« Previous Page Table of Contents Next Page »


Names of the Martyrs

(Note: Page numbers and translator comments are enclosed in brackets.)

Nun    

Nadelhaft Naftali
  Chana (Chantsha)
  Yosef
  Yisrael
  Yenta
Novinski Chava Rachel and children
Nashelski Yechezkel (Chaskel)
Nashelevitch Avraham
  Chana
  Asher
  Sheina Esther
  Chaya
  And their mother
Nashelevitch Avraham
  Chana
  Meir
  Rivka
Nashelevitch Hinda
  Eliahu
  Avraham
Nashelevitch Chana
Nashelevitch Yaakov
  Chaya
  Eliezer
  Dvora
Nashelevitch Berish
  Breindel
  Yenta
Nashelevitch Yona
  Chana
  Yitzchak (Itshe)
Nashelevitch Yosef
  Reizel
  And children
Nashelevitch Chaim Lozer and family
Nashelevitch Yechiel Yona
  Simcha
Nashelevitch Michal
  Yenta
Neirat Aharon
{806}  
Neirat Chava and children
Neiman Yitzchak (Itshe) and family
Neiman Nachman
Neiman Tshipa
  Miriam
Neis Yisrael
  Sara Lea
Nelson Moshe
  Rachel
  Chana
  Lipa
Nelson Yitzchak

Index

Samech    

Sotenberg Yona
  Rachel
  Moshe
  Shamai
  Efraim
Sotenberg Yeshayahu (Shia)
  Machla
  Menucha (Nicha)
  Yosef
Sotenberg Avraham
  Masha
  Tirtza
  Yosele
Sotenberg Avraham
  Chana
  Malka
Sochaczevski Ozer
  Lea
  Moshe Aharon
  Shmuel Nathan
  Avraham
  Yaakov
Sochaczevski Leibish
  Sara
Sochaczevski Miriam
Safer Shmuel David
  Chava
  Beila
  Bendet
  Avraham
Segal Berish
  Sheindel
Segal Mordechai
  Yocheved
Senderovitch David
  Sara (Sala)
  And child
Senderovitch Gittel
Senderovitch and family {perhaps the family name was repeated in error here}
Sendatsh Gittel
Skotnitzki Herman
  Marta
Skotnitzki Sala
Skurnik Mina
  Yitzchak (Itshe)
  Chana Sara
  Blima

Index

Ayin    

Ines David
  Gittel
Ines Eliahu
  Avraham
{807}  
Ines Moshe
  Sima
Ines Berl
  Zelda
  David
Ines Yechezkel
  Rachel
  Avraham
  And family
Ines Moshe and family
Ines Yitzchak
  Frania
Ines Chaim
  Miriam
Edlitz Itshe Netta
  Esther
  Tzvi (Hershel)
  Zalman
  Moshe David
  Rivka
Elbaum Moshe
Engel Sara
  Moshe
Engelman Shlomo Aharon
  Esther
Efraimovitch Tzvi (Hershel)
  Yirmiahu
  Meir
  Yehoshua
  Ita
Efraimovitch Rivka
  Meir
  Frimet
  And two children
Efraimovitch Eizik
  His wife
  Asher
  Ita
Efraimovitch Shia
  Mania
Efraimovitch Rachel
  Asher
  And one child
Erbst Eliahu
  Pessa
  And family
Erbst Feiga
Erbst Yosef
  Tzila
  Aharon
  Kalman
  Feiga
Erbst Fishel and family
Erbst Ozer
  Frimet
  Ita Lea
  Malka
  Freda
Erdbaum Chaim
  Chasha
Erlich Yehoshua (Shia)
  Rachel
  Shmuel
  Freda
  Rivka
  Chana
  Beila
Erlich Zalman
  Esther
  Moshe
Erlich Yisrael
  Sara
  And children
Erman Yudel
  Chaim
  Rivka Lea
{808}  

