Table of Contents

Place Index, Divenishok Yizkor Book

Prepared by Adam Cherson

Place Page
Acre 115
Ahad Ha'am High School 41
Ahuzat Bayit 274
Africa 288
Afula 288
Albertina Ranch 311
Alita 190
Almpina Swamps 200
Amdur 350
Argentina 288, 533
Aran 190
Ashdod 240
Akhavat Akhim Synagogue 259
Atlit 136
Baksht 72, 136
Baltic Village 162
Baltobitze 162
Baranovich 17, 36, 50, 165, 280, 300, 320, 350, 385, 410
Baranovich Yehiva 320
Barditchev Forest 309
Bar Kochba Street 50
Bastuni 162, 165, 169, 175, 228
Bathhouse (see Mikve)
Beit Ha'haluzot 50
Beit Zandman Library 286
Belaruski Woods 136
Benakani 17, 47, 72, 136, 165, 175, 200, 215, 228, 251, 306, 342, 347, 440, 447, 454
Bnei–Berak 276, 460
Ben Shemen Woods 319, 320 photo
Ben Yehuda Street 115
Bereza Kartuska Prison Camp 287
Berezina River 123, 200, 240
Beth Hamedrash Hagadol Synagogue 259
Biala Podalaska 309
Biale Wotzka 311
Bialystok 47, 119, 219, 251, 316
Bilitza 169, 194, 251, 312, 316, 459
Bobroisk 136, 468
Borokhov 483
Boston 288
Brisk 17, 350
Buenos Aires 324, 471
Bug River 17, 309
Chopin Street 262
Church (Divenishok) 485
Constanta 87
Cracov 136
Cressy 259
Cuba 394
Cyprus 240
CzerniakC3w 309
Damascus 460
Danoyke 72, 136
Danzig 325
Dganya 90, 92
Dogalishok 240
Dovinski (also Dovinki) Forest 72, 225, 228
Dowitshok 190
Dowichitzki (Dovitshisker or Dovozisk or Dovizishok) Street 92, 136, 186, 267, 345
Dowicz Forest 190
Drosknik 190
Dsalel–Abad 219
Dubink (Duvinke) Forest 17, 342
Dubinske 284
Dubizishok Street 175, 186, 300, 378, 378, 485
Dubtshinski 45
Eshishuk 90, 169, 288, 312, 459
Florida 394
Fresno California 469, 470
Galicia 47
Gauja River, see Gavya River
Gavya (Gauja) River 17, 103 photo, 114 photo, 123, 285, 378, 378, 424 photo
Gaza 219
Gdini Village 336
Gedara 219
Geranion 50, 105, 136, 175, 228, 306, 346, 347
Geranion Street 41 photo, 46 photo, 51 photo, 92, 97, 105, 108, 117 photo, 125 photo, 259, 262, 300, 401, 485
Giluzh 162, 169, 336
Girneyner Street 293
Giv'atayim 123
Glubok 97
Green Forest 240
Grodne 17, 36, 120 photo, 136, 190, 194, 215, 350, 401, 468
Grodne Forest 169, 194
Hadera 190, 296
Haifa 118, 240, 287, 295
Hamutsi Village 162
Havana 394
Hekdesh 485
Hemed 385
Herman Lane 447
Hermanishki Street 175
Hertzliya 285
Hertzliya Hebrew High School 460
Homl 115
Horodne 17
Horodok 136, 251, 350
Hutur 136
Ilia 219
Ivia 50, 55, 101, 111, 136, 169, 186, 217, 240, 267, 280, 284, 286, 295, 312, 325, 378, 419, 459
Ivanitz 36
Jaffa 101, 285
Japan 470
Jerusalem 50, 115, 272, 385
Jezreel Valley 50
Juraciski 107 photo
Kalelishok, see also Kollishok 136, 175, 194, 200, 215, 251, 447, 459, 468
Kalwariski Street 215
Kalvitze 336, 410
Kalvitze Forest 311
Karkur 286
Kasheti 190
Katyn 350
Kfar Ma'as 41
Kfar Saba 101
Kharkov 287
Kibbutz HaCovesh 87
Kidreh 283
Kishniev 259
Klodna Street 186
Klooga 52
Kobilnik 17, 131
Kollishok, see Kalelishok
Kolonie Lvovo 87
Komorowska Oblast 309
Konigsberg 200
Konvalishki, see also Kalelishok 72
Koshlova 123
Koydenovah Camp 36
Kramina 219
Krasnaya Gorka 186
Krasnei 217
