« Previous Page Table of ContentsIndex of Names {Cont.}

LAKHER                   return Yoske 32
LANDA Yoysef 26, 27
LANDINSKI Nakhman-Dovid 103
LAYKHER Dr. 18, 28, 29, 30, 31, 52, 84, 86, 107, 128, 129, 156
LEMBERG Mordkhe-Mendl 29
LERMAN Avraham 102, 103
LERMAN Mordkhe 185
LERMAN Shloyme 185
LERMAN Yitskhok 186
LERNER Avraham 31
LESHCHINSKI (dentist) 30, 52
LEV Yitskhok 76
LEVI [SIC] Morris 224
LEVIN [SIC]   30, 74, 75
LEVIN Avraham-Moyshe 26, 28
LEVIN Khaim 51
LEVIN Khaim-Shlomo 65, 69, 72, 73
LEVIN Ruvin 53
LEVIN Sore 50
LEVIN Yankev 30, 32, 233
LEVINER   89
LEVINER Yoysef 53
LEVINSKY Leyzer 103
LEVINSTEYN Yoysef 132
LEVSKI Izho 194
LEYBL the Tall 97
LEYE-ITCHE the Fat 55
LEYELE the Mad Woman 56
LEYELES Y. 236
LEYKIN Yankev 194
LEYMAN   17
LEYZER the Rope Maker 138
LEYZER Avraham 157
LIBA A., Dr. 201
LIBERMAN Khaim 126
LIKHENSHTEYN   50
LIKHT Dovid 235
LIKHTMAN Dovid 53
LIS   53
LIS Khaim-Mayer 19, 30, 82, 96
LISKYEVITCH   35, 36, 37
LISMAN   76
LISOVITSKI Leybl 233
LITERE Zelig 185
LITTLE The grasss goose 137
LODZER teacher 53, 146
LOKETCH Mordkhe 138
LOMZHER Yoysef 103
LOYIKE   61
MAHLER                    return Refoyl, Dr. 76
MALINA [SIC] Yisroel 89, 90
MALINE Rokhl 73
MALINOVSKI   175
MALKE (Olshaker) 64
MALKHIEL the Ritual Slaughterer 53, 164, 165
MALOVANTCHIK (country doctor) 52, 110, 128, 156, 157
MALOVANTCHIK [SIC]   76
MALOVANTCHIK [SIC] Shimon-Zkharye 102, 129
MALOVANTCHIK Shimon 137
MALTCHEK [SIC], LAYE   72
MALTCHIK   85, 110
MALTCHIK Moyshe 231
MALTCHIK Shmerl 231
MALTCHIK Yehuda-Yoysef 31, 82, 85, 86, 224
MAMSHINOV Reb Yoysef 121
MARGOLIS   213, 219
MARILE (female partisan) 174
MARKHEVKA Khaim 31, 53
MARKHEVKA Sima 82, 105, 110, 120, 121
MARKISH Perets 40, 72
MARKS Karl 77
MARKUS [SIC] Sima 42
MARKUSKHAMER   239
MARKUSKHAMER Avraml 51, 104, 109
MARKUSKHAMER Khave 31, 102
MARKUSKHAMER Moyshe 42
MARKUSKHAMER Yankev 32
MARKUSKHAMER Yitskhok 51, 55, 141, 207, 214 (By mistake was omitted as the author of the work, "They Must be Memorialized Forever" - page 141
MASBROYT Yoyel 76
MASING Leyzer 17
MATES-FAYVL the Crooked 152
MATSHUS   62
MAYER-BEYNISH   145
MAYMAN Yitskhok 231
MEIER   14
MENAKHEM-MENDL The Aleksander Rabbi 97, 120
MENDELE (teacher) 145, 146
MENDELSON Shloyme 76
MENDL BRODATCH   155
MENDL Reb 16
MENDL the Calf 144
MENDL the Rabbinic Judge (Breslover) 40, 99, 100, 140
MENDL TRANES   146
MESING   89
METCH with the violin 55, 56, 137
