« Previous Page Table of Contents Next Page »

[Pages 249-258]

BIBLIOGRAPHY

  A. SOURCES

 1. Archiwum Państwowe w Lublinie Wydział II Społeczno-Polityczny, Urząd Wojewódzki Lubelski 1919–1939 [National Archive in Lublin Social-Political Department 2, Lublin County Office 1919–1939, abbreviated as APL]

  – Budżety i listy składek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Siedlcach, sygn. 823 [Budgets and lists of dues of the Jewish Religious Council in Siedlce, sig. 823].
  – Centralna Organizacja Żydów Ortodoksów w Polsce „Szlomej Emunej Izrael” (Agudath Israel) – Pokój Wiernych Izraelitów – informacja o oddziałach, sygn. 489 [Central Organization of Orthodox Jews in Poland “Shlomei Emunei Israel” (Agudath Israel)—Peace for Faithful Israelites—information about divisions, sig. 489].
  – Działalność antypaństwowa Żydów oraz zajścia antyżydowskie 1924–1934, sygn. 498 [Anti-state activity of Jews and anti-Jewish incidents 1924–1934, sig. 489].
  – Ewidencja czasopism żydowskich, sygn. 604 [Record of Jewish periodicals, sig. 604].
  – Mapy wpływów politycznych poszczególnych stronnictw politycznych na terenie województwa lubelskiego, sygn. 19 [Map of political influences of individual political parties on the territory of Lublin Province, sig. 19].
  – „Mizrachi” – informacja o oddziałach, sygn. 484 [“Mizrachi”—information about divisions, sig. 484].
  – Monografia Stronnictwa Politycznego „Bund” – Algemeiner Jidisze Arbeter Bund in Pojlen – Ogólnożydowski Związek Robotniczy „Bund” w Polsce, sygn. 460 [Monograph of the “Bund” Political Party— Algemeiner Jidisze Arbeter Bund in Pojlen—“Bund” General Jewish Labor Union in Poland, sig. 460].
  – Monografia Stronnictwa Politycznego „Centralna Organizacja Żydów Ortodoksów” – „Agudath Israel” – Związek Izraela, sygn. 485 [Monograph of “Central Organization of Orthodox Jews” Political Party —“Agudath Israel”—Union of Israel, sig. 485].
  – Monografia Stronnictwa Politycznego „Jidisze Folkisze” „Folkiści”, sygn. 470 [Monograph of “Yiddishe Folkishe” Political Party “Folkists,” sig. 470].
  – Monografia Stronnictwa Politycznego „Jidisze Socjalistisze Demokratisze Partaj Poalej
  Cjon in Pojlen” – „Żydowska Socjalno-Demokratyczna Partia Robotnicza Poalej Syjon w Polsce – Prawica, sygn. 459 [Monograph of “Yiddyshe Sotsyalistishe Demokratishe Arbeter Partay Poalei Zion in Poylen” Political Party—Jewish Social-Democratic Labor Party Right Poalei Zion in Poland, sig. 459].
  – Monografia Stronnictwa Politycznego „Organizacja Syjonistów Ortodoksów „Mizrachi”, sygn. 466 [Monograph of the “Organization of Orthodox Zionists” Political Party “Mizrachi,” sig. 466].
  – Monografia Stronnictwa Politycznego „Organizacja Syjonistyczna w Polsce”, sygn. 465 [Monograph of the “Zionist Organization in Poland” Political Party, sig. 465].
  – Organizacja Syjonistów Rewizjonistów „Brit-Hazohar” informacja o oddziałach, sygn. 492 [Organization of Revisionist Zionists “Brit-Hazohar” information about divisions, sig. 492].
  – Organizacja Syjonistyczna – Al Hamiszmar, sygn. 462 [Zionist Organization—Al Hamishmar, sig. 462].
  – Organizacja Syjonistyczna w Polsce – informacja o oddziałach 1923–1939, sygn. 487 [Zionist Organization in Poland—information about divisions, 1923–1939, sig. 487].
  – Rewizje i aresztowania członków Ogólnożydowskiego Związku Robotniczego „Bund” w Polsce 1920–1921, sygn. 481 [Searches and arrests of members of the “Bund” General Jewish Labor Union in Poland 1920–1921, sig. 481].
  – Sprawozdanie starosty siedleckiego o ruchu społecznym za rok 1926, sygn. 161 [Report of the Siedlce county administrator about the social movement for 1926, sig. 161]. – Stowarzyszenie „Hanoar Haiwri” – „Akiba” – Żydowska Organizacja Skautowa Akiba
  w Siedlcach, sygn. 1133 [“Hanoar Haivri” Association—“Akiba”—Akiba Jewish Scouting Organization in Siedlce, sig. 1133].
  – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Freiheit”, sygn. 1116 [“Freedom” Cultural-Educational Association, sig. 1116].
  – Stowarzyszenie Robotnicze Wychowania Fizycznego „Jutrznia” w Siedlcach, sygn.1190 [“Morning Prayer” Labor Association for Physical Education in Siedlce, sig. 1190].
  – Stowarzyszenie „Żydowska Liga Oświaty Ludowej”, sygn. 1115 [“Jewish League of Peoples' Education” Association, sig. 1115].
  – Syjoniści – informacja o oddziałach 1929, sygn. 483 [Zionists—information about divisions 1929, sig. 483].
  – Wybory rabina w Siedlcach 1933–1936, sygn. 747 [Election of the rabbi in Siedlce 1933–196, sig. 747].
  – Związek Żydowskich Nauczycieli Szkół Powszechnych w Siedlcach, sygn. 1244 [Union of Jewish Primary School Teachers in Siedlce, sig. 1244].
  – Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Jabne” oddział w Siedlcach, sygn. 1117 [“Javneh” Jewish Cultural-Educational Association, Division in Siedlce, sig. 1117].
  – Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Tarbut”, sygn. 1118 [Tarbut Jewish Cultural-Educational Association, sig. 1118].

