Table of Contents

Bobruisk Yiskor Book

Surnames Found in the Index

Compiled and Translated by Dr. Steven Maron

Here is an index of surnames derived from the Bobruisk Yizkor Book Index. Click on the Hebrew letter below for surnames beginning with that letter. Users should be advised that:

Surnames beginning with "alef":

Avidor Ibn-Gabai Abraham Abramovitch Avramski Egol Agorski Egin Agmon Edelheim Adler Aaronovitch Aronstein Obseivitch Ogarski Ulianov Alshanski Umwaller Ulshanski Osovski Ostrovski Usishkin Opperman Okon Or Oritzki Orlevska Orlov Orlovski Orlinov Orshanski Ahimeir Ettinge Ettinger Atlas Etkin Ignatiev Isikovitch Izkov Itkin Edelman Eisenstadt Ilinskaya Inosov Irger Axelrod Alufin Altschul Altschuler Alexandrov Alexandroni Alkin Alkind Elkana Alterman Antokolski Antek An-ski Es Estrin Esnitzki Eskin Esther Esterson Estrin Appelman Afroikin Epstein Archipenko Erter Ertshe Arlozorov Aronshtam Eshkol Ashkenazi Ashpiz

Surnames beginning with "bet":

Bader Bahmer Baum Bakal Bakesht Barash Bart Bartavitch Barchin Barshai Bebin Bediev Bobrov Boborikin Buber Bobrovitch Boymel Bochbinder Bolgak Bolgaravski Bomstein Bunderchick Bundy Bokel Borishenski Bezpalov Betko Bialik Bichovski Beilin Beilis Beilinson Bilinki Bina Bestucev-Reumin Birger Beirenbaum Bacharach Balbroba Bloch Blumin Blumenthal Block Bleicher Belinski Belinki Bielenki Belzer Belkin Ben-Avigdor Ben-Amiti Ben-Aryeh Ben-Gurion Ben-Yehuda Ben-Yaakov Ben-Yerachmiel Ben-Ami Ben-Zvi Bendat Benyamin Beskin Bezer Bar Bralman Barbash Berg Bergelson Bergman Burgher Berdicefski Brodner Brodsky Borochov Brolcinski Brotzkos Baruch Berchin Brisk Brikenstein Berlin Breland Berles Berman Brenner Bernstein Berlsevski Berkovitch Barkan Barash

Surnames beginning with "gimel":

Gach Golodetch Galant Galanticha Goldberg Goldman Galinski Gankin Gardov Gordin Gorelik Gabai Gedimin Gogol Godin Goditzki-Zvirko Gutman Gotkin Goldbort Goldberg-Olkon Goldsin Goldin Goldman Goldfadden Goldstein Golobov Golod Golodz Gontcharov Goskin Gotchkov Gorbati Gorbatkin Gorvitch Gordon Gordin Gorodenski Goren Gorfinkel Gorki Gittelband Gaideh Geisenovitch Ginsburg Ginzel Gelbach Gloskin Glutman Gelzman Gelmanovitch Gelenson Glekel Gelfand Gelkeh Gelkovsky Genbiski Gensin Genfer Gessen Getsov Gekler Grandeh Granovsky Gruzenberg Groibart Grosser Grezovsky Gregoriev Greyor Greiyevsky Greissen Greifer Greenbitsky Greenberg Greenstein Greenspaun Greishe Germeizeh Gersimovitch Gretz Gertchikov Gerchkov Gershovski Gershonovitch Gershoni Gershengoren Geshori

Surnames beginning with "dalet":

Dalski Daragan Dashkevitz Dubnov Dobkin Dubrov Dubroliuvov Dodal Dovbor-Moshinski David Davidon Davidson Doina Dochin Dolgopolski Dombrovski Duschman Jerginski Jacobs Deinard Dilon Dimov Diskin Deek Demichovski Denikin Dentzig Drabkin Dragitchin Drapkin Drozdovitch Droyanov

Surnames beginning with "he":

Halbershtadt Halpert Halkin Haler Haman Hanelin Hartlik Horvitz Hordas Horodsky Horwitz Hildesheimer Hilman Hirsch Hirschbein Hirschberg Hirschenhorn Helbershtadt Halevi Helmholtz Helfand Helfman Helfend Halperin Hameiri Hendel-Abba Henkin(Genkin) Hess Henin Hertz Herschenbaum Heptman Harkevi Herman Hertzl Hertzen

Surnames beginning with "vav":

Wavulla Wershavski Weiser Weiteh Weiter Weishinker Weilin Welovitch Welikovski Wolfson Wendroff Wexler Woroveitchik Woronov Widgerovitch Wigodski Witenberg Weingarten Weiner Weinstein Weinschel Weinschenker Weis Weispitch Weizman Wichman Wilovski Wilenski Weinaver Weinokor Winikof Winchevski Weener Wishniak Witkin (Vitkin) Vladek Walenchitch Wengerov Wengerova