MIKHALKES Elye 239
MIKHALKES Fayge 239
MIKHALKES Sholom 145, 157, 158
MIKOLAY THE SECOND   23
MILEVSKI Pinye 124
MISHARIK Avraham-Yoysef ben Eliezer 39
MITELSBERG Avraham 222
MITLSBAKH Asher 231
MITLSBAKH Mikhal 200
MITLSBAKH Yankev 4, 39, 51, 65, 70, 72, 73, 74, 75, 153, 200, 205, 207, 209, 210, 211, 214, 217, 219
MIZLOTCH KURNET Miriam 132
MOLOTEK Ruzhke 31
MONDRY [SIC]   110, 111, 212, 219
MONDRY Avigdor 128
MONDRY Yitskhok 28, 29, 32, 98
MONKITA Yankev 231, 232, 233, 234
MONTEFYORE Moyshe 45
MORDKHE KHANES   32
MORDKHE-YOSL   239
MORGENSHTERN (Rabbi's wife) 100
MORGENSHTERN Berish 121
MORGENSHTERN Dovid-Shloyme 121
MORGENSHTERN Elimelekh-Yehuda 121
MORGENSHTERN Mordkhe 121
MORGENSHTERN Yankev-Arye 33, 53, 95
MORGENSHTERN Yankev-Arye, Rabbi 101
MORGENSHTERN Yisroel-Yitskhok 121
MORGENSHTERN Ynakev-Yehuda (Rabbi) 132
MORGENTOY Henry 45
MOSKOVITCH   110
MOTL   138
MOTL Son of the Blacksmith 97
MOYSHE Our Teacher 149
MOYSHE the Blacksmith 15
MOYSHE the Botching Tailor 152
MOYSHELE the Little 162
MOYSHELIKHE   53
MOYSHL the Baker 157, 164
MUSBERG Pnina 136
MUSBERG Tsvike 134, 135, 136
MUSHKAT   207, 214
MUSHKAT H. 133, 228
MUSHKAT Simkhe 133, 148
MUTE The baker 155, 156
MUTE The tailor 156
MYASNIK Dr. 184
NADL                          return Yitskhok 89, 109
NAGL Menachem (Mendl) 81
NAKHUM the Carpenter 41
NAKHUM the Fisherman 156
NASELE (musician) 55, 56
NAYMAN [SIC]   166, 206, 214
NAYMAN Itche (Yitskhok) 26, 36, 37, 38, 50, 177, 197, 232
NAYMAN Simkhe-Moyshe 43
NAYMAN Yankev 26, 98, 206, 207, 214
NAYMARK Avraham 239
NAYMARK Gitl 89
NAYMARK Khaye 80
NAYMARK Moyshe 239
NAYMARK Shloyme 65
NEKHTCHE (NEKHE) the Fisherman 153, 156
NIGER Sh. 126
NISELE (musician) 150
NISENBOYM Yitskhok, Rabbi 26, 27
NISN the Belzer 124
NOMBERG Kh. D. 27. 87. 234
NOVOGRUDSKI Dovid 194, 196
NOVOGRUDSKI Motl 196
NOVOGRUDSKI Moyshe-Mayer 82
NOVOGRUDSKI Velvl 76, 77
NOVOMINSKI [SIC]   50
NOVOMINSKI Chaye 50
NOVOMINSKI Moyshe 26
NOVOMINSKI Simkhe 109
NOVOMINSKI Yoysef 231
NOYKE (NOYEKHKE) BAHELFER Water Carrier 140, 141
NUDEL (NADEL) Leye 53, 208, 216
NUDEL Yitskhok 206, 214
NYESTENPOVER Shmuel 59
NYEZVITSKI Mordkhe 233
OYSFITS                     return Khaim 110
P(A)LATSKER            return Yosl 84, 86
PAKHT   239
PAKHT Moyshe 207, 208, 214, 215
PAKHT Yankev 208, 216
PAKHT Yoysef 151
PALUKHL (musician) 56, 137, 139, 150
PALYUKH Yankev 60, 212, 219, 233, 235
PAPYER Pnine 195
PAROVER Moli 224, 225, 226
