« Previous Page Table of Contents Next Page »

[Pages 721-738]

List of People From Sokolka in Israel Today
(As of 1968)

Translated by Marilyn Cohon

Last Name in Israel First Name Name in Sokolka
Avigostovsky Motl Stolir
Avitsur Tova Leznik
Aben Aryeh Stein
Aben Benyamin Yitzhak Stein
Aben Eliezer ben Eliezer Stein
Adler Leah Kantor
Asevetsky Deborah Razov Asevetsky
Ofensky Chana Fagenetsky
Orzchabsky Elke Yogl
Orchen Ester Siminar
Orchen Yosef  
Enberg Brori Benetsovsky
Aloni Sarah Tselke
Elshokovsky Betzalel Elshokovsky
Omanuti Eliezer Kunst
Omanuti Itzhak Kunst
Ameti Chana  
Aflariat Nacha  
Epstein Aryeh Epstein
Ekstein Eliezer Ekstein
Ekstein Efraim Ekstein
Ekstein David Ekstein
Ekstein Mina Sochonitsky
Arison Leah Lev
Arnov Tsarona Fik
Ash Rivka Saperstein
Ash Yeheshe Ash
Ash Tzvi Ash
Babrosky Tziporah Yitam
Bobrovsky Shulamit Kunst
Bobrik Abraham Bobrik
Bobrik Leeza Bobrik
Boimflek Chaya Klemenovitz
Bane Miriam Zakheim
Bonim Brori Bonim
Bonim Shayna-Chaya Stein
Borkin Rivka Lev
Borkovsky Rivka Klemenovitz
Bazizinsky Dasha Mintz
Bedromin Shoshana Lempert
Bechoruch Rachel Kobelsky
Blavstein Tova Veisman
Blumental Dasha Oitzhak Blumental
Blumental Tzvi-Hirsh Blumental
Blau Ester Dombrovsky
Ben-Zev Efraim Nardoind
Ben-Chaim Rivka Krent
Ben-Moshe Benyamin Yarushavsky
Ben-Tzur Mordechai Bentzavsky
Ben-Shmuel Chana Bobrik
Broide Ideh Broide
Barzili Dov Eisen
Brak Ester Picker
Brak Miriam Kaplan
Goldberg Dova Osovetsky
Goldsky Yakov  
Goldstein Yosef Goldstein
Golan Zalman Golub
Yahalom Tovah Bobrik
Yodovsky Yeshua Yodovsky
Yodovsky Reuben Yodovsky
Yuristah Itka Furman
Yaradneh David Bogoshavsky
Yakvi Pniah Yisroel Yekobovitz
Yasinovsky Pniah  
Cohen Chaya Shmuel
Cohen Chana Cohen
Cohen Mina  
Cohen Malcha Trotsim
Cohen Miriam Lev
Cohen Nisan Cohen
Choram Rivka Kaplan
Chorami Zidel-Yitzak Einstein
Chromel Chaya Shriebman
Chromli Rivka Stein
Chasafi Miriam Simonir
Gilbovsky Mordechai Ozchava Gilbovsky
Gilman Chana Lempert
Gintzburg Yitzhak Gintzberg
Gilbow Tziporah Omanacham Gilbovsky
Glugovsky Zev Glugovsky
Glazer Yonah Markashavitz
Golkeen Hinda Trotzis
Grabow Chaya Fuchs
Gershoni Batya Vantzovsky
Gershoni Edda Loin
Gerstein Sarah Loifer
Dombrovsky Benjamin Dombrovsky
Dombrovsky David Dombrovsky
Dunsky Abraham Omoshe Dunsky
Dunsky Betzalel Urchel Dunsky
Dantzig Abraham Dantzig
Dantzig Abraham Reuben Dantzig
Dantzig Zev Dantzig
Dantzig Soimek Dantzig
Dantzig Shalom Dantzig
Holtzman Esther Epstein
Horvitz Yonah Horvitz
Hyman Tziporah Zakheim
Halprin Yitzah Halprin
Hamiri Shoshana Lushantzky
Handelsman Sarah Liznak
Hefner Esther Dantzig
Harman Pessa Cohen
Velgel Yitzkov Velgel
Velnesky Tova Velnesky
Vulf(Wolf) Miriam Fuchs
Ogodsky Abraham Yitzak Ogodsky
Onderboim Chana Zubovsky
Veiss Deborah Loin
Veisman Gedolya Veisman
Veisman Michel Veisman
Visval Paytze Shmidt
Orben Masha Orben
Ordy Zaba Bonim
Orhaftig Pnia Nisht
Zager Shoshana Zakheim
Zahabie Miriam Goldglade
Zahabie Tzvi Goldglade
Zahabie Shmuel Goldglade
Zaharoni Menachem Iroshavsky
Zohar Pnina Kramer
Zidenburg Tzvia Zubovsky
Zilberman Moshe Maltsky
Zilberberg Yosef Zilberberg
Zinger Chassiye Tamtseyn
Zamir Gitel Oitzak Solovay
Zamir Shalom Solovay
Zak Miriam Lenda
Zakon Rachel Stoborovsky
Chaboshtsivsky Chana Maltsky
Chaboshtsivsky Shmuel Chaboshtsivsky
Choit Baruch Lebendig
Chinsky Abraham Chinsky
Chinsky-Chan Dudi Chinsky
Chinsky Yosef Chinsky
Chinsky Sarah Oiketiel Chinsky
Chanani Sarah Golub
Chasid Bentzion Chasid
Chasid Michael  
Tovaragar Shoshana Osavitzky
Tovarisky Rivka Trotsis
Trotsky Esther Potzelsky
Tikotzinsky Deborah Tikotzinsky
Tikotzinsky Zev Tikotzinsky
