Table of Contents


List of Martyrs from Wislica, Poland

Transliterated by Judy Petersen

 

Family name First names(s) Gender Remarks & additional family
  Alef
OVZENSKI David M
OVZENSKI Alte F
OVZENSKI Rakhel F
OVZENSKI Sala F
OVZENSKI Yitzchak M
EISENBERG Shlomo M
EISENBERG Miriam Shifra F
EISENBERG Tova F
EISENBERG Freidel F
EISENBERG Channah F
EISENBERG Shalom M
EISENBERG Kayla F
EISENBERG Yechezkel M
EISENBERG Hirshel M
OSTROWICZ Itsche M
OSTROWICZ Rivka F
OSTROWICZ Sala F
OSTROWICZ Wolf M
OSTROWICZ Avraham M
OSTROWICZ Mendel M family members
OSTROWICZ Moshe M family members
OSTROWICZ Sarah F
OSTROWICZ Simcha M family members
ITZKOWICZ Alter M family members
OSOROVSKI Yoav M family members
OSOROVSKI Elka F
OXSENHANDLER Leibel M
OXSENHANDLER Golda F
OXSENHANDLER Scheindel F
OXSENHANDLER Shmuel M
OXSENHANDLER Reizel F
OXSENHANDLER Eitzik M family members
OXSENHANDLER Shmuel M
ORBACH Hirshel M
ORBACH Bluma F
ORBACH Yeshayahu / Yishaye M family members
ORBACH Yechiel Meir M
ORBACH Uziel M
ORBACH Rakhel F
ORBACH Chaim M
ORBACH Menashe M
ORBACH Shmuel M family members
ORLAND Avraham M family members
OZIL Feivel M family members
ASPIS Avraham M family members
OZIROVSKI Berish M
OZIROVSKI Chaya Leah F
OZIROVSKI Frida F
OZIROVSKI Rila F
OZIROVSKI Yossil M
OXSENHANDLER Avraham M
OXSENHANDLER Miriam F
OXSENHANDLER Yerachmiel M
OXSENHANDLER Moshe M
ASPIS Avraham M
  Bet
BAUM Rakhel F
BAUM Yosef M
BAUM Henne F
BAUM Elazar M
BAUM Channah F
BAUM Sala F
BAUM Tova F
BAUM Scheindel F
BAUM Feigel F
BAUM Hirshel M
BAUM Roza M
BAUM Hertzka M family members
BAUM Leibel M family members
BAUM Zalman M family members
BAUM Moshe Akiva M
BAUM Shmuel M
BAUM Zalman M
BAUM Tzipa Leah F
BERGFREUND Gershon M family members
BERGFREUND Yisrael M family members
BORNSTEIN Wolf M family members
BORNSTEIN Etel F
BORNSTEIN Avraham M
BORNSTEIN Chaim M
BORNSTEIN Henya F
BORNSTEIN Zelig M
BORNSTEIN Ruchtza F
BORNSTEIN Mindel F
BANACH Koppel M
BANACH Golda F
BANACH Shmuel M
BANACH Scheindel F
BLUM Leibel M family members
BLUM Rakhel F
BLUM Yochanan M
BLUM Yakov M
BAUM Yekkel M
BURSTEIN Alter M
BURSTEIN Malka F
BURSTEIN Gitzel M family members
BURSTEIN Avraham Eliahu M family members
BURSTEIN Golda F
BORSHOVSKI Moshe M family members
BORSHOVSKI Zelig M
BORSHOVSKI Eitzik M
BARABAN Eliezer M
BUCHMAN Yisrael M
BUCHMAN Devorah F
BUCHMAN Shmuel M
BUKIET Alter M
BUKIET Chaya F
BIRENBAUM Berish M
BIRENBAUM Chaya F
BIRENBAUM Chaim M
BIRENBAUM Shmuel M
BRONSTEIN Mordechai Lipa M
BRONSTEIN Tova F
BECKERMAN Tuvia M
BECKERMAN Reizel F
BECKERMAN Yerachmiel M
BECKERMAN Sarah F
BECKERMAN Reuven M
BIK Scheindel F
BIK Ozer M
BIK Binem M
BIK Yisrael M
BOCHENEK Scheindel M family members
BOCHENEK Shmuel Yechezkel M
  Gimmel
GOLDHAR Yoshe M
