65
Agriculture, 48
Akedat, 38
Alter, 8, 12, 13, 19, 21, 30, 37, 50, 52, 58, 64, 65, 67, 87
Altman, 19, 31, 38, 44
Alya, 59
Areletse, 62
Arelitz, 42
Argaman, 25
Aryeh, 11, 18, 33, 39, 65
Ashdot-Yakov, 27
Ashkenazi, 6, 7, 88
Ashpil, 52
Atinya, 95
Authors, 57
Avraham, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 27, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 67, 76, 87, 92
Avramovitch, 64, 65
Azri'el's, 62

Index

B
Ba'al Ha'ness, 17
Badder, 26
Bahn, 58, 87
Bais, 77
Balan, 26
Balfour Declaration, 2
Balinitch, 96
Bander, 39
Barbers, 57
Bars, 51
Bartler, 27, 44, 86
Beilinson, 23
Beit Midrash, 2, 10
Beitar, 72
Beit-Midrash, 33
Beizer, 36
Belz, 8
Benish, 60
Berale, 47
Beramta, 29
Bercher, 59
Berger, 5
Bergman, 30, 65, 76
Berkowitz, 26
Berl, 19, 23, 24
Berler, 20
Bernshtein, 83
Bialik, 2
Biet-Hamidrash, 67
Blei, 88
Bley, 20
Blima, 56
Bloch, 20, 21, 32
Blushtein, 19, 20
Bnei-Brak, 41
Bohorodshani, 34
Boimel, 16
Bomes, 22
Borodshin, 68
Borohotshani, 23
Botshatsh, 64
Brotherstavo, 83
Buber, 80
Bukovina, 3, 4, 8, 9, 15, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 57, 61, 67, 69
Butchers, 59
Butschki, 9
Index

C
Carpenters, 56
Carters, 57, 58
Chalibitchin, 64
Chalibitchner, 62
Chalutz, 34
Chamau, 95, 96, 97
Chamdrool, 12
Charab, 32
Chatam Soffer, 42
Chavtan, 39
Chayot, 26
Chazan, 6, 8, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 32, 36, 38, 42, 50, 54
Chazan Yeshayahu, 48
Cheder, 12, 19, 32, 37, 43, 50, 54
Cheders, 26, 29, 32, 37, 46, 49, 51, 53
Chelm, 12
Cheresh, 19
Chermosh, 28
Chernovtsy, 67
Chevra-Kadisha, 8
Chlebiczim, 22
Choen, 24
Cholem, 56, 58
Chortkov, 20, 22, 24, 31, 34, 54, 59
Chortkov's, 20
Clerks, 55
Cohanim, 40
Index

D
Damta, 88
Dardaus, 65
David, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 57, 59, 62, 65, 66, 67, 77, 85
Davideni, 29
Davlovitch, 53
Dayan, 6, 7, 8, 48, 68
Dayanim, 48
Deitch, 21, 37
Delyatin, 19, 20, 21, 61
Demycze, 6, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 57, 59, 60, 65, 67, 76
Diatkavche, 94
Dicki, 96
Dolberg, 44
Donest, 75, 85
Donest's, 75
Dresner, 50
Drukman, 44
Dudke, 4, 6, 7, 8, 9, 28
Dunest, 54
Dunset, 46
Dzhurov, 37, 64
Index

E
Ebenshtein, 21
Efrayim, 3, 14, 17, 22, 31, 37, 43, 50, 59, 62, 65
Eilon, 23
Ein-Charod, 54
Eisner, 33
Eizenberg, 45
Eizenkraft, 85, 88, 93
Elimelech, 9
Ellul, 51
Epshtein, 32, 33
Eretz Yisrael, 2, 14, 15, 18, 19, 23, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 44, 45, 54, 55, 64, 65
Etche, 26
Index

F
Falkman, 94
Feiger, 54
Feivels, 19
Felix, 86
Fidrer, 41
Fishel, 7, 12, 15, 31, 43, 45, 53, 58, 59
Fisher, 4, 32, 56
Fishkis, 12
Fleisher, 73
Flintshtein, 41
Fogel, 32
Fond, 3, 17, 18, 22, 31, 50, 86
Footerel, 54
Frans, 96
Freid, 46, 85, 87, 89, 93
Freidfertig, 61
Freidman, 36, 37, 39
Freifelder, 41
Freilich, 41
Freminger, 77, 88
Friedel, 15
Friedman, 18
Frost, 52
Fuchs, 12, 37, 46, 50, 58, 63
Funi, 50
Index