PAROVER Yekheskl 222
PASHKORNIK Engineer 173, 174
PASTKOVITCH Simkha 232, 233
PASTKOVITCH Simkha 231
PAT A. 53
PAZUR Shimon 81, 82
PELNER Zalman 82, 83, 98
PEPER the Shoemaker 59, 96
PERETZ Y. L. 57, 81, 87, 125, 126, 127
PERLE Freyde 132, 133
PERLE Moyshe 65
PERLE Yisroel-Yitskhok 132, 133
PETCHENIK   26
PETCHENIK Yoysef 100
PETERZAYL Y. 76
PFEFER Yankev 222
PILZUDSKI Yuzef 18, 82
PINSKER Lea 128
PITSENIK (teacher) 50
PIYE-MATES   153
PLUTSKER Yoysef 86
PONYATOVSKI Michal 12
POPOVSKI Yosl 110, 157
POPOVSKI Alter 42
POPOVSKI Avraham 76
POPOVSKI Leybl 167
POPOVSKI Moyshe 168
POPOVSKI Velvl 76, 168, 169
POPOVSKI Yoysef 231, 232, 233
POSTOLSKI   85, 86, 206, 214, 239
POSTOLSKI Mayer 207, 209, 214, 217
POSTOLSKI Moyshe 233
POSTOLSKI Shayke (Yishayahu) 29, 42, 83, 84, 85, 86, 99
PRAGER   89
PRAGER Hinde 232
PRAGER Mayer 198
PRAGER Sh. 126
PRAGER Shloyme 231, 232
PRAGER Yidl 71
PROSTITUTE STREET   21
PSEMIROVER Yankev 28
PSHEMYEROVER   53
PSHEMYEROVER Moyshe 234
PSHEREMBSKI Vintsenti 12, 13
PSHESHTCHELENYETS (lathe operator) 186
PSHESHTCHELENYETS Moyshe 28, 32
PSHESHTCHELENYETS Yoysef 233
PSHETITSKI   53, 206, 214
PSHETITSKI Leybish 26, 27, 53, 98, 164, 165, 168
PSHETITSKI Serele 200
PSHETITSKI Yankev-Dovid 29, 82, 84, 86, 99, 129, 177, 205, 206, 207, 208, 209, 214, 215, 216
PUPSKI ("PUP")   136
PUTERMILKH Yankev 195
PYENIK Pinkhas 28, 32
PYENIK Yankev 185
PYETRUSHKE Sh. 125
RABIN                         return M. 43, 149, 155
RABINOVITCH Yankev-Arye 28
RADZIMINSKI   211, 218
RADZIMINSKI Itsl 99
RADZIMINSKI Rokhl 99, 211, 224, 225 226
RADZIMINSKI Vilyam 224, 225, 226
RAKHMAN (HOTSMAN) Bine 207, 209, 214, 217
RAMBAM   24
RAMPE Yekhil-Mayer 95
RAPOPORT Khaim-Kahan 125
RAPOPORT Shmaye 26, 27, 32, 82
RASNER Ester 80
RASNER Fayge 80, 81
RAYKHMAN Avraham 35, 36, 38, 41
RAYKHMAN Avraham-Moyshe 41
REFOLKES (MIKHALKE'S) Sholom 157, 158
RETKE   100
REYNES Rabbi 82
REYS Anshl 212, 219
REYTCHIK Khane 232, 233
REYTCHIK Shmuel 232, 233
REYTCHIK Yitskhok 85
REYZIN Avraham 57, 87
REYZMAN   165
REZELE The one who says the prayers out loud for the women 150, 151
RIBKA Dr. 35, 37
RINEK Brokhe 232
RINEK Hershl 42, 231, 232, 233
RINEK Mikhl 232
RINEK Motl 28, 42, 138
RINEK Moyshe 147
RINEK Yankev 50
RING Khaim 198
RINGELBLUM Emanuel, Dr. 76, 116, 119
RITCHMAN Rifke 236
RITTER   14
ROGOV (GRAVITSKI) Yoysef 38
ROTBLAT   207, 212, 214, 219
ROTBLAT Lutek 116, 120
ROTBORD A. 233
ROTBORD Hendl 232, 233