 2. Archiwum Państwowe w Siedlcach [National Archive in Siedlce, abbreviated APS]

  – Akta Miasta Siedlce, sygn. 2364, 2368 [Records of the City of Siedlce, sig. 2364, 2368].
  – Komenda Powiatowej Policji Państwowej w Siedlcach 1918–1939 [Headquarters of the County Natioanl Police in Siedlce 1918–1939].
  – Siedlecki Gubernialny Zarząd Żandarmerii, sygn. 158, 192 [Siedlce Gubernia Gendarme Headquarters, sig. 158, 192].
  – Siedlecki Powiatowy Zarząd Żandarmerii, sygn. 304 [Siedlce County Gendarme Headquarters, sig. 304].
  – Starostwo Powiatowe w Siedlcach 1919–1939 [County Administrative Offices in Siedlce 1919–1939].
  – Wykaz ilościowy ludności aryjskiej i żydowskiej w dzielnicach „Getta żydowskiego na terenie m. Siedlce” [Numerical list of Aryan and Jewish population in the “Jewish ghetto on the territory of the city of Siedlce”].
  – Zbiór afiszy okupacyjnych powiatu siedleckiego [Siedlce County collection of posters from the occupation].
  – Maksymiuk P.L., Konspiracja w Siedlcach w latach 1907–1914 [P. L. Maksymiuk, The underground in Siedlce in the years 1907–1914].
  – Kaleniecki Z., Działalność KPP w Okręgu Siedleckim w latach 1918–1938 [Z. Kaleniecki, Activity of the Communist Party of Poland in the Siedlce District in the years 1918–1938].

 3. Sąd Rejonowy w Siedlcach Wydział Ksiąg Wieczystych [District Court in Siedlce Department of Real-Estate Registers]

  – Księga Hipoteczna nr 757, 682, 697 [Mortgage Register nos. 757, 682, 697].

 4. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie [Archive of the Jewish Historical Institute in Warsaw]

  Relacje [Accounts by]:
  – Chwedczuk Grzegorz, sygn. 301/6366 [Grzegorz Chwedczuk, sig. 301/6366].
  – Finkielsztein Hersz, sygn. 301/4506 [Hersz Finkielsztein, sig. 301/4506].
  – Gorzeliński Ela, sygn. 301/6383 [Ela Gorzeliński, sig. 301/6383].
  – Halber Izaak, sygn. 301/6407 [Izaak Halber, sig. 301/6407].
  – Halberstadt Izrael i Rachela, sygn. 301/6436 [Izrael and Rachela Halberstadt, sig. 301/6436].
  – Jontef Gitla, sygn. 301/4657 [Gitla Jontef, sig. 301/4657].
  – Koć Lucjan, sygn. 301/6517 [Lucjan Koć, sig. 301/6517].
  – Kowalski Witold, sygn. 301/5758 [Witold Kowalski, sig. 301/5758].
  – Krawczyk Irena, sygn. 301/ 3998 [Irena Krawczyk, sig. 301/ 3998].
  – Mieszyński Władysław, sygn. 301/5867 [Władysław Mieszyński, sig. 301/5867].
  – Moszański Gabriel, sygn. 301/4357 [Gabriel Moszański, sig. 301/4357].
  – Osiński Czesław, sygn. 301/600 [Czesław Osiński, sig. 301/600].
  – Sulej Jan, sygn. 301/6134 [Jan Sulej, sig. 301/6134].
  – Sądy Społeczne, sygn. 313/41 [Public Courts, sig. 313/41].
  – Zarząd Miasta Siedlce, sygn. 301/4323 [Administration of the City of Siedlce, sig. 301/4323].
  – Koć L., Pomoc i współpraca z ludnością żydowską ludności miejskiej powiatu siedleckiego w okresie okupacji hitlerowskiej, sygn. 301/6517 [L. Koć, Help and Cooperation with the Jewish Population by the City Population of Siedlce County during the Nazi Occupation, sig. 301/6517].

 5. Archiwum Akt Nowych w Warszawie [Archive of Modern Records in Warsaw]

  – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wydział Narodowościowy, sygn. 246 [Ministry of Internal Affairs. Nationality Department, sig. 246].

 6. Archiwum Państwowe w Krakowie [National Archive in Kraków]

  – Izba Zdrowia GG, sygn. 250 [General Government Chamber of Health, sig. 250].

 7. Archiwum Yad Vashem w Jerozolimie [Yad Vashem Archive in Jerusalem]

  – Zeznanie Agnieszki Widerschal, sygn. 2222/119-/ (03.2555) [Testimony of Agnieszka Widerschal, sig. 222/119–/ (03.2555)].
  – Fritz Hoeft, sygn. 396/361 [Fritz Hoeft, sig. 396/361].

 8. Relacje w posiadaniu autora [Accounts in the author's possession]

  – Izaak Halber
  – Hercel Kave
  – Renia Pancerowa
  – Henryk Rajze

 9. Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Siedlcach [Office of Research and Documentation of Landmarks in Siedlce]

  – Sobczyk W., Założenia projektowe na zagospodarowanie terenu cmentarza – pomnika męczeństwa Narodu Żydowskiego w Siedlcach przy ul. Szkolnej. Materiały historyczne i zdjęcia opracował Jontel Goldman [Sobczyk, W., Design Guidelines for the Development of the Territory of the Cemetery—Monument to the Martyrdom of the Jewish Nation in Siedlce on Szkolna Street. Historical material and photographs compiled by Jontel Goldman].

