Table of Contents

Crimea Region, Ukraine - Name Index

Prepared by Dr Ida Selavan Schwarcz


Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
Alef
AVIGAL Moshe   173  
    Abyssinia 107  
AVISAR Matityahu   8, 255  
ABELSON Duber   64, 113, 127 Rabbi,ten references
ABELSON     213, 214 Sons
GABIROL Solomon ben Judah ibn   24 (c.1020-c.1057), poet
IBN CORDOVERO Moses   18 (1522-1570) kabbalist
IBN KUTEIBA, Muslim   18 7th cent.
IBN EZRA Abraham   24, 27 (1088-1164), poet, biblical commentator
ABRAMOVICH Yevgenya   201, 218  
ABRAMOVICH M.   113  
AVSHALOM Hayim   186, 261 Friedman
IVDZHI     154, 161  
ADZHYMOSKAYA     147  
ADOLKARM     26  
ADLER Elhanan   64  
ADAM HAKOHEN     142 Lebensohn, Abraham Dov, (1794-1878), poet
AHARONOV Yitzsak   184, 203, 207  
OBUDONSKI A.   167  
OBLONSKI     137  
OBERSHMUKLER     146  
    Uganda 94  
    Odessa 59, 60, 68 29 references
    Otuzi 202, 221 Shchevetovka
    Autka 103 Chekhovo
    Olvia 11, 12  
    Olympus 13  
OLLENDORF     313  
ULKOVSKI     84 School director
USSISHKIN Avraham Menahem Mendel   90, 93, 110 four references 1863-1941, Zionist leader
"AUFGANG"     312 periodical
    Ukraine 44, 52, 101 twelve references
    Orekhov 144, 158  
URIELI Zahar     male?
    Oreanda 157  
    Orenburg 253  
    Azov 14, 21, 32 five references
AHAD HA-AM     282 Asher Ginsberg, (1856-1927), essayist
"AHDUT"     254 periodical
    Akhtyar 51  
ETTINGER Shimon   8, 30, 31 Professor
VASILEYEVICH Ivan   30, 31 Duke
IVNITSKI I.   185  
IGNATEYEV     128 Count
    Adyk 15  
    Aygashen 110  
IZRAILSKI     184  
    Italy 15, 21, 28 five references
AYEVZOVSKI Ivan   17, 47, 79 twelve references
EYDLIN     163  
EYDLIN     131, 185 B'
AYZENSTHEYN     139  
    Eisheshok 91  
ILYEVSKI Y.   113  
ILNA’A FREEDMAN Elena Roza   8, 253  
    Inkerman 31  
    Azek 30  
    Irkutsk 106  
    Aytil 18, 19  
ELBOGEN     27 Ismar (1874-1943) scholar
ALBALAG Yitschak   22 Thirteenth century
ELDAD HA-DANI     15 9th century, traveler
    Alupka 19, 88, 159  
    Alushta 93, 104, 144 thirteen references
ALHOVITZ Yasha   310  
    Algiers 24  
ALTSHULER Mordecai   8 Dr.
ALEXANDER II     91  
ALEXANDER LLL     115  
    Almazna 19  
ALMOG Yehuda   194 Kopeliovitz (1896-1972)
ALSNER Saul   92  
ALKUSHI Gedalia   142 Professor
OLKIND Sh.   167  
ALEKSEYEV     115  
ALEKSEYEV     230 General
    Alexandrovsk 124, 181 Zaporozia
    Ugnev 11, 14  
    Annopol 304  
    England 188  
ONDIL Giray   35  
ANDREYEV     116 Inspector
ANOKHI Z.   200, 204, 207 Zalman Y. Aronsohn (1878-1947)
    Antwerp 63  
    Anatolia 108, 195  
    Antioch 18  
    Astrakhan 267  
    Opuk 102  
APPLEBAUM Shlomo   299  
    Africa 96  
EFRAT Sergey   225  
EPSHTEIN     71, 72, 140 Chazan
EPSHTEIN     63 Sevastopol
EPSHTEIN Shimon   251  
    Ektovinsk 254  
    Akmonay 9, 103, 294  
    Akmechet 51  
AKSENFELD     115  
AKSLER     148  
EREZ     58, 67 Tsederboym
EREZ Yehuda   181 Roznitski
AR"I     27 Luria, Isaac (1534-1572) kabbalist
    Armyansk 93, 127, 316  
EHRENBURG Ilya   9, 201, 220 (1891-1967) writer
ARNON Yitshak   8, 190, 256, Potroz'ba
HAKOHEN Asher   27  
    Athens 9  
Bet return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
BABUSHKINA Fira   253  
BABITSHEV Ivan   310  
