Table of Contents Next Page »List of all names of persons
appearing in the letters

 

Family names

Mother - Nechma Levenberg Fishel was born in 1877 was murdered in the Holocaust Sep. 1941 האם – נחמה לבנברג פישל נולדה ב 1877 נרצחה בשואה בספטמבר 1941
Father - Shlomo Shapira was born in 1877 was murdered Holocaust Sep. 1941 האב – שלמה שפירא נולד ב 1877 נרצח בשואה בספטמבר 1941

 

Children in order of birth

Miriam Shapira, 1905 - her husband Moshe Chaim Gottlieb, were murdered in the Holocaust Sep. 1941 מרים שפירא 1905- בעלה משה חיים גוטליב, נרצחו בשואה ספטמבר 1941
Moshe Shapira, 1908 - his wife, Miriam Elkind, were murdered in the Holocaust 1941 משה שפירא 1908 – אשתו, מרים אלקינד נרצחו בשואה 1941
Freida Shapira 1909-1998, her husband, Avraham Danzig N.Y.C, USA פרידה שפירא 1909-1998, בעלה, אברהם דנציג ניו יורק USA
Shoshana Shapira 1911-1998, her husband, Eliezer Winnizki Haifa, Israel שושנה שפירא 1911-1998, בעלה, אליעזר ויניצקי חיפה, ישראל
Leah Shapira from 1914-2006, her husband, Meir (Toledo) Tal Ramat–Hashofet, Israel לאה שפירא 1914-2006, בעלה, מאיר (טולדו) טל רמת השופט ישראל
Pessia Shapira 1918, and her husband, Yitzhak Goldin were murdered in the Holocaust Sep. 1941 פסיה שפירא 1918, ובעלה, יצחק גולדין נרצחו בשואה בספטמבר

 

