Table of Contents

[Pages 319 - 324]

Zarki Necrology

A BCD E F G H I J K L M
N O P QR S T U V W XYZ

Surname

Given name

Page

AJZKOWICZ Hirsh 319
AJZKOWICZ Traski? 319
ALENSZTAJN (ALENSZTEJN) Yakov 319
ALENSZTAJN (ALENSZTEJN) Yoyne 319
ALTERWAJN Khanekh 319
ALTERWAJN Meyer 319
ALTERWAJN Yakov-Elieyzer 319
ANZELOWICZ Anshl? 321
ANZELOWICZ Khanekh 319
ANZELOWICZ Uziel? 319
ARONOWICZ Yoysef 319
BALZAM (BALSAM)     return Itskhok 319
BILET Dovid 319
BILET Khanekh? 319
BILET Meyer 319
BILET Yoshue 319
BINDER Moyshe 319
BORENSZTEIN Avrom 319
BORENSZTEIN Ber 319
BORENSZTEIN Borekh 319
BORENSZTEIN Fayvush 319
BORENSZTEIN Hirsh 319
BORENSZTEIN Isroel 319
BORENSZTEIN Leyb 319
BORENSZTEIN Moyshe 319
BORENSZTEIN Shloyme 319
BORENSZTEIN Tsashka?-Peysekh 319
BORENSZTEIN Volf 319
BORENSZTEIN Zusman 319
BOZUCHOWSKI Nosn 319
BOZUCHOWSKI Yoshue 319
BRAJTBARD Fayvush 319
BRAJTBARD Shmuel 319
BRAJTBARD Simkhe 319
BRANDYS Ester-Perle 319
BRANDYS Khayem-Elye 319
BRATMAN Itskhok-Nakhmen 319
BRODA Hirsh 319
BRUDER Avrom 319
BRUDER Avrom-Yekhiel 319
BRUDER Moyshe 319
CHAMEL     return Gershn 321
CHANE Bendit 321
CYLKOW Shprintse? 322
CYRLICH Moyshe 322
CZERKO Leye 322
CZRAJGER Hirsh 322
DANCYGIER     return Leye 320
DAUMAN (DOMAN) Itskhok 320
DAUMAN (DOMAN) Leyb 320
DAUMAN (DOMAN) Man 320
DAUMAN (DOMAN) Nosn 320
DAUMAN (DOMAN) Shmuel 320
DAUMAN (DOMAN) Yoysef 320
DIAMANT Yoysef 320
DOBSKI Sheyne 320
DRELICH Moyshe 320
DRESNER Ikheskel 320
EJNBINDER     return Hirsh-Dawid 319
EJWSZICZ Yonatan 319
EJZENBERG Brandl 319
EJZENBERG Perl 319
EJZENBERG Yoyne 319
EPSZTAJN (EPSZTEJN) Khane 319
FAIFKOPF     return Hinde 322
FAJFKOP Man 322
FAJFKOPF Dvoyre Ita? 322
FAJFKOPF Khayem Moyshe 322
FAJFKOPF Lipman 322
FAJFKOPF Meyer Hirsh 322
FAJFKOPF Pinkhes 322
FAJNER Avigdor 322
FAJNER Avrom 322
FAJNER Nosn 322
FAJNER Yakef Shloyme 322
FAJNER Yude Leyb 322
FAJTEL Khane 322
FASZRYBER Hirsh Ber? 322
FEJDER Ikheskl 322
FELDMAN Kalmen 322
FIKSEL Shmuel 321
FINKEL Elieyzer 322
FINKEL Ishaye Elieyzer 322
FINKEL Leyb 322
FINKEL Volf 322
FINKEL Yakef 322
FINKIELSZTAJN Borekh Dovid 322
FINKIELSZTAJN Shloyme 322
FISZEL Isokher 322
FISZER Feyge 322
FISZER Ruvn 322
FISZER Sholem 322
FRANK Dovid 322
FRANK Miryem 322
FROMER Mortkhe 322
FROMER Naftole 322
FRYDMAN Avrom 322
FRYDRAJCH Freyde 322
FRYDRAJCH Moyshe 322
FURBER Hirsh 322
GASDI     return Isroel-Dovid 320
GAZDI Lipman 324