 10. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach, Czytelnia Regionalna [City Public Library in Siedlce, Regional Reading Room]

  – „Shedletser Wochenblat” 1934–1939 [Siedlce Weekly Journal, 1934–1939].
  – Sztein M., O cmentarzyskach żydowskich w Siedlcach. Referat odczytany na posiedzeniu miesięcznym Siedleckiego Oddziału Towarzystwa Krajoznawczego dnia 14 czerwca 1910 r., Siedlce 1910–2008 [źródło opracowane przez Adama Krzeskiego i powielone w niewielu egzemplarzach—author's note] [Sztein, M. “On Jewish Graveyards in Siedlce. Paper read at the monthly meeting of the Siedlce Branch of the Sightseeing Society on 14 June 1910,” Siedlce, 1910–2008 (source compiled by Adam Krzeski and reproduced in a small number of copies)].

 11. Instytut Historyczny im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie [General W. Sikorski Historical Institute in London]

  – S.P.P. [Studium Polski Podziemnej—trans.], teka 15, poz. 7 [Polish Underground Movement Study Trust, file 15, item 7].

 12. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [Institute of National Remembrance in Warsaw Main Commission for the Investigation of Crimes against the Polish Nation]

  – Ankieta Sądów Grodzkich,sygn.49 [Magistrates' Courts Questionnaire, sig. 49].
  – OKBZN w Siedlcach, Pamiętnik Cypory Jabłoń-Zonszajn ur.w 1915 r. i zamieszkałej w Siedlach [District Commission for the Investigation of Crimes against the Polish Nation in Siedlce, Memorial to Cypora Jabłoń-Zonszajn, born in 1915 and residing in Siedlce].

 13. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu [Ossoliński National Institute in Wrocław]

  – Koć L., Pomoc i współpraca z ludnością żydowską ludności miejskiej powiatu siedleckiego z uwzględnieniem sytuacji zagadnień żydowskich na innych powiatach Podlasia w okresie okupacji hitlerowskiej w Polsce (mikrofilm) [Koć, L. Help and Cooperation of the City Population of Siedlce County with the Jewish Population Taking into Account the Situation of Jewish Issues in Other Counties of Podlasie during the Nazi Occupation in Poland (microfilm)].

 14. Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince [Museum of Struggle and Martyrdom in Treblinka]

  – Relacja wideo Jana Michalaka, Bogdana Osińskiego [Video account of Jan Michalak, Bogdan Osiński].

 15. Zbiory Zbigniewa Wąsowskiego [Zbigniew Wąsowski Collection]

  – Grzymała W., Wspomnienia, Białystok 1982–1985 [Grzymała, W. Memoires. Białystok, 1982–1985.].

 16. Zbiory Jacka Jędrzejewicza [Jacek Jędrzejewicz Collection]

  – Relacja wideo Barbary Górskiej [Video account of Barbara Górska].

 

