«Previous Page Table of Contents

5. Index – Eternal Pages

[Page 501]

Necrology

Compiled by Judy Kunofsky

Notes on this translation:

The names are grouped according to the first letter of the last name in Yiddish. They are not alphabetized within each group in the original or in this translation.

I transliterated Hebrew names according to how I think they are pronounced in Yiddish.

Pronounce:
“i” as in “is”
“ay” as in “fine.”
“ey” as in “grey.”

Within each letter, I have skipped a space every ten names. This is not done in the original.

See also the list at the very end of people identified by first name and occupation.

Title First line in Yiddish: Nesvizh Jews who were martyred (or “met a violent death al kiddush hashem” )

Next three lines in Hebrew: and the names of our townspeople, who were killed, slaughtered, burned, strangled “al kiddush hashem” (for the sanctification of the Name (of God) at the time of the second World War).

 

* Editors' note (in Hebrew)

In the list of martyrs we are publishing only the name of the head of the family and the number of additional members of his or her family. Similarly, at the end of the list of names for each letter of the alphabet, we've left room to add the names of those who are omitted here. We have not been able to remember all of them. the editors

ALEPH
Ayznbud, Binyomin 3 kedoshim[*]
Ayznbud, Frume 6
Ayznbud, Henye 2
Afrimsky, Henye 4
Orens, Velvl 4
Oginsky, Dovid 4
Alperovitsh, Rivke 4
Ofitsiner, Dov 5
Arens, Shule 3
Arens, Khayim Helye 5
Itskovsky, Mine 4
Andrusyer, Shmuel 5
Angelovitsh, Leybe 4
Andrusyer, Sore 2
Isakov, no first name given 3
Andrusyer, Alter 5
Alperin, Khane 3
Avinovitsky, Khane 3
Alperin, Golde 1
Ordyansky, Michl 1
Abramovitsh, Sore 3
Abilevitsh, Shlomo 3
Ayznshtat, Rokhl 1
Altman, Sore 2
Anilevitsh, Ahron Leyb 4
Izraelit, Yosef 8
Abilevitsh, Freydl 4
Okrent, Dovid 2
Abramovitsh, Yosef 10
Itskovitsh, Feyvl 8 from village of Buzineh
Itskovitsh, Lifshe 4 from village of Buzineh
Albiansky, Shmuel 3 from village of Buzineh

 

BET
Berezin, Sonye 5 kedoshim[*]
Berezin, Dvore 1
Berezin, Khayim 4
Berezin, Yankel 3
Berezin, Alter 8
Blotshinsky, Ruve(y)n 4
Berkovitsh, Soreh 5
Baskir, no first name given 6
Baskir, Gitl 4
Boker, Gitl 4
Boker, Tsharne 3
Bloch, Yerakhmi(e)l 10
Brochem, Kosheh 6
Blumes, Yankl 4
Bergman, Shmuel 8
Blaker, Yosef 3
Blumes, Shmuel 4
Burgshteyn, Yehoshue 5
Bashinkevitsh, Meyer 8
Bratkovsky, Khane 7
Brik, Khayim 2
Bashinkevitsh, Getsl 2
Bak, Tsipke 2
Berensteyn, Ester 8
Bruzl, Moyshe 4
Bratkovsky, Avroml 5
Berenshteyn, Pinye 3
Breytman, no first name given 2
Berenof, Yehoshe 2
Beneraf, Shmuel 3
Birg, Avro(ho)m 2
Banshtik, Nekhame 2
Bliakher, Yankl 3
Berezinsky, Yosef 3
Bloch, Sender 6
Breytman, Ben-Tsion 2
Binshtok, no first name given 3
Baskir, Dovid 5
Berkovitsh, Beryl 3
Bak, Beryl 2
Bakhman, no first name given 2
Blatshinsky, Sore 3
Bik, no first name given 3
Blatshinsky, Velvl 3
Busel, Avro(ho)m 3
Berkovitsh, Kopl 3
Bashinkevitsh, Yisroel 5
Bashinkevitsh, Yeshayahu 9
Berezinsky, Efraim 4
Berezinsky, Kasye 3
Breytman, Avro(ho)m 4
Birda, Yosef 5
Berezin, Yankl 8
Bliyakher, Hershl 8
Bliatshinsky, Sore 8
Bliatshinsky, Frume 3
Berenshteyn, Leybl 4 from village of Zaturiyeh
Berenshteyn, Pesye 2
Belutsky, Khayim 2 from village of Zaturiyeh
Belutsky, Sholem 2
Bezinker, Peshke 4 from village of Buzineh
Beneraf, Yisroel 4
Bashinkevitsh, Mishe 5
Berenshteyn, no first name given 4