    Bagrovo 297, 298 Canal
BADEN-POWELL     254 R.S.S. (1857-1941) founder of the Boy Scouts
BAUMGOLD M.   152 Doctor
    Byuten 105, 178, 191 five references
    Bakhmut 80  
BASOV David   252, 253  
  Basileus   15 Bishop
    Baku 105  
BAR     277  
    Be’er Ya’akov 100  
BARSKI     201 Hazan
BASHKIROV A.   11  
    Babylonia 19, 26  
BOGOMI Aharon Ya’akov   64  
    Baghdad 18  
BOBOVITS R.   64  
BOBROV     289  
    Bobruisk 160  
BOBRITS'EV-PUSHKIN     149 lawyer
BOGAYEVSKY     220 artist
BOGDONOVITS     122 General
BOGEL     139 Inspector
BODYONI     192, 219 General
    Buchara 174  
BUKHSHTAB     132, 136, 139 Family name
BULATSEL     139, 140 lawyer
BULGAKOV     198  
    Bulgaria 216, 225  
BOLOTINSKY     130 Philanthropist
         
    Bolshoi-Tokmak 144  
    Bonaventura 26  
    Bosphoros 9, 11, 13 ten references
BOCHEVSKI     121 Inspector
BOROCHOV Ber   99, 276 (1881-1917) Zionist leader
BOROCHOV Nisim   8, 41, 317  
    Bakhchisarai 8, 9, 31 fourteen references
BYALI     147 (Kerch)
BIALIK H.N.   143, 262, 282 (1873-1934) poet
BIANCHI     203 Mayor
    Buyuk-Onlar 90, 91, 172 four references
    Byzantium 15, 19, 21 four references
    Bihov 101  
BEILIS     127, 128, 262 Mendel (1874-1934) accused in blood libel
BEIRIL     162  
BISTRITSKI Nathan   197, 200, 201A Agmon, writer, seven references
    Baygonchik 264  
    Birobidzhan 269, 271  
    Beit Lehem 265  
BALABANOV     305 Professor
BALANCHIVADZHE     139, 140 Inspector
BLOGODOV     59  
BELOTSERKOVSKI D.   110, 186  
    Belarus 52, 101, 269  
BALFOUR James   206, 250 Arthur James, Lord(1848-1930)
    Balaklava 19, 25, 31 ten references
BEN-ZVI Izhak   99, 318, 319 (1884-1963) Second president of Israel
  Benjamin   15, 24 Of Tudela, twelfthcentury traveler
BENINSON M.   99  
BIN-NUN Hayim   184, 185, 203 (Begun) six references
BEN-TSUR     259  
BENKLER Avraham   154  
    Bessarabia 179  
BAER Y.   7 (1888-1981) Professor, historian
BAK Avigdor   255  
BAKMAN Raya   317  
BEKER     133  
BRAGIN     133  
    Berdyansk 52, 116, 144  
BRANDESKO     223  
    Berdichev 60, 87  
BROD Max   276 (1884-1968) writer
BRUK Moshe and Tsevi   96, 186 Zionist leaders. Name in index misspelled
BRONEVSKI Martin   23, 31, 32  
BRONSHTEIN M.   85  
BAR-HAYIM Emmanuel   184  
BAR-HANINA     15  
BARTAL Israel   8 (1946-) historian
BERYUSOV Valeri   227  
    Brisk 91  
BAR-KOKHBA     16, 107 (d. 135 C>E>) leader of revolt against Rome
BRACKTMAN Asya   302  
BERLIN A.   100, 162, 200 seven references
BERLIN I.   36  
BERLINER BLAU     89 Rabbi, name misspelled in index
BERMAN Gyora   8, 201, 243 five references
BERMAN Manya   91  
BERMAN Nahum   110 Doctor
BERNSHTEIN     96  
BERNSHTEIN I.   113  
BERNSHTEIN       Doctor
BERNSHTEIN Rachel   218  
BERSAMOV N.   299, 303  
BAR-AM Avraham   173  
BAR-AM Yakov   173  
BARATS     18  
    Barcelona 23  
    Besh Terek 135, 170, 264 River
Gimmel return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
GALKIN     135 lawyer
    Dzhankoi 24 references  
GABBAI Yoel   41  
GUBOTSKI       237
GOZ Elihu   191  
    Gozlov 51, 53, 54 five references
GOKHMAN       Doctor
GOLDBERG Y.L.   90  
GOLDENSHTEIN Raphael   47, 49  
GOLDSHTEIN P.   184 Theodosia
GOLDSHTEIN P.   204 editor
GOLIKHOVSKI     79, 80 Mrs.