Names of all persons appearing in the letters

Names שמות Date of
letter
Beranovich. Sarah-Rachel from Dotnuva. Dina Rubinstein Ita Rasha. בראנוויץ. שרה-רחל מדטנובה. דינה רובינשטיין. איטה-רשה 22-Nov-35
Uncle Yashes הדוד יאשעס 06-Dec-35
Zelda Koshlevski. Eli Koshlevski לדה קושלבסקי. אלי קושלבסקי 07-Dec-35
Bankavski [probably the postman] באנקאווסקי [כנראה הדוור] 21-Dec-35
Dr. Kagan [Kovno]. Czerna Mirvis [coming for visit from Palestine] ד”ר קאגאן [מקובנה] צ'רנה מירוויס [באה לביקר מישראל] 09-Jan-36
Czerna Michaelis צ'רנה מיכאליס 09-Jan-36
Michael'e Jacobson. Czerne Mirvis מיכאל'ע יעקובסון. צ'ערנע מירוויס 19-Jan-36
Leah'ke Lafax. Heske Marcus. Etl Toker. Mina Toker [niece]. Barnesi from Kedainiai [Toker Mina's fiance.] Motel'e Merlim לאה'קע לאפאקס. העסקע מרקוס. עטל טוקר ומינה טוקר - אחיניות. בארנעסי מקיידאן [ארוס של מינה טוקר]. מוטל'ה מרלים. 01-Feb-36
Zehava Fried [lived with Shoshana in the same apartment in Tel-Aviv], Arazal. Rachel Lepska זהבה פריד [גרה עם שושנה באותה דירה תל אביב], אראזל. רחל לפסקה. 12-Feb-36
Yonina Shovitz, Chaya Orlianskit, Shaina Kikvin, Kivertzki, Album, Etal'e Teibale, Rochal'e Kobalskit, Devora Segal, Devora Yageite יונינה שוביץ, חיה אורליאנסקית, שיינה קיקוין, קיברצקי, אלבום, אטל'ה טייבל'ה, רוחלה קובלסקית, דבורה סגל, דבורה יאגייטע 25-Feb-36
Ethel Avelevski [New York] עטיל אבעלעבסקי [בניו יורק] 01-Mar-36
Haya Lapica. Shim'on Lapica. Eta Rasha. Haya-Sarah Jakobson [Dotnuva Lithuania] חיה לפיקא. שמעון לפיקא. איטע ראשע. חיה-שרה יאקובסון [דטנובה ליטא] 04-Mar-36
Hefitel Goldin. Yeshayahoo Koshlovski. Brine. Michle Goldin הגולדינס. הפיטל. ישיהו קושילבסקי. ברינע. מיכלה גולדין. 26-Mar-36
Kachel Gerber. Devora Yageite. Teibale Shovitz כייכל גרבר. דבורה יאגייטע. טייבאלע שוביץ 07-Apr-36
Eta and Zondel Kagan. Moshe Kohen [Zondel's brother]. Isaac Kagan [Eta's brother] עטה וזונדל קאגאן. משה כהן [אחיו של זונדל], איצ'ע קאגאן [כנראה אחיה של עטה קאגאן] 12-Apr-36
Shoshana Frid visited in Dotnuva for the Yakobson wedding. Zondel received a letter from his aunt and brother in New York. Zelda was in Israel and visited Shoshana Shapira שושנה פריד באה לחתונת יעקובסון בדוטנובה. זונדל קיבל מכתב מדודתו ואחיו מניו יורק . זלדה הייתה בישראל ביקרה את שושנה שפירא. 16-Apr-36
Etel Avilvski. Dr. Skalotavski. From Yidja we received a postcard, uncle feels pretty good עטל אבילווסקי. ד"ר סקלוטאווסקי. מִיְדְיה קבלנו גלויה הדוד מרגיש את עצמו לא רע. אחיה של נחמה העשיל. 25-Apr-36
Eta and Zondel Avraham Shapira [from Jeviye]. Butkere - woman's name אברהם שפירא [מיעוויע] בוטקערע-שם של אשה 19-May-36
Mordechai Rabinovich [from Krake]. Hane Berman [Dotnuva] מרדכי רבינוביץ' מקראקי. האנע ברמן [בדטנובה] 05-Jul-36
Lea Klchki. Avraham Riklis- Probably came to Palestine in August 1936 לאה קלצ'קי. אברהם ריקלס.- עלו כנראה לישראל באוגוסט 1936 26-Jul-36
Zaltzin. Pesach Rimen in the USA זאלצין. פסח רימן בארה”ב 11-Aug-36
Brane, Gershon's wife in Jonava בראנע, אשתו של גרשון בינובה 15-Aug-36
Dare Zell דארע זעל 29-Aug-36
Rabbi Margalit. Josef Pichel, perhaps, Fishel הרב מרגלית, יוסף פיכל אולי פישל? 07-Sep-36
Rabbi Koshelevski הרב קושעלעווסקי 20-Sep-36
Berta Golsberg, Beila Goldberg, Haifa Palestine. Haya Lapica [visited in Palestine but living in the USA] בערטה גולדברג, חיפה. ביילה גולדברג, חיה לפיקה [בביקור בישראל אך חיה באמריקה] 22-Sep-36
Zehava Frid [Tel Aviv] זהבה פריד [תל אביב] 27-Oct-36
Chaya, cousin of Nechama Levenberg Shapira, and her daughter in NYC חיה בת דודה של נחמה לוונברג שפירא ובתה בניו יורק 04-Nov-36
The sister in law Ester Bregston wife of Isaac Levenberg. Michal'e Jakobson. A student from the Academy-Zarkene. Goldberg from Haifa הגיסה אסתר ברגסטון, אשתו של יצחק לוונברג. מיכאל'ע יעקובסון. סוטדנט מהאקדמיה- זארקענע. גולדברג מחיפה 20-Dec-36
Malka Kahn worked in Komaartz - Bank Kaunas. Lapikars, Eta Rashe Probably his wife. Eli Koshlvsky going to America from Palestine מלכה קאהן עבדה קומערץ-בנק בקובנה. לפיקארס, איטה ראשע כנראה אשתו. אלי קושלבסקי נוסע לאמריקה מפלסטינה 24-Dec-36
Sharlov from Kedainiai their daughter lives in Palestine שראלוב מקיידאן, בתם נמצאת בארץ 18-Jan-37
Fruma Markus from Dotnuva פרומע מרקוס בדוטנובה 31-Jan-37
Our Rabbi Koshelevski. Cousin Haya and her daughter Zisale [in NY USA]. Eta Kagansoon to give birth to a second daughter, Rachel הרב שלנו ה. קושלבסקי. בת הדודה חיה ובתה זיס'לה. עטה קאגאן עומדת ללדת את בתה השניה, רחל 14-Feb-37
Mrs. Rubinstein and Debora Yagaite [Kaunas]. Lea Goldberg from Haifa married right after Passover 1937 גברת רובינשטיין ודבורה יאגאיטע [קובנה], לאה גולדברג מחיפה מתחתנת מידי אחרי פסח 1937 16-Mar-37
Prume Markus [in Dotnuva]. Mina. Sender. Fishel [New York]. Our cousin Lea Epstain. Haya Reizel Marx, New York פרומע מרקוס [בדטנובה]. מינה. סנדר. פישל [ניו יורק]. בת דודתינו לאה אפשטיין. חיה רייזל מרקס [בניו יורק] 11-May-37
Ginger [in USA]. Zehava Frid, Lea Kalchko, Shoshana Cohen-all three in Palestine גיינגער [באמריקה]. זהבה פריד. לאה קלצקו. שושנה כהן - שלשתן בארץ 17-May-37
Avraham Viener The tailor [in Dotnuva]. Etel Toker [in Dotnuva]. Hana Goldberg [Palestine] אברהם ויינר החייט [בדטנובה]. עטל טוקר [בדטנובה]. הַנה גולדברג [בפלסטינה] 27-May-37
Sheva Metachlis returned to Palestine שבע מתכליס חזרה שוב לא”י 12-Aug-37
Yeshayahoo Mendelson and his daughter – Ahuva [ cousins of Avraham Danzig] ישעיהו מנדלסון ובתו-אהובה, דוד ובת-דוד של אברהם דנציג 14-Aug-37
My cousin Haya [of Nehama] בת דודתי חיה [של נחמה] 06-May-38
Lepaika [in New York]. Heshel Fishel [in N.Y] לפייקא [בניו יורק]. העשל פישל [בניו יורק] 21-May-38
Avraham Katz - Kaunas