[Page 502]

GIMEL
Ginzburg, Meyer 6 kedoshim[*]
Geyzenblozn, Itshe 4
Grinvald, Khanan 3
Grinblat, Khile 2
Grinvald, Shlome 3
Grinvald, Dovid 5
Glezer, Mikhal 2
Gessik, Avro(ho)m 8
Goldfarb, Leyvie 5
Gorfinkel, Frume 5
Gabrielov, Meyshke 3
Gabrielov, Shlaymke 3
Grinvald, Itke 1
Getsav, Yidl 4
Gurvitsh, Motl 5
Goland, Motye 4
Gabrielov, Teyve 1
Gabrielov, Shlome 5
Gabrielov, Hershl 2
Gislin, no first name given 4
Galey, Itke 8
Goldin, no first name given 3
Goldin, Manye 3
Goldshmidt, Meyshke 1
Grinblat, Gavriel 3
Golovitsky, no first name given 6
Dr. Ginsburg, Yankl 6
Gilerevitsh, Yoshke 4
Goldin, Khonye 2
Gnesin, Ale 4
Gelvis, Yosef 8
Grinblat, Dovid 5
Gantsevitsh, Sheye 4
Gabrielov, Mikhl 3
Gat, Yente 4
Gelfand, Leybl 5
Gurvitsh, Tsirl 3
Grivman, no first name given 3
Galand, Yosef Aharon 2
Goland, Yosef 2
Gurvits, Berl 5
Gurvits, Zeydl 6
Grinberg, Akive 4
Guravitsh, Helye 1

 

DALED
Dubovsky, no first name given 5 kedoshim[*]
Dameshek, Refuel 8
Dameshek, Shmuel 2
Druker, Gershon 11
Druker, Yehoshue 6
Dereviansky, Meyshe 1
Dravitsky, Gavriel 1
Duker, Feyvl 6
Danilevitsh, Shmuel Leyv 6
Davidovsky, Aba 8
Duniets, Matus 3
Davidovsky, Rivke Leye 6

 

HEY
Himlshteyn, no first name given 3 kedoshim[*]
Hufert, Sahkne (?) 3
Hinkediker, Itke 8
Hinkediker, Yehiel 4
Holtsheker, Yehiel 3
Halperin, Meyer 3

 

VOV
Vinokur, Yisroel 11 kedoshim [*]
Volakh, Asher 6
Volozshinsky, Peyse 3
Voloszhinsky, Avro(ho)m 6
Vanilovsky, Avro(ho)m 6
Volozshinsky, Zalman 6
Vabis, Moyshe 2
Vseluvski, Noakh 2
Vasilevsky, no first name given 2
Vinograd, no first name given 4
Vasilevsky, Yosef 3
Vekul, Meyer 4
Vagsberg, no first name given 4
Vseluvsky, Nahum 6
Vineshteyn, Yitshok 8
Vanilevsky, Khayim 9
Volokhansky, Breyne 5
Vanilovsky, Moyshe 3

 

ZAYIN
Zayets, Feyvl 5 kedoshim[*]
Zubak, Noakh 3
Zubak, Shlome 8
Zarkhin, Manik 4
Zilburg, Beyle 4
Zaturensky, Shmue Yosef 2
Zaturensky, Moyshe Ruve(y)n 6
Zaturensky, Rokhl 4
Zubak, Gershon 3
Zusman, Sonye 4
Zmudzak, Leybe 2
Zubak, Moyshe 4
Zlatkin, no first name given 3
Zaturensky, Yankl 2
Zaturensky, Dovid 5
Zavusky, Khave 4
Zaturensky, Shmerl 5
Zelmanovitsh, Zalman 4
Zubak, Moyshe 4

 

KHET
Khit, Mikhal 3 kedoshim[*]

 

TET
Turetsky, Kalman 2 kedoshim[*]
Turtshin, Yehoshue 4
Tenenboim, Aba 5
Turtshin, Hershl 4
Turtshin, Malke 4