GELLER Yekhiel 320
GENDELMAN Yakef Yoyne 320
GOLDBERG Avrom 319
GOLDBERG Hirsh 319
GOLDBERG Menakhem 320
GOLDBERG Orn 319
GOLDMAN Khayem-Leyb 319
GOLONZER Avrom 320
GOMPEL Ikheskl 320
GOMPEL Yekhiel 320
GRABER Isroel 320
GRACZERSKI Moyshe 319
GRANEK Sore-Golde 320
GRANEK Yakef 319
GRONER Leyb 320
GROSER Itskhok 320
GRUBER Tsilka? 319
GRUNLAND Khane 320
GRUNLAND Man? 319
GRUNLAND Meyer 320
GRUNWALD Elieyzer 320
GRUNWALD Kalmen Yoysef 320
GRYNBAUM Leyb 320
GRYNSZPAN Ber 319
GRYNSZPAN Bunem 319
GRYNSZPAN Dine 319
GRYNSZPAN Dovid 319
GRYNSZPAN Ester 319
GRYNSZPAN Ishaye 319
GRYNSZPAN Itskhok 319
GRYNSZPAN Khayem-Leyb 319
GRYNSZPAN Mortkhe 319
GRYNSZPAN Nosn? 319
GRYNSZPAN Shloyme-Moyshe 319
GRYNSZPAN Shmuel 319
GRYNSZPAN Volf 319
GRYNSZTAJN Bunem 319
GUTFELD Moyshe 320
GUTMAN Borekh 320
GUTMAN Dovid 320
GUTMAN Rapoport? 320
HEJSZRYK     return Itskhok 320
HELER Yakef 320
HELER Yoysef Khayem 320
HERCBERG Avrom Mortkhe 320
HERSZLIKOWICZ Menukhe? 320
HERSZLIKOWICZ Miryem Ester 320
HERSZLIKOWICZ Nosn 320
HERSZLIKOWICZ Yekhiel 320
HIRSZ Leye 320
HIRSZ Moyshe Dov 320
HIRSZ Pinkhes 320
HIRSZ Yoysef 320
IZAAK     return Emanuel 321
JAR, JHAR     return Fauvush 321
JOEL Emanuel? 321
JONISZ Nisn 321
JUDKIEWICZ Nekhemye 321
JUNUSZ Yokhved 321
JURYSTA Leyb 321
JURYSTA Shmuel 321
JUTKOWICZ Nekhemye 321
JUTKOWICZ Yoysef 321
KAJNER     return Basheve 322
KALKALUF Leye 322
KALKOP Shimshn 323
KALKOPF Avrom 322
KALKOPF Elye 322
KALKOPF Kalmen 323
KALKOPF Khaye 322
KALKOPF Shloyme 323
KALPKULLER Falk? 322
KALPKULY Khanekh 322
KAMINSKI Khayem 323
KARON Tuvye 323
KASZASZNIWER Yoyel 323
KASZNOWSKI Gute Royze 322
KASZNOWSKI Itskhok 323
KASZNOWSKI Keyle 322
KASZNOWSKI Keyle 323
KASZNOWSKI Khane 323
KASZNOWSKI Khave 322
KASZNOWSKI Khaye 322
KASZNOWSKI Moyshe Elozer 322
KASZNOWSKI Moyshe Elozer 322
KASZNOWSKI Sore 322
KASZNOWSKI Tsilye 322
KASZPITZKI Moyshe 322
KASZYNSKI Beybe? 322
KATUSZ Rifke 322
KENIGSBERG Khayem Dovid 322
KENIGSBERG Shmuel? 322
KENIGSBERG Volf Elozer? 322
KENIGSBERG Yakef 322
KENIGSBERG Yakef 323
KENIGSBERG Zlate? 322
KILBERG Man 323
KIRSZENCWAJG Khane 322
KIRSZENCWAJG Leyve 322
KIRSZENCWAJG Moyshe 322
KIRSZENCWAJG Yakef Leyb 322
KLAJZMAN Ber 322
KLAJZMAN Volf 322
KLASBRON Leyb 323
KLEJN Ikheskl 323
KLEJNMAN Man 323
KLEPFER Dovid 322
KLIZMAN Hirsh 323
KLIZMAN Naftole 323
KLIZMAN Volf 323
KOCHUSZ Yoshue 322
KOLIN Hirsh Dovid 322