GOLDHAR Sarah F
GOLDHAR Chaim M
GOLDHAR Aharon M
GOLDHAR Shalom M
GOLDHAR Abush M
GOLDHAR Channah F
GOLDHAR Moshe M
GOLDHAR Roza F
GOLDHAR Rivka F
GELBARD David M
GELBARD Shifra F
GELBARD Tzemach M
GELBARD Yechiel M
GOLDSHLAG David Yochanan M
GOLDSHLAG Reizel F
GOLDSHLAG Tzerl F
GOLDSHLAG Malka F
GOLDSHLAG Yerachmiel M
GOLDSHLAG Avraham M
GOLDSHLAG Zelma F
GRINBLATT Alta F
GRINBLATT Chaim M
GRINBLATT Mordechai M
GRINBLATT Shmuel M family members
GRINBAUM Michael M
GRINBAUM Rakhel F
GRINBAUM Rafael M
GRINBAUM Alter M
GROSKOVICZ Rivka F
GROSKOVICZ Manyia F
GROSKOVICZ Tuvia M family members
GROSKOVICZ Beila F
GOLDSHLAG Bluma F family members
GOLDSTEIN Bella F
GOLDBERG Moshe M
  Dalet
DINHAUS Yosef M
DINHAUS Eliahu M
DINHAUS Zissel F
DINHAUS Bracha F
DINHAUS Matil M
DZIALOSHITZKI Sarah F
DZIALOSHITZKI Yakov Yehoshua M family members
DZIALOSHITZKI Yoski M
DZIALOSHITZKI Yisrael M
DZIALOSHITZKI Leah F
DZIALOSHITZKI Mindel F
DIAMANT Duba F family members
DIAMANT Zelka F family members
DIAMANT Shimon M
DIAMANT Yechiel M
DIAMANT Itsche Ber M
DROBIAZ Moshe Aharon M family members
DROBIAZ Chanoch M family members
DROBIAZ Yocheved F
DZIALOSHITZKI Leahleh F
  Hey
HOFFERT Simcha M
HAMMER Yochanan M
HAMMER Yakov M
HAMMER Mordechai M
HAMMER Chaim M
HAMMER Sarah F
HAMMER Yishayahu M
HAMMER Avraham M
HAMMER Zev M
HAMMER Kalman M
HAMMER Devorah F
HOFFENBERG Chaim M family members
HOFFENBERG Pessil F
HOFFENBERG Shalom M family members
HOFFENBERG Genia F
HOFFENBERG Yoska M
HOFFENBERG Tova F
HOFFENBERG Freidel F
HOFFENBERG Shalom M
HOFFENBERG Avraham Hirsch M
HOFFENBERG Chaya F
HOFFENBERG Ruchtza F
HOFFENBERG Tova F
HERSHKOVICZ Natan David M Ritual slaughterer and inspector
HERSHKOVICZ Ruchama F
HOROVICZ Malka F
HERSHLOVICZ Itsche Meir M family members
HERSHLOVICZ Avraham M
HERSHLOVICZ Frida F
HERSHLOVICZ Genia F
HERSHLOVICZ Malka F
HERSHLOVICZ Alter M
HERSHLOVICZ Meir M family members
HOLDOVSKI Shimon M
HOLDOVSKI Avraham M
HOLDOVSKI Yosef M family members
HERMAN Lusha F
HERMAN Ziga M
  Vav
WEITZBERG Hirshel M
WEITZBERG Chanoch M
WEITZBERG Mindel F
WEITZBERG Michael M
WEITZBERG Moshe M
WEITZBERG Maniya F
WEITZBERG Yakov Mendil M family members
WEITZBERG Ruchtza F
WEITZBERG Shaul M family members
WEINSTOCK Avraham M family members
WEINSTOCK Breindel F
WALLOCH Leibel M
WALLOCH Mindel F
WALLOCH Channah F
WALLOCH Moshe M
WEINRIB Yosef David M family members
WEINRIB Chava F
WAKSMAN Miriam Esther F
WAKSMAN Yosef M
WAKSMAN Chaya F
WAKSMAN Itza M
WAKSMAN Esther F
WAKSMAN Moshe M
WAKSMAN Sarah F
WAKSMAN Chenka F
WAKSMAN Pola F
VISHOROVSKI Elka F
VISHOROVSKI Yoel M
  Zayin
SILBERSTEIN Malka F
SILBERSTEIN Malka F
SILBERSTEIN Yeshayahu / Yishaye M
SILBERSTEIN Reizel F
SILBERSTEIN Mordechai M family members
SILBERSTEIN Yosef Leib M