ROTBORD Shiye 231
ROTBORD Velvl 199, 200, 231, 232, 233
ROTBORD Yidl 231
ROTBORD Yisroelke 109
ROTBORD Yitskhok-Hirsh 98
ROTENBERG   89
ROTENBERG Yekheskl 120
ROTKOVSKI Yehuda 225
ROTNOV Nosn, Dr. 222
ROZEN Eyli 31, 102
ROZEN Yoysef 76
ROZENBERG   206, 214
ROZENBERG   75, 153
ROZENBERG Fayge 153
ROZENBERG Hadasa 29
ROZENBERG Khaim 153
ROZENBERG Laybl 69, 211, 218
ROZENBERG Menakhem 82
ROZENBERG Mendl 50, 72, 89
ROZENBERG Shloyme 26, 36, 37, 38
ROZENBERG Tsirl 29
ROZENBERG Tzvi 32
ROZENBERG Yitskhok-Ber 28, 29, 20, 32, 38, 95, 98, 99, 194, 224
ROZENBERG Zelke 96, 146
ROZENBLAT   41
ROZENBOYM Ben-Tsion 33
ROZENFELD Mikhal 196
ROZENSHTAYN Dine 89, 90
ROZENTSVAYG (shoemaker) 52
ROZENTSVAYG [SIC] Dr. 179, 182, 183, 184
RUBIN   75, 165
RUBIN Alter 39
RUBIN Avraham 232, 233
RUBIN Avreml 39, 40
RUBIN Itke 174
RUBIN Leml 30, 32, 170, 172
RUBIN Libe 31
RUBIN Libe-Royze 170
RUBIN Manye 171, 172, 174
RUBIN Yankl 171, 174
RUBIN Yekhiel-Mayer 28, 32, 146, 170
RUBINOVITCH Anshl 232, 233, 234
RUBINOVITCH Betsalel 232, 233
RUBINOVITCH Felisia 232, 233
RUBINOVITCH Karlas 232
RUBINOVITCH Rebeka 232, 233
RUBINSHTEYN Avraham-Leyb 188
RUKHL the Governess (Hershenke's wife) 145
RUPIN Artur 70
RUTENBERG   155
RUTNITSKI Borukh 42
RUZHANSKI Elyahu 194
RUZHE Velvl 76, 77
SALANTER               return Yisroel 102
SALANTER Yoysef 31
SANE Shoemaker 41
SAPIRSHTEYN Berish 207, 215
SAPIRSHTEYN Leyzer 98
SAPIRSHTEYN Motl 42
SAVITSKI Stefan 195
SEGAL   74, 166
SEGAL Bertshe 27
SEGAL Khave 27
SEGAL Yekhiel 50
SEGALOVITCH Z. 76
SENDEROVITCH Velvl 231
SEVERIN from Vishkov 12, 13, 14
SFAS EMES   16, 153, 154, 155
SH. Sh. 89
SHABTAY Tzvi 125
SHAFAR [SIC]   27
SHAFIRSHTEYN Laye 116, 118
SHAPIRA (teacher) 26, 27, 100
SHAPIRO Khantche 30
SHAPIRO Mayer, Rabbi 96
SHAPIRO Yisroel (Srulik) 39
SHARKYEVITCH Dr. 35, 37
SHAYGA Yitskhok 42
SHAYMAN Moyshe 200
SHAYMAN Yankev 200
SHAYNDL   146
SHAZAR Zalmen 125
SHEDLETSKI (tailor) 53
SHEDLETSKI Moyshe 81, 82
SHEMBAK KRITCHOF Hilari 13
SHENBERG   99
SHENFELD Moyshe 120
SHERAK Pinkhas 42
SHERINSKI Yuzef 195
SHIDLETSKI Sholem 137
SHIE Kalats 137
SHIFER Y, Dr. 27
SHIFMAN (German) 172
SHIKAR Yekhiel 42
SHIKARSKI   199
SHILER   81
SHIMANSKA   176
SHIMIN B. 23
SHIMSON Melamed 58, 146
SHKARLAT   50, 57, 137
SHKARLAT Blume 50
SHKARLAT Brayne 50
SHKARLAT Fulye 168, 177, 197
SHKARLAT Itche (Yitskhok) 26, 27, 32, 39, 69, 100, 137
SHKARLAT Khane 76
SHKARLAT Malke 51
SHKARLAT Mendl 28, 38