Index

Pe/Fe    

Pozanski Eliahu
  Mania
  And children
Pomerantz Itshe Meir
  His wife
  Chana
Putter Chaim Yisrael
  Elka
  Esther
  Moshe
  Ronit
  Mordechai
Putter Feivel
  Esther
  Simcha
  Shaul
  Rivka
Putter Tzvi (Hershel)
  Rozshka
Pzhepiorka Perl
Pinchevski Chaim
  Yenta
  Manes
  And other children
Pinchevski Velvel and children
Piernik Yechiel Meir
  Gittel
  And children
Pletshevitzer Eliahu
Plonski Mendel
  Batia
  Nachman
  Yosef
Pertchak Fishel
  Keila
  And children
Perelgritz Eliezer
  Gittel
  Feigele
  Tirza
  Yisrael
  Esther
Ferkal Tzvi (Hershel) Rabbi
  Odel
  Aharon Pinchas
  Yitzchak Wolf
Prashker Moshe
  Bracha
  And children
Pshititzka Chuma
Forman Lea
  Yeshayahu
  Shamai
  Shmuel
Fein Mordechai
  Malka
  Rachel
  Rivka
  Yocheved
  Yehoshua (Shia)
Fleischman Avraham Shalom
  Miriam
  Chava Roiza
  Yitzchak
  Freidel
  Gittel
  Sara
  Tzirel
  Efraim
  Rachel
  Rivka
{809}  
Fleischman Lea
Fleischman Yaakov
  Golda
  Rachel
  Melech
Fleischman Golda
  Lea
Fleischman Golda
  Melech
Fleischman Shaul
  Rivka
Fleischman Rachel
  Moshe
Fleischman Shamai
  Marila
Fleischman Esther
  Her husband
Fleischman Shmuel Aryeh
Feferkovitch Chaya Yehudit
  Shalom Yitzchak
  Roda
Feferkovitch Lea
  Esther
  Hershel
Feferkovitch Gershon
  Zissel
Feferkovitch Avraham and family
Fuerstenberg Eliezer
  Miriam
Fuerstenberg Moshe
  Aharon
  Eliahu
  Shmuel
  Chana
  Noach
Fuerstenberg Tovia
  Zalman
  Meir
  Rachel
Fuerstenberg Rivka
  Pessa
Fuerstenberg Avraham
  Ronia
Friedman Yechiel
  Nicha
  Yehudit
Friedman Shimon
  Chana
  Moshe
  Yechiel
  Shmuel
Friedman Shlomo
  Esther
  Mates
  Lea
Friedman Chaya
Friedman Tzina
  Feiga
  And two children
Frielich Beinish Kalman
  Chana
Findek Aharon
  Tauba
  Michael
  Hershel
  Hinda
Findek Daniel
  Beila Roiza
  Berish Leib
  Lea
Findek Motta
  Perl
  Berish Leib
  Itzik
Findek Azriel
  Perl
  Berish Leib
  Yechezkel
{810}  

Index

Tsadek    

Zwerman Dvora
  Pinchas
Zwerman Meir
  Rivka
Zwerman Shlomo and family
Zuckerweitz Yitzchak
  Elka
  Beila Gittel
  Kalman
Zibola Yisrael Meir
Zibola Miriam
  David Moshe
  Eliahu
  Perl
Zibola Yitzchak (Itche)
  Chana
Zibola Veichna
  Gittel
Zimereinski Aharon Leizer and family
Zimereinski Fishel and family

