Table of Contents

Khoshchevatoye Necrology

Transliterated by Alla Kogan and Paul R. Gordon

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Surname Given Name Patrynomic Birth Year
ALSHTEYN daughter    
ALSHTEYN Feyga    
ANGERT Gen Abramovich 1906
ANGERT Leyzer Abramovich 1901
ANGERT Motel Abramovich 1902
ANGERT Srul Yosifovich 1899
ARBITMAN Benya Yankelevich 1900
AYNBINDER Benya    
AYNBINDER Itta    
AYNBINDER Khayka    
AYNBINDER Leya    
AYNBINDER Polya    
AYNBINDER Rukhel    
AYNBINDER son    
BALBIR     return Benyumen    
BALBIR Bryukha    
BARER Lyba    
BARER son    
BELYY David Solomonovich 1920
BELYY Lyova Solomonovich 1922
BERSHADSKIY Lipa Aronovich 1912
BERSHADSKIY Mikhail Adolfovich 1909
BERSHADSKIY Yakov Aronovich 1904
BONDAR Naum Berkovich 1905
BONDAR Yankel Borisovich 1907
BONDER Khayka, wife    
BONDER Kive    
BORETSKIY Khaim    
BORETSKIY Semyon Abramovich 1921
BORSHCHER Lev Moyseevich 1920
BORSHCHER Liza    
BRATSLAVSKIY Boris Lvovich 1920
BRUFSHRIKER Yosif Abramovich 1906
CHECHELNITSKIY     return Isaak Naumovich 1915
CHERNOMORETS Grigoriy Bentsionovich  
CHERVONA Khaya-Sura    
CHERVONNYY Velvl    
CHERVONNYY Yasha    
CHERVONYY Isaak Moyseevich 1899
DOROSHKOVSKIY     return Lev Abramovich 1919
DUBINSKIY Grigoriy Khaskelevich 1917
DUDIKELA wife    
DUDIKEL-SHOYKHET      
FAYNBERG     return Boris Lazorovich 1925
FAYNBERG Naum Anatolevich 1921
FAYNBERG Shapsa Yosifovich 1908
FAYNMAN Moysey Elevich 1903
FAYNMAN Semyon Abramovich 1907
FAYNSHTEYN Semyon Izrailovich 1915
FAYSMAN Moysey Lvovich 1898
FAYSMAN Semyon Abramovich 1907
FAYVILEVICH Boris Davidovich 1908
FAYVILEVICH daughter    
FAYVILEVICH David    
FAYVILEVICH wife    
FELDMAN Dvoyra    
FELDMAN Grigoriy Leybovich 1905
FELDMAN Grigoriy Yosifovich 1913
FELDMAN Leva    
FELDMAN Leyb    
FELDMAN Marem    
FELDMAN Moyshe    
FELDMAN Vladimir Moyseevich 1911
FERSHTER Grigoriy Davidovich 1918
FERSHTER Khaim Isaakovich 1900
FERSHTER Shulya Isaakovich 1898
FISHMAN Isaak Nukhimovich 1906
FLEYSHER Abram Markovich 1920
FLEYSHER Peysya Markovich 1922
FLEYSHER Shmilyk Matveevich 1919
FRIDMAN Feyga    
FRIDMAN Iona    
FRIDMAN Isrul    
FROYMOVICH Benya Leybovich 1923
FROYMOVICH Burikh Danilovich 1925
FROYMOVICH Eske    
FROYMOVICH Milya    
FROYMOVICH Yasha    
FROYMOVICH Zusya Froykovich 1915
FUKS Benya Davidovich 1911
FUKS Duvid    
FUKS Khasya    
FUKS Khona    
FUKS Leyb    
FUKS Semyon Abramovich 1900
FUKS Semyon Davidovich 1920
FUKS Tsypra    
FURMAN Abram Yakovlevich 1925
FURMAN Benyumen Munevich 1900
FURMAN daughter    
FURMAN Gershel    
FURMAN Iosif Punevich  
FURMAN Isaak Yosifovich 1920
FURMAN Izya Iosifovich 1920
FURMAN Khaim    
FURMAN Khana    
FURMAN Mina    
FURMAN Oyzya    
FURMAN Rosya    
FURMAN Semyon Abramovich 1900
FURMAN Shloyma Abramovich 1900
FURMAN son    
FURMAN two children    
FURMAN Vladimir Bentsionovich 1923
FUSMAN Abram Yakovich 1925