Tikotzinsky Yosef Tikotzinsky
Tikotzinsky Rachel Onisan Tikotzinsky
Troinsky Malachy  
Yavneh Chana Fakar
Lev Yosef Lev
Lev Itzhak Lev
Lev Reuben Lev
Label Emaleah Loibabin
Libni Chana Aden
Lubatsky Hinda Yodovsky
Loin Abraham Loin
Loin Yehudah Loin
Loin Machala Dombrovsky
Lutsky Hanna Bekenstein
Lichovsky Yaffa Kramer
Lovitz Hinda Lovitz
Leitis Esther Markusavitz
Lintzavsky Tziporah Gottfried
Lifshitz Aaron Lifshitz
Lifshitz Ari Lifshitz
Lifshitz Meyer Lifshitz
Lifshitz Pesach Lifshitz
Lifshitz Rachel Flier
Landman Chaya Kaplansky
Lapidus Chaya Shmukler
Monsavitz Esther Omsha Monsavitz
Monstirsky Hinda Korkat
Mizrahi Moshe Tikotsinsky
Midler Yerochmail Midler
Miller Zuni Velgel
Mintz Sarah Mintz
Mishkinsky Esther Stein
Maltzberg Rivka Shapira
Maltsky Menashe Maltsky
Mandelberg Faygl Avraha Mandelberg
Mandelberg Reuben Mandelberg
Munte Pnina Baschmitz
Mazeloft Nechuma Dantzig
Marvid Chaya-Zelda Sokolovsky
Margolit Chana Korkat
Margolit Esther Rasha Ekstein
Marmor Rose Nechuda Shel Zac
Nefcha Etel Yudovsky
Nachnali Chaya Tralovsky
Siegel Shulamit Lev
Sochanitsky Dov Sochanitsky
Sutskover Tova Kunst
Sokolovski Tova Olintzik
Sarosky Dovah Leah Kundzinsky
Stavrovsky Ana  
Stavrovsky Menachem  
Studnik Aviva Orcham Studnik
Studnik Ari Studnik
Studnik Elke Roshmac Studnik
Stolir Mayrem Otova Stolir
Stantzky Parel  
Star Shlima Stavorovsky
Stanislavski Abraham Stanislosovsky
Siminar Abraham Nisa Siminar
Saperstein Pnina Saperstein
Saperstein Philip Saperstein
Skobelsky Pnina Tikotsinsky
Fogel Nechama Masorer
Pomerantz Sima Zorbosky
Porad Chaya Gilbovsky
Pagovsky Rosa Iskovitz
Pick David Pick
Picker Eliezer Picker
Picker Yechezekiel Picker
Fishman Lily Tikotzinsky
Falig David Potzilsky
Plotnitzky Itzhak Plotnitzky
Pinchas Chaviva Kutler
Probosky Luba Sturman
Freund Yehudit Poznick
Franbach Malcha Iskovitz
Fridberg Fridl Abraha Fridberg
Friedler Bayla Bella Ekstein
Frezin Bella  
Tsukrot Mina Fridberg
Tzins Chassa Osobetsky
Tzilnik Rachel Kaplan
Tzirons Sarah Ochani Tzirons
Kovena Chaya Lichtenstein
Kobelsky Pesha Gitel Studnik
Kutler Baruch Binya Kutler
Kutler Yitzhak Kutler
Kaufman Pnina  
Kundzinsky Zalman Kundzinsky
Kopel Chaim Kopel
Korkat Abraham Rebe Korkat
Korkat Eliezer Korkat
Kazimir Zlodkeh Grabovsky
Klotzman Sarah Poganitzky
Klay Frima Gornostaisky
Kloites Bobe-Shayne Brodtz
Kantor Chaim Kantor
Kantor Yehudah Kantor
Kantor Shmuel Kantor
Kantorovsky Alechsander Kantorovsky
Kapeloshnik Yehudit  
Kaplan Taube Osman
Kaplan Chaya Leah Kaplan
Kaplan Meyer Kaplan
Kaplan Rachmael Kaplan
Krugliak Yehudah Krugliak
Krugliak Mordechai Krugliak
Krugliak Shmoin Krugliak
Karper Elieza Chinsky
Rabinovitz Cheshke Gonondisky
Rabinovitz Hanna Cohen
Rosenberg Leah Stein bat Cheshk
Rosner Yaffa Trishotzinsky
Rutberg Ester Goldstein
Rose Batya Drisbitzky
Ryskind Ester Ryskind
Ryskind Efraim Ryskind
Ryskind Asher  
Raif Rachel  
Rashkes Hadassah Pick
Subotsky Chaim Subotsky
Shulman Shoshana Ekstein
Shostak Tziporah Trotsis
Shor Dina Lev
Shorshi Bella Drisbetsky
Shoili Abraham Fuchs
Schiff Yitzhak Loshnetzky
Stein Abraham Stein
Stein Chaim Stein
Stein Liza Stein
Stein Shmuen Stein
Stierman Anshel Stierman
Samuel Shoshana Abr Samuel
Shmulovitz Menache Ekstein
Shimchon Zamira Zakheim
Shmukler Yisroel Shmukler
Shneir Luba Masha Shneir
Spiegel Leah Baschmitz
Shapira Gidelya Shapira
Shapira Tziporah Uri Shapira
Shapira Masha Shapira
Shapira Masha ben Hachazen
Shapira Sarah Olintziak
Sharafi Tziporah Velgel
Saporinsky Shlima Saporinsky
Sklarovitz Shprintze Kundzinsky
Shraga Ahuda Izen
Sharoni Chaya Solniker
Shuked Chaya bat Sh Osi
Torin Chana Loin