SILBERSTEIN Lipa M family members
SILBERSTEIN Mordechai Feivel M family members
SILBERSTEIN Shabtai M
SILBERSTEIN Devorah F
SILBERSTEIN Tzipora F
SILBERSTEIN Lipa M
SILBERSTEIN Zachariya M
SILBERSTEIN Golda F
SILBERSTEIN Pinye M
SILBERSTEIN Maniya F
SILBERSTEIN Yosef M family members
SILBERSTEIN Makroka F family members
SEIDNER Elazar M family members
SEIDNER Mendil M
SEIDNER Rakhel F
SEIDNER Baltzia F
SEIDNER Miriam F
SEIDNER Devorah F
SEIDNER Shmuel M family members
SEIDNER Chaim Itsche M family members
SALTZMAN David M
SALTZMAN Roza F
SALTZMAN Michael M family members
SALTZMAN Altaleh F
ZACK Yakov M family members
SILBERBERG Avraham Hirsch M
SILBERBERG Channah F
SILBERBERG Chaya F
SILBERBERG Baltzia F
SILBERBERG Isser M family members
SILBERBERG Eidel M family members
SILBERBERG Mindziah F
ZALONA Shartza F
ZALONA Moshe M
ZALONA Alta M
SINGER Zlata M
SINGER Kalman F
SINGER Shlomo F
SINGER Uziel M
ZOCHEN Maniya F
ZOCHEN Meir M
ZOCHEN Hirshel M family members
ZOCHEN Meir M
ZOCHEN Shmuel M
ZOCHEN Wolf M
ZOCHEN Roniya F
ZOCHEN Hendel F
ZOCHEN Shmuel M
ZOCHEN Esther F
ZOCHEN Miriam Leah F
ZEDNIK David M family members
ZEDNIK Yosef M family members
ZEDNIK Menachem M family members
  Chet
CHMIELNITZKI Mirl F
CHMIELNITZKI Bracha F
CHMIELNITZKI Zalman Moshe M
CHMIELNITZKI Esther F
CHMIELNITZKI Bentzion M
CHMIELNITZKI Itsche M
  Tet
TOFF Yosef M
TOFF Yente F
TOFF Hirshel M family members
TOFF Moshe M
TOFF Yoel M family members
TOFF Kalman M family members
TOFF Shmuel M
TOFF Shlomo M family members
TOFF Yossil M family members
TOFF Pinye M
TOFF Alter M family members
TOFF Moshe M family members
TOFF Zalki M
TOFF Shmuel Gedalia M family members
TOFF Kalman M
TOFF Beril M
TOFF Kalman Leibush M
TOPIOL Shalom M family members
TOPIOL Shmuel Wolf M
TOPIOL Yossil M family members
TOPIOL Rakhel F
TOPIOL Chaya Sarah F
TOPIOL Gittil F
TOPIOL Channah F
TOPIOL Hirshel M
TOPIOL Yechiel M family members
TOPIOL Zanvil M
TOPIOL Aharon M
TOPIOL Shmuel M
TOPIOL Beila F
TOPIOL Malka F
TOPF Tzvi M
TOPF Sarah F
TOPF Roza F
TOPF Scheindel F
TOPF Esther F
TOPF Yentil F
TOPF Freidel F
TOPF Yakov M
TOPF Shmuel M
TOPF Breindel F
TOPF Yoel M
TISCHLER Mordechai M family members
TUCHMEIR Zalman M family members
TENNENBAUM Zev M family members
TENNENBAUM Zissil F
TREITLER David M family members
TREITLER Feivel M
  Yod
YOSHKOVICZ Hentze F
YOSHKOVICZ Leibel M
YOSHKOVICZ Mindel F
YOSHKOVICZ Shimon M family members
YOSHKOVICZ Yerachmiel M family members
YOSHKOVICZ Minka F
YOSHKOVICZ Hinda F
YOSHKOVICZ Yerachmiel M
YUTSCHENKA Rakhel F
YIZRAELEVICZ Eliezer M
YIZRAELEVICZ Yekkil M
  Kaf
KATZ David M family members
KATZ Liber M family members
KATZ Beila Leah F
CHABA Abba M
CHABA Chaya Dina F
CHABA Leah F
CHABA Yente F
CHABA Feige F