Kovne 105, 169, 240, 251, 259, 282, 286
Lahoisk 136
Leningrad 331
Library (of Divenishok) 485
Lida 17, 36, 55, 90, 101, 105, 136, 165, 186, 190, 194, 200, 225, 228,
240, 266, 300, 312, 376, 378, 447, 459, 472
Lida Street 136, 175
Lilienblum Street (Tel Aviv) 274, 460
Lipiczanska forest 169, 186
Lipnishok 17, 55, 72, 165, 319, 341, 468, 470
Lipnishok Forest 136, 194
Lipuvke 200, 215, 347
Livorno 17, 162
Lodzh 136, 194, 331, 350
Lomzhe 271, 347, 401
Lovratovska Street 350
Lublin 309, 350
Lubtsch 331
Lutsk 376
Lutskiverts Forest 309
Ma'as 101
Magazin 162
Malinovke 92, 378
Market Street 43 photo, 285 photo
Melitopol 294
Marzikanza Station 190
Miastova 336
Mikve 485
Minsk 17, 136, 219, 534 photo
Mir 36, 470
MirosEawiec 309
Mnashye 101
Mogilev 217
Molodetchno 17, 350
Moscow 470
Motza Illiet 186
Naharia 324, 345
Naliboki (Pushcha) Forest 136, 175, 186, 240
Narakh Lake 131
Narats River 131
Navaredok 123, 136, 175, 194, 344, 349, 350, 472
Neman River 17, 169, 194
Neman 169, 251, 296
Nerutovitshe Street 350
Netanya 285
Neve Shalom 276
New York 326 photo, 328 photo, 459, 477 photo, 487 photo, 489 photo, 503 photo
Niamn Station 296
Nibosha Village 169
Novogrudok Forest 186
Olkenik 169, 190, 350
Olszanica 17
Olshan 55, 101, 123, 219, 262, 339, 394, 410, 427 photo, 459
Oren 306
Oshmene 17, 47, 55, 85, 101, 125, 136, 169, 217, 219, 240, 259, 271, 311, 312, 325, 339, 350, 410, 437, 459
Oshmene Street 122 photo, 123, 280, 349, 378, 394, 401, 485
Oshmene Street Bridge 57, 114 photo
Ostrovits 123
Oszmiana, see Oshmene
Oszmiana Forest 378
Oszmiana Street Bridge, see Oshmene Street Bridge
Oszmiana Street, see Oshmene Street
Otebsk 309
Paris 347
Pawszechna 41 photo, 410
Patzlof 87, 485
Penza 217
Perkunas Woods 136
Petah–Tikva 87, 97, 101, 136, 289, 290, 291, 299 photo, 336, 460
Pharmacy 485
Pinsk 17
Piotrokov 350
Pitma 219
Plashevitsi 136
Podolia 17
Pokolishok 190
Polish School 485
Poltva 335
Ponary 251, 314, 339
Pushpeshk Farm 162
Ra'anana 219
Radin 36, 50, 136, 169, 200, 240, 251, 300, 312, 320, 321, 347, 385, 401, 410, 447, 459
Radoshkovichi 136, 217
Rakovi 217
Ramat–Gan 376, 470 photo
Ramat Rachel Kibbutz 50
Ramot Remez 240
Razian 309
Rehovot 385
Renkatsinski 437
Rodnitski (Rudniki) Woods 136, 162, 200, 350
Romanovka 287
Russia 17, 36
Safed 337
Sagla (or Sagli) 136
Salki 136
San Francisco 470
Sde Ya'kkov 297
Seltz 378
Shfayim 101
Shtutchin 36, 194, 472
Slabodke 251, 347, 472
Sleski 136
Slonim 47, 165, 271, 292
Slutsk 17
Smolensk 169, 309
Smorgon 33 photo, 34 photo, 125, 280, 427 photo
Smuleni 215
Sol 219
Soletchnik (Great) 105, 136, 165, 175, 200, 240, 447, 464
Soltsin Village 162
Sorktzi Village 162
Spravstsishuk 162
Stashiles 121, 165, 175, 186, 215
Stephen Street 215
Stoki Forest 136, 162, 290, 335
Stutthof 52, 200
Subotniki 17, 186, 219, 331
Subotniki (or Subotnik) Street 17, 61 photo, 80 photo, 89 photo, 97, 105, 108, 115, 186, 219, 259, 300, 329, 378, 429, 437, 454
Subotnishok, see also Subotniki 468
Surles Palace 485
Suruk Tatrov 311
Sventzion (Swieciany) 87, 296
Sverdlovsk 309
Svir 131