Surnames beginning with "zayin":

Zavadovski Zaslavski Zarobo Zarchin Jabotinski Zevigelski Zavatov Zovatin Zeivin Zhochovitzki Zolotarenko Sussman Zhigalin Zizmor Zhitlovski Zeik Zilineski Zilinchok Zingold Singer Ziskin Ziskind Zakai Zeldovitch Zeldin Zeldman Slotnik Zeligman Zheliaza Zleiski Zelikin Zalman Zalman-Hirsch Zalman-Hadis Seltzer Zendal Zhak Zarchin

Surnames beginning with "chet":

Hader Hordas Habkin Horgin Hazan Hayat Hayim Latotnik Haikin Hinitch Hanon Harif

Surnames beginning with "tet":

Tan-Bogoraz (Tan-Bagaraz) Tantzman Tarleh Tabiov Tabenkin Tabetchnikov (Tabatchnikov) Tahon Tochachevski Tolstoy Tomshov Tonkel Tocker Torgniv Torkeltov Tubenberg Teitleman Telushkin Timpin Temchin Temkin Teme-Dina Tepper Trumpeldor Trotzky Charni Chernihofski

Surnames beginning with "yod":

Yabrov Yachnin Yanoshko Yanoshkevitch Yanishevski Yanshin Yakoshiv(Yakoshev) Yarlmonko Yares Yevzerov Yavnaeli (Rezinor) Yehudah Yoel Ihumener Yoditzki Yudeleh Chaves Yochvid Young Yosilevitch Yosel Yechiel Yezerski Yellin Yellink Yellin-Shteckliss Yampolski Yevitz (Javitz) Jacobson Joffe Yakirsburg Yerushalimski Yashinovski

Surnames beginning with "kaf":

Kanin Karik Keves Cohen Kahanovitch Katz Katzenelson

Surnames beginning with "lamed":

Lavat Lazareva Latinin Landoi Landsberg Lapan Lev Leibowitz Levenda Levana Levonon (Belinki) Levkovitch Lehman Lehman-Rabinovitch Lovatzki Lubin Lowenstein Loz (Lozinski) Lozinski Lozinskaya Lotker Levi Levin Levina Levinson Levinson-Lipetz Luntz Lukashevitz Luria Lachover Letkoveh Liampeh Lies Libakov Leibowitz Levontin Leibman Leiwentzov Leiberman Lubin Luvski Lifschitz Lukomovitch Litwak Litwin Leibetchka Leizer Lazarovitch Lillenblum Leese Leesharon Liskovski Liessen Lipman Lippetch Lipkes Lifschitz Lifschitz-Schein Lischenski Landau Landa Landberg Landsberg Landrish Lenin Lanskoi Lastgarten Levik Lefkovitch Lakart Leschchinski

Surnames beginning with "mem":

Mazin Matorin Matlin Mateh Matkovski Meir-Noah Lapates Meirsohn Machton Malikin Manby Mandelshtam Maneh Mansbach Maslianski Mapu Maklakov Maximov Margolin Maron Mariasin Marx Marzki Mark Markalioveh Markisch Maschkavitch Mashrov Medem Meden Maharal Mogilevski Mohilover Motkovski Montefiori Munchik Motzkin Mokdoni Moraviov-Apostol Morgenthau Morozov Maazeh Mazal Matiokov Mizner Mitieh Meisus Meisels Meiselson Meitin Michailovski Michailevitch Michal Michlin Michelson Milinki Maimon Minkin Miron Miron-Margolin Mirenburg Mirkovitch Maccabi Mischkeh-Yaponchik Malach Melamed Melnik Melzer Meller Mendil Mendel Mendelson Margolin Margolis (Margalit) Mertzki Marschak Maskil

Surnames beginning with "nun":

Nadir Nadson Narbot Narshin Nadav(Halperin) Nomberg Nordau Norkin(Narkin) Nezivitovski (Nezevutovsky) Nezimova Nachemchik Nachamkin Nigar Neuman Neiman Nimitz(Nemietz) Nimrak Nissman Nisan Nissbaum Nikiporov Nelson Nestor Netchkineh Nera-Lelskaya Nashatir Nesher-Katzenelson Nathanson

Surnames beginning with "samech":

Sabatayeva Sabitzki Savchenko Solof Szold Salov Sandalov Sakanovski Sakon Sabodnik Swerdlov Segal Sobotin Sutin Soideh Sauder Sauntorzizki Saureski Solosiov Solovei Solovitchik Soloducha Solomon Soloviov Salsbury Sokolov Soroka Sorkin Stevski Stolipin Stoller Stolarski Satisson Stell Steropinski Striponskaya Sivireski Silitzki Sillman Sikorski Sirota Sirkin Slavin Slonimski Slotzki Slutzkaya Sleuzberg Selzovski Smolier Smolenskin Semiunov Smilovizki Samchovetzki Senderovitch Sapir Sapiri Spector Spectorski Sezporo Skoropadski Skorman Sarvani Serlin Serkeh