CHABA Sarah F
CHABA Esther F
CHABA Yerachmiel M
CHABA Yoski M
CHABA Chaim M family members
CHABA Blumtzeh F
KANNER Elazar M
  Lamed
LINDEN Yisrael M
LINDEN Hertzka M
LINDEN Feigeleh F
LINDEN Fishel M
LINDEN Bella F
LINDEN Binyamin M
LINDEN Yosef M family members
LINDEN Binyamin M family members
LINDER Channah F
LEVI David M family members
LEVI Yosef M family members
LEVI Chaim M family members
LEVI Kalman M family members
LEVI Leah F
LEVI Sender M
LANTZMAN Sarah Channah F family members
LANTZMAN Menashe M family members
LANTZMAN David M
LANTZMAN Channah F
LANTZMAN Aharon M family members
LANTZMAN Efraim M
LANTZMAN Malka F
LANTZMAN Hinda F
LANTZMAN Rakhel F
LANTZMAN Leibish M
LANTZMAN Yisrael M
LANTZMAN Feigeleh F
LANTZMAN Baltzia F
LANTZMAN Tzvia F
LEVKOVICZ Elikim M family members
LEVKOVICZ Gershon M family members
LEVKOVICZ David M
LEVKOVICZ Malka F
LEVKOVICZ Natan Neta M
LEVKOVICZ Yosef M
LEVKOVICZ Scheindel F
LEVKOVICZ Baltzia F
LEVKOVICZ Miriam F
LEVKOVICZ Chaya F
LEVKOVICZ Tzipa F
LEVKOVICZ Avraham Yitzchak M
LEVKOVICZ Shimon M
LEVKOVICZ Moshe M
  Mem
MILLER Elazar M
MILLER Baruch M
MILLER Rakhel F
MILLER Gitel F
MILLER Alter M
MILLER Roza F
MILLER Moshe Leibush M
MILLER Pola F
MILLER Yakov M
MILLER Scheindel F
MILLER Hirshel M
MILLER Luba M
MILLER Moshe M family members
MILLER Hirshel Leib M
MILLER Channah F
MILLER Rila F
MILLER Malka F
MILLER Moshe M
MILLER Yekutiel M
MENTLIK Avraham M
MENTLIK Hinda F
MENTLIK Yehoshua M family members
MENTLIK Leibish M family members
MENTLIK David M family members
MENDLOVICZ Zalman M
MENDLOVICZ Malka F
MENDLOVICZ Avraham M
MENDLOVICZ Tzipora F
MENDLOVICZ Mendel M
MENDLOVICZ Feigeleh F
MENDLOVICZ Eizik M
MOSKOVICZ Yakov M family members
MOSKOVICZ Moshe M
MOSKOVICZ Mindel F
MOSKOVICZ Leibish M family members
  Nun
NOZITZA Meir M family members
NOZITZA Pola F
NOZITZA Yisraelki M
NOZITZA Eva F
NOZITZA Sala F
NOZITZA Rashya F
NOZITZA Eliezer M
NUSSBAUM Leibish M
NUSSBAUM Itze Mordechai M
NUSSBAUM Moshe M
NUSSBAUM Yakov M family members
NUSSBAUM Malka F
NAPARSTIK Beril M
NAPARSTIK Tovtza F
NAPARSTIK Reuven M
NAPARSTIK Yakov M
NOGIL Yakov M
NOGIL Mirl F
NOGIL David M
NOGIL Avraham M family members
NOGIL Freidel F
NUSSBAUM Moshe M
NUSSBAUM Tzilka F
  Samech
SOLVICZ Rakhel F
SOLVICZ Mordechai M
SOLVICZ Itsche M
SOLVICZ Elazar M
SOLVICZ Roza Leah F
SOLVICZ Hirshel M
SOLVICZ Alter F
SOLVICZ Yakov M family members
SOLVICZ Tova F
STASHEVSKI Shlomo M family members
SKOPOINI Beril M
SKOPOINI Roza F
  Peh
FLAUM Chaya F
FLAUM Yoska M family members
FLAUM Genia F
FLAUM Moshe M family members
FLAUM Frida Luba F
FLAUM Alter M family members
FLAUM Dina F
FLAUM Etel F
FLAUM Asher M
FLAUM Bluma Bella F
FLAUM Chaim M
PFEFFER Avner M
PFEFFER Feigeleh F
PFEFFER Hirshel M
PFEFFER Shmuel M