    Golitsin 63 Error. No such word on page 63
GUMNITSKI     236  
GOPSHTEIN Yivsey   305  
GURVITZ I.   198, 2498  
GORDZHI I.   184  
    Gorgifya 14  
GORDON David   242  
GORDON Shmuel   308, 310  
GORODIN A.B.   200 Hazzan
    Gurzuf 15, 19  
GURYAN A.S.   307 Doctor and midwife
GORYUNUV     119  
GIGLER Avner   161  
GIDLEVITS     33, 70, 89 four references
CAIDUKEVICH V.F.   17  
GINDES     186  
GUENZBURG David   70, 94, 142,172 Baron
GINZBERG Zalmen   8, 199, 201 five references
GINZBERG I.   250  
GINZBERG L.   116  
GLADKOV     138  
    Galicia 66  
    Genoa 21, 22  
    Genichesk 60, 76, 144 four references
GANOPOLSKI I.   167  
GENKEN Yehoshua   259  
GARU     311 Family
    Grodno 128, 141  
    Georgia 202, 227, 270  
GRUZENBERG     106 lawyer
GROSSMAN Vassily   301 (1905-1964) writer
GRIN Alexander   271  
GOERING     315  
    Gramatikovo 123  
    Germany 249  
GRAETZ     72 historian
GERTSIG     120, 123, 125 Governor General
    Dagestan 18, 267, 269 four references
Dalet return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
DANILUV P.   283, 301  
D’ASCOLI     23, 31, 33  
DAJANI Giray   33  
    Takil 23  
DE-LUC Jean   33  
DUBNOW Shimon   33, 44, 277 (1860-1941) historian
DAVIDOV     305, 306  
DOVLAT Giray   36  
ALROY David   23 12th cent. Messianic leader
DAVIDOV     115, 119, 125 Factory owner
DUMBODZE     123, 155, 156 General, five references
    Don 93 River
DOSTOYEVSKY Feodor   220 (1821-1881) writer
DIRANTEH A.   121 Mayor
DIAMENT Binyamin   71, 84, 125 Rabbi-seven references
DIYACHENKO Ivan   310  
DIZENGOFF Meir   186, 187, 197 (1861-1931) Mayor of Tel Aviv
DAYTSHMAN     67 Rabbi
DEINARD Ephraim   9, 20, 21 (1846-1930) bibliographer 14 references
DEYNOV Tsvi   58, 64  
DIMENSHTEIN     178, 192  
DIKANSKI     83 Merchant
DIKSHTEIN     184  
    Damascus 18  
    Dnieper 295 River
    Dnepropetrovk 267, 269, 305  
DENISOV     227, 250, 261 Captian
DENIKIN     178, 188, 189 General, sixteen references
DRUSKIN L.M.   307 Doctor
DROR Mikhael   260  
DREYFUS     68  
DASHEWSKI Pinhas   106 (1879-1934) Zionist activist
Hey return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
HADRIAN     16  
HAVRIK     290  
HARDFIELD     242, 282 Teacher
HAGOLA Moshe   24, 27, 28 Rabbi
HOZ G.   96 Yalta
    Homel 101, 161  
HOROVITZ     92, 129, 161 Doctor
HAZAZ Hayyim   259 (1898-1973) writer
HAIMAN     8 Doctor
JEROME     15 Saint
HILERSON     149 lawyer
HIMMELFARB Boris   85 lawyer
HALEVI     234 Doctor
    Helsinki 100, 107  
HESPERIN Yoel   59, 64, 72 Rabbi
HAMEIRI Avigdor   276 (1890-1970) writer
HARKAVY Avraham   44, 89, 107 (1835-1919) Orientalist
HERZOG Gavriel Ya’akov   142  
HERZL     63, 144 (1860-1904) Zionist leader
    Warsaw 88, 106  
    Volga 17, 18, 20 River
Vav return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
VOLODARSKI Ze’ev   173  
VOLOSHIN Maximilian   199, 201, 202 seven references
VOLF Aaron Yakov   64 Rabbi
VOLPIN     236  
WOLFFSOHN David   107 (1856-1914) Zionist leader
VOLKOV     137 Governor of province
VRONTSOV     52 Count
VIDERSHTEIN     143, 169 Rabbi
VITA     171 Baron
VINABER M.   194  
VEYMAN     167  
VEINBERGER     163  
VEINER Leibel   312, 313  
VEISSENBERG     44, 107 Doctor
WEIZMANN Chaim   185, 186 (1874-1952) first president of Israel
    Baileanca 141  
    Vilnius 75  
VINTS Avraham   253  
WISSOTSKY Kalonymus   86, 132, 225 (1842-1904) Philanthropist
VISHNEVSKY     140  
VITKIN     235, 237 dentist
    Vladislavovka 77, 123, 216  
VLABILSKI Liza   8, 316, 317  
VEINGROV     124  
    Venice 21, 23  
VERMAL Nachum   173  
WRANGEL     188, 189, 190 Baron, nine references
VROSEYEV V.   202, 224  
VERSHTSKOVSKI Y.   165, 249  
Zayin return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
VOLODARSKI Ze’ev   173  
VOLOSHIN Maximilian   199, 201, 202 seven references
VOLF Aaron Yakov   64 Rabbi
VOLPIN     236  
WOLFFSOHN David   107 (1856-1914) Zionist leader
VOLKOV     137 Governor of province
VRONTSOV     52 Count
VIDERSHTEIN     143, 169 Rabbi
VITA     171 Baron
VINABER M.   194  
VEYMAN     167  
VEINBERGER     163  
VEINER Leibel   312, 313  
VEISSENBERG     44, 107 Doctor
WEIZMANN Chaim   185, 186 (1874-1952) first president of Israel
    Baileanca 141  