Surnames beginning with "ayin":

Ebnin Egol Ezroni Almit Elkin Estrin Akiva

Surnames beginning with "peh":

Pavlovitch Palei Pakstov Parasieh Paritcher Pashkovski Pavzner Fovietkin (Povietkin) Fogachov (Pogachov) Fogostkin(Pogostkin) Fodovski(Podovski) Podlishevski Fochovski (Pochovski) Potapnko Fototzki (Pototzki) Poliak Poliakov Poliakov-Litovtzav Polinov Polischuk Fox Formanski Pushtzin Pushkin Patliora Petrov Fialkov Fianin Fierberg Fiertog Fiodorov Fiorka Feigin Feigel Bashes Feigenberg Feimer Fine Feinberg Feinstein Faishkeh Farech Filman Filsodski Fin Pinieh Pines Pinski Pinsker Pincus Pisarev Fikus Fishson Fishman Fishkin Flakon Feldman Plotkin Plotter Plichnov (Plichnov) Pasmanik Paskin Petshura Peposh Papierna Paperna Feffer Feker Frug Projinin Protas Frumkin Frusch Frusch-Lipman Privorkin Privas Freid Freidland Freidman Freideks Frines Pried Frischman Perles Frenkel Peretz

Surnames beginning with "tsadeh":

Zwik Zwirko Cedarbaum Zweipel Zuntser Zuckerman Ziholski Zitron Zeitlin Zeilingold Zinovitz Zipkin Zipperstein Zirelson Chelinov Tcheviakov Tcherniavski Tcherniak Tchernin Tchernishevski

Surnames beginning with "qof":

Kabalerchik Kahan Kazanovitch Katalinik Kalinin Kaminskaya Kaminiski Kantorovitch Kastenovitch Kastelanski Kassel Kaff Kapenhaut Karavayev Karashin Kareiv Korn Karp Karpienko Kagan-Heller Kovalnko Kovnator Kovner Kogan Kogel Kohot Kuzenitsov Kollas Kolb Kologrivov Kolodetzki Kolischer Kolpakov Kolesch Kumin Kontorovitch Kosovski Kopeliov (Kopiliov) Kopilovitch Kopeliovitch Kopelhanka Kook Korovotzkin Kuartin Korlov Koren Kornilov Kuschnir Kiteitchik Kinstler Kipper Kirjenitz Klapper Klatzkin (Kletzkin) Klausner Klivnov Klein Kleinerman Klimenko Kalman-Hirschel Kalmanovitch Kaminski Kanark Kastelanski Kestin Kapilanski Kaplan Katzenelbogen Katzenelenbogen Katzenelson Katzenelson-Nehomov Krause Krach Kramov Kramschtick Krantz Krasilchikov Krassenopel Kruchmal Krolkov (Karolkov) Kropeskaya Kratin Kreigel Kreivitch Kreitz Kramer Kranski

Surnames beginning with "resh":

Ravkin Ratner Rachlin Ram Rakov Rashevski Rabina Rabinovich Robinson Ravinka Rubin Rubenstein Roginski Rudolph Rudichev Rudinov Rozovski Rozat Rozinski Rosenbaum Rosenblatt Rosenberg Rosenthal Rosenfeld Rothman Roman Roshchok Raz Rachamilevitch Rachmanova Ribin Ribineski (Reibeski) Ribakov Rivkin Rivkina Reiger Reidbaz Rivina Ritov Reigorodski Reisen Reichlin Reichenstein Reines Remez Rendel

Surnames beginning with "shin":

Chagal Schaftel Shapir Shadal (Lotzato) Schwartz Shov Schwedik Schulman Shostak Schuster Schupman Shosha Shazar Shahor (Zinkograf) Stein (Mikatrinoslav) Steinbach Steinberg Steinhardt Steinman Shtrason Schein Scheindlin Scheinhaus Scheinin Schildkraut Schilder Schimnavski Schimanski Schingarov Schiper Schick Schlomo Shamai Schmokler Simchoni Schemi Schmidt Simonovitch Shimoni Shamrok Schmerling Chandrovitch Schneur Schneurson (Schneerson) Sneiper Shnir Scheinfeld Schestaski Schpilevski Schapira Schpirnsik Schetzkes Scheklovski Scheklier Shragai Schripthaur Sherman Schertzeh Sharet

Surnames beginning with "tav":

Teomim Tadher Tomashov Tirosh Tomrat Tarshish

Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Bobruisk, Belarus     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 14 Aug 2005 by MGH