KOLIN Moyshe 323
KON Dovid Yakef 322
KON Ester 322
KON Moyshe 322
KORCFELD Avrom 322
KORCFELD Ishaye 323
KORCFELD Itskhok 322
KORCFELD Itskhok 323
KORCFELD Leyb 322
KORCFELD Shmuel 322
KORCFELD Yakef 322
KORCFELD Yakef 323
KORNBERG Avrom 322
KORNBERG Moyshe 322
KORNBERG Yoysef 322
KOZIOL Fishl 322
KOZUCH Dovid Leyb 322
KRAKAUJER Yakef Osher 322
KUGIELMAN Avrom 323
KURC Alter? 322
KURC Itskhok 322
LEDERMAN     return Yekhiel 321
LEJBER Ber 321
LEJBER Ber 321
LEJBER Naftole 321
LEJBER Yakef 321
LEJBISZ Yokhonen (Shamash) 321
LEJDERMAN Hirsh 321
LEJDERMAN Ishaye 321
LEJTENBERG Ikheskl 321
LEJTENBERG Khayem 321
LEJTENBERG Leyb 321
LEJTENBERG Noyekh 321
LEJTENBERG Ruvn 321
LEJZEROWICZ Elieyzer 321
LEJZEROWICZ Moyshe 321
LEJZEROWICZ Yoyne 321
LERER Khayem Dovid 321
LEWI Leyb Beger? 321
LEWIT Khane 321
LIBENBERG Isroel Itskhok 321
LIBER Avrom 321
LIBER Moyshe and Royze 321
LIBERMAN Itskhok Man 321
LIBERMAN Yentl? 321
LOGIERNER Dovid 321
LUBINSKI Avrom 321
LUBINSKI Dovid Meyer 321
LUBINSKI Yude 321
LUDEN Avrom 321
LURIA Shloyme 321
MAJER     return Zusman? 321
MAJLICH Rabbi Bezezibe? 321
MAJLICH Rabbi Bezezibe? 321
MALES Hirsh 321
MALUS Avrom Itskhok 321
MANELA Hirsh 321
MANELA Yoysef 321
MARKOWICZ Elieyzer 321
MARKOWICZ Isroel 321
MARKOWICZ Isroel Ishaye 321
MARKOWICZ Leyb 321
MARKOWICZ Meyer 321
MARKOWICZ Mortkhe 321
MARKOWICZ Nokhum 321
MARKOWICZ Nosn 321
MARKOWICZ Pinkhes 321
MEJTLIS Moyshe 321
MIDLESZ Meylekh 321
MONAT Efroyem 321
MONAT Hirsh 321
MOSZKOWICZ Avrom 321
NAJGIEBAUER (NAJGIEBAUR)     return Simkhe 321
NAJMAN Golde 321
NAJMAN Ikheskl 321
NAJMAN Itskhok 321
NAJMAN Man 321
NAJMAN Yekhiel 321
NAJMARK Itskhok 321
OZEL     return Khanekh 319
PANKOWSKI     return Shloyme 322
PANSKI Orn 322
PEREL Ber 322
PEREL Khane 322
PEREL Noyekh 322
PERELGAR Lipman 322
PERELGAR Volf 322
PESAK Itskhok 322
PILCER Avrom 322
PILCER Mortkhe Leyb 322
PLAWNER Itskhok 322
POJZNER Moyshe 322
POLARONITZKI Volf 322
POLTORAK Leyb 322
POZNANSKI Dovid 322
POZNANSKI Leyb 322
POZNANSKI Shloyme 322
POZNANSKI Yakef 322
POZNER Khave 322
PREJZEROWICZ Yakef Arye 322
PULKA Shloyme 322
RABINOWICZ     return Isroel Hirsh 323
RABINOWICZ Meyer 323
RABINOWICZ Yude 323
RAFALOWICZ Alter? 323
RAJCHMAN Fishl 323
RAJCHMAN Shimen 323
RAJCHMAN Shloyme 323
RAJCTIEGER Yoysef 323
RAJCZYNSZTEIN Elieyzer 323
RAJCZYNSZTEIN Itskhok 323
RAJMAN Itskhok 323
RAJNHARC Toybe 323