GAYVORONSKIY     return Efim Isaakovich 1920
GENDELMAN Borya    
GENDELMAN Ides-Leya    
GENDELMAN Isaak Isaakovich 1916
GENDELMAN Isaak Naumovich 1913
GENDELMAN Isoskher Itskovich 1900
GENDELMAN Leyb    
GENDELMAN Rakhil    
GENDELMAN Roza    
GENDELMAN Shlema Davidovich 1919
GENDELMAN two children    
GENDLER David    
GENDLER wife    
GINCHERMAN Khayka    
GINCHERMAN Sonya    
GITELMAN Lev Grigorevich 1914
GITELMAN Yakov Khaimovich 1907
GORBATYY Elya Leybovich 1902
GOROSHKOVSKIY Lev Abramovich 1921
GOYKHMAN Aleksandr Markovich 1922
GOYKHMAN Anatoliy Markovich 1923
GOYKHMAN Iosif Davidovich 1920
GOYKHMAN Moisey Ruvinovich 1908
GOYKHMAN Moysey Ruvinovich 1908
GOYKHMAN wife    
GOYKHMAN Zeyda    
GRINBERG Khune    
GRINBERG wife    
GRINSHTEYN Rafail Naumovich 1913
GUBERMAN Pin Srulevich 1908
GUBNITSKAYA Ester    
GUBNITSKAYA Riva    
GUBNITSKAYA Surra    
GURFINKEL daughter    
GURFINKEL Gershn    
GURFINKL Freyda    
KABRIZON     return Grigoriy Moyseevich 1910
KASINOVSKAYA Kheyvid    
KASINOVSKIY Iol    
KATS David Usherovich 1906
KERZHNER Grigoriy Naumovich 1905
KEYLIS Boba Naftulovna  
KHAIT Idel Yakovlevich 1914
KHAIT Moysey Moyseevich 1912
KHALFIN Benya Noekhovich 1912
KHAYZIN Fanya    
KHAYZIN Fanya Solomon    
KHAYZIN Khayka    
KHAYZIN Semyon Shikovich 1921
KHAYZIN Shike Volkovich 1905
KHAYZIN Solomon    
KHAYZIN Sunya Solomon.    
KHAYZIN Tsoyna    
KHAYZIN Tuba    
KHAYZIN wife    
KHAYZIN Yankele    
KHERSONSKIY Moysey Borokhovich 1915
KHERSONSKIY Srul Borokhovich 1918
KHOLODOVSKIY Gavadi Pinevich 1908
KHUSID Khaim Zusevich 1915
KLEER Boris Shlomovich 1923
KLEER daughter    
KLEER daughter    
KLEER Reyzya    
KLEYMAN Khaim    
KLEYMAN Maria Lvovna 1924
KLEYMAN Moyshe-Burekh    
KLEYMAN Munya Zelenevich 1906
KLEYMAN Semyon Moyseevich 1917
KLEYMAN Zlata    
KLEYMER Khaim Moiseevich  
KLIMENKO Sergey Izraylovich 1907
KOCINOVSKIY Iol    
KOCINOVSKIY Kheyvid    
KOGAN Boris Meerovich 1913
KOGAN Boris Moshkovich 1914
KOGAN daughter    
KOGAN Evsey Yakovlevich 1903
KOGAN Itsya    
KOGAN Nukhim Berkovich 1917
KOGAN son    
KOGAN Vladimir Meerovich 1918
KOGAN Vova    
KOGAN wife    
KOGAN Zisya Moyseevich 1919
KOLIKO Avrum Moshkovich  
KOSINOVSKIY Srul Yoylovich 1921
KOZAVCHINSKAYA daughter    
KOZAVCHINSKAYA daughter    
KOZAVCHINSKAYA Reyzya    
KOZAVCHINSKIY Srul Davidovich 1898
KOZHUKHOVSKAYA Sofiya    
KOZHUKHOVSKIYE two daughters    
KOZHUKHOVSKIYE two sons    
KRASNYANSKAYA wife    
KRASNYANSKIY Shloyma    
KRAVETS Abram    
KRAVETS Burekh Nukhenovich  
KRAVETS daughter    
KRAVETS daughter    
KRAVETS Enya    
KRAVETS Ruvin Elevich  
KRAVETS Sheyva    
KRAVETS Shika Moshkovich 1905
KRAVETS son    
KRAVETS Tolya    
KRAVETS Velvel    
KRAVETS wife    
KRAVETS Yosif Fulevich 1904
KRAVETS Yudko Naumovich 1916
KREYMER Abram Georgievich 1913
KREYMER Avrum Moshkovich 1914
KREYMER Benya    
KREYMER Benya    
KREYMER Khaim Gershkovich 1914