Synagogue 485
Tambov 217
Tannenberg 419
Tel–Aviv 101, 115, 118, 394, 445 photo, 460, 479 photo, 481 photo, 514 photo, 533 photo
Tel Yosef Kibbutz 50
Toronto 476 photo
Trenton NJ 259, 394
Traby 55, 85, 219, 312, 410, 427 photo, 446 photo, 459
Trieste 118, 136
Turgel 136
Ukraine 17
Ural 219
Varshe 309, 350, 378, 463, 465
Varzhan 251
Vasilishok 186, 225
Vienna 47
Vileyka 131
Villach 136
Vilija River 17
Vilne 17, 36, 47, 62, 92, 136, 162, 165, 190, 194, 240, 280, 284, 287, 292, 296, 325,
350, 410, 419, 429 photo, 437, 454, 470, 485, 509
Vilne House 445 photo, 479 photo
Vilne Street 36, 62, 175, 186, 215, 228, 259, 283, 317 photo, 324, 325, 330, 363 photo,
366 photo, 378, 394, 410, 454, 485
Vishneva 55, 62, 97, 115, 123, 276, 346, 427 photo
Vistula River 309
Vladivostok 470
Volozhin 200, 251, 262, 266, 296, 401
Vonzdova 219
Voronova 50, 55, 72, 90, 101, 136, 175, 186, 190, 194, 200, 215, 262, 271, 286,
290, 296, 300, 306, 312, 316, 320, 323, 325, 332, 347, 350, 376, 410, 419, 447, 450, 459, 465
Warsaw 419, 306, 118, 194
Watero Kolkhoz 309
Well (at bathouse) 485
Well (at market) 485
Wilner Street, see Vilne Street
Wiszniewo, see Vishneva 97
Yagur 90
Yanushevits 136
Yardova 219
Yashuny 175, 194, 215, 447
Yehuda HaLevi Street 101
Yorzishok 175
Yugoslavia 136
Yurglan Village 136, 162
Yurgin Village 325
Zakrevtsizne 105
Zemach 289
Zemiuslva 336
Zheludok 36
Zhitomir 309
Zhizhimi 72, 121
Zhetl 169, 350, 376
Zhorabalnik Woods 136
Zichron Ya'akov 460
Zoliborz 309
Zuravna 47

 

Name Index, Divenishok Yizkor Book

Prepared by Adam Cherson

Surname Given Name Comments Other names Other towns Page no.
AARONSOHN Rose       509
AARONSOHN Sarah       460
ABIR Avraham Rov     62, 251, 258 photo, 312, 385, 459
ABRAMOVITSH Eytl       286
ABRAMOVITSH Mordechai Motl       92, 286
AHUVI Tsvi       219, 325, 347, 410, 477 photo, 481, 482 photo, 512
ALA Dani       290
ALA Eliezer       290
ALA Esther nee Blyakher BLYAKHER   290
ALEICHEM Sholom       271, 291
ALONI Avraham   ZHOLONDZH   62, 71 photo, 85, 108, 258 photo, 259, 266, 308, 401, 410, 410 photo, 425 photo, 533 photo
ALONI Breyneh nee Rudnik ZHOLONDZH / RUDNIK   40 photo, 71 photo, 385, 410 photo
ALONI Yosef   ZHOLONDZH   62, 85, 251, 385
ALPEROVITSH Chaim       259, 288
ALPEROVITSH Minkeh Mineh       130 photo, 169, 271, 419
ANDERS Vladislav       219, 512
ANIEL Basyeh Bashke nee Kartshmer/ Kretchmer / Carczmer KARTSHMER/ KRETCHMER / CARCZMER   469
ANSHELOVTISH Yitzach Moshe       485
ARKIN Hershl       219
ARKIN Tsileh nee Lieb LIEB   219
ARTSHOM Gutka       186
ARTSHOM Yakov       186, 378, 485
ASCH Sholom       5
ASHMAN Avraham       300
ASHMAN Beilah Bilkhe nee Itskovitsh ITSKOVITSH   72, 92, 108, 297 photo, 299, 320, 401
ASHMAN Shlomo       30, 299
ASHMAN Yosef       300
ASHPON Avraham       165
ASHPON Khayeh nee Preski PRESKI   165
AVIEL Shlomo       296
BALBARISHKER Leyb       465
BALEROVSKI [NONE] Landowner     447
BARAN Aharon Leyb       459
BARDICHEVSKI Aharon       90, 92
BAREH Leyb       394
BARNETT Chaim Shmuel       337, 476 photo