 

[Pages 739-744]

List of People From Sokolka in the Diaspora

Translated by Marilyn Cohon

Last Name FirstName Location State/Country
Abrams Rose Queens-L.I. N.Y.
Assea Sam Toronto Canada
Ash Isadore Pittsburgh PA
Ash Sol Pittsburgh PA
Aronson Mary North Hollywood CA
Aronowsky Aron Montreal Canada
Bruckner   Bronx N.Y.
Braude Solomon Montreal Canada
Schinsky Ben Bronx N.Y.
Berlinger Masha Elizabeth N.J.
Bernstein Ely Montreal Canada
Bernstein H. Alex Montreal Canada
Banczewski A. Inglewood CA
Barniker Jack Harwick PA
Chinsky Sholom Brooklyn N.Y.
Cohen Morris Forest Hills N.Y.
Cooper   Brooklyn N.Y.
Cantor Julius Montreal Canada
Cantor Sam Montreal Canada
Cantor Philip Montreal Canada
Diamond E. Brooklyn N.Y.
Dolansky S. Montreal Canada
Ekstein Bernard Brooklyn N.Y.
Epstein Harry Bronx N.Y.
Epstein Irving New York N.Y.
Forman Bobl Windsor-Ontario Canada
Galvin Celia Brooklyn N.Y.
Galinsky Sol Brooklyn N.Y.
Gubin Jack Bronx N.Y.
Greenspan Zorach Brooklyn N.Y.
Goldman Jeanette Los Angeles CA
Gold H. Los Angeles CA
Herman Louis Chicago IL
Yanowski Libby Bronx N.Y.
Karp Jennie Bronx N.Y.
Kaufman J. Brooklyn N.Y.
Katzenelle Harry Roosevelt N.J.
Kalman Morris Chicago IL
Lavnick Harry Westbury-L.I. N.Y.
Litz B. Bronx N.Y.
LePons   Brooklyn N.Y.
Levine Max Brooklyn N.Y.
Matthews Rabbi M. Bay Shore-L.I. N.Y.
Meyerson Harry Brooklyn N.Y.
Meyerson Samuel Far Rockaway N.Y.
Manischewi A.Miami FL  
New York L   Chicago IL
Prystowsky David Bronx N.Y.
Rosen Anna Roselle Park N.J.
Rivkin   Brooklyn N.Y.
Shicoff Dora and West N.Y. N.Y.
Shulman I. Montreal Canada
Shulman R. Brooklyn N.Y.
Sirotin   Jackson Hts N.Y.
Sokoloff Max Toronto-Ontario Canada
Sokoloff S. Montreal Canada
Socoloff Sam Montreal Canada
Gold Ben Detroit MI
Gold Irving & Berkley MI
Tarlowe Fa Elizabeth N.J.  
Tanklefsky Dora Bronx N.Y.
Turowitz   Chicago IL
Weisman L.Brookly N.Y.  
Wine B. Chicago IL
Weinberg A.Los Ang CA  
Werblud Natan New York  
Wiseman Meir Montreal Canada
Zukowski David Throop PA
Finkelstei Morris Oak Park MI
Berris A. Detroit MI