KREYMER wife    
KRYSOCHENKO Galya    
KRYSOCHENKO Rysya    
KUPERMAN Boris Isaakovich 1902
KUPERMAN Buzya Isaakovich 1904
KUPERMAN daughter    
KUPERMAN daughter    
KUPERMAN daughter    
KUPERMAN Dvoyre    
KUPERMAN Dvoyre    
KUPERMAN Lev Ilkovich 1911
KUPERMAN Nukhim Berkovich 1900
KUPERMAN son    
KUPERMAN son    
KUTSENOGIY Mendel Lvovoich 1902
LERNER     return Roza    
LERNER      
LIBERMAN Nus Isaakovich  
LIMBERG Leyb Khunovich 1892
LIMBERG Nusya   1906
LIMER Khune Ikhimovich  
LIPMAN Khanusya    
LIPMAN Sanya    
LITBERG Enta    
LITBERG Enya    
LITBERG two children    
LITVAK Benya Izraylovich 1923
LITVINSKAYA Betya    
LITVINSKAYA Beyla    
LITVINSKAYA Boba    
LITVINSKAYA Surra    
LITVINSKIY Ayzik Davidovich 1903
LITVINSKIY Benya Davidovich 1900
LITVINSKIY Boris Izraylovich 1906
LITVINSKIY David    
LITVINSKIY Leva    
MARANTS     return Velvel   1900
MARMER daughter    
MARMER Gitl    
MARMER Khayka    
MARMER Leyka    
MARMER Manya    
MAYSTER Isaak Davidovich 1896
MAZENSHTEYN Motya    
MAZENSHTEYN wife    
MOGILYANSKIY Arkadiy Moyseevich 1923
MOGILYANSKIY Avram Moyseevich 1920
MUCHNIK Boris Moshkovich 1924
MUKH Grisha    
MUKH Polya    
MUKH Rukhel    
MYASKOVSKAYA daughter    
MYASKOVSKAYA Leya    
MYASKOVSKAYA Sheyndl    
MYASKOVSKAYA Surra    
MYASKOVSKAYA Tuba    
MYASKOVSKIY Mendel    
MYASKOVSKIY two children    
MYASKOVSKIY Yosif Naumovich 1918
NOGOVITSKIY     return Khaim Matveevich 1904
NUDELMAN Gershko Refelevich 1918
NUDELMAN Ruvin Nukhinovich 1900
OSETINSKAYA     return Khova    
OSETINSKIY Milya    
OSYATINSKIY Elek Volkovich 1910
PARIMD     return Isaak Davidovich 1902
PARMID Sura    
PEYSEKHOVICH Mekhl    
PEYSEKHOVICH Rukhl    
PEYSIKHOVICH Elya Mikhaylovich 1920
PITEL Brukhe    
PITEL Ester    
PLETSER Khova    
PLETSER Olter    
PLETSER Pese Blyuma    
PLETSER son    
PLETSER Sure    
POSTOLOV Boris Matveevich 1911
POSTOLOV Isaak Gedalevich 1911
POSTOLOV Leonid Izraylovich 1906
POSTOLOV Lev Lazarovich 1902
POSTOLOV Lev Srulevich 1921
POSTOLOV Leyb Gedalevich 1908
POSTOLOV Shafir Naumovich 1900
POSTOLOV Shaya Gedalevich 1902
POSTOLOV Sheyva    
POSTOLOV son    
POSTOLOV Urtse    
POSTOLOVA daughter    
POSTOLOVA Riva    
PRIBLUDA Dazik Moyseevich 1910
PRITULA Isaak Yosifovich 1912
PROTEKTOR Buzya    
PROTEKTOR Lyuba    
PROTEKTOR Mendel Samoylovich 1893
PROTEKTOR Moysha    
PROTEKTOR Nulya Samoylovich 1922
PROTEKTOR Samuil Mendelevich 1921
PROTEKTOR Shmul Lvovich 1922
PROTEKTOR wife    
PROTEKTOR Yasha Mendelevich 1901
PROTEKTOR Yuzik Mendelevich 1923
PUSTILNIK daughter    
PUSTILNIK Marko Volfovich 1912
PUSTILNIK Mordukhe    
PUSTILNIK wife    
RABINOVICH     return Anyuta    
RABINOVICH Feyga    
RABINOVICH Tolya    
RABOTNIKOV Boris Leybovich 1919
RAKHSHTEYN Betya Mironovna 1918
RAKHSHTEYN Shaya Meerovich 1920
RASHKOVSKIY Grigoriy Srulevich 1902
RENKER Avrum Bentsionovich 1908