Rabbi Rubinstin's address: Poztova 7 Wilna, Rabbi. J. Rubinstein Polen

אברהם כץ בקובנה

כתובתו של הרב רובינשטיין:

24-May-38
Herbert Fishel [N.Y]. Hieman [N.Y] הרברט פישל [ניו יורק]. היימאן [ניו יורק] 05-May-38
Tzila Hamburg צילה המבורג 28-Jun-38
Yosef Fishel [N.Y] Nehama Sapira's Relative קרוב שלנו [של נחמה שפירא] יוסף פישל [בניו יורק] 23-Aug-38
Hieman Fishel [N.Y] היימאן פישל [בניו יורק] 28-Oct-38
Yeta and Parelman from Dotnuva traveled to Vilnius יעטע ופרלמן מדטנובה-נסעו לוילנה 07-Nov-38
Mina Rabinovich [from Kraki or Krakes] getting married מינה רבינוביץ מקראקי מתחתנת 15-Jan-39
Sara Goldin. Fried family from Krakes. Mrs. Prostava giving English lessons משפחת פריד מקראקי. גברת פרוסטבה-נותנת שיעורי אנגלית. שרה גולדין 02-Mar-39
Isaac Kagan and Rachel Abel, spouses must have, traveled to South Africa. Herschel, Marcus, was “Gafir” [Type of police officer] in “Ramat Hacovesh”- name of kibbutz near Netanya יצחק קגן ורחל אבעל, כנראה בני זוג, נסעו לדרום אפריקה. הרשל מרקוס, נעשה גפיר ברמת הכובש 02-May-39
Miriam Elkind wife of Moshe Shapira. Louis Elkins in New-York, Willie Alkind New-York, (Uncles of Miriam Elkind). Probably before the trip Yitzhak Kagan will marry Rachel-Abel מרים אלקינד אשתו של משה שפירא. לואי אלקינס בניו-יורק, ווילי עלקינד בניו- יורק (דודים של מרים אלקינד) כפי הנראה לפני הנסיעה יתחתן יצחק את רחל אבעל 03-May-39
Miriam's Elkind brother married to the daughter of Frank from Kedainiai התחתן אחיה של מרים אלקינד עם בתו של פרנק מקידני 31-Jul-39
Mordechai Buied from Vilnius. Laibe Gutterman from Vilnius מרדכי בויעד מוילנה. לייבע גוטרמן מוילנה 22-Nov-39
Rabbi Rubinstein הרב רובינשטיין 09-Jan-40

 

Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Dotnuva, Lithuania     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 21 Feb 2011 by LA