 

[Pages 745-750]

People From Sokolka Who Died in Israel

Translated by Marilyn Cohon

Name in Israel First Name Name in Sokolka Date of Death
Aben Ri Moshe Velvel Stein  
Aben Rachel Stein  
Aben Eliezer Stein 1925
Abraham Itzakh Harufah    
Izak Moshe    
Einshtaub Yonah (Tiebl) Kobelsky 12/2/1967
Omanuti Nachum-Dov Kunst  
Omanuti Shprintze Kunst (Ephron)  
Omanuti Aryeh Kunst 1/11/1968
Afrati Chaya Ryzkind  
Asabitzky Niasha Leah    
Epstein Abba Epstein  
Ekstein Yisroel Ekstein 5/13/1962
Bobrick Pnia   1943
Bonim Harab Ri Mordechai    
Bruniak Zelig    
Bruniak Sarah Leah Kobelsky  
Barzali Yakov Eisen  
Barzali Ita Leah Eisen  
Barzali Shayna Yudovsky  
Bekenstein Gershon    
Bekenstein Basha Tsyril    
Borovitz Tayna Stein 1968
Goldberg Sonya    
Goldberg Rachel    
Grad Masha Dantzig 2/28/1956
Dantzig Aryeh   1/24/1964
Dantzig Zev Velvel    
Dantzig Batya    
Dantzig Simcha   1937
Dantzig Tsvi   11/3/1957
Dantzig Raisel Stein 1/2/1959
Vroman Moshe    
Zahabie Elihu Goldglade  
Zahabie Mordechai Goldglade  
Zukovsky Shalom    
Zokin Chaim   5/27/1964
Chaboshtzibosky Yakov   2/1/1943
Chinesky Masha Stira  
Chasid Izaak   1945
Chasid Shoshka    
Tikotzinsky Fayga   1960
Tikotzinsky Yehudah Aryek   1959
Trotsis Mordechai   1957
Trotsis Hannah Freda    
Torashtzinsky Chaya    
Yudovsky Tzvi    
Yudovsky Yenta Miriam    
Lev Moshe   10/29/1963
Lev Chana   2/9/1960
Lev Yeketiel   4/25/1963
Lev Rachel    
Levandig Elihu    
Luntz Freda Sosnovsky  
Lushantsky Yakov    
Lushantsky Shifra Chinsky  
Lubitz Yakov    
Laypret Tzvi    
Lau Moshe Golub  
Lau Kayna Golub  
Lifshitz Elcher    
Mintz Chana    
Moshinsky Ester Mintz  
Monkar Nechuma Nayta Furman 1939
Moraz Pessa    
Morkashavitz Mordechai   1955
Morkashavitz Tzvi   1939
Morkashavitz Malachi   1930
Nefucha Tzvi Kobelsky  
Nami Itka Kondzinsky  
Studnik Velvel Isaac Studnik 1938
Studnik Nachum Studnik 1946
Suchanitsky Rachel Troshtzinsky  
Suchanitsky Sima Suchanitsky  
Suroka Tziurna Rigodsky  
Sotborovsky Aryeh Yisroel    
Sotborovsky   Aronovsky  
Sotborovsky Mendel Stavorovsky  
Sutodnik Eltika Fakar  
Siborsky Vlacha Suchanitsky  
Furman Rivka Furman 10/13/1958
Fik Chana    
Fridman Leah Vantzivsky  
Kaufman Chasiya Izak  
Kantor Abraham   10/10/1934
Kantor Pnina Olinsky 12/15/1963
Kaploshnik Yitzak   1961
Kaploshnik Batya Bashka   1967
Kaplinsky Aaron David    
Kaplan Meyer    
Krugliak Yehudah Goldglade  
Kragski Shmoin   1927
Krugliak Chana Basha    
Kramer Moshe    
Reiskind Chaim-Laib (Aryeh)    
Sharitz Isaac    
Shali Zalman Fuchs  
Stein Shlima Ben Nechuma Omir Hersh 7/13/1960
Stein Yosef Ben Lieba Oveh 1/15/1963
Shlomkovitz Leah Shmull  
Shmull Chashka    
Simon Chana Varbloid  

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Sokółka, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Moshe M. Shavit

Copyright © 1999-2021 by JewishGen, Inc.
Updated 10 Dec 2011 by LA