BARNETT Eyta Vita nee Horvits HORVITS   337, 476 photo
BARNETT Frank       5, 337
BARTONOVSKI Leyb       485
BARTONOVSKI Menya       316
BARTONOVSKI Reyzl       316 , 317 photo, 485
BARTONOVSKI Tsvi       300
BASTOMSKI         259
BECKER         162
BECKER Reyza Rose nee Weiner WEINER   342, 502 photo, 509
BEN–AMI         285
BEN–DOV Amnon       287
BEN–DOV Shoshana nee Shkolnik SHKOLNIK   287
BEN–DOV Yaffa       287
BEN–GURION David       276, 419
BEN–TSVI Yitzach       101
BENYAKONSKI Chaim       106 photo
BENYAKONSKI Yacov       106 photo, 110 photo, 280 photo, 323
BERKOVITSH Barukh Leyb       115
BERKOVITSH Blumeh Blanche nee Movshovitsh MOVSHOVITSH   259
BERKOVITSH Dovid Leyb       62, 97, 115, 406 photo, 479
BERKOVITSH Freda       271
BERKOVITSH Yitzach Dov       271
BERKOVITSH Ysroel       419
BERLING Zygmunt       309
BERMAN Khayeh nee Kaplan KAPLAN   52, 284 photo, 300
BERMAN Mordechai       300
BERNSHTEYN Daniel       527 photo
BERNSHTEYN Duba       66 photo
BERNSHTEYN Grunye nee Khasman KHASMAN   276
BERNSHTEYN Miryam nee Lipkunski LIPKUNSKI   190
BERNSHTEYN Moshe       307 photo
BERNSHTEYN Sarah       535 photo
BERNSHTEYN Sheyneh Yokhl nee Rudnik RUDNIK   123
BERNSHTEYN Shlomo Sholem       190
BERNSHTEYN Sholom Ber       446 photo
BERNSHTEYN Sonia       535 photo
BERNSHTEYN Tsireh Leah Lyke       111, 306
BERNSHTEYN Tsirl Zirkeh       190
BERNSHTEYN Tsvi       190
BERNSHTEYN Yehuda       190, 527 photo
BERNSHTEYN Yenteh spouse Mendl “Kragele” KRAGELE   306
BERNSHTEYN Zalmen       111
BERNSHTEYN Zalmen Yosef       190, 306
BIALIK C. N.       251, 273
BIAVITSH Eyta Leah   BAYEVITSH   485
BIELSKI Asael       175
BIELSKI Tuvyeh       136, 175, 186, 325, 334
BIELSKI Zusyeh       175
BIZHESKI   Doctor     72
BLAUSHTEYN         460
BLEZUVSKI Dina nee Khasman KHASMAN / LEBIZUVSKI   288
BLEZUVSKI Dvorah       289
BLEZUVSKI Yehuda       288
BLOCH Aharon     Iwye 72, 339, 339 photo, 419, 420 photo
BLOCH Dov       339, 419
BLOCH Duba       339, 419, 527 photo
BLOCH Freda nee Rudnik RUDNIK   123, 339, 419, 420 photo, 527 photo
BLOCH Leyb       72
BLOCH Malkeh       339, 410, 419, 527 photo
BLOCH Shaul       339, 419, 527 photo
BLOCH Shmuel       339, 419, 527 photo
BLOCH Yakov       5, 50, 72, 130 photo, 136, 339, 349, 401, 410, 419, 420 photo, 425 photo, 476 photo, 482, 485, 486 photo, 509
BLUM Rosalyn nee Levine LEVINE   470
BLUMENTHAL Dvorah nee Trovski TROVSKI   276
BLUMGARDEN Linah       485
BLUSHTEYN         274
BLYAKHER         299 photo
BLYAKHER         286 photo
BLYAKHER Bella nee Olkenitski OLKENITSKI   186
BLYAKHER Binyamin       282, 290, 305
BLYAKHER Eliohu       169, 175, 186, 186, 228, 282, 477 photo
BLYAKHER Eltsik       136
BLYAKHER Esther       290
BLYAKHER Gitteh Merkeh       118, 290
BLYAKHER Hershl Tsvi       285
BLYAKHER Itke       66 photo
BLYAKHER Itteh   KARTSHMER / KRETCHMER / CARCZMER   290, 291 photo, 299, 299 photo
BLYAKHER Khayeh Shifreh Lifsheh       66 photo, 115, 290, 304 photo, 479
BLYAKHER Khenyeh       108, 282, 307