  B. PUBLISHED SOURCES

 1. Archiwum Związku Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych „B'nei B'rith” w Krakowie (1892–1938), opr. Czajecka B., Kraków 1994 [Archive of the “B'nai B'rith” Union of Jewish Humanitarian Associations in Kraków (1892–1938), comp. B. Czajecka. Kraków, 1994].
 2. Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1957 [Brückner, A. Etymological Dictionary of the Polish Language. Warsaw, 1957].
 3. Dmowski L., Pod plecakiem 17 lat, Warszawa 1998 [Dmowski, L. Seventeen Years under a Knapsack. Warsaw, 1998].
 4. Dokumenty życia społecznego Żydów polskich 1918–1939 w zbiorach Biblioteki Narodowej, Warszawa 1999 [Documents Relating to the Social Life of Polish Jews, 1918–1939, in the Collections of the National Library. Warsaw, 1999].
 5. Dunwill W. (Duniłłowicz W.), Trzy kolory mojego życia, Warszawa 2000 [Dunwill, W. (Duniłłowicz, W.). Three Colors of My Life. Warsaw, 2000; also translated into English by his son Julian Dunwill and published by iUniverse in 2005; reprinted here with Julian Dunwill's permission—trans.].
 6. Fuks M., Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, Warszawa 1983 [Fuks, M. Adam Czerniaków's Warsaw Ghetto Diary, 6 IX 1939 – 23 VII 1942. Warsaw, 1983].
 7. Grynberg M., Kotowska M., Życie i zagłada Żydów polskich 1939–1945. Relacje świadków, Warszawa 2003 [Grynberg, M. and M. Kotowska. The Life and Extermination of Polish Jews, 1939–1945. Accounts of Witnesses. Warsaw, 2003].
 8. Hartglas A., Na pograniczu dwóch światów, Warszawa 1996 [Hartglas, A. Between Two Worlds. Warsaw, 1996].
 9. Interpelacja posła do Dumy znanego adwokata siedleckiego Stanisława Sunderlanda, [w:] „Gazeta Podlaska”, 1931, nr 25/26 [“Interpellation of Duma Delegate and Well-Known Siedlce Attorney Stanisław Sunderland.” In Gazeta Podlaska, no. 25/26 (1931)].
 10. Yon-Tov, I. The Worst of Times. New Orleans, 2002.
 11. Karpiński E., Wspomnienia z okresu okupacji, [w:] Biuletyn ŻIH nr 1/149, 1989 [Karpiński, E. “Memoirs from the Time of the Occupation.” In Bulletin of the Jewish Historical Institute, no. 1/149 (1989)].
 12. Księga Pamiątkowa Siedlczan, Warszawa 1927 [Memorial Book of Siedlce Residents. Warsaw, 1927].
 13. Book of Remembrance of the Siedlce Community, pod red. A. W. Jasny, Buenos Aires 1956 [Book of Remembrance of the Siedlce Community. Ed. A. Wolf Jasny. Buenos Aires, 1956]. [Original articles in Yiddish and Hebrew; Kopówka uses partial translation from Yiddish; not available in Polish or English in its entirety—ed.]
 14. Lasman N., Pięćdziesiąt kilometrów od Treblinki, Warszawa 1994 [Lasman, N. Fifty Kilometers from Treblinka. Warsaw, 1994].
 15. Lasman N., Die Strasse. Erinnerungen eines jüdischen Zwangsarbeiters an eine „ganz normale Firma”, New York/München/Berlin 1999 [Lasman, N. The Street: Memoirs of a Jewish Forced Laborer at a "Normal Company". New York, Munich, Berlin, 1999].
 16. Łętocha B., Messer A., Cała A., Żydowskie druki ulotne w II Rzeczpospolitej w zbiorach Biblioteki Narodowej, Warszawa 2004 [Łętocha, B., A. Messer, and A. Cała. Jewish Leaflets in the Second Republic in the Collections of the National Library. Warsaw, 2004].
 17. Martyniuk Z., Moje Siedlce. Wspomnienia z młodości, Siedlce 2007 [Martyniuk, Z. My Siedlce. Memoirs from My Youth. Siedlce, 2007].
 18. The Diary of Anne Kahan. Siedlce, Poland, 1914–1916. YIVO Annual of Jewish Social Science, vol. 18. New York, 1983, pp. 141–371. [Polish edition: Anna Safran. „Dziennik Anny Kahan.” Siedlce, 2012. The volume also includes „Moje Pierwsze sześć lat w Ameryce” (“My First Six Years in America”) and “Moi rodzice uciekli z domu w dwa miesiące po ślubie” (“My Parents Eloped Two Months after Their Wedding”—ed.).
 19. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, Warszawa 1889 [Geographical Dictionary of the Polish Kingdom and Other Slavic Countries, vol. 10. Warsaw, 1889].
 20. Ścisłowska Z., Wspomnienia z przejażdżki po kraju, Warszawa 1857 [Ścisłowska, Z. Memoirs from a Drive around the Country. Warsaw, 1857].
 21. Weinstein E., 17 dni w Treblince, Łosice 2008 [Weinstein, E. Seventeen Days in Treblinka. Łosice, 2008].
 22. Willenberg S., Bunt w Treblince, Warszawa 1991 [Willenberg, S. Rebellion in Treblinka. Warsaw, 1991].
 23. Witos W., Moje wspomnienia, Warszawa 1990 [Witos, W. My Memoirs. Warsaw, 1990].

 