    Vilnius 75  
VINTS Avraham   253  
WISSOTSKY Kalonymus   86, 132, 225 (1842-1904) Philanthropist
VISHNEVSKY     140  
VITKIN     235, 237 dentist
    Vladislavovka 77, 123, 216  
VLABILSKI Liza   8, 316, 317  
VEINGROV     124  
    Venice 21, 23  
VERMAL Nachum   173  
WRANGEL     188, 189, 190 Baron, nine references
VROSEYEV V.   202, 224  
VERSHTSKOVSKI Y.   165, 249  
Chet return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
HAJJI     56  
  Nikolai   307  
KHARENKO        
CHWOLSON Daniel   125, 218 Professor(1819-1911) orientalist
HOHLUBKIN Hillel   62, 124  
HURGAL     251 actor
CHAZAN Yaakov   32  
HAIMOVITZ     82  
CHMIELNICKI     188, 225 (1595-1657) Cossack leader
IBN SHAPRUT Hisdai   18 (c.915-c.970) statesman
HMALEVSKI Binyamin   160  
HASIN Avraham   181, 195  
HASIN Orah   181  
HASIN Hava   195  
HEFETS Ya’akov   8, 28, 113 five references
HEFETZ Ts. H.   12, 28, 64 Rabbi, twenty one references
HAKLAI M.   181, 182, 257  
    Herut 265  
HARITONOV     145 Philanthropist(Kerch)
HARSUN     76  
    Kherson 7, 59, 101 six references
    Kharkov 37, 60, 69 six references
    Dobre 52, 59, 68 thirty four references
    Azov 14  
    Tashkent 296  
Tet return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
TABACHNIKOV I.   157  
    Tiberias-Zemah 182, 183 Road from Tiberias to Zemah
    Tagnash 90, 93, 104  
TUVIN     132  
TUCHMAN Barbara   23 (1912-1989) Historian
    Tegesh 19  
    Tole 253  
TUMONUVA     115 Princess
TORTSKI I.   184  
TION A.   167  
TIOMKIN Ze’ev   186, 187 (1861-1927) Zionist leader
TIZON P.   167  
    Tbilisi 105  
TIRMOS A.   65, 81, 83 Rabbi
TALISHEVSKI     84  
    Tyumen 15, 19  
    Dubovoy 9  
    Topo-Kryman 14, 76  
TEPMAN A.Sh. 146, 256, 257    
TROATOV Zusia 253    
    Toropzunt 191  
TRUBINIKOV     148, 149, 150 General
TRUMPELDOR Joseph   101, 111, 135 (1880-1920) Zionist leader thirteen references
TROTSKY Lev   218, 276 Communist leader
    Derekoy 54  
    Treystonia 167  
TRIKLTOYB     158 Druggist (Yalta)
TARNOPOLSKI Hayim   8, 260, 261  
TARNOPOLSKI Tsila   261  
TRAPOV     112, 115, 165 Governor of province four references
    Tashkara 102  
TSHARNA S.I.   129, 242 Doctor
    Saroni 62, 64  
TSHERNICHOVSKY Saul   201, 207, 211 (1875-1943) Poet seven references
    Yagitshe 18  
    Yaglon 26  
Yod return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
YACHNIS     200, 203, 204 Doctor, five references
    Yalta 52, 60, 86 fifty references
    Jassy 55  
    Yenikale 53  
    Yevpatoria 53, 54, 57 thirty seven references
    Yodin 163  
YUDELOVITZ Z.   93, 110, 200 five references
YONOVITZ     127, 160, 163 Rabbi
JOSSIPON     18 10th century historical narrative, author unknown
YAVZOROV Y.Ts.   47  
YEHUDIN Elihu   308  
ASHKENAZI Yosef   31  
GORDON Judah Leib   282 (1831-1892) poet, Yalag(abb.)
    Yelizavetgrad 37, 68, 91  
    Yambolts 31  
    Jassy 27  
YANOVSKY Shmuel   96, 197, 198  
YAKOBOVITZ I.   167  
JACOBSON     33, 60, 83 doctor, nine references
JACOBSON Zhenia   91  
    Japan 94, 105, 110 six references
JAFFE Bezalel   86  
JAFFE Hillel   92  
JAFFE Hayim   184, 203  
    Jaffa 92, 290  
Kaf return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
CATHERINE     50, 55, 69 Queen, six references
    Ykaterinoslav(later Dnepropetrovsk) 80, 93, 96 nineteen references
    Jerusalem 46, 47  
YARMOLENKO     137, 139, 140 Inspector
KOHEN     84, 85, 129 Mrs.
KOHEN Ya’akov   282  
KOKOS Moshe   30  
    Khazaria 18, 19  
    Kaffa 19, 20, 21 Feodosia twenty references
    Cherson 9, 17, 22 four references
KASDAI Tsvi   47  
KATS Senia   253 Doctor
KATS Y.   167  
KATS Emanuel   219 Mane-Katz (1894-1962) painter
    Lavochne 9  
Lamed return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
LAUT     240  
LAZAROV     81 Governor of the province
LATISHOV     17  
    Larindorf 314, 365  
LEV Yehoshua   313  
LIBYODKIN     235, 237  
LAVENDA     72  
LEVANON Shmuel   152 Belotserkovski
LEVANTOV L.   184  
LUBITSKI Meir   85  
LEVI       Druggist
LEVIN A.   82 Sevastopol
LEVIN Y.   167  
LEVIN Y.H.   167  
LEVINSKI A.L.   282  
LEVITAN     143  
LEVINTAL Rudolf   315, 316, 318  
    London 23, 185, 187 five references
LOPANDRINA     154 Mrs.