[Page 503]

Turtshin, Yisroel 5 kedoshim[*]
Tshernin, Dovid 2
Tsharne, Noakh 3

 

YOD
Yevelevsky, Avro(ho)m 6 kedoshim[*]
Yukhshan, Motl 4
Yashinorvsky, Aharon 6
Yekhenberg, Sore 4
Yereshevitsh, no first name given 4
Yevelevsky, Yitskhok Eliyahu 4
Yankelevitsh, Khayim 8
Yekvitser, Avro(ho)m 8

 

KHOF
Kholavsky, Yitskhok 5 kedoshim[*]
Kholavsky, Shlome 4
Kharlap, Shlome 8
Kholavsky, Leyzer 8
Kharlap, Leyzer 5
Khakof, Shmuel 6
Khodosh, Shlome 2
Khayutin, Naftalie 4
Khamsky, Hershl 5
Kharlap, Shmuel 3
Kharlap, Malye 3
Kharlap, Aharon 2
Kharlap, Eyzic (Eye-zic?) 4
Kharlap, Soreh 4
Kharlap, Hinde 3
Khadosh, Yankl 4

 

LAMED
Lande, Aharon 2 kedoshim[*]
Lande, Yidl 3
Leviotan, Sore 4
Lavus, Shifre 8
Lempert, Shimun 3
Lempert, Motye 3
Lempert, Hershl 8
Lipovsky, Volf 4
Lifshits, Motye 6
Lifshits, Areh 3
Leyt, Yankl 4
Lifshits, Noteh 4
Lakhovitsky, no first name given 2
Lifshits, Khane 1
Levin, Yoshe 4
Lipets, Avro(ho)m 2
Lavus, Yankl 3
Lubovitsh, Merke 5
Liberman, Avro(ho)m 5
Leder, Morits 4
Leker, Shmuel 3
Lifshits, Khane 4
Lifshits, Yankl 3
Lipovsky, Alter 10
Lifshits, Nakhman 4
Lipovsky, Avigdor 4
Lubetsky, Meyer 3
Lifshits, Alter 2
Levin, Yakov Dov 2
Lubetsky, Berke 3
Lansky, Rokhl 4
Lubetsky, Shmuel 8
Lev, no first name given 2
Levin, Aharon 2
Levin, Leybl 3
Lansky, Meyer 5
Lifshits, Teme 1
Levkovitsh, Yankl 4
Levkovitsh, Nakhum 3
Lipovsky, Yosef 4
Lemesh, Sheyne 9
Lempert, Leybl 1
Libovitsh, Gershon 3
Lias, Reyzl 3
Lekakh, Motl 3
Lius, Ruve(y)n 3

 

MEM
Meyzel, Kreyne 1 kedoshim[*]
Moyshe-Roim, Katsev[1] 3
Mazin, Pinye 5
Margolin, Aharon 6
Miletsky, Dovid 6
Mikosey, Yoshke 5
Milshteyn, Shleymke 4
Mirsky, Meyshl 5
Mazin, Yisroel 8
Mazin, Khane 6
Moshovitsky, Shlome 5
Menaker, Motl 8
Menaker, no first name given 4
Margolin, Alter 5
Mekler, Kheyle 4
Maler, Yankev 2
Mirsky, Yosef 3
Menkus, Berl 3
Menkus, Hershl -6
Mandel, Beynus 4
Menkus, Itshe 3
Menkus, Soreh 2
Moltshatsky, no first name given 5
Matushevitsh, Khaye Beyle 8
Mendelevitsh, Yankl 4
Malavsky, Soreh 1
Mirsky, Khane 5
Masyelevsky, no first name given 2
Mesiteh, no first name given 2
Moskalye, Ruve(y)n 2
Mendelevitsh, no first name given 3
Meritsky, Isr 2
Mazin, Hershl 3
Mayevsky, Bat Sheva 6
Mirsky, Zalman 5
Makalik, Yashe 5
Mandl, Avro(ho)m 5
Malavsky, Yirakhmiel 4

 

NUN
Nun, no first name given 4 kedoshim[*]
Novik, Tevl 6

 

SAMEKH
Slutsky, Motlye 1 kedoshim[*]
Sivtsky, Pinye 5
Saltan, Yirakhmiel 4

[Page 504]