  C. STUDIES

 1. Alexandre M., Der Judenmord. Deutsche und Österreicher berichten (brak miejsca i roku wydania) [Alexandre, M. The Murder of Jews. German and Austrian Reports. N.p., n.d.].
 2. Arendt H., Eichmann w Jerozolimie, Kraków 1987 [Arendt, H. Eichmann in Jerusalem. Kraków, 1987].
 3. Block, G., and M. Drucker. Rescuers. Portraits of Moral Courage in the Holocaust. New York, 1992.
 4. Bobryk A., Kochan I., Prawosławie w Siedlcach, Siedlce 2007 [Bobryk, A., and I. Kochan. Eastern Orthodoxy in Siedlce. Siedlce, 2007].
 5. Buber M., Opowieści chasydów, Poznań 1986 [Buber, M. Tales of the Hasidim. Poznań, 1986]. [Edition available in English: Buber, Martin. Tales of the Hasidim. New York: Schocken, 1947–48 / 1991—ed.]
 6. Buber M., Opowieści rabina Nachmana, Paryż 1983 [Buber, M. The Tales of Rabbi Nachman. Paris, 1983]. [Translation used here is from Martin Buber. The Tales of Rabbi Nachman. New York: Horizon, 1956, pp. 12–13.—ed.]
 7. Celiński A., Dmowski R., Zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej w mieście Siedlce, Siedlce 2007 [Celiński, A., and R. Dmowski. Outline of the History of Fire Protection in the City of Siedlce. Siedlce, 2007].
 8. Doktór J., Początki chasydyzmu polskiego, Wrocław 2004 [Doktór, J. Beginnings of Polish Chassidism. Wrocław, 2004].
 9. Donath, G. My Bones Don't Rest in Auschwitz. A Lonely Battle to Survive German Tyranny. Montreal, 1999.
 10. Działalność Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na terenie obecnego woj. siedleckiego w latach 1939–1944, praca zbiorowa, Siedlce 1992 [The Activity of the Secret Organization of Teachers on the Territory of the Current Siedlce Province during 1939–1944. Collective work. Siedlce, 1992].
 11. Eisenbach A., Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku. Studia i szkice, Warszawa 1983 [Eisenbach, A. From the History of the Jewish Population in Poland during the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Studies and Sketches. Warsaw, 1983].
 12. Głowacka-Maksymiuk U., Gubernia siedlecka w latach rewolucji 1905–1907, Warszawa 1985 [Głowacka-Maksymiuk, U. The Siedlce Gubernia during the Revolution of 1905–1907. Warsaw, 1985].
 13. Głowacka-Maksymiuk U., Ulice Siedlec. Historia. Patroni. Zabytki, Siedlce 1997 [Głowacka-Maksymiuk, U. The Streets of Siedlce. History. Patrons. Landmarks. Siedlce, 1997].
 14. Gmitruk J., Stefan Skoczylas 1918–1945 (Biografia dowódcy BCH na Podlasiu), Warszawa 2008 [Gmitruk, J. Stefan Skoczylas, 1918–1945 (Biography of the Leader of the Peasant Battalions in Podlasie. Warsaw, 2008].
 15. Gryciuk, F. Siedlce 1944–1956. Warsaw, 2009.
 16. Grynberg H., Dzieci Syjonu, Warszawa 1994 [Grynberg, H. Children of Zion. Warsaw, 1994].
 17. Heine H., O Polsce (brak miejsca i roku wydania) [Heine, H. On Poland. N.p., n.d.].
 18. Hertz A., Żydzi w kulturze polskiej, Paryż 1961 [Hertz, A. The Jews in Polish Culture. Paris, 1961].
 19. Jarosiński A., Szkice z nadbużańskiego Podlasia, Warszawa 1925 [Jarosiński, A. Sketches from Podlasie by the Bug River. Warsaw, 1925].
 20. Kaszyński S. D., Tiliński H. H., Gorod Siedlec, istoryko statisticzeskij oczerk, Siedlce, 1912 [Kaszyński, S. D., and H. H. Tiliński. The City of Siedlce. A Historical Statistical Essay. Siedlce, 1912 (in Russian)].
 21. Klugman A., Izrael ziemia świecka, Warszawa 2001 [Klugman, A. Israel, a Secular Land. Warsaw, 2001].
 22. Kopówka, E. Stalag 366 Siedlce. Siedlce, 2004.
 23. Kozaczyńska B., Losy dzieci z Zamojszczyzny wysiedlonych do powiatu siedleckiego w latach 1943–1945, Siedlce 2006 [Kozaczyńska, B. The Fate of Children from the Zamość Region Resettled to Siedlce County in 1943–1945. Siedlce, 2006].
 24. Kozierowski S., Badania nazw topograficznych archidiecezji poznańskiej, t. II , Poznań 1914 [Kozieroski, S. Study of Topographical Names in the Poznań Archdiocese, vol. 2. Poznań, 1914].
 25. Kupfer F., Ber Meisels i jego udział w walkach wyzwoleńczych narodu polskiego (1846, 1848, 1863–1864), Warszawa 1953 [Kupfer, F. Ber Meisels and His Part in the Polish Nation's Struggles for Independence (1846, 1848, 1863–1864). Warsaw, 1953].
 26. Krawczak T., Kształtowanie świadomości narodowej wśród ludności wiejskiej Podlasia 1863–1918, Biała Podlaska 1982 [Krawczak, T. The Formation of National Awareness among the Rural Population of Podlasie, 1863–1918. Biała Podlaska, 1982].
 27. Król M., Dr Wiktor Majerczak (1875–1919). Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce, t. II , nr 4/12, 1937 [Król, M. „Dr. Wiktor Majerczak (1875–1919).” Chronicle of the Revolutionary Movement in Poland 2, no. 4/12 (1937)].