RAPAPORT Avrom 323
RAPAPORT Dobre 323
RAPAPORT Elye 323
RAPAPORT Gutman 323
RAPAPORT Mortkhe? 323
RAPAPORT Yakef 323
RASHKE Basheve 323
ROJZMAN Fishl 323
ROJZMAN Isroel Itskhok 323
ROJZMAN Mortkhe 323
ROTBARD Ber 323
ROTBERGIER Hirsh 323
ROTENBERG Hirsh 323
ROTENBERG Sheyne Leye 323
ROTENBERG Yoysef 323
ROTSZTAJN Moyshe and Beyle 323
ROTSZTAJN Sore 323
ROTSZTAJN Yoysef? 323
ROZEBCWAJG Shmuel 323
ROZENBAUM Fayvush 323
ROZENBERG Avrom 323
ROZENBLAT Man 323
ROZENBLUM Beyle 323
ROZENBLUM Blume 323
ROZENBLUM Bunem? 323
ROZENBLUM Hirsh Leyb 323
ROZENBLUM Meyer 323
ROZENBLUM Moyshe 323
ROZENBLUM Shloyme 323
ROZENBLUM Shpukland? 323
ROZENBLUM Tuvye 323
ROZENBLUM Yakef 323
ROZENBLUM Yakef Shloyme 323
ROZYNER Yakef Itskhok 323
RUSZYN Itskhok Hirsh 323
RUSZYN Yonosn 323
RYCHNER Heltse? 323
RYCHNER Yakef 323
RYCHTER Shimen Yakef 323
RYETERBAND Hinde 323
RYETERBAND Shloyme 323
RYWKA Emanuel 323
SILMAN     return Bendit? 321
SILMAN Kreyne 321
SNOPKOWSKI Dovid 321
SNOPKOWSKI Fayvush 321
SNOPKOWSKI Isroel Dovid 321
SNOPKOWSKI Kreyne 321
SNOPKOWSKI Mortkhe 321
SNOPKOWSKI Shifre 321
SNOPKOWSKI Shifre 321
SNOPKOWSKI Shloyme Elieyzer 321
SOFER Volf 321
SOJKA Fayvush 321
SOJKA Itskhok 321
STODNIEBERG Bendit? 321
STODNIEBERG Elieyzer 321
STODNIEBERG Isroel Itskhok 321
SZAMES Yakef 324
SZARF Ber 324
SZARF Nokhum 324
SZARF Yakef 323
SZEJRER Khane 323
SZEJRER Shimen 323
SZLEPAKA Ber 324
SZLEPAKA Miryem? 323
SZLEPAKA Moyshe 324
SZLEPAKA Rokhl 324
SZLOME Emanuel 323
SZMIDT Volf 324
SZMIDT Yude 324
SZOJCHET Itskhok Wiesbrad? 324
SZPORN Hirsh 324
SZPORN Itskhok Dovid 323
SZPORN Itskhok Dovid 324
SZPORN Itskhok Meyer 323
SZPORN Meylekh 324
SZPORN Volf 323
SZPORN Yoysef 324
SZPORN Yude Leyb 324
SZPORYN Volf Yoysef 324
SZPRYNGER Basheve? 323
SZPRYNGER Efroyem 324
SZPRYNGER Ikheskl 324
SZPRYNGER Itskhok 323
SZPRYNGER Itskhok 324
SZPRYNGER Rifke 323
SZPRYNGER Tsilye 324
SZPRYNGER Volf 323
SZPRYNGER Volf 324
SZTAJNBERGIER Orn Pinkhes 324
SZTEJNBRACHER Dovid 323
SZTEJNBRACHER Yoyne 324
SZTORCHAJN Itskhok 323
SZTYBEL Itskhok 323
SZTYBEL Khanekh? 323
SZTYBEL Leyb 323
SZTYLER Hirsh 323
SZTYLER Moyshe 323
SZTYLER Yakef 324
SZTYLER Yude 324
SZUSTER Itskhok Fayvush 324
SZWARC Hirsh 324
SZWARC Ikheskl 323
SZWARC Itskhok 323
SZWARC Leyb 323
SZWARC Nekhemye 323
SZWARCBAUM Irmye 324
SZWIMER Avrom 323
SZWIMER Azriel 323
SZWIMER Fayvush 323
SZWIMER Hirsh 323
SZWIMER Orn 323