G
Gabaeim, 9
Gabaim, 5, 69, 75
Gabay, 9, 16, 26, 35, 45, 46, 49, 50, 52, 56
Gabays, 52
Gadels, 54
Galician Pravand, 69
Gan'kovtsy, 63
Gankovtsy, 19
Gan-Yavne, 16, 25
Garfunkel, 27
Gaster, 64
Gemara, 11, 12, 14, 15, 19, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 59, 61, 65, 76, 77
Gershon, 5, 7, 26, 27, 39, 40, 53, 57, 61
Gerstenhaber, 36, 38
Gerstenhaber's, 36
Gevozdets, 52
Gewaztchich, 93
Gleikshtern, 22
Gloger, 56, 59
Goldner, 75, 77, 87, 88
Goldner-Freidman, 75
Goldshtein, 49
Gosditcher, 97
Graber, 60
Grager, 43
Grayer, 60
Greif, 12, 13, 21, 36, 37, 45, 46, 49, 56
Greminger, 56
Gretz, 80
Gross, 10, 54, 55, 61, 75, 76, 77, 85
Grunvorg, 19
Grunworg, 44
Gutartz, 49
Guthartz, 33
Gwazdietch, 95
Index

H
Haber, 14, 15, 53, 61
Hachshara, 75, 83
HaCohen, 22, 23
Hagana, 61
Hager, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 26, 40, 48, 67, 87, 88
Hagger, 85
Halacha, 31, 33, 48
Halawsiki, 72
HaLevi, 26
Halfenbein, 57
Halitcz, 8
Halpern, 21, 37
Halpern's, 21
Halpren, 21
Halprin, 64
Hanish, 1, 36
Hashomer Hatza'ir, 83
Hatsfira, 73
Heikel, 39
Heinish, 49, 67
Henish, 72
Henya, 96
Heren, 60
Herman, 51, 56, 66
Hersh, 18, 37, 45, 50, 53, 67
Hershele, 7, 9
Hertzelya, 33
Hertzl, 3, 23, 75, 86
Hertzlya, 45
Hertzog, 100
Heshel, 41
Hibner, 65
Hiebsher, 89
Hiltler, 93
Hipsher, 63
Hirsh, 21, 22, 28, 39, 43, 54, 57, 58, 62, 65, 68
Hitler, 27, 64, 86, 96
Holder, 62
Holoviski, 51
Homov hills, 86
Horodenka, 59
Horowitz, 95
Humow, 80
Index

I
Il'intse, 35, 36, 62, 87
Ilintza, 94
Ish-Shalom, 67
Ita, 41, 42
Itzik, 27, 48, 49
Ivanir, 96
Izy, 55, 88
Index

J
Judges, 18, 33, 61

K
Kabala, 64
Kahane, 42, 43
Kalir, 18, 60
Kalush, 7, 62
Kanihinski, 97
Kanihitski, 96
Karmes, 12
Karpathian Mountains, 19, 25, 28, 38, 48, 51, 52, 80
Karschivaski, 72
Karsel, 1, 2, 3, 13, 14, 16, 53, 60, 61, 66, 75, 79
Kasawski, 96
Kashrut, 69
Keis, 41
Keish, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 22, 26, 27, 35, 39, 40, 42, 44, 92
Kelbali, 56
Kelikhov, 87
Keren, 39
Kersel, 14
Kitau, 97
Kitow, 98
Kiydantse, 8
Klebichin, 95
Kler, 25
Klir, 45
Kogler, 18
Koifman, 28
Kolel, 22
Kolkaralnitchi, 51
Kopashintsy, 41
Kopitschinsz, 76
Korales, 33
Koren, 25, 62, 75, 77, 85
Korolevka, 24
Kosmatch, 52
Kosov, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 65, 67
Kosov's, 49
Kovale, 12
Kozolov, 62
Kugler, 53
Kulka Ralintche, 47
Kuperman, 61
Kuti, 10, 21, 31
Kuty, 22, 24, 31, 32, 36, 58, 64
Index

L
Lachtermacher, 61
Lagshtein, 83
Laker, 12
Langshtein, 96
Lawyer, 27, 35, 53, 56, 73
Lebel, 25
Leib, 4, 10, 11, 12, 18, 22, 30, 37, 39, 41, 49, 52, 53, 59, 60, 64, 75, 85
Leibel, 12, 13, 15, 16, 19
Lemberg, 93
Leviner, 33, 65
Libs, 65
Lichtenshtein, 42
Lindaver, 94
Lindbaum, 44
Linder, 22
Litch, 101
Locker, 21, 24
Loib, 49
Index