BLYAKHER Mordechai       285
BLYAKHER Moshe       282, 307, 334, 378, 454, 485
BLYAKHER Roda       290
BLYAKHER Sarah Eyta       285
BLYAKHER Shraga Feivel       5, 72, 108, 118, 269, 290, 303 photo, 394, 401, 410, 419, 429, 476 photo, 482 photo
BLYAKHER Tuvyeh       66 photo, 72, 136, 259, 290, 335, 335 photo, 401, 419
BLYAKHER Yitzach       290
BLYAKHER Zilpeh       118, 290, 479
BOGOSHOVITSH         219
BOGOSLAV         200
BOLESLAV         162
BOLINSKI         485, 509
BOLINSKI Fenne       245 photo, 328 photo, 485
BOLINSKI Libe       509
BOLINSKI Meir       245 photo, 252 photo, 326 photo, 327, 328 photo, 481, 485, 503, 509, 512
BONIMOVITSH         296
BOR–KOMOROVSKI         309
BOTVINIK Aryeh Leyb       72
BOYARSKI Yekutiel       175
BROWN Nellie nee Solodukhe SOLODUKHE   485, 509
BROYDE Nisn   BRAUDE   251
BURAKAS   Lithuanian Commander     136
CALEB Yitzach       344
CHERNO   Doctor     62, 72
COHEN Leah Malkeh Lina       485
COHEN Reyzl Rose       485
COHEN Selye Celia nee Horvits HORVITS   337
COHEN Yacov       62, 251
COHENSON Florence       337
DACH   brothers     219
DANISHEVSKI Sarah Malkeh nee Rudnik RUDNIK   349
DANOYKER Chaim       446 photo
DAVEY         485
DAVEY Penny nee Sbeyski SBEYSKI   485, 509
DAVIDOV         169, 190, 194
DAYTSH Moshe Yakov   DEICHES / TAYTS   485
DELATISHKI Naftali       119, 175
DENIKIN Anton       472
DIAMONT   Count     219
DILINSKI   Attorney     410
DONOVITSH         285
DONSHEVSKI Moshe Rov     251
DORMAN     TROVSKI   276
DRUCK Feigeh       240, 454
DRUCK Moshe       240
DRUCK Yakov       240, 283, 454
DRUK Feigeh nee Kaplan KAPLAN   72, 228
DUBIN Alte       347
DUBIN Beilah nee Kramer KRAMER   284
DUBIN Binyamin Alter       485
DUBIN Ida       485
DUBIN Leyb       285 photo, 485
DUBINSKI Asher       347
DUBINSKI Binyamin       5, 165, 186, 300, 312, 335, 347, 385, 429, 465, 476 photo, 482 photo, 533 photo
DUBINSKI Esther     Tel Aviv 200
DUBINSKI Khayeh Rivke nee Rgov ROGOV   200, 553 photo
DUBINSKI Meir       121, 162, 169, 335, 347
DUBINSKI Michael       200, 347, 476 photo
DUBINSKI Mineh       347
DUBINSKI Rivkeh     Tel Aviv 200
DUBINSKI Shmuel       165. 533 photo
DUBINSKI Tsvi       162, 169, 347, 533 photo
DUBINSKI Yosef       200, 347, 348 photo
DUBINSKI Ysroel       347
DUBINSKI Zalmen       347
DUBKIN Shmuel       71 photo, 85, 108, 259, 401, 410, 416 photo, 425 photo
DZIENCIELSKI         186
EDELSHTEYN         228
EFORYKIN         259
EHRENBURG Ilya Writer     200
EHRLIKH         350
EISENSHTAT         228
ELIASHKOVITSH Breyneh nee Levine LEVINE   333, 333 photo, 378
ELIASHKOVITSH Chaim       300, 429
ELIASHKOVITSH Gittel nee Kaplan KAPLAN   300
ELIASHKOVITSH Yakov       62
ENGLE Aryeh Leyb   INGEL   50, 190. 219, 306, 308, 339
ENGLE Esther nee Horvits HORVITS   290 photo, 337, 338 photo, 341, 370 photo, 485
ENGLE Leyb Aharon   INGEL   50, 90, 92, 288, 339
ENGLE Reuven   INGEL   337, 338 photo
EPSHTEYN Ysroel       350
EYSHISHKI Frumeh       336
EYSHISHKI Gittel nee Ilituvitsh ILITUVITSH   336