LUKIANOV     150 Police inspector
LUKIMOVITS Leizer   311  
RUSSELL     313 Lord
LURIA     257 Mrs.
LACHNO David   23, 27, 28 seven references
    Latvia 197  
LIADSKI B.   200  
LIBIN Yasha   276  
LIBENZON     129, 242, 280  
LIBENZON Mikha Yosef   142  
    Lida 27  
LYOTRUBINIKOV L.   167  
LEYBMAN     167, 169 lawyer
    Livadya 126, 157  
    Lithuania 27, 52, 55 ten references
LIKHTER H.   108  
LILIEN     242 Ephraim Moses (1874-1925) artist
LISTOVNITSAYA Nina   310  
LOFSHITS     161  
LIFSHITS     164  
LIFSHITS Ya’akov   63  
LIFSHITS-REGELSKI Yehezkel   63, 103, 262 Yechazkel
LIFSHITS     191 In group of immigrants
LELCHUK Hannah   313  
LEMBERG Eliezer   183, 258  
LANDER N.   78 Putnik (wayfarer, pen name)
    Leningrad 20, 27, 28 eight references
Mem return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
MAUTYAN Isser Hayyim   142 Rabbi
MACHOVER Y.   186  
MATUSHEVSKI     117  
MAYEROVITS     220  
MEYERSON A.   101  
MACHNO     188, 215  
MANN Y.   54 Jacob (1888-1940) historian
MANDELSHTAM Osip   199, 201, 203 (1891-c.1938) poet five references
         
MANISHOV     244 Investigator
MANSTEIN     314 Fieldmarshal
MASLOV     123 Bookstore owner
MATSOV M.   110  
MAKUKHIN .   178 Colonel
    Mariupol 80  
MARKISH Esther   271  
MARX N.   202, 204  
MAGID K.L.   127, 172 Rabbi
MEDINI Hayyim Hezekiah   40, 46, 47 (1832-1904)Chief Rabbi, 1867-1900 nine references
    Magarach 307  
    Mogilev 68  
    Moldavia 140  
MONTEFIORE Moses   63, 73, 242 Sir (1784-1885) philanthropist
MUNITS     221  
    Moscow 30, 98, 112 thirteen references
MUKVOZ Lyuba   252  
    Moravia 121, 136  
MURAD Giray   34, 433 Khan
MOROZOV A.   239, 301  
MUSHINSKI H.   257  
MOSHKOVITS David   82  
    Mezirov 28  
MAZAR Benjamin   212, 213 (1906-1995) archaeologist
MATOT Yisrael   261 teacher
    Matrosca 15, 19  
MAYDANSKI Mikhl   90  
MEIZLISH Genya   181, 195  
    Matuv 109  
    Mayfeld 311, 316 Kolkhoz
    Mikhailovka 90, 144  
MIKHALI Ida   8  
MIKHELSON Z.   164 Doctor
    Miletus 9  
MILMAN     219 Artist
MAIMON     47 Judah Leib(1875-1962) Rabbi
    Minsk 80, 92, 138 six references
MITHRIDATES     9,17,65,127 Eupator (c.131B.C.E.-63 B.C.E.) King of Pontus
MITHRIDATES     11,14 Same as above
    Melitopol 52, 65, 82 nine references
MALKIN Sh.   91, 164, 165,166 Doctor
MELAMED Avraham   68, 110  
    Mangup-Kale 18, 19, 22 nine references
    Mangupi 19, 44, 45 Same as above? four references
MENGLI Giray   30, 31 Khan
MENDELE     282 Pen name of Shalom Abramovitsch (1835-1917)
MANCHIKOVSK Felix   99 Manchikovski
MASANDRA     307  
MAS’OUDI     19 Arab historian
MESAKSUDI     109, 148, 149 Greek, owner of cigarette factory four references
MATSRI Avraham Yehuda   89  
    Egypt 11, 14, 16 four references
MIKLAKOV     188  
    Morocco 18  
MARKOV     294  
MARKON Y.D.   28, 36  
HAMEVORAKH Moshe   28, 29  
HENDLI Moshe      
    Mishmar 290 Kibbutz in Crimea
METHODIUS     19 Saint, d. 884
Nun return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
NADINSKI     178  
NADEL B.   315, 316 Researcher
NADEL Z.   110, 204  
NADEL Meir   62  
NADSON     285  
  Nata   285, 287  
NE’EMAN Tuvya   75 R'
NAVZOROV     237  
    Naharia 103  
    Novorusia 52, 69, 101  
    Novorusaysk 178, 198, 303  
NOVKOVSKI Y.   99  
    Nogaysk 144  
NUDELMAN Yitshak   301  
NOZDROVATI     30 Prince
NORKIN Aharon   252  
  Nahman   290 Mi-Bratslav, Rabbi (1772-1811) Hasidic leader
NAHMANOVITS M.   86 Mrs,'
NATIS A.   144  
    Neopol 11  
    New York 173  
    Nizni-Novgorod 84  
NAIDGART     138 Governor of Odessa
NAIDITCH Syoma   185, 235, 301  
NICHOLAS I     65, 87, 129  
    Nikolayev 52, 55, 66 five references
    Nicaea 15  
NIKIPROVSKY     110  
NIMOVSKY     200  