M
Machanayim, 23
Maher, 15, 31
Maibaum, 69
Maissi, 66
Mald Banila, 8
Maltchek, 58
Manches, 44
Manis, 58
Maytsch, 87
Mechel, 8, 14, 16, 31, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 59, 66
Meir'el, 4
Melamed, 18
Meltzer, 20, 22, 23, 24, 25, 40, 44, 64, 65
Meltzer's, 24
Menachem, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 21, 25, 27, 30, 31, 32, 36, 52, 62, 64, 65, 67
Menchel, 39
Mendele, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 36, 39, 43, 45, 48, 50, 65
Metziah, 76
Meydanek, 87
Mher, 3
Midwife, 53
Mielchi, 32
Mikulichin, 61
Milich, 52
Miller, 12, 25
Mimlis, 37, 38, 49
Mintzer, 19
Mishna, 54
Miyawa, 28
Mizrachi, 3, 8, 36, 44, 54
Moderin, 42
Moishe, 23
Musicians, 55
Index

N
Nadbora, 31, 33
Naduvrena, 61
Nadvorna, 95
Nationalhouse, 84
Nationalrat, 75
Neinberg, 60
Neistat, 8
Netanel, 39, 75, 77, 87, 88
Nisan, 12, 57
Nusberg, 18
Nusenblat, 85, 87, 89
Nusenblat's, 96
Index

O
Obertyn, 39
Oierbach, 14
Oleshkov, 10, 62
Orenshtein, 13, 33
Oslov, 61
Oslover, 61
Ostropoly, 9
Otinya, 89
Otynya, 41, 45, 54, 65
Oyerbach, 18, 33, 52, 58, 100
Index

P
Parless, 67
Pasternak, 32
Perel, 13
Peretz, 26, 29, 43
Periliss, 60
Pesach, 34, 63, 66
Peshtnizin, 40
Petach-Tikva, 23
Petashnichin, 94
Petashnitzin, 7
Petashnizin, 11, 31
Physicians, 60
Pistin, 98
Pistiner, 47
Po'alim, 83
Poale Zion, 44
Poalei, 11, 24
Podheitz, 52
Podol'ye, 47, 51
Poitela, 52
Pokutia, 69
Popel'niki, 87
Popiyelniki, 19
Potelinski, 56
Pravoslavic, 52
Preminger, 25
Preshov, 39
Pupik, 60
Putak, 30
Index

R
Rachela, 35
Radish, 86
Ranche, 13, 40, 44, 56
Rashi, 54
Rata, 7, 29, 30, 43
Raznau, 97
Raznavu, 95
Reisenberg, 62
Reisher, 48, 49, 52, 89
Reiter, 30, 56, 60
Reiterman, 101
Reizel, 5, 18, 31
Resher, 52
Rholing's, 26
Ridniker, 30
Rissi, 59
Riterman, 35
Riva-Necha, 52
Rizin, 64
Rohatyn, 23
Rokach, 8
Rope Makers, 59
Rosenbaum, 18
Rosenboim, 10, 18, 27, 34, 35, 36, 51, 53, 59
Rosenhak, 73
Rosenshtock, 44
Rosenshtroich, 25
Rosenthal, 13, 44
Rotfeld, 48
Rottfeld, 65
Roysner, 21
Roznov, 7, 48, 65
Rubin, 12, 13, 16, 19, 29, 31, 39, 45, 47, 52, 64, 75, 85, 87
Rucsin, 37
Rudniki, 33, 66, 87
Index