EYSHISHKI Khonen       309, 310 photo, 336
EYSHISHKI Miryam       336
EYSHISHKI Shimon       336
EYSHISHKI Tsvi       336
FARFEL Yehuda Leyb Rov     459
FEIN Shabtai Rov FAYN   312, 459
FINKLSHTEYN Shimon Sheyme cousin to Moshe Kaplan   Voranava 267
FLUDERMAKHER     PLUDERMAKHER   162
FORMAN Basyeh Ettie nee Saritski SARITSKI   485
FRANKFURTER Felix       162
FRISHMAN David       72
FUCHS Herman       169, 194, 319, 319 photo, 320 photo, 535
FUCHS Lilly       169, 194, 319, 320 photo, 535 photo
FUCHS Shulamit nee Rogol ROGOL   169, 194, 271, 292, 317, 319, 319 photo, 535 photo
FUCHS Zelik       194, 319
FUNK Shimon       429
GARVEY Khayeh nee Levine LEVINE   50, 115, 219, 333, 406 photo, 483, 479
GARVEY Sholom   GARBER   72, 228
GARVEY Yehuda   GARBER   115
GASZTOLD         162
GEDGAUDAS   Priest     47
GEDMINAS         162
GELLER Shmuel       136, 325
GERSHONOVITSH Yakov       485
GITLITS Dvorah nee Kartshmer/ Kretchmer / Carczmer KARTSHMER/ KRETCHMER / CARCZMER   469
GITLITS Khayele       469
GITLITS Shmulikl       469
GITLITS Yitzach Itshe       378
GITLITS Yosef       469
GLAZER Alter       470
GLIAT Avraham       414 photo
GLOMB   Writer     259
GOGODZINSKI Liza       190
GOGODZINSKI Yitzach       190
GOLDBERG Moshe Dovid Morris       485
GOLDBERG Nathan       410
GOLDENSKI Avraham       215
GOLDFEIN Moshe Morris       485
GORDON   Doctor   Iwye 136
GORDON Avraham       186, 194, 279, 280, 295
GORDON Esther nee Schwarts SCHWARTS   107, 295
GORDON Nisn       472
GORDON Rivkeh       294 photo
GORDON Shlomo Syoma       107, 279, 294 photo, 295
GORDON Uzi       295
GORDSVATSER Maishke   GOLDWATER   162
GORVITS Grushe   HORVITS   136
GOTTFRIED Hershl       52
GOTTFRIED Nasan Notl       52
GOTTFRIED Yitzach Leyb       52
GREENBERG Chaim       472
GREENBERG Uri Tsvi       72
GREVETSKI Borukh     Voranava 136
GRINBOIM         419
GRINER Taubeh Toyve       131, 477 photo
GROSSMAN Meir       72
HACOHEN David   COHEN / KAHAN / KAGAN   136
HACOHEN Shlomo Rov COHEN / KAHAN / KAGAN   251
HALLER   General HELLER   419
HARARI Binyamin       119
HARARI Eliezer       119
HARARI Khanita       119
HARARI Khenye nee Rudnik RUDNIK   119, 278, 349
HARARI Rina       119
HERMAN Dov       118
HERMAN Miryam Gitteh Merkeh nee Blyakher BLYAKHER   118
HERSHMAN         101
HERSHOVITSH     GERSHOWITZ   190
HERSHOVITSH Alter   GERSHOWITZ   470
HERSHOVITSH Chaim   GERSHOWITZ   36, 97, 162, 175, 217, 262, 470
HERSHOVITSH Elisha   GERSHOWITZ Voranava 200
HERSHOVITSH Khayeh   GERSHOWITZ   470
HERSHOVITSH Reyzeh Leah nee Glazer / Shklar GLAZER / SHKLAR   470, 471
HERSHOVITSH Zalmen   GERSHOWITZ   470
HERZL         72, 262, 317, 419
HINDS   German Officer   Voranava 175
HIRSCH Berel       485
HIRSCH Maurice de Baron     259
HOCHMAN       Salcininkai / Soletchnik 240
HORVITS Chaim Alter       485
HORVITS Chaim Yehuda Yudl Rov     62, 278, 315 photo, 315, 472, 512
HORVITS Feigeh Taubeh Toyve nee Schneider SCHNEIDER   485
HORVITS Fenne nee Reinberg REINBERG   485
HORVITS Gedalye Chaim George       338 photo, 476 photo, 477 photo, 535 photo