SHKARLAT Pesye 50
SHKARLAT Rafoyl 26, 27, 50, 69, 198
SHKARLAT Rifke 30, 50, 177
SHKARLAT Rokhele 165
SHKARLAT Yisroel 42, 89
SHLANTCHIK Yisroelke 188
SHLINGER   234
SHLIZANER Khaytche 59
SHLIZANER Shloyme 178
SHLOYME Dlugotcholder 146
SHLOYME Gidalyhu 239
SHMERLING   116, 119
SHMUEL (SHEMESH)   95
SHMUEL (SHMULE) "Muv" 31, 95, 110
SHMUEL Haminker (trayberer) 16
SHMYETANKE   100
SHNAYDER Yankev (Yisroel Shnayder's son) 39
SHNEK Simkhe 32, 96
SHNYADOVER   170
SHOLOM-ALEYKHEM   57, 87, 237, 238
SHOSKES Khaim, Dr. 200
SHPIRO Khane 80
SHRAN   166
SHRAN Fayvl 32, 96, 165
SHRAN Ite 165
SHRAYBER Elyas 232
SHRAYDER Eliahu 231
SHREDNI   239
SHREDNI Dovid 78, 86
SHRIK   50
SHTAYNBARG [SIC] Laybtche 110
SHTAYNBARG Shaul 89
SHTAYNBERG Moyshe 193
SHTAYNBERG Ziske-Moyshe 28
SHTAYNMAN [SIC] Yente-Hadase 93
SHTAYNMAN Beyle (Tsitrin) 193
SHTAYNMAN Khane-Zlate 193
SHTAYNMAN Khaye-Sore 193
SHTAYNMAN Moyshe 193
SHTAYNMAN Tzvi 193
SHTAYNMAN Yankev-Arye 193
SHTAYNMARK Mindl 225
SHTAYNMARK Shaul 225
SHTCHIGEL Mayer 26, 53
SHTCHONKA Khaye-Sore 178
SHTELUNG Arye 104, 211, 218, 229, 231, 232, 233, 234, 237
SHTELUNG Avraham-Moyshe 30, 104, 122, 177
SHTELUNG Brokhtche 121
SHTELUNG Ester-Mindl 177, 200
SHTELUNG Itsele 177
SHTELUNG Khaim-Henekh 32, 53, 104, 121, 123, 200, 236
SHTELUNG Khaye 121
SHTELUNG Laye 232, 233
SHTELUNG Lize 200
SHTELUNG Mendl (Menakhem) 4, 6, 8, 89, 91, 109, 121, 200, 205, 208, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 218, 219
SHTELUNG Yankev 30, 51, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 104, 231, 232, 233, 234, 236, 237
SHTELUNG Yokheved 121
SHTERN Moyshe 29, 86, 224
SHTERN Nekhama 100
SHTOKFISH Dovid 4, 6, 8, 11, 209, 212, 217
SHTOYB Ele 59
SHUKRIN (tailor) 53
SHULTS   38, 166
SHULTS A. F. 239
SHULTS Hershl 98
SHULTS Pinkhas 109, 200
SHULTS Tebenes 116, 119
SHULTS Yekhiel 32, 98, 200
SHUMAKHER   59
SHUREK   77
SHUSTAK Moyshe 231
SHUSTER Yenkl-Dovid 168
SHVARTS Markus 110, 111, 156
SHVARTSBORD   239
SILVER Rabbi 212, 219, 225
SILVER Tsaduk 131
SIMKHE F. 79
SIROTA Gershon 46, 99, 100
SKIMBOROVITCH Hipolit 12
SKLADKOVSKI   58
SOBOLEVSKI   111
SOKOL   50, 197
SOKOL Ester-Mindl 121
SOKOL Hersh-Yoysef 64
SOKOL Moishe 26, 76, 77, 121
SOKOL S. 231
SOKOL Yehoshua 28, 32
SOKOL Yisroel 199, 232, 233
SOKOLOV Nakhum 23, 82
SONYE (nurse) 183, 184
SREBRNIK   166
SREBRNIK (SREBNIK) Shimon (Shimon Mendl) 17, 20, 21, 31, 32, 95, 97, 130, 131
SREBRNIK Faygl 131