S
Sadagura, 36, 42, 62
Saddlers, 60
Saim, 77
Sakal Hall, 98
Salesladies, 56
Salpeter, 6, 8, 9, 18, 45
Salts, 3
Sarata, 42
Selishche, 89
Sematyuk, 94
Shabbos, 4, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 25, 33, 38, 40, 44, 48, 50, 51, 54, 59, 61
Shafer, 19, 21, 59
Shaffer, 100
Shamash, 50, 61
Shapira, 17, 43, 56
Sharf, 19
Shatenfeld, 19
Shatner, 24
Shatz, 19, 43
Shechetr, 43
Shechter, 19, 21, 25, 27, 35, 60
Sheiber, 23
Sheiner, 21, 37, 59
Sheinhoren, 7, 100
Sheinhorn, 1, 27, 28, 29, 53
Sheinkin, 43, 64
Shetner, 21
Shfarber, 10, 11, 20, 31, 32, 38, 39, 51, 59, 62, 65
Shiborovichi, 88
Shicher, 43
Shimshon, 11, 24, 61
Shlicht, 72
Shlumiuk's, 64
Shocher, 17, 20
Shochet, 14, 19, 44, 77
Shomer, V
Shor, 73
Shpilman, 47, 55
Shpinner, 25
Shprintze, 22
Shrapshtein, 45
Shreiber, 47
Shreir, 3
Shrenzel, 40
Shreyer, 23, 34
Shrier, 68
Shtachel, 55
Shtadler, 62, 65, 100
Shtadlers, 65
Shtal, 13, 47
Shtedler, 42
Shtein, 24, 31, 32, 42
Shteinberg, 43
Shteiner, 50
Shtempler, 32
Shterenberg, 42, 58
Shtudeter, 75
Shupa, 94
Shusheim, 44
Sigmund, 39
Singer, 7, 20, 21, 46, 51, 53, 58, 65
Sisman, 43
Sitch, 73
Skala, 40
Skalski, 72
Slaughterers and Examiners, 60
Sn'yatin, 82
Sniatin, 7, 28, 30, 43, 58, 63
Sochbor, 61
Soffer, 42
Sosnovitch, 8
Stanislavov, 29
Steptesht, 62
Stodeter, 77
Storozhinets, 8
Storozinec, 15, 43, 60
Sziget, 42, 45
Index

T
Tabak, 8
Tadash, 96
Tailors, 50
Tarnopol, 5, 24, 62
Tarnow, 3, 23, 68
Tau, 17, 19, 35
Taverns, 51
Tchanchick, 36
Tchipser, 73
Teachers, 22, 53, 55, 69
Teicher, 13, 86
Tila, 64
Tilinger, 26, 27, 40, 65, 69, 75, 86
Tillinger, 26
Tinsmiths, 59
Tira, 90
Torichi, 22
Toy, 1, 9, 12, 18, 19, 22, 26, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 75, 76, 78, 85, 86, 87, 89, 99
Toyber, 45, 48
Trachi, 65
Transdenisterian, 99
Treibers, 95
Treter, 21
Trilovski, 73
Troitsa, 86
Trojca, 65
Troschenitzer, 49
Troschinich (Druzhinets), 65
Tseichner, 32
Tshantchik, 56
Tulukov, 21, 75
Tulukow, 27, 42, 65
Tumizh, 85
Tumizher, 75
Turka, 64
Tuvia, 64
Tzitzit, 26
Index

U
Unger, 86

V
Valtzer's, 43
Vashkovtsy, 87
Vasil Evanski, 93
Veich, 47
Velvel, 45, 54, 56
Velvele, 49
Visnica, 62, 64
Vitchi, 36
Vitchi's, 36
Viznica's, 16, 36
Voltzer, 17
Voruchta, 64
Voysekhovitse, 63
Voysekhovitser, 63, 64
Vrelea, 31
Index

W
Wachshtein, 26
Walfram, 20
Walfram's, 21
Waller, 53, 85
Wallfram, 5
Weich's, 75
Weinberg, 64
Weiss, 14, 16, 53
Index

Y
Yablonov, 25, 62
Yacov, 43, 57, 58, 59, 61, 68, 75
Yakob's, 36
Yanitski, 47
Yankele, 4, 16, 30, 45, 48, 51, 57
Yassi, 56
Yechchi, 57
Yehoshua, 12, 15, 16, 20, 25, 40, 41, 42, 49, 52, 59, 60, 62, 75
Yehuda, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 26, 27, 29, 37, 42, 43, 47, 48, 53, 55, 58, 61, 65, 69
Yenkele, 51
Yitzchak, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 38, 40, 41, 43, 52, 54, 58, 65
Yo'el, 51
Yonah, 45, 51, 53, 61
Yosis, 37
Yudenrat, 86
Yung, 18, 33
Yupiter, 16
Index

Z
Zabie, 24
Zabieh, 38
Zalishtshiki, 34
Zaltz, 23, 68
Zanvil's, 33, 42
Zeassi, 35
Zefat, 14, 19, 22, 27, 64
Zeide, 11, 32, 33, 36, 57, 59, 60
Zeiler, 46, 56, 57
Zeinreich, 22, 75
Zeinrich, 39
Zemel's, 33
Zevulun, 39
Zilberman, 18
Zinger, 19, 86, 89
Zisel, 41
Zorov, 18
Zyler, 87
Index
This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Zablotow, Ukraine     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Mike Kalt

Copyright © 1999-2022 by JewishGen, Inc.
Updated 18 Aug by LA