HORVITS Julius       527 photo
HORVITS Lillian nee Sheinok SHEINOK   337
HORVITS Miryam Merah Yokheved       337
HORVITS Reuven Robert       337, 481, 535 photo
HORVITS Sarah Disya       105, 278, 278 photo, 401, 485
HORVITS Saul       337
HORVITS Shmuel       527 photo
HORVITS Yitzach       105, 259, 278, 394, 527 photo
ILITUVITSH Kalmen       336
INGULSKI   School Principal     306, 339, 419
ITSKOVITSH Dov       92
ITSKOVITSH Eliahu Netaneli   NETANELI   90, 92, 278, 289, 299, 300, 306, 311, 320, 454, 476 photo, 483
ITSKOVITSH Eliezer       228, 300, 302 photo, 406 photo
ITSKOVITSH Khayeh       92
ITSKOVITSH Kheyne nee Levine LEVINE   92, 378
ITSKOVITSH Meir Yosef Yoshke       5, 45, 72, 72, 136, 217, 228, 239 photo, 240, 259, 267, 300, 320, 350, 378, 401, 419, 436 photo, 454, 476 photo, 482 photo
ITSKOVITSH Nathan       62 photo, 72, 85, 92, 118, 246, 267, 268 photo, 296, 300, 320, 378, 429
ITSKOVITSH Nellie Nili       246
ITSKOVITSH Sarah nee Khasman KHASMAN   276
ITSKOVITSH Yekhezkel Khaykl       50, 228, 300, 312, 314, 320, 321, 322 photo
JABOTINSKY Zev       72, 262, 350, 419
JADKA   Polish Marshall     17
KACHERGINSKI Shmerl       447
KADAP Leyb       175
KAGAN Yakov Leyb   COHEN / KAHAN   121, 296
KAGANOVITSH Aharon       50, 339, 339 photo, 401
KAGANOVITSH Eliahu       305, 527 photo
KAGANOVITSH Moshe     Iwye 175, 267
KAGANOVITSH Reuven     Iwye 267
KAGANOVITSH Simkha       527 photo
KAKRAKA   Councilman    
KALMEN Berl       228, 485
KALMEN Moshe       439
KALMENOVITSH         296
KALMENOVITSH Aharon       72
KAMENITSKI Shmuel       481, 512
KANTROVITSH   know as “the orangegrower”     97
KAPLAN Einat       305
KAPLAN Eliezer Rov     251, 312, 459
KAPLAN Frumeh nee Gottfried GOTTFRIED   52
KAPLAN Jack       481
KAPLAN Khaneh Leah       485
KAPLAN Khasyeh Eyta nee Lieb LIEB   101, 284 photo, 296, 300
KAPLAN Leyb       228
KAPLAN Liat       305
KAPLAN Mintz       85
KAPLAN Mordechai Mordkhe       284 photo, 296, 410
KAPLAN Moshe       267
KAPLAN Nathan       36, 52, 55, 101, 219, 300, 320, 330, 406 photo, 476 photo, 479, 482 photo
KAPLAN Orit       41, 305
KAPLAN Sarah nee Spivak SPIVAK   305
KAPLAN Shoel ben Notl     Voranava 447
KAPLAN Tsipe Leah nee Alperovitsh ALPEROVITSH   341, 370 photo, 485
KAPLAN Yeshayahu       62, 228, 341, 378
KAPLAN Yosef       101, 136, 283, 284 photo, 300, 305
KARTSHMER Avraham   KRETCHMER / CARCZMER   55, 92, 108, 308, 309 photo, 469
KARTSHMER Breyneh   KRETCHMER / CARCZMER   394, 469
KARTSHMER Freda nee Khersun / Cherson / Herson / Cohen KHERSUN / CHERSON / HERSON / COHEN / KRETCHMER   485
KARTSHMER Itteh   KRETCHMER / CARCZMER   394
KARTSHMER Kalmen   KRETCHMER / CARCZMER   136
KARTSHMER Khaneh nee Engel / Ingle / Levinson INGEL / LEVINSON   410
KARTSHMER Khaneh Khayke   KRETCHMER / CARCZMER   394
KARTSHMER Kilkeh   KRETCHMER / CARCZMER   394
KARTSHMER Leah Leye   KRETCHMER / CARCZMER   469
KARTSHMER Meir   KRETCHMER / CARCZMER   394