 28. Lewandowska S., Kalendarium ważniejszych działań bojowo-dywersyjnych, Warszawa 1972 [Lewandowska, S. Calendar of Major Diversionary Combat Operations. Warsaw, 1972].
 29. Lewandowska S., Ruch oporu na Podlasiu, Warszawa 1976 [Lewandowska, S. The Resistance Movement in Podlasie. Warsaw, 1976].
 30. Martynowski S., Pogrom w Siedlcach, Łódź 1936 [Martynowski, S. The Pogrom in Siedlce. Łódź, 1936].
 31. Michalec D., Aleksandra Ogińska i jej czasy, Siedlce 1999 [Michalec, D. Aleksandra Ogińska and Her Times. Siedlce, 1999].
 32. Mierzwiński H., Żydzi podlascy a powstanie styczniowe [w:] Rok 1863 na Podlasiu, Siedlce 1998 [Mierzwiński, H. “The Podlasie Jews and the January Uprising.” In 1863 in Podlasie. Siedlce, 1998].
 33. Moniewski, T. Siedlce. Siedlce, 1929.
 34. Naród. Kościół. Kultura. Szkice z dziejów Polski, pod red. D. Walczewskiej-Belniak, cz. 2, Lublin 1986 [Walczewska-Belniak, D., ed. The Nation. The Church. Culture. Sketches from the History of Poland, part 2. Lublin, 1986].
 35. Niezabitowska M., Tomaszewski T., Ostatni. Współcześni Żydzi polscy, Warszawa 1993 [Niezabitowska, M., and T. Tomaszewski. The Last Ones. Modern Polish Jews. Warsaw, 1993].
 36. Ochnik J., Rozkaz konspiracja, Warszawa 1995 [Ochnik, J. Command: Go Underground. Warsaw, 1995].
 37. Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny, Warszawa 1979 [Nazi Camps on Polish Lands 1939–1945: Encyclopedic Guide. Warsaw, 1979].
 38. Piasecki H., Żydowska Organizacja PPS, Wrocław 1978 [Piasecki, H. The Jewish Organization of the Polish Socialist Party. Wrocław, 1978].
 39. Piłsudski J., Rok 1863, Warszawa 1989 [Piłsudski, J. 1863. Warsaw, 1989].
 40. Pinkus, O. The House of Ashes. London, 1991.
 41. Polski słownik judaistyczny, opr. Z. Borzymińska i R . Żebrowski, t. 1 i 2, Warszawa 2003 [Polish Judaic Dictionary, comp. Z. Borzymińska and R. Żebrowski, vols. 1 and 2. Warsaw, 2003].
 42. Powiat siedlecki, ziemia, wody, człowiek, pod red. Cz. Górskiego, Siedlce 1935 [Siedlce County, Land, Water, People, ed. Cz. Górski. Siedlce, 1935].
 43. Prasa podlaska w XIX–XX wieku. Szkice i materiały, pod red. D. Grzegorczuk, A. Kołodziejczyk, Siedlce 2000 [The Press of Podlasie in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Sketches and Materials, ed. D. Grzegorczuk and A. Kołodziejczyk. Siedlce, 2000].
 44. Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, pod red. B. Engelking, J. Leociaka, D. Libionki, Warszawa 2007 [Province Night. The Life and Extermination of Jews in the Warsaw District, ed. B. Engelking, J. Leociak, and D. Libionka. Warsaw, 2007].
 45. Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo siedleckie, Warszawa 1985 [Registry of Places and Facts of Crimes Committed by the Nazi Occupiers on Polish Territory during 1939–1945. Siedlce Province. Warsaw, 1985].
 46. Rusiński W., Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, Warszawa 1980 [Rusiński, W. Outline of the History of the Polish Social Movement. Warsaw, 1980].
 47. Sack J., Oko za oko, Gliwice 1995 [Sack, J. Eye for an Eye. Gliwice, 1995].
 48. Siedlce 1448–2007, pod red. E. Kospath-Pawłowskiego, Siedlce 2007 [Siedlce 1448–2007, ed. E. Kospath-Pawłowski. Siedlce, 2007].
 49. Singer I. B., Rodzina Muszkatów, Warszawa 1996 [Singer, I. B. The Family Moskat. Warsaw, 1996].
 50. Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, pod red. J. R . Szaflika, Warszawa 1981 [Siedlce Society in the Battle for National and Social Independence, ed. J. R. Szaflik. Warsaw, 1981].
 51. Śliwowska W., Czarny rok…czarne lata, Warszawa 1996 [Śliwowska, W. Black Year . . . Black Years. Warsaw, 1996].
 52. Tazbir J., Protokoły mędrców Syjonu, Warszawa 1992 [Tazbir, J. Protocols of the Elders of Zion. Warsaw, 1992].
 53. Tomaszewski J., Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985 [Tomaszewski, J. Republic of Many Nations. Warsaw, 1985].
 54. Tyloch W., Judaizm, Warszawa 1987 [Tyloch, W. Judaism. Warsaw, 1987].
 55. Wasiutyński B., Ludność żydowska w Królestwie Polskim, Warszawa 1911 [Wasiutyński, B. The Jewish Population in the Kingdom of Poland. Warsaw, 1911].
 56. Ważniewski W., Na przedpolach stolicy, Warszawa 1974 [Ważniewski, W. On the Outskirts of the Capital. Warsaw, 1974].
 57. Winter A., Dzieje Siedlec 1448–1918, Warszawa 1969 [Winter, A. The History of Siedlce 1448–1918. Warsaw, 1969].
 58. Wodziński M., Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei, Warszawa 2003 [Wodziński, M. The Jewish Renaissance in the Polish Kingdom vis-à-vis Chassidism. History of an Idea. Warsaw, 2003].
 59. Zawadzka A., Szkoła siedlecka w okresie okupacji hitlerowskiej 1939–1944, Warszawa 1986 [Zawadzka, A. Siedlce Schools during the Nazi Occupation, 1939–1944. Warsaw, 1986].