PFEFFER Yissachar M
PFEFFER Wolf M
PFEFFER Leibel M family members
PFEFFER Hinda F
FISHEL Yentel F
FISHEL Tzvia F
FISHEL Yosef Leib M
FISHEL Unknown M Mother's name Dina
PSHAVORSKI Chaim M family members
PSHAVORSKI Roza F
PSHAVORSKI Hirshel M
PSHAVORSKI Rivka F family members
PILCZ Moshe M
PILCZ Shimon M family members
PILCZ Leibel M
PILCZ Yosef M family members
PILCZ David M family members
PILCZ Yosef M family members
PILCZ Yitzchak M
PILCZ Avraham Meir M
FELDMAN Avraham M
FELDMAN Golda F
FELDMAN Shmuel M
FELDMAN Yosef M
FELDMAN Kalman M family members
FAJNSTADT Mordechai David M
FAJNSTADT Tzirl Leah F
FAJNSTADT Luba M
FAJNSTADT Sarah F
FAJNSTADT Penina F
PAPIER Bluma F
PAPIER Moshe Leizer M family members
PAPIER Yoska M family members
PAPIER Avraham M family members
PAPIER David M family members
PILCZ Aharon Yechiel M
FEINER Yosef M
FEINER Bluma F
FEINER Shaul M
FEINER Eidel M family members
FRIDMAN Rivka F
FRIDMAN Mordechai M
FEDERMAN Yisrael M
FEDERMAN Yisrael M
FEDERMAN Channah F
FEDERMAN Pessil F
FEDERMAN Osha F
FEDERMAN Golda F
FEDERMAN Shifra F
FEDERMAN Feigil F
FEDERMAN Alter M
FEDERMAN Yekkel M
FEDERMAN Pessil F
PREIS Yisrael M family members
PREIS Hirshel M family members
PREIS Gershon M family members
PREIS Avraham M
PREIS Yente F
PREIS Tzvia F
PREIS Mordechai M
PREIS Saraleh F
PREIS Channah F
PREIS Hirshel M
PREIS Alta F
PREIS Perl F
PREIS Mordechai M
PREIS Yechezkel M
PSHAVORSKI Rakhil F
FRUMMER Yosef Mendel M
FEIGENBLATT Yitzchak M
FEIGENBLATT Eideleh M
FEIGENBLATT Simcha M
PACZANOVSKI Alter M
PACZANOVSKI Tova F
PACZANOVSKI Leah F
PACZANOVSKI Channah F
PACZANOVSKI Lipa M
POMERANTZBLUM Eliahu M family members
POMERANTZBLUM Meir M family members
POMERANTZBLUM Shayna F
  Tzadik
CZUKKERMAN Avraham M
CZUKKERMAN Moshe M family members
CZUKKERMAN Tova F
CZUKKERMAN Chaim M family members
CZUKKERMAN Leibush M
CZUKKERMAN Chava F
CZUKKERMAN Hirshel M family members
CZUKKERMAN Eliezer M
CZUKKERMAN Yosef M family members
CZUKKERMAN Yossel M
CZUKKERMAN Leibush M
CZUKKERMAN Rakhel F
CZUKKERMAN Channah F
CZUKKERMAN Chava F
CZUKKERMAN Michael M
CZUKKERMAN Avraham M
CZUKKER Avraham M
CZUKKER Mordechai M
CZUKKER Genena F
TCHICHI Yisrael M family members
TCHICHI Shaul M family members
TCHICHI Natan M family members
TCHAIKOVSKI Itze Meir M
TCHAIKOVSKI Fitza F
TCHAIKOVSKI Chava F
TCHAIKOVSKI Yossil M
TCHAIKOVSKI Pintza F
TCHAIKOVSKI Esther F
TCHAIKOVSKI Yeshayahu / Yishaye M
TCHAIKOVSKI Bluma F
  Kof
KAZIMIERSKI Elimelech M
KAZIMIERSKI Hendeleh F
KAZIMIERSKI Yosef M
KAZIMIERSKI Luba M
KAZIMIERSKI Yechezkel M
KAZIMIERSKI Esther F
KAZIMIERSKI Dinaleh F
KAZIMIERSKI Shmuel M
KAZIMIERSKI Dinaleh F
KAZIMIERSKI Henia F
KAZIMIERSKI Leahleh F
KAZIMIERSKI Chaim M
KAZIMIERSKI Tovtza F
KAZIMIERSKI Dinaleh F