REYBRUD Abram Kolmanovich 1910
ROYTBURD Avreymel    
ROYTBURD Khane-Gise    
ROYTBURD Kopel    
ROYTBURD two children    
ROYTBURD wife    
ROYTMAN Aytsya    
ROYTMAN Basya    
ROYTMAN Brukhe    
ROYTMAN daughter    
ROYTMAN Dvoyra    
ROYTMAN Emil Gershkovich 1921
ROYTMAN Enta    
ROYTMAN Ester    
ROYTMAN Etya    
ROYTMAN Ides    
ROYTMAN Itsyk    
ROYTMAN Itsyk    
ROYTMAN Lenchik    
ROYTMAN Lenchik    
ROYTMAN Mane    
ROYTMAN Milya    
ROYTMAN Moysey Elevich 1902
ROYTMAN Moysha    
ROYTMAN Nena    
ROYTMAN Pesya    
ROYTMAN Shapsa Leybovich 1903
ROYTMAN Yasha Elevich 1922
ROZENSHTEYN Boris    
ROZENSHTEYN Burekh    
ROZENSHTEYN daughter    
ROZENSHTEYN son    
ROZENSHTEYN wife    
ROZENSHTEYN wife    
ROZENSHTEYN Yakov    
ROZENSHTEYN Zyoma Borisovich 1908
SAMOVOL     return Boris Lazarevich 1902
SAMOVOL daughter    
SAMOVOL Isaak Yakovlevich 1921
SAMOVOL Izrail Yakovlevich 1909
SAMOVOL Moysey Yakovlevich 1912
SAMOVOL Ratse    
SAMOVOL Yankel Leybovich 1908
SAMOVOL Zamvel Yakovlevich 1914
SAPOZHNIKOV Ayzik-Iosya    
SAPOZHNIKOV Shapsa Eremeevich 1902
SAPOZHNIKOVA Feyga    
SENIK Avrum    
SENIK Leya    
SENIK Yakov Abramovich 1921
SEREBRITSKAYA wife    
SEREBRITSKIY Semen    
SHAFIR Izrail Borisovich 1924
SHAMIS Isaak Mironovich 1911
SHAMIS Yudko Meerovich 1918
SHAPOCHNIK Avrum    
SHAPOSHNIK Aron Karpovich 1898
SHAPOSHNIK Avrum Ayzikovich 1910
SHAPOSHNIK Ben Mendelevich 1917
SHAPOSHNIK Boba    
SHAPOSHNIK Dudya Ruvinovich 1925
SHAPOSHNIK Khaim Abramovich 1918
SHAPOSHNIK Leyb Moyseevich 1898
SHAPOSHNIK Moysey Markovich 1899
SHAPOSHNIK Moyshe Iosifovich 1919
SHAPOSHNIK Ruvin Kivovich 1899
SHAPOSHNIK Sura    
SHAPOSHNIK Volodya    
SHAPOSHNIK Yocya    
SHAPOSHNIK Zeyda    
SHER Yakov Efimovich 1922
SHER Yosif Gershkovich 1910
SHKHINIK Isaak Naumovich  
SHKOLNIK Efim Naumovich 1908
SHKOLNIK Keyla    
SHKOLNIK Liza    
SHKOLNIK Manya    
SHKOLNIK Nakhmen    
SHKOLNIK son    
SHKOLNIK Tsilya    
SHKOLNIK Zina    
SHLEPER Shapsa Yosifovich 1901
SHPILER Aron Rakhimovich 1901
SHPILKO Emil Lvovich 1922
SHPILKO Freyda    
SHPILKO Leyb    
SHTIVELMAN Boris Yosifovich 1906
SHTIVELMAN Isaak Khaimovich 1896
SHTIVELMAN Khaim Aronovich 1915
SHTIVELMAN Yakov Khaimovich 1913
SHTRAMEL Peysya Leybovich 1916
SHULYATSKIY Zelman Volkovich 1904
SHUSTER Gershn    
SHUSTER Grigoriy Matveevich 1919
SHUSTER Iosl    
SHUSTER Itka    
SHUSTER Izrail Matveevich 1918
SHUSTER Kheyvid    
SHUSTER Leyka    
SHUSTER Liza    
SHUSTER Riva    
SHUSTER son    
SHUT Benya Aronovich  
SHUT Moysha Borisovich 1915
SHVARTSMAN Abram Mikhaylovich 1916
SHVARTSMAN Aleksandr Isaakovich 1920
SHVARTSMAN Leonid Mikhaylovich 1912
SHVARTSMAN Yakov Mikhaylovich 1919
SHVETS Efim Moyseevich 1915
SHVETS Frem Leybovich 1923
SHVETS Fyodor Moyseevich 1920
SHVETS Isaak Abramovich 1920
SHVETS Izya Zelmanovich 1907
SHVETS Izya    
SHVETS Lyova Srulevich 1902
SHVETS Semyon Srulevich 1904
SHVETS wife    