NEMIROVSKY     90  
NYAPOMNYATCHI     115, 119  
NEKRASOV Nikolai   206 (1821-1877) Russian poet
Samech return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
SABUSKAN     89, 193, 302 Karaite woman
SADIKH Andrey   292 Zweibak
SADAT Giray   35 Khan
    Salgir 287 River
    Thessaloniki 69  
SALIM Giray   34, 35 Khan
    Saki 75, 254, 269  
SERGEYOV-TSANSKI     140 Writer
    Sarygol 9, 116, 229 six references
    Sevastopol 9, 31, 47 seventy seven references
    Sebastianov 240  
    Sverdlovsk 254  
    Subash 79  
SUVORIN     294 journalist
SOBOL Andrey   201  
SUBETSKI       Captain
    Sudak 18, 19, 21 ten references
SVENCHANSKI     110, 227  
    Sohom 202  
SOLOVEICHIK Alexander   135  
SOLOVEICHIK     83 Doctor
    Solovki 250  
    Sulkhat 20, 21, 22 Stary-Krim nine references
SULKAVITS Suleiman      
SOSKIN     163 Doctor
SUFRASKY Yehosha   186  
SUTZKEVER Avraham   28 (1913-) poet
SOKOLOW Nahum   116, 293, 310 (1859-1936) Zionist leader five references
SURIN Y.   121  
    Stalingrad 267  
STAMBULI V.   55, 81, 109 Karaite five references
STANISLAVSKI     147 Priest
    Stary Krym 51, 136, 171 six references
STARKOV     30  
STOLYPIN     107 Piotr A. (1862-1911) Russian premier
SATLER Anna   116  
STESEL     115, 117 General
STRILBER Y.   200  
SIBOR     220 Boris Lifshits, violinist
    Sivash 104  
    Seitler 63, 90, 91 seven references
SILAMET Giray   33 Khan
SIMONOV     253 Brothers
SIMONOV Konstantin   303  
    Simferopol 9, 11, 20 over fifty references
    Sinelnikovo 287  
    Sinop 54, 181  
    Sicily 11, 16  
SLUTSASHTSIN Y.   167  
SLUTSKI     148  
SLUTSKI-LEVITAN Chaya   173  
    Samara 253 Now Kuibyshev
    Smolensk 267  
SAMIDOVITSH P.   268  
SMILANSKY Moshe   10 (1874-1953) writer
    Samander 18  
  Saadiah   18 (882-942) Gaon
SPIRO V.   99, 133, 162  
SARAPION     128 Monk
    Spain 15, 28  
Ayin return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
EVER-HADANI     101, 276 Aharon Feldman(1899-1972) writer
OVADIAH     18  
  Amram   27 (Ninth cent) Gaon
    Ekron 92  
AKRISH Y.   18 Yitshak ben Avraham, 16 century
Peh return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
PAMPILOVA Khasania   91 Zilberberg
PANTOFL Leyb   160  
    Panticapaeum 9, 11, 14 five references
PANFILOV Shmuel   167 Ben Moshe
PONTSIKOV Vasili   121  
PANKRATEYEV     139  
PAS     174  
    Fastov 192  
    Partenit 15, 19, 159 six references
    Paris 23, 198, 319  
FARFL Elihu   63, 64, 107 eight references
    Podolia 59  
    Poti 202  
POTEMKIN     295 Duke
POLLAK A.N.   125  
    Pula 18  
POLONSKI D.   68, 89, 160 Rabbi, seven references
    Poltava 93, 96, 174  
    Poland 31, 52, 55 eleven references
POLAND A.   66  
    Pontus 11  
POPOV     139, 140  
    Port-Arthur 115  
    Porphyrugnitos 19  
PUSHKIN     86, 202 Aleksandr (1799-1837) writer
    Peterburg 21, 62, 67 sixteen references
    Petrograd 173, 176, 178 eleven references
    Fiodoro 76 Mangup
PIASTRO B.   85, 154, 161  
FIGROVSKI Alexander   283  
PIDLEV     110, 301 Doctor
FYODOROV Yisrael   160  
    Pisa 23  
FEUERBERG M.Z.   282 (1874-1899) writer
FEITLOVITS     107 Doctor
FEILAND M.   113  
FICHMAN Ya’akov   282 (1881-1958) writer-
FEINBERG Yosef   68, 92 and Mikhael
FEINBERG Yisrael   68 Ben Elihu
FEIN Sh. Y.   36, 86 Rabbi. May not be the same as S. Finn, p. 86
PINYUK     82 Rabbi
PINSKER Y.L.   110 Judah Leib (1821-1891) Leader of Lovers of Zion
PIRSKI     283  
FIRKOVICH Abraham   21, 33, 52 (1786-1874)Karaite leader, four references
FISHUT Mina   307  
PLEHVE     169 Vyacheslav (1846-1904) Russian Minister of Interior
FELDSHTEIN     146 Simferopol
FELDSHTEIN N.   113  
PLOTKIN     220, 224  
    Florence 23  
PELES-MAZER Malka   8, 201, 205  