Streltshuk, Khanye 5
Slibovsky, Yashe 4
Svirshtshik, Aharon 3
Svirshtshik, Avreml 5
Sragovitsh, Gedalyohu 2
Svirshtshik, Sore 3
Sragovitsh, Hindl 4
Segal, Frume 2
Selibavsky, no first name given 4
Selibavsky, Khatskl 5
Savitsky, Avrom 5
Slonimsky, Meyer 2
Svirshtshik, Tsirl 2
Svirshtshik, Dvosye 8
Soltan, Khayim 1
Slutkin, Bashke 3
Sragavitsh, Yitskhok 3
Sragavitsh, Drezl 2
Skakalski, no first name given 2
Sragavitsh, Menukhe 4
Slutsky, Meyshl 6
Sofeyr, Alte 4
Sandler, Moyshe 2
Sandler, Leyb 3
Sragavitsh, Khaye 2
Sragavitsh, Shmuel 2 from village of Yoshavitsh
Saltan, Leybl 4 from village of Yoshavitsh
Sragavitsh, Rokhl 1 from village of Yoshavitsh
Saltan, Elye 4 from village of Saltanove

 

AYIN
Epshteyn, no first name given 3 kedoshim[*]
Epshteyn, Helye 3
Epshteyn, Shlome 2
PEY
Fogelman, no first name given 1 kedoshim[*]
Perelman, no first name given
Fabrikant, Berl 6
Fogelman, Dovid 8
Fridman, Moyshe 11
Portnoy, Dovid 3
Fintshansky, Noakh 5
Portnoy, Yitskhok 2
Funtus, Yosef 4
Perlman, Shmuel 8
Farfel, Moshke 8
Floskovitsky, Shmuel 5
Polyatshek, Yisroel 5
Frensky, Yisroel 5
Farfel, Shime 1
Farfel, Yehoshue 3
Potashnik, Tsivie 6
Farun, Yeshayohu 5
Frostak, Motl 3
Frostak, Yisroel 3
Pomerants, no first name given 4
Farfel, Feyvl 4
Fiderman, Aharon 4
Pupka, no first name given 2
Firovsky, Avro(ho)m 5
Fish, Yirmiyahu 6
Fialko, Avro(ho)m 3
Fialko, Itshe 3
Fialko, Hershl 2
Farfel, Zelig 6
Farfel, Yankel 8
Farfel, Shmuel 3
Farfel, Khane 1
Farfel, Itke 2
Perelman, Ziml 5
Feyans, Moyshe 2
Fintshansky, Yosef 5
Farber, Gisl 2
Feynberg, Sheyme 6
Fridshteyn, Shee-el 3
Perets, no first name given 1
Perelman, Yitskhok 3
Fonshteyn, Tsire 4
Frensky, Yidl 8
Fiker, no first name given 3
Fialko, Tevl 3
Fialko, no first name given 2

 

TSADEE
Tsekhanovitsh, Yosef 4 kedoshim[*]
Tsekhanovitsh, Barukh 2
Tsekhanovitsh, Mikhal 4
Tsekhanovitsh, Feytl 3
Tsodik, Yisroel 3
Tsinman, Zalman 5
Tsinman, Yeshayohu 2
Tsinman, Aharon 2
Tsitron, no first name given 3

 

KOF
(See also note at “Moyshe-Roim, Katsev” )
Klatshkin, Khave 2 kedoshim[*]
Kelevitsh, Golde 2
Kulesh, Henye 2
Kulesh, Dovid 3
Kaplan, Moyshe 5
Kalmanovitsh, Hirsh 3
Krasnoselsky, Arel 3
Karpatsky, Rive 4
Kretshmer, no first name given 4
Kantarovitsh, Sholem 4
Kantarovitsh, no first name given 4
Krasnosielsky, no first name given 5
Krasnosielsky, Avro(ho)m 5
Kliatshkin, Solye 2
Kranits, Khayim 6
Kagan, Motl 6
Kovaltshuk, Nakhman 5
Kornas, Sheye 8
Klitsenik, Hershl 5
Kaplan, Yankl 5
Kraviyets, Shmuel 6
Kraviyets, Velvl 4
Kraviyets, Yehoshue 5
Kivelevitsh, Hersh 1
Katshanovsky, Leyzer 3
Kliatshko, no first name given 5
Kasovsky, no first name given 2
Kopel, Khane 2
Kobrinsky, Yisroel 2
Koyfman, Aba 2
Koyfman, Leybl 3
Koyfman, Rokhl Hinde 1
Koyfman, Lipe 5
Kletskin, Avro(ho)m 8
Kletskin, Melekh 4
Klezkin, Yerukham 5
Katshanovsky, Avro(ho)m 4
Kahan, Nakhum 1
Kahan, Yashke 4
Kuritsky, Avro(ho)m 4
Katshanovsky, Yisroel 9