KLEINPLATZ Zissel F
KLEINPLATZ Leibel M
KLEINPLATZ Reizel F
KLEINPLATZ Shlomo M
KLEINPLATZ Ruchtza F
KLEINPLATZ Yakov M family members
KLEINPLATZ Tova F
KLEINPLATZ Leah F
KLEINPLATZ Channah Fradel F
KARMIOL Moshe Shmuel M
KICHIRER Melech M
KICHIRER Leibel M
KOCZAJNER Hertzel M
KOCZAJNER Mendel M
KUPFERMAN Moshe M family members
KUPFERMAN Avraham M
KOCHAZ Moshe M family members
KOCHAZ Hirshel M
KRIEGER Rafael M
KLIEGER Shmuel M family members
KLIEGER Moshe M family members
KLIEGER Aharon M family members
KLIEGER Frayda F
KLIEGER Azriel M
KLIEGER Naftali M
KLIEGER Azriel M
KLIEGER Meir Hirsh M
KLIEGER Altaleh F
KLIEGER Miriam F
KLIEGER Devorah F
KLIEGER Avraham Chaim M
KLIEGER Roza Mindel F
KLIEGER Chaya Sarah F
KLIEGER Meir Hirsh M
KLIEGER Kreindel F
KLIEGER Natan David M
KRAUS Beila F
KRAUS Yechiel M family members
KRAUS Menashe M family members
KRAUS Yosef M family members
  Resh
ROSENZWEIG Chaim M family members
ROSENZWEIG Chaya F
ROY Frimet F family members
ROSENTAL Lemel M family members
ROSENTAL Elka F
RUMIANY Wolf M family members
REINGEVIRTZ Binish M
REINGEVIRTZ Nicha F
REINGEVIRTZ Michael M
REINGEVIRTZ Reizel F
REINGEVIRTZ Yisraelke M
REINGEVIRTZ Frayda F
REINGEVIRTZ Channah F
REINGEVIRTZ Shlomo M
REINGEVIRTZ Pinye M
RAZDZIEL Yisrael M
ROSENWASSER Yeshayahu / Yishaye M family members
ROSENWASSER Luba M
ROSENWASSER Abish M
ROSENWASSER Berish M
RAKOVSKI Leah F
RAKOVSKI Rivka F
RAKOVSKI Ita F
RAKOVSKI Minka F
  Shin
SCHVARCZ Chaim Shlomo M Rabbi
SCHVARCZ Rakhel F Rabbanit
SCHVARCZ Yitzchak M
SCHVARCZ Levi M
SCHVAGER Itze M
SCHVAGER Sarah F
SCHVAGER Rakhel F
SCHVAGER Yossel M
SCHVAGER Chaim M
SCHVAGER Yisrael M
SCHVAGER Akiva M
SCHVAGER Chanoch M
SCHVAGER Roza F
SCHVAGER Yossil M
SCHVAGER Aharon M
SCHVAGER Gutzia F
SCHVAGER Motti M
SCHVAGER Tova F
SCHVAGER Rivka F
SCHVAGER Pessel F
SCHVAGER Yeshayahu / Yishaye M
SCHVAGER Itzel M
SCHVAGER Abba M
SCHVAGER Yocheved F
SCHVARCZ Gershon M family members
SCHVARCZ Leibel M family members
SHMUCKLER Moshe Nachum M family members
SHIDLOVSKI Sarah F
SHIDLOVSKI Mindel F
SHIDLOVSKI Yisrael Meir M
SHIDLOVSKI Leizer David M
SHIDLOVSKI Meir M
SHIDLOVSKI Mindel F
SHIDLOVSKI Zanvil M
SHIDLOVSKI Chaya F
SHAFRAN Yisraelke M family members
SHAFRAN Esther F
SHMUELOVICZ Shmuel M family members
SHMUELOVICZ Yakov M family members
SHMUELOVICZ Eidel M
SHMUELOVICZ Paltiel M
SHMUELOVICZ Shlomo M
SHTENDER Frayda Liebe M
SHTENDER David M
SHTENDER Dina F
SHTENDER Leibush M
SHTENDER Itze M
SHTENDER Bella F
SHTENDER Yakov M

 

Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Wislica, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Project Manager, Binny Lewis
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2019 by JewishGen, Inc.
Updated 5 May 2016 by LA