 

  D. THE PRESS

  „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” [Bulletin of the Jewish Historical Institute], no. 1/3 (1952), no. 17–18 (1956), no. 2 (1975), no. 1 (1992).
  „Bund Młodych Duchem” [Rebellion of Those Young at Heart], no. 5 (2007).
  „Gazeta Podlaska” [Podlasie Gazette], no. 25 (1931), no. 2 (1932), no. 24 (1933).
  „Głos Gminy Starozakonnych” [Orthodox Jewish Community Voice], no. 1–2 (2003).
  „Głos Podlaski” [Podlasie Voice], no. 35 (1934), no. 38 (1934).
  „Hamelitz” [The Advocate], no. 149 (1900).
  „Kurier Siedlecki” [Siedlce Currier], no. 2 (1991).
  „Literatura na Świecie” [Literature around the World], no. 12 (1984).
  „Nowa Gazeta Podlaska” [New Podlasie Gazette], no. 40 (1933), no. 51 (1933).
  „Palestra” [Bar Association], no. 5–6 (2008).
  „Prace Archiwalno-Konserwatorskie na Terenie Województwa Siedleckiego” [Archival-Conservationist Work on the Territory of Siedlce Province], no. 1 (1977), no. 3 (1988), no. 6 (1989), no. 10 (1997), no. 14 (2004).
  „Projekt” [Design], no. 2 (1991).
  „Shedletser Wochenblatt” [Siedlce Weekly Journal] (in Yiddish), no. 19 (1937).
  „Siedlce” [Siedlce], no. 1 (1973).
  „Szkice Podlaskie” [Podlasie Sketches[, no. 9 (2000).
  „Tygodnik Ilustrowany” [Illustrated Weekly], no. 343 (1874), no. 38 (1906).
  „Tygodnik Siedlecki” [Siedlce Weekly], no. 36 (1986), no. 27 (1988).
  „Wysokie Obcasy” [High Heels], no. 3 (2007).
  „Zeszyty Historyczne” [Historical Notebooks], no. 9 (1971).
  „Ziemia Siedlecka” [The Siedlce Land], no. 2 (1938), no. 7 (1938).
  „Znak” [Sign], no. 339–340 (1983), no. 396–397 (1988), no. 403 (1988), no. 404 (1989).
  „Życie Podlasia” [Life of Podlasie], no. 9 (1934), no. 51 (1935), no. 52 (1935), no. 5 (1934).