PLESKOV     82, 92, Doctor
    Phanagoria 15, 17, 18  
PESAH Yevsey   318  
PESAHOVICH     249, 261  
PASMENIK     107, 185, 249 Dr. five references
PRANAITIS     128 Fr. Justin,Catholic priest
FRANTSMAN Yisrael   10  
FARBEROVA Dvora   201  
FERBERZAV     106 lawyer
PERGAMENT     118 lawyer
FRUNZA M.   219  
FREED Yitzhak   88, 89, 160.163 Shraga, Rabbi
FREEDMAN-LVOV     207, 219, 223  
    Fraydorf 305, 307, 308 eight references
FRIK     84  
    Prishiv 68  
FRISCHMANN David   282 (1859-1922) writer
PERL Yosef   101 (1773-1839) writer
PERLMAN     82, 101, 102 Doctor, seven references
PERLSHTEIN Moshe   129, 233, 234  
FRENKL Ts.   165  
PERETZ Y.L.   222 (1852-1915) writer
PERETZ-FELD     311  
    Perekop 58, 59, 60 nine references
PYESHKOVA     253 Wife of Maxim Gorky
         
    Petah Tiqwa 100  
  Pethahiah     Of Regensburg twelfth century traveler
    Tsabak 19  
Tzadik return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
TSVETAEVA Marina   224  
TSVIBAK Moshe   113, 117, 229  
TSVEIFEL A.   72  
CHOKHNIN     126 Admiral
    Chufut Kale 14, 22, 28 seven references
TSUR Ya’akov   199 (1906-)Israel diplomat
    Churbash 103  
CHEKHOV A.P.   294 (1860-1904) writer
TSAHTSIR Nisim   39  
CHIGRINSKI M.   200  
TSITRON     235  
ZEITLIN Aaron   252 (1898-1973) writer
ZINBERG Y.   24, 27 (1873-1939) historian
TSIPKIN Sh.   232, 233  
    Czechoslovakia 225  
CHECHIK Asher   313  
CHERNOMORDIK     151 Wife of doctor
CHERNIAK Yosef   311, 312, 313  
    Chernigov 96  
CHERNYAVSKI     139, 140  
CHERNYACHOVSKI     129, 133, 135 Head of the artisans
CHARPITSKI     71 Officer
Kof return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
    France 108  
KAZEBICH     138  
    Kalinin 368 Error . Book ends at p. 337
    Kamishi 9  
    Kamenka 112  
KASEL     218 Error p. 219
KAPITON     15 Bishop
KARGA     56 Yehuda, Karaite
  Karl   36 King of Sweden
    Kuban 315  
    Kaunas 59  
    Caucasus 15, 18, 19 sixteen references
KOZLOV Ivan   295, 296, 305 four references
KUZMENKO     139 Police commander
KOT Yosef   250, 251, 253 Doctor
KOYA     26  
KOYFMAN Avraham   173, 200, 203 five references
    Kolay 91, 104  
KULIBLIN     126  
KOLSORP     185 Admiral
KOLSNICHENKO     119, 120  
KOLPAKCHI Y.M.   110  
KOLCHAK     201  
    Kumrin 91  
KOSOVSKI Isser   181  
KUSNITSKI     101  
KOPONITSKI Marion   310  
KOPON David   81 Ben Avraham
    Copenhagen 173  
KUPERNIK     118 Lawyer
    Kula 26  
KOTS A.   167  
KOCHINSKI     229, 239  
    Kokand 267  
KOKOVTSEV     18 Historian
KOKOS     26, 30, 154  
    Koktebel 201, 202, 222 seven references
KOROLENKO V'   192, 237  
    Kary 306  
    Kurman-Kemelchi 69, 90, 91 ten references
    Kursk 37, 206  
    Corfu 27  
    Kuchuk-Kainardji 66  
KORITSIN Fyodor   30  
    Istanbul 17, 19, 21 twenty nine references
KUSHNIR Tamar   235  
KUSHCHANSKI H.   167  
KIZILSHTEIN     128, 199, 203 four references
    Kiyev 15, 19, 26 thirteen references
KEITEL     315  
KEILIN     143  
KEYLSON     301  
KIL     126  
    Kislobudesk 307  
KIPTSHATSKI Mustaf   179 Moraz
CYRIL     19  
KIRICHENKO     147, 148  
KISHON     203, 255 Kishnyovski, engineer
    Kishnev 105, 111  
KLAFTER Pavl   283  
CLARK A.D.   53 Admiral
KALEV     189 Doctor
KLEBENOV     173 lawyer
KLAUSNER Y.   238 (1874-1958) historian
KLOKACHOV A.   149  
KLIBANSKI B.   8  
KLIMOVICH     151  
    Kalisch 88  
ASHKENAZI Kalman   27  
    Kale 28, 33, 36 Cf. Chufut-Kale five references
KANEV Yitshak   8, 182, 249  
KANEV Aryeh   8, 100, 138 Kanevski, eight references
    Kielce 88  
KEFALI     45, 76  
KAPLAN Giray   36 Khan
KAPLAN Sh.   184  
KATSMAN Barukh-Asher   311  
KATZENELLENBOGEN     86  
KATZENELSON     237 Doctor
KATZENELSON Yitshak   282 (1886-1944) poet