Index

Kuf    

Kaufman Zissel
  Chana
  Fishel
  Yehudit (Yides)
  Sara
Kaufman Chanoch (Henech) and family
Kaufman Berl and family
Kaufman Chaim David and family
Kolski Moshe
  Chaya
  Chaim
Kalinski Nachum
  Dvora
  Mottel
  Shmuel
  Feiga
  Sara
Kampelmacher Bernard
Kampelmacher Berta
  Edek
Kaplan Fishel
  Yocheved
Kaplan Dr.
Kapla Yudel
  Chana
Kapla Paula
Kofetz Shmuel
  Rachel
  Bracha
Karo Moshe
  Chaikel
  Nissan
  Rachel
Kartozenski Moshe
  Chana
  And children
Katzovitch Dina
  Aliza
Kutnovski Mordechai
{811}  
Kutnovski Roiza
  Pessa
Kulson Yisrael
  Hersch
  Tsharna
  Henna
  Sara
Kufert Avraham Chaim
  Chava Dvora
  Rachel
  Frimet
  Sheindel
Kufert Shlomo
Korbitsh Shlomo
Kloska Adam
Kloska Chaya Freda
  Zelik
  Wolf
Kloska Nissan
  Rachel Lea
  Moshe
  Beila Gittel
Kloska Shalom
  Rachel
  Bella
Kloska Shalom
  Bella
Kloska Eliezer
  Paula
Kloska Tzvi (Hershel)
  Pessa
Klein Chana
  Dvora
  Michal (Mechel)
Kleiner Yitzchak
  Chana
  Gittel
  Ita
  Moshe
Knobel Mordechai
Knobel Hinda Freda
  Nissan Leib
Knobel Yisrael Meir
  Aharon
Knott Yechiel
  Mania
  Hershel
  Saba
Knott Leibish
  Pessa
Knott Menashe
  Perl
Keizman Wolf
  Zlata
Keizman Sara
Keller Meir
  Malka
  Shamai
  Shaul
  Bracha
Keller Chaim Tzvi
  Sara
  Mordechai
  Tzipora
  Chava
Keller Simcha
  Tirza
  Rachel
  Tzeshe
Keller Leibish
  Feiga
  Mordechai
Kenigstein Yaakov
  Yadzsha
Kefer Avraham
Kraianka Avraham
  Chava
  Eliezer (Leizer)
  Yudel
  Freidel
{812}  
Kraianka Motta
Krotshik Yosef
  Rozsha
Kronenberg Eliezer (Leizer) and family
Krakow Shimon
  Chana
Krock Chaim Hersch
  Hendel Miriam
  Sara
Kriger Sender
  Dvora
  Mendel

Index

Resh    

Rabinovitch Menachem
  Chana
  Malka
Rabinovitch Dintsha
  Aharon
  Feiga
  And children
Rabinovitch Naftali
  Mala
  Yitzchak
  Blima
  Binyamin
  Avraham
Rabinovitch Shamai
Rosen Yaakov
  Malka
  Avraham
  Moshe
  Michael
Rosen Mordechai
  Lea Gittel
  Chava
  Breindel
  Pessa Bina
  David
  Reuven
Rosen Yentel
  Etka
  Mendel
Rosen Velvel
Rosen Michael
  Shifra
  Tzirel
Rosen Eliezer and family
Rosen Chaim
  Roiza
  Yaakov
  Sheva
Rosen Moshe
  Feiga
  And children
Rosen Mordechai Zalman
Rosenbaum Reuven
  Freda
  Rozsha
  Malka
Rosenbaum Freda and four children
Rosenberg Mordechai
  Roiza
  Shaul
  Moshe
  Menucha (Nicha)
  Perl
Rosenberg Binyamin
  Chana
  Shmuel Yona
{813}  
Rosenberg Mordechai Zalman
  Sheindel
Rosenberg Yosef
  Chana
  Sara
  Shaul
Rosenberg Chaya Reizel
  Sara
  Yisrael
Rosenperel Avraham
  Chava
  Shlomo
  Aharon
  Hentsha
  Dovtsha
Rosenperel Yechiel
Rosenperel Botsha
  Freidel
Rosenkopf Pinchas
  Reizel
  Yissachar
  Shlomo
Rosenkopf Shmuel
  His wife
Rosenstein Yosef
  Feiga
  Malka
  Avraham
  Gittel
Rosenrat Avraham
Rothbaum Moshe
  Ita
  Yitzchak (Itche)
  Velvel
Rothbaum Tzvi (Hershel)
  Chana
  Moshe Itsche
Rothbard Yaakov
Rachman Yaakov
  Keila
Rachman Yenta
  Beila
  Yechiel Meir
Rakovski Shalom
  Zissel
  Moshe
  Chana
  Yosef
  Yona
Roitstein Esther
  Tzvi (Hershel)
  Bracha
  Melech
  Leibel
Roitstein Shlomo
  Rachel
  Baruch
  Efraim
Roitstein Tzvi (Hershel)
  Bracha
  David
Roitstein Yisrael
  Miriam Beila
  Itzik
Roitstein Mates
  Dina (Matesí mother)
  Michael
Roitstein Avraham
  Sara
Roitstein Yitzchak (Itche) and family
Ribner Shmuel and family
Ringel the lawyer and family
Ringelblum Yechiel Meir
  Perel
  Keila
  Yocheved
Reitman Ben Zion
{814}  
Reitman Esther
  Yudel
  Binyamin
  Tzvi (Hershel)
  Baruch
  Chaim Leizer
Roitman Motta
  Nechama
  Yocheved
  Chava
  Sheindel
  Zlata
Reitman Moshe Avraham
  Feiga
  Wolf
  Esther Rivka
Reitman Chana
  Lipa
Reitman Berish Leib
  Chana Ita
  Freda
  Malka
  Zissel
  Binyamin
Reitman Ben Zion
  Hodess
  Roiza
  Zlata
  Rivka
Reitman Yona
  Rachel
  Roiza
  Zlata
Reitman Esther
Reitman Yokel
  Sara
  Paula
  Lidsha
  Tzvi (Hershel)
Reitman Yechiel
  Yaakov
Reitman Tzvi (Hershel)
  Yocheved
  Ruth
  Yudel
Reitman Abba and family
Reitman Mordechai
  Ethel
  And children
Reitman Tzvi (Hershel)
  Gutsha
Reitman Chana
  Hendel
Rechtman Meir
  Sheina Esther
  Eliezer (Leizer)
  Leibish
  Sara
  Ita Lea
Rechtman Shmuel
  Reizel
  Ita
Rechtman Rivka and family