 

ADDITIONAL BIBLIOGRAPHY

COMPILED BY MICHAEL HALBER
(1 JULY 2009 [SUPPLEMENTED 17 MARCH 2014])

 1. Block, Gay, and Malka Drucker. Rescuers. Portraits of Moral Courage in the Holocaust. Holmes & Meier Publishers: New York, 1992, pp.176–179, entry: Agnieszka Budna-Wiederschal (Agnieszka Budna hid six Jews in Siedlce; chapter written on the basis of an interview conducted with Budna by the authors; also contains artistic photographs taken by Gay Bloch). ENG.
 2. Kaspi, Isaac. Megilat praot Shedletz b-shnat 1906 [Chronicle of the Pogrom in Siedlce in 1906]. Tel Aviv, 1947. 44 pages. Historical study of this event, with a preface by Apolinary Hartglas. HBR.
 3. Kaspi, Isaac. Yidishe presse in Shedlets 1894–1939 [The Yiddish Press in Siedlce 1894–1939], YIVO Bleter 36: 361–362. New York, 1952. Kaspi's article on the development of the Jewish press in Siedlce. YID.
 4. Donath, Gitel. My Bones Don't Rest in Auschwitz. A Lonely Battle to Survive German Tyranny. Kaplan Publishing: Montreal, 1999. 319 pages. Recollections of a Siedlce woman from the time of the occupation in Siedlce and mainly in Międzyrzec Podlaski. ENG.
 5. Fainzilber, Melech. Oif di khurbot fun main haim (khurban Shedlets) [On the Ruins of My House (the Extermination of Siedlce). Tel Aviv, 1952. 264 pages. (Considered the first book of remembrance of Siedlce Jews, it contains accounts from the mouths of survivors written down right after the war by a former teacher of a Hebrew school in Siedlce who left for Palestine before the war and visited his home town after the Holocaust with the aim of writing this book). YID. The book was digitized by National Yiddish Book Centre, Steven Spielberg Foundation, and is available for free download at https://archive.org/details/nybc209458. Table of Contents and Name Index are available in English from JewishGen Yizkor Buch Project http://www.jewishgen.org/yizkor/siedlce/Siedlce.html#TOC.
 6. Finkelman, Yossef. B'darchei ha-chaim [On the Roads of Life]. Tel-Aviv, 2009. Translated from the Yiddish manuscript into Hebrew by architect Yechezkel Filon, son of the author. Memoir of life in Siedlce befor World War II and during the war in Russia. HBR.
 7. Grynberg, I. P., ed. Tsum 25 yorign iubilei fun der bibliotek bai der gez. „Yidishe Kunst” in Shedlets [Toward the Twenty-Fifth Anniversary of the Jewish Library at the “Yiddishe Kunst” Society in Siedlce (translation in the original)]. Siedlce, 1926. 8,000 copies, 56 pages. Brochure published for the twenty-fifth anniversary of the Jewish library in Siedlce. YID.
 8. Halbersztadt, Natan, and Chaim Rajze. Vos s'hot pasirt mit undzer chaim-shtot Shedlets [What Has Happened to Our Hometown of Siedlce]. 6 January 1946. 8 pages. An appeal of the Jewish Committee in Siedlce to compatriots in the United States for financial aid for survivors; a description of the extermination of the Jewish community in Siedlce and the circumstances of survivors right after the war. YID.
 9. Knaani, David. Mi Shedlets le Maagan Michael [From Siedlce to Maagan Michael]]. Israel, 1994. Private publication; memoirs of a Siedlce resident and kibbutznik. HBR.
 10. Krawiec, Israel. Der geheynom baim lebn (5 yor untern natsizm) [Hell on Earth (Five Years under the Nazi Regime)]. Shabtay ben Michael: Tel Aviv, 1968. 356 pages. Memoirs of a Siedlce tailor from experiences in Siedlce during the occupation written down after the war on the basis of notes taken. YID.
 11. Krawiec, Israel. Hegehenom b-chaim (khamesh shanim takhat shilton hanatzim) [Hell on Earth (Five Years under the Nazi Regime)]. Shabtay ben Michael: Tel Aviv, 1971. 248 pages. Hebrew translation from Yiddish original. HBR.
 12. Lasman, Noach. Die Strasse [The Street]. Waxmann: Munich, New York, Berlin, 1999. Translation from Hebrew. GER.
 13. Lasman, Noach. Hakvish [The Street]. Ministry of Defense of Israel: Tel Aviv, 1994. 190 pages. Translation from a manuscript in Polish; memoirs from a period of slave labor in a German camp on Brzeska Street. HBR.
 14. Lasman, Noach. Khamishim kilometer m-Treblinka [Fifty Kilometers from Treblinka]. Moreshet: Tel Aviv, 1990. 304 pages. Translation into Hebrew from a manuscript in Polish. HBR.
 15. Lasman, Noach. Mistor b-bitzot [Marsh People]. Moreshet: Tel Aviv, 1996. 164 pages. Translation from a manuscript in Polish; account of a group of Jews from the town of Mordy and environs who survived as an armed band by stealing food from local peasants.HBR.
 16. Niezabitowska, Małgorzata. Remnants: The Last Jews of Poland. Friendly Press: New York, 1986. ENG.
 17. Niezabitowska, Małgorzata. Die Letzten Juden in Polen [The Last Jews of Poland]. Stemmle: Schaffhausen, 1987. GER.
 18. Pinkas hakehilot [Encyclopedia of Jewish Communities in Poland], vol. 7. Yad Vashem: Jerusalem, 1999. Entry: Siedlce, pp. 563–576. Outline of the history of the Siedlce community from its dawn until its liquidation. HBR.
 19. Pinkus, Oscar. Aschenwolken [The House of Ashes]. F. Hopf: Waddewarden, 1996. Translation into German from the English edition. GER.
 20. Pinkus, Oscar. The House of Ashes. Cleveland, OH: World Publishing Company, c. 1964. Translation from the Hebrew Ud Mutsal. ENG.
 21. Pinkus, Oscar. The House of Ashes. I. B. Tauris: London, 1991. 282 pages. Revised edition. ENG.
 22. Pinkus, Oscar. Ud mutsal [The Surviving Firebrand]. Hamatmid: Tel Aviv, 1957. 440 pages. Translation of a manuscript in Polish; recollections about the occupation by a Jew from Łosice, later a scholar and writer, containing fragments about Siedlce and its environs). HBR.
 23. Rozen, Shlomo. M'tokh hamapolet [From the Avalanche]. Am Oved: Tel Aviv, 1944. 95 pages. (Recollections of a Siedlce resident from the outbreak of the war in Siedlce and from the time of his life as a fugitive in Asia; translation into Hebrew of a manuscript in Yiddish). HBR.
 24. Shedletser Wochenblat [Siedlce Weekly]. (Microfilm of almost all issues of the periodical from 1923 to 1939, located in the National Library in Jerusalem). YID.
 25. Sheinfeld, Ilan. Maase b-tabaat [Legend of a Ring]. Keter Sfarim Ltd.: Jerusalem, 2007. 460 pages. (Novel about Jewish girls sold into prostitution in Argentina, having its fanciful beginnings in Siedlce). HBR.
 26. Sheinfeld, Ilan. Shedlets [Siedlce]. Shufra for Fine Literature Ltd.: Tel Aviv, 1999. 235 pages. (Fanciful legends by the well-known Hebrew poet of the younger generation, based on the impression he gained during his childhood listening to the stories of his mother and grandmother from Siedlce). HBR.
 27. Sheinfeld, Mina. Perkei zikhronot 1916–1996 [Fragments of recollections 1916–1996]. Izrael. (Private edition; recollections of a Siedlce woman written down in her old age in Israel). HBR.
 28. Sprawozdanie Ochrony Sierot Żydowskich w Siedlcach, ul. Sienkiewicza No. 57/59 za rok 1926 [Report on the Protection of Jewish Orphans in Siedlce, 57/59 Sienkiewicz Street, for the Year 1926]. Ezrat-yetumim, Shedlets, Sienkiewicza 57/59. Bericht far'n yor 1926. (Original title in both languages [Polish and Yiddish—trans.].) Siedlce, 1927. 41 pages. (Brochure report about the activity of the organization Ezrat Jetumim [Hebrew for help for orphans], among which is mainly the construction of the new orphanage on Sienkiewicz Street [currently Podlaski Academy]; contains an architectural engraving of the building and a photograph at the stage of the end of construction). YID.
 29. Stolovy, Beatrice. From Bygone Days. Unpublished, 197?. (Phonographic recording of some of the stories from Fun fargange teg, translated into English and read by the author). ENG.
 30. Stolovy Broche. Fun fargangene teg [From Bygone Days]. Stolovy: White Plains, NY, 1978. 104 pages. (Short stories by Bracha Stolowy Kahan, sister of Anna Safran Kahan, collected from publications in the Jewish press in the United States, mostly relating to the time of the author's life in Siedlce up to 1916). YID.
 31. Tsanin, Mordekhai. Tel olam. Masa al pnei 100 kehilot nikhravot [Memorial—Journey to 100 Ruined Communities]. Menora: Tel Aviv, 1952(?). 330 pages. Translation from Yiddish; notebook from a 1947 trip to Poland. HBR.
 32. Weinstein, Edi. Plada rotakhat. Sipura shel brikha m-Treblinka [Quenched Steel. The Story of an Escape from Treblinka]. Yad Vashem: Jerusalem, 2001. 137 pages. Memoir of a Jew from Łosice who was deported to Treblinka from the square of exile in Siedlce, escaped from the camp in a wagon of clothing, and hid in the vicinity of Siedlce; Yiddish manuscript written in Latin letters edited by Noach Lasman. HBR.
 33. Weinstein, Edi. Quenched Steel. The Story of an Escape from Treblinka. Yad Vashem: Jerusalem, 2002. ENG (translation from Hebrew). [Also published as 17 Days in Treblinka, 5th ed. (Jerusalem: Yad Vashem Publications, 2008)—trans.]
 34. Weissberg, Getzel. A chapter on Siedlce (chap. 3, Eye-Witness Report), in From the Last Extermination: Journal for the History of the Jewish People during the Nazi Regime, ed. Israel Kaplan, no. 3 (October– November 1946), pp. 23–33; published in Munich by Central Historical Commission in 1947; eyewitness account of four days (27–30 Novomber 1942) during the liquidation of the last concentration of Siedlce Jews in Gęsie Borki and an escape from the train to Treblinka; chapter also includes translation into Yiddish from German of Fritz Hoeft's account and five of his photographs from the liquidation action on 22–25 August 1942. YID.
 35. Yomtov, Ida. The Worst of Times. Private edition: New Orleans, 2002. Memoir of Witold Dunillowicz's sister, written down by her daughter on the basis of recordings as part of a master's thesis.
 36. Zilberstein, Israel, ed. Avot mesaprim Shedlets. [Our Ancestors Tell Us about Siedlce]. Ziomkostwo Żydów siedleckich w Izraelu [Homeland Association of Siedlce Jews in Israel]: Tel Aviv, 2004. 271 pages. A partial translation of a Book of Remembrance translated from Yiddish into Hebrew. HBR.

  Abbreviations: YID = Yiddish, HBR = Hebrew, ENG = English, GER = German.

 

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Siedlce, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 14 Nov 2014 by LA