SREBRNIK Yosl 17
SREBRO Khane 177
SRULKE the Bootmaker 137
STALIN   41, 199
STANISLAV Ogust 12
STANISLAVER Moyshe-Tuvye 23
STAROVYETSKI Moyshe 77
STAYNMAN Hershl 231
STETCHINER Khaim 103
STOLAK Avraham 195
STOLIK [SIC] Khanina 207, 215
STOLIK Butche (Borukh) 98, 102, 224
STOLIK Moyshe 52, 53, 166
STOLNER Aharon 103
STOLNER Noyekh 103
STOZHINSKI   37
STULIK Tzvi-Yoysef 53
TANDETCHAZH       return   89
TANDETCHAZH Mordkhe 232
TANDETER Mordkhe 231
TAUB Yoyne 53
TCHEKHANOGURA Berish 32
TCHEKHANOGURA Dovid 26
TCHEKHANOGURA Yoyel 42
TCHEKHANOGURA Yoyel 53, 166
TCHEKHANOV   224
TCHEKHANOV (TCHEKHANOVSKI) Max (Avraham-Mordke) 22, 26
TCHEKHANOV Molly 129
TCHEKHANOV Mordkhe 129, 130
TCHEKHANOVITSKA Alse (?) 53
TCHEKHNIZER Yitskhok 193
TCHERKIN Dr. 131
TCHERNIN Leon 224
TCHERNOVYETSKI   65
TCHERNYAKOV Adam 200, 201
TCHISHEVER Velvl 50
TCHLENOV Dr. 69
TEBENS-SHITS   194, 195, 196
TEF   207, 214
TEF (Helen) Bella 51, 229
TEF Avraham-Dovid 227
TENENBOIM   90, 111
TENENBOIM Avraham 136
TENENBOIM Avraham-Khaim 136
TENENBOIM Borukh-Dovid 137
TENENBOIM Khane 137
TENENBOIM Yisroel 89, 231
TIK Binyomin 50, 73, 74
TIK Yisroel-Yitskhok 99
TOIB Moshke 109
TOLSTOY   87
TONYA (nurse) 179, 183
TOPFEL Moris 222, 224, 225, 226
TRANE (Mendl Melamed's wife) 146
TREMBLINSKI Khaim 41
TREYDAM   11, 12
TRUNK Y. Y. 23
TSAYTLIN Hillel 23, 46, 48, 50, 54, 124
TSAYTOG Borukh 32
TSEMBAL   73, 74, 75, 76, 85, 86
TSEMBAL Aharon 42, 76, 77, 87, 231, 234
TSEMBAL Khayim 206, 214
TSEMBAL Rokhl 232, 233
TSEMBAL Yisroel 232
TSEMBAL Yisroel-Moyshe 29, 30, 41, 42, 76, 77, 78, 82, 84, 85, 86, 106, 231, 232, 233, 334 [sic], 234, 235, 236, 237
TSEMBAL Yoysef 76, 77
TSIMERMAN   211, 218
TSIMERMAN Beni 224
TSIMET Dovid-Yoysef 43
TSITRIN Avraham 31, 103, 193
TSITRIN Khaya 193
TSITRIN Masha 193
TSITRIN Mayer-Zev 193
TSITRIN Shamay 193
TSITRINEK   71
TSIVYAK (ritual slaughterer) 121
TSIVYAK Borukh 30, 82, 95, 96, 146
TSIVYAK Itche-Mayer 32
TSIVYAK Nakhum 201
TSUKER (teacher) 76
TSUKERMAN Yitskhok (Antek) 116, 119, 194
TURKOV Yonas 116, 118
TUVYA (sexton) 95
UMYAL                      return Khaim 101
URKE scab 140
URKE the wagon-driver 138
URKE with the klonitse 137, 138
URLIKHT Henekh 109, 110
URLIKHT Motele 109
URLIKHT Shimshon 109
USISHKIN M. M. 70, 82
USTRI Khaya 200
VAL                           return   76
VALEREK   59
VARSHAVSKI   213, 219
VATSEK (Ghetto fighter and partisan) 194
VAYNRAYKH Dr. 76
VAYNTRAUB Yankev 185