KARAGOZ Y.   184  
    Karasubazar 22, 23, 28 Krasov thirty references
KRAPIVIN     168 Police Colonel
KRACHMIR     93, 133, 142 Rabbi B. four references
KRUGLYAK     83  
KRONGAUZ Yitshak   110, 113, 118  
KRUSHVAN     106, 111  
    Kerch 9, 11, 12 over fifty references
KRIVOROCHKO     210, 237  
KRAYZBERG     110, 223, 229, four references
KREYNIN     178  
KRYLOV I.A.   209 (1768-1844) fabulist
KRYLOV N.   121  
KRYM     56, 60, 209 Karaite family, five references
KRYM     128, 178 lawyer
KIRIMI Avraham   22, 27 Rabbi, fourteenth century
KRISTOLKA D.   257  
    Koristi 147 Error. No such word on this page
    Kremenchug 37, 154, 160 four references
KEREN Aharon   281, 292  
KEREN Immanuel   8, 43, 48 six references
    Krakovan 19  
IBN EZRA Avraham   22 (1089-1164) Rabbi, poet
Resh return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
ROZUMNI Moshe Shmuel   67 Rabbi
    Rishon le-Zion 68, 92, 273  
RABINOVITS     82, 83 Treasurer of synagogue
RABKIN M.   113  
    Rogotlikoy 42, 43, 101  
ROGALSKI Sadia   183  
ROGALSKI     110 Family
ROGALSKI Shmuel Ya’akov   62, 63 Rabbi
ROGALSKI Miron   113  
ROGALSKI Shura   241, 245, 252  
RODA Eliahu   8, 190, 255  
RODA Shimon   255  
RODIN Elisha   219, 227  
RUDNIK Vera   253  
ROZEN Yosef   8  
ROZENBERG     315  
ROZENSHTEIN     315  
ROZENTAL     159 Actor
ROZHINSKI Gershon   8, 190, 256  
ROTHSCHILD Ruth   181  
ROMANOVSKI     117  
ROMANENKO     120  
    Romania 26, 27, 28  
    Rostov 105, 167, 186 On Don six references
RAZ Herzliah   101  
RAHLIS     102  
ROTGAUZ N.B.   110, 204  
    Riga 80, 160  
REYNIN     249  
RALBAG     24 Rabbi Levi ben Gershom, Gersonides (1288-1344) mathematician
RAMBAM     22 Rabbi Moshe ben Maimon, Maimonides, (1135-1204) philosopher
ROMBASHEVSKI     163  
    Ramle 18  
RONEN Ernst   238 (1823-1892) historian
RASKIN Haya   101  
RASHI     23, 39 Rabbi Solomon ben Isaac (1040-1105) commentator on Bible
    Siauliai 128  
Shin return
Last Name Given Name Place Name Page Number Comments
SHARDIN     23  
SHBANOV     118 Error. Word does not appear on page 118
SADEH Yitshak   182, 250, 253 Landsberg (1890-1952) military leader
    Siedlce 88  
SHVARTS G.   165  
SHVARTSVALD     235  
SHVARTSMAN M.   page # missing Doctor
SHULMAN     253 Simferopol
SHULMAN     235 Theodosia
SHUFMAN G.   282  
SHTOBIK     126 Name of a commercial school
SHTURMAN     222  
SHTEINGOLTS     110, 287  
SHTILBERGER     22, 23  
SHTRASHUN M.   185  
SHARUK H.   185  
SHTERN Lina   271  
SHEIN Eliezer   173  
SHEIN L.   197  
SHEINKIN     86  
SHEINKIN Menahem   130 (1871-1924) Zionist leader
SHENKER Y.   184  
SHINGROV     127 Member of Duma
SHIK S'   167 lawyer
SHLONSK Avraham   276 (1900-1973) Poet
SHLOSBERG Yitshak   256  
HAKOHEN Shlomo   171 Rabbi, from Vilna
HAKRETI Shmaryahu   22 Rabbi
SHNEOUR Zalman   282 (1887-1959) Poet
SHNEURSON     240  
SHNEIDEROV     99  
SHANKER Tsila   8, 183  
SHANKER Reuven   182, 183  
SHAPIR Mikhael   101  
SHAPIRA Reuven   8, 168  
SHPRINGER     161  
SHCHARBATOV     108 Director of Ministry of Interior
SHKOLNIK     90  
    Shklov 60  
SHEFER Saul Pinhas   159 Rabinowitz, Writer
SHAFRIR Avraham   173, 184, 207 Gitsleter
SHKURO(?)     102 Error. Word does not appear on p. 102
SHRAGIN     161  
SCHRODER     150 General
SHARMATEYEV     148, 149, 156 Count
    Turkey 54, 55, 66 nine references
    Turkestan 107  
    Feodosia 7, 8, 9 over fifty references
    Theophanes 17, 18  
    Thrace 19  

Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Crimea Region, Ukraine     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Project Manager, Binny Lewis
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2019 by JewishGen, Inc.
Updated 27 Aug 2005 by LA