SHVETS Zelman    
SIMONENKO daughter    
SIMONENKO son    
SIMONENKO Valya    
SIMONENKO Zina    
SIROTA Khuna Srulevich 1901
SIROTA Leyzer Elevich 1907
SIROTA Mekhta Leybovich 1905
SIROTA Pyotr Lazarevich 1923
SKLYAR Abram Izrailovich  
SKLYAR Izrail Moshkovich 1902
SKLYAR Khaim Davidovich 1898
SLYUSARENKO Klara    
SLYUSARENKO Sura    
SLYUSARENKO Volodya    
SOKIRANSKAYA Roza    
SOKIRINSKIY son    
SOLGUTOVSKIY Efim Moyseevich 1902
SOLGUTOVSKIY Izrail Moyseevich 1891
SOLGUTOVSKIY Khaim Moyseevich 1902
SOLGUTOVSKIY Yakov Izraylovich 1922
SOLODKAYA Khana    
SOLODKIYE three children    
SOLYAR Avrum    
SOLYAR Elik Shmulevich 1906
SOLYAR Shifra    
SOLYAR Yakov Srulevich 1909
SOROKIN Yakov Mikhaylovich 1906
SPEKTOR Abram Yakovlevich 1903
STOLYAR Charna Dvoyra    
STOLYAR Khaim Davidovich 1902
STOLYAR son    
STOLYARSKIY Isaak Bentsionovich 1909
STOLYARSKIY Yankel Bentsionovich 1905
STRASHNOY Grigoriy Yudkovich 1919
SVIDER Shimon Abramovich 1900
TALIS     return daughter    
TALIS Naum Solomonovich 1921
TALIS Shlema    
TALIS wife    
TARASYUK Mikhail Semyonovich 1910
TARKOVSKAYA daughter    
TARKOVSKAYA Ester    
TARKOVSKIY David    
TASHLITSKAYA Polya    
TASHLITSKAYA Sheyva    
TASHLITSKIY Khuna    
TASHLITSKIY Sema    
TESLER Samuil Abramovich 1911
TOKAR Yosif Moshkovich 1919
TOYVENA wife    
TOYVE-SHOYKHET      
TSILGERMAN Moshke Kivovich 1901
TSIMMERMAN Khuna    
TSIMMERMAN Vladimir Abramovich 1903
TSIN Aron Yosifovich 1920
TSIN Berko Shlyomovich 1910
TSIN Kive Shlyomovich 1912
TSIN Moyshe Shlyomovich 1919
TSIRULNIK Elchik    
TSIRULNIK Velvel    
TSISER daughter    
TSISER Rivka    
TSISER Sheyva    
TSISER Shmil    
TSISER Tsivlya    
TSISER wife    
VAYNER     return Abram    
VAYNER Keyla    
VAYNER Leya    
VAYNER Polya    
VAYNER Shulem    
VAYNER ? two children    
VAYSMAN Gershko Monevich 1904
VAYSMAN Ilya Moyseevich 1900
VAYSMAN Moysey Iosifovich 1903
VAYSMAN Semyon Abramovich 1921
VEKSELMAN Roman Peretsovich 1903
VIKNYANSKIY Semyon Semyonovich 1924
VIRNIK Boris Matveevich 1920
VIRNIK Isrul    
VIRNIK Matvey Lvovich 1919
VIRNIK Matya    
VIRNIK ? two children    
VIZENKO Mikhail Mikhaylovich 1917
VOLKOMIR Moysey Yakovich 1906
VOLSHTEYN Gershko    
VOLSHTEYN Perl    
VOLSHTEYN wife    
YUTKELIS     return Yakov Ilich 1912
YUTKELIS Yosif Ilich 1906
ZELTSMAN     return Moisey Matveevich 1907
ZHABRAK Lev Nusevich 1915
ZHABRAK Nusya Yudkovich 1914
ZHADAN Moisey Yudkovich 1910
ZLATKEVICH Aren    
ZLATKEVICH Manya    
ZLATKEVICH Menikha    
ZLATKEVICH mother    
ZLATKEVICH Pesi-Khaya    
ZLATKEVICH Tanya    
ZLATKEVICH Zhenya    
ZUSMAN Motya Lazarovich 1914

Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Khoshchevatoye, Ukraine     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Project Manager, Lance Ackerfeld
This web page created by Max Heffler

Copyright © 1999-2017 by JewishGen, Inc.
Updated 16 Sep 2005 by LA