Index

Shin    

Schwartzhar Machla
  Binyamin
Schwartzhar Tzvi (Hershel)
Schwartzhar his wife
  Esther
  Binyamin
{815}  
Schwartzhar Binyamin
  Baltsha
Shviatlovski Hinda
Steiglitz Shlomo Zalman
Steiglitz Chaya
  Moshe
  Necha
Stoltzman Paula
Stern Zisha
  Sara
  Moshe Yudel
  Hinda
Stern Hertzka
  Sara Yenta
Stern Yaakov
Stern Moshe Yudel
  Pessa
  And children
Stern Yechiel
  Chana
  And children
Strum Yehoshua (Shia)
  Yitzchak (Itche)
  Sara
Sheinbaum Yosef
  Shoshana
  Sara
  Hersch Leib
  David
  Chaya Gittel
  Leib
  Paula
Sheynwald Moshe
  Lea
  Tzvi (Hersch)
  Rachel
  Feiga
  Chaim
  Yaakov
  Beila
Sheynwald Moshe
  Freda
  Eliahu
  Pessa Rivka
  Pessa Rivka {probably duplicated in error}
  Tema
Sheynwald Yaakov
  Tauba
  Yitzchak
  Chaya
Sheynwald Zalman
  Yitzchak
  Chaim
  Sheindel
Sheynwald Hersch Yankel
  Freda
Sheynwald Nathan
  Sara
Sheynwald Yosef
Shladov Berl
  Roda
  Tauba
  Chana
  Yaakov
  Masha
Shladov Yechezkel
Schlossberg Shamai
Shmuel Ribnesí children {alphabetized by first name}
Shmulevitz Malka
  Yitzchak
  Chaya
  Yaakov
  Rachel
Shmeiser Meir
  Sara Raizel
  Nechama (Chuma)
  Rachel
  Chaim Aharon
  Nachman
  Yaakov
{816}  
Shmeiser Tauba
Shmeiser Ozer
  Sara
  Feiga
  Henna
Shmeiser Abba
  Eli
  Shmuel Hertzka
  Rikel
Shmeiser Ethel
  Miriam
Shmeiser Yisrael Abba
  Yenta
Shmeiser Sara
Shmeltz Chaim
  His wife
  Yehoshua (Shia)
  Aryeh
  Lea
  Yitzchak (Itche)
Shmeltz Naftali
  Reizel
  Mendel
  Hendel
Shemiantek Pessa
  Shmuel Yudel
  Leib Yosef
  Malka
Shemiantek Sara
  Mordechai
  Frimet
Shemiantek Sheindel
Shemientek Moshe
  Perl
Shemientek Leib Yosef
  His wife
Shemientek Golda and children
Shpeizhendler Wolf
  Hinda
  Chaim
  Sheina
  Shmuel Aharon
Shpeizhendler Moshe
  Pessa
  And children
Shpeizhendler Moshe

Index


« Previous Page Table of Contents Next Page »This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Sochaczew, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Mike Kalt

Copyright © 1999-2022 by JewishGen, Inc.
Updated 01 May 2008 by OR