[Page 505]

Kantorovitsh, Ben-Tsion 4
Kavalertshik, Motl 8
Kagan, Pesakh 8
Knor, Feyvl 4
Kuts, Yosef 4
Kunovsky, Dovid 2
Katshanovsky, Brokhe 6
Koran, Dovid 3
Kirzshner, Grine 4
Dr. Kesel, Sholem 3
The letters qof"tsadi (Kohen Tsadik), Zelig 5
Dr. Kagan, Nakhum 4
Kaplan, Bashke 2
REYSH
Rivin, Avro(ho)m 4 kedoshim[*]
Rozentsvayg, no first name given 3
Razin, Avro(ho)m 10
Reznik, Kopl 6
Rashes, Merke 3
Rozovsky, Kive 4
Rekheles, Shlome 2
Radunska, Sore 5
The rov (Rabbi) Rabinovitsh, Aba 2
Rozovsky, Yosef 3
Rozovsky, Yoeyl 3
Rozenblum, Feyvl 3
Remes, Zelig 5
Rashkas, Zlatke 2
The rov (Rabbi) Rabinovitsh, no first name given 3
Rabinovitsh, no first name given 1
Riklin, Dov 1
Riklin, no first name given 3

 

SHIN
Shnitser, Yankl 6 kedoshim[*]
Shriftsetser, Rokhl 1
Shpiro, Sore Beyle 4
Skuler, Avro(ho)m 3
Shabat, Ruve(y)n 4
Shakhnovitsh, Dov 3
Shuster, Herts 8
Shpiro, Ester 5
Shkolnik, Leyzer 8
Shats, Motle 3
Shifres, Zalman 4
Shpiro, Nosn 4
Shprintser, Nekhe 2
Shteynberg, no first name given 4
Shusterman, Yedidie 4
Shlomovitsh, Note 3
Shulmeyster, Isak 6
Shusterman, Barukh 3
Shabos, Kushe 3
Shabos, Motye 3
Shabos, Khayim 3
Shabos, Zindl 4
Shabos, Yankl 2
Shved, Pesakh 4
Shkolnik, Helye 6
Shteynhoyz, Brokhe 1
Shkolnik, Moyshe Aharon 3
Sheyn, Leybl 4
Shvarts, no first name given 4
Shusterman, Moyshe 5
Shabos, Khayim 1
Shpiro, Leyzer 4
Shtshefurzitsky, Motshe 8
Shpilberg, Khave 2
Shpilberg, Kheytshe 6
Shmerkovitsh, Velvl 5
Shusterman, Meyer 6
Shuster, Khayim 6
Shusterman, Leyzer 5
Shmerkovitsh, Berl 5
Shmerkovitsh, Sane 3
Shabos, Zalman 5
Shabos, Yitskhok 3
Shelevetsher, Velvl 6
Shabos, Kreyne 3
Shtshekolshtik, Yisroel 8

 

Addendum[2]

Hillel the teacher 3 kedoshim[*]
The mute shoemaker 6
Nishke the blind one 4
Elke the cripple 2
Perle the gabai's wife 4
Tsiklioneh from Romanoveh 2
Itshe the baker 3
The Kozimer Rov 3
Faltshikhe the baker's wife (or the female baker) 5
Dovid the garbage man (?) 2
(See also note at “Moyshe-Roim, Katsev”)

 

Translator's Footnotes

  1. katsev means “butcher”; first and last names could be reversed here. Also noted under Kof and under section at end Return
  2. Actual section title is “shonim” or “equals,” as in “last but equal” Return

 

«Previous Page Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Nesvizh, Belarus     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Jason Hallgarten

Copyright © 1999-2023 by JewishGen, Inc.
Updated 11 Aug 2021 by LA