VAYS Yekhiel 231
VAYSLITS Yankev 104
VAYSMAN (PERLE) Yitskhok ben-Nakhum 133
VAZA   12, 13
VELVELE Shies 144
VELVELIKHE   144
VELVL Fisher 133
VENDILOVSKA Yanina 176, 177
VENDLOVSKI Yulek 176
VENGEL Avraham 178
VENGEL Dvoyre 232, 233
VENGEL Khane (Anetchka) 178, 180, 181, 184
VENGEL Mendl 231
VENGEL Sender 232, 233
VENGER   147
VENGER Baltche 165
VENGER Kh. 237
VENGER Kheltche 164
VENGER Motl 95, 126, 147, 164
VENGER Moyshe 164, 165, 166
VENGER Rivele 97. 164
VENGER Sorele 164
VENGER Yehoshua 97, 99
VENGER Yitskhok-Hersh 97, 146
VENGOZH Yoysef 28, 29, 32
VENGROV   239
VENGROV Khaim-Nosn 26, 27, 29, 39, 52, 57, 82, 85, 85 [sic], 85 [sic], 98, 205, 206, 207, 214, 215
VENGROV Simkhe-Yankev 27, 41
VIDELETS Shmuel 222, 224, 225
VIGODE Khaye 40
VIGODE Liber 40, 206, 214
VIGODE Ruvin 40
VIGODE Yisroel 40
VILENSKI Beresh 53, 97, 200
VILENSKI Beyla 97, 200
VILENSKI Leybl 231, 232
VILENSKI Yirakhmil 4, 6, 8, 131, 200, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
VILNER (VILENSKI) Avraham 200, 208, 209, 211, 213, 215, 219 [sic], 218, 218 [sic] 217
VILNER [SIC] Arye 116, 119
VINSBER Zlate 180
VINTER Mordkhe 30
VISOTSKI   239
VISOTSKI Itche-Mayer 239
VISOTSKI Yitskhok-Mayer 30, 32, 146
VISTINETSK(I) A. 50, 76, 82
VISTINETSKI Khane 41
VISTINETSKI Yisroel-Yitskhok 108
VITKIND Hillel 103
VOLINSKI Beresh 32
VOLKHANSKA Anena 195
VOLMAN Yankev 30, 42, 77, 86
VOLSKI   29
VONSOVER Ayzik 181
VONSOVER Shmuel-Khaim 81, 82
VONSOVER Sore 181
VOYEVUDZKI   35, 37
VYATER Shmuel 231
VYERNIK Khaim-Binyomin 30, 96
VYERNIK Ynakl 86
YABLONSKI              return   195
YAFFE Avraham, Rabbi 103
YAGODA Avraham 28
YAGODA Mordkhe 178
YAGODA Sam 224
YAGODA Yekhezkil 26
YAGODE [SIC]   89
YAGODE [SIC] Khaim 81, 82
YAKUBOVITCH [SIC]   50, 123, 137, 138
YAKUBOVITCH Danil 110
YAKUBOVITCH Khaim-Aron 224
YAKUBOVITCH Khane 80, 89, 90
YAKUBOVITCH Velvl 110
YAKUBOVITCH Yankev 29, 82, 86, 98, 108
YAKUBOVITCH Yoysef 101
YAKUBOVITCH-TABAK Bine 80
YANEK (partisan) 174
YANISH [SIC]   82
YANISH Rokhl 30
YANISH Yoysef 207, 209, 213, 219 [sic], 217[sic], 215
YANKELE (Fayge the Fisher's son-in-law) 171
YANKEV Shmilkes 31
YANKEV F. 78
YANKEV Frank 125
YANKEV Arye the Butcher 146, 147
YANKEV Yidl the Cereal Makers 69
YANKEV Yisroel, the Teacher 140, 141, 153
YANKEV Yoysef 109
YANKL (blacksmith) 21
YANKL the Butcher 177
YANKL the Ritual-Slaughterer 20, 53
YANOSOVITCH [SIC] Khaim 84, 85, 86
YANOVITCH   43