SZWIMER Yakef 324
SZWIMER Yoshue 323
SZYDLOWSKI Yude 324
SZYJEWICZ Avrom Dovid 324
SZYJEWICZ Meyer 323
SZYJEWICZ Shmuel 323
SZYWAK Elozer 324
SZYWAK Isroel 324
SZYWAK Khayem Ber 324
SZYWAK Meyer 324
SZYWAK Mortkhe 323
SZYWAK Orn 324
SZYWAK Tamal? 324
SZYWAK Tsvi 324
SZYWAK Yakef 324
TARSKI     return Itskhok 321
TENENBAUM Yekhiel 321
TRESZNIEWSKI Zelikman 321
TUBER Shneider? 321
TURBACZKI Hirsh 321
TURNER Itskhok 321
TURNER Miryem 321
TURNER Yakef 321
TWERSKI Reb Orn Dovid 321
WAJCMAN     return Ber 320
WAJCMAN Ruvn 320
WAJNGARTEN Basheve 320
WAJNGARTEN Moyshe 320
WAJNGARTEN Yoshue 320
WAJNGARTEN Zusman? 320
WAJNRAJCH Dovid Yonosn 320
WAJNRAJCH Leyb 320
WAJNRAJCH Orn 320
WAJNRAJCH Volf 320
WAJNRYB Avrom Leyb 320
WAJNRYB Khayem 320
WAJNRYB Nosn? 320
WAJNRYB Shmuel 320
WAJNRYB Yude Leyb 320
WAJNRYB Yude Leyb 320
WAJNTRAUB Avrom 320
WAJNTRAUB Gotshalk 320
WAJNTRAUB Moyshe 320
WAJNTRAUB Yoshue 320
WAJNTRYB Khane 320
WAJS Khanekh? 320
WAJSBARD Avrom 320
WAJSBARD Bentsiyen 320
WAJSBARD Khanekh 320
WAJSBARD Volf 320
WAJSMAN Ber 320
WAJSMAN Khane 320
WAJSMAN Yakef 320
WAKSTEJN Khanekh? 320
WARSZAWSKI Avrom Mortkhe 320
WARSZAWSKI Ikheskl 320
WARSZAWSKI Itskhok 320
WARSZAWSKI Moyshe 320
WARSZAWSKI Orn Mortkhe 320
WARSZAWSKI Yakef 320
WARTER (WERTER) Avrom 320
WARTER (WERTER) Elieyzer Leyb 320
WILDER Sore 320
WILMAN Elieyzer 320
WILMAN Shloyme 320
WILMAN Yakef 320
WINTER Fishl 320
WINTER Moyshe 320
WINTER Shmuel Yoysef 320
WISZNOWICER Yoshue 320
ZAJDMAN     return Itskhok Man 320
ZAJDNER Dovid 320
ZBOROWSKI Ber 321
ZBOROWSKI Khaye Sore 320
ZBOROWSKI Man 320
ZBOROWSKI Moyshe 320
ZBOROWSKI Moyshe 320
ZBOROWSKI   320
ZELCER Dovid 320
ZELCER Khane Gute 320
ZELCER Man 320
ZIELONKA Yakef 320
ZIELONKI Yoysef 321
ZIGELBAUM Shloyme 321
ZILBERBERG Basheve? 320
ZILBERBERG Basheve? 320
ZILBERBERG Itskhok 320
ZILBERBERG Khayem 321
ZILBERBERG Mortkhe 320
ZILBERBERG Tsivye Gute 321
ZILBERSZTAJN Hirsh 321
ZILBERSZTAJN Moyshe 321
ZILBERSZTAJN Yude Leyb 321
ZILBERSZTEJN Itskhok 320
ZOMERSZTEJN Toybe 321
ZOMERSZTEJN Volf 320
ZONENSZAJN Itskhok 321
ZONENSZAJN Yakef 320
ZYGIERMACHER Alter? 321
ZYSMAN Yoshue 320

Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Zarki, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Project Manager, Lance Ackerfeld
This web page created by Max Heffler

Copyright © 1999-2017 by JewishGen, Inc.
Updated 7 Aug 2005 by LA