YANUSHEVITCH [SIC]   178, 179, 180
YANUSHEVITCH Borukh 180
YANUSHEVITCH Leybl 178, 179, 180, 184
YANUSHEVITCH Roza 180, 181, 183
YANUSHEVITCH Tsivya 180
YAZHEMSKI M. 76, 77
YEDUSN   142
YEDVAB Avraham 28 [sic], 12
YEHOSHUA Bar Moyshe Yoysef, Rabbi 225
YEHOYNESANEL Prager (Yehoynesan Eybishits) 125
YEKHIEL (ghetto-fighter) 116, 119
YEKHIEL F. 78
YEKHIEL Khave 200
YEKHIEL Mayer (sexton) 106
YEKHIELI (SHULTS) Pinkhas 4, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 218, 219
YIDL of the Regiment 139
YIDL of the Regiment 56
YIDL the Cereal Maker 141
YISMAKH (ISMAKH) Hershl 231
YISMAKH (ISMAKH) Mordkhe 231
YISMAKH Borukh 77, 87, 105, 212, 219, 231, 232, 233, 234, 235, 237
YISMAKH Eva 232, 233, 234, 235
YISMAKH Mordkhe 232, 233, 234
YISROEL the Tailor 39
YISROEL Reb 20
YITSKHOK   55
YITSKHOK the Black 50, 57
YITSKHOK the Tailor 41
YITSKHOK Ber, the Khassid 140
YITSKHOK Hersh 147
YITSKHOK Yankev 139, 144
YITSKHOK Yankev the Sexton 158
YOSKE (gardener) 20
YOSKOVITCH [SIC]   238
YOSKOVITCH Avraham-Yosl 72
YOSKOVITCH Khaim- Aron 222
YOSKOVITCH Lily 225
YOSKOVITCH Moyshe-Dovid 28, 70, 82, 84
YOSL the Butcher 15
YOSL Big 56
YOYDKES   78
YOYNE the Butcher 156
YOYNISH (ladies' tailor) 146
YUNGHAYZER Yulik 194
YUNGSHTEYN   27, 50, 57, 165
YURMAN   39, 73, 74, 137
YUSHUN B. (Itchele) 23
YUYERNITSKI Yan 90
ZALUSKI                    return Ludvig 13
ZAR   76
ZAROMBER Mendl 16
ZATURSKI Shmuel 81, 82
ZATURSKI Yankev-Dovid 101
ZAVISHANSKI Avreml 177
ZAYDENBERG G. 225
ZAYDENBERG Khaim 42
ZAYDENBERG Yoysef 124
ZELIK Fisher 16, 59, 153
ZELTMAN   89
ZELTMAN Yoysef 42
ZGRIZEK Avraham 231, 232, 233, 234
ZGRIZEK Eta 232, 233, 234
ZGRIZEK Fishl 231, 234
ZGRIZEK Yankev 233
ZIGMUNT THE FIRST   12, 13
ZIGMUNT THE THIRD   12
ZIGMUNT August 13
ZILBERMAN-NYESTENPOVER Nekhe 59
ZILBERSHTEYN Jake (Yankev) 224, 225
ZINGER Y. Y. 224
ZISHE Rev 97
ZISHE The Pot Dealer 138
ZISMAN Sholom 28, 32, 96
ZLATMAN (ANYELEVITCH) Tsirl 115, 117, 118
ZLOTOGVYAZDA Yitskhok 231
ZMIR (BZHOZA) Rokhl 137, 206, 214
ZMIR Avraham 137
ZMIR Yitskhok 137
ZUNDEL Rev 20
ZUSHE The Plotsker Rebbe 120
ZUVEL (tailor) 53
ZUVEL Avraham 43
ZUVEL Blume 89, 90
ZUVEL Itche-Mayer 147
ZUVEL Moyshe 20, 21
ZUVEL Sore 42« Previous Page Table of ContentsThis material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Wyszków, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Osnat Ramaty

Copyright © 1999-2020 by JewishGen, Inc.
Updated 2 July 2004 by LA