KARTSHMER Mordechai Motl Motke Milton   KRETCHMER / CARCZMER   5, 115, 344, 394, 481, 485, 502 photo, 503, 506 photo, 508 photo, 509, 509, 512
KARTSHMER Moshe Eliezer Leyzer   KRETCHMER / CARCZMER   115, 119, 394, 469
KARTSHMER Naftali   KRETCHMER / CARCZMER   72
KARTSHMER Noakh   KRETCHMER / CARCZMER   47, 394, 469
KARTSHMER Pinyeh   KRETCHMER / CARCZMER 240
KARTSHMER Reuven   KRETCHMER / CARCZMER   62, 266, 308, 378, 410, 470
KARTSHMER Roda Rodl   KRETCHMER / CARCZMER   469
KARTSHMER Sarah nee Katz KATZ / KRETCHMER / CARCZMER   58 photo, 326 photo, 344, 394, 485, 502 photo, 506 photo, 508 photo, 509
KARTSHMER Shimon   KRETCHMER / CARCZMER   337, 337 photo
KARTSHMER Shmuel   KRETCHMER / CARCZMER   394
KARTSHMER Tamara   KRETCHMER / CARCZMER   469
KARTSHMER Yeshayahu   KRETCHMER / CARCZMER   485
KASATSHENKOVA     KRETCHMER / CARCZMER   131
KATSEV Man Manke       300, 332
KATSEV Nekhama       108, 300, 303 photo, 332, 419
KATSEV Rokhl       300, 332
KATSEV Vulf Velvl       300
KATSEV Yehuda Y       300, 332
KATSEV Yekhezkel Khaykl       169, 300, 332, 346 photo, 401, 429
KATZ Avraham       121
KATZ Basyeh Pesyeh nee Rudnik RUDNIK   119
KATZ Berko       344
KATZ Berl known as der shooster (shoemaker)     293, 294 photo
KATZ Chaim       344
KATZ Dovid known as “the shoemaker”     296, 485
KATZ Dvorah Rokhl       121, 296
KATZ Feigeh Reyzl       293
KATZ Gedalye       175
KATZ Hershl Pinkhes       36
KATZ Kalmen Shabtai Shepsel       344
KATZ Leyb       121, 293, 296, 350
KATZ Meir       344
KATZ Miryam       344
KATZ Moshe Aharon       293 photo, 342, 343 photo, 344
KATZ Nekhama Khenke       344
KATZ Roda Radke       344
KATZ Rokhl Reyzl       344
KATZ Shoshana       121
KATZ Yakov       296
KATZ Yehuda       296
KATZ Yeshayahu Moshe       50, 62, 175, 300, 305, 312, 314
KATZ Yocheved       296
KATZ Zalmen       344
KATZNELSON Berl       419
KAZJIMIROVSKI Shlomo Shloyme       468
KHADASH   Rov     459
KHASMAN Aharon       288
KHASMAN Duba nee Leibman LEIBMAN / BLYAKHER   286
KHASMAN Eliahu       288
KHASMAN Feigeh nee Trovski TROVSKI   276
KHASMAN Moshe Ben–Zion known as “the Blacksmith”     274, 274 photo, 276, 278, 300, 460, 460 photo
KHASMAN Rafael       286
KHASMAN Shimon Leyb       286
KHASMAN Yakov Yankl known as “the Blacksmith”     87, 108, 329, 329 photo
KHASMAN Yehuda Leyb Rov     286
KHASMAN Yenteh       288
KHASMAN Yosef       286
KHERSUN Aharon Arke haCohen CHERSON / HERSON / COHEN   300, 323
KHERSUN Bilkhe Berta   CHERSON / HERSON / COHEN   108 photo, 110 photo, 280 photo, 323
KHERSUN Getsl   CHERSON / HERSON / COHEN   136
KHERSUN Shmuel Munye haCohen CHERSON / HERSON / COHEN   62, 228, 251, 252 photo, 300, 323 photo, 323, 378, 401
KHERSUN Tzileh nee Kaplan KAPLAN / CHERSON   300
KHERSUN Yosef haCohen CHERSON / HERSON / COHEN   323
KHERSUN Ysroel Munem haCohen CHERSON / HERSON / COHEN   72, 323, 437
KHMELNYTSKY Bogdan       162
KHRUZHY Zeslav       336
KIEJSTUTOWICZ Sigmund       162
KIVELEVITSH         89 photo
KLOZNER   Teacher   Olkenik 350
KOITLE         329
KOPEL Mordechai Max   KAPLAN   300
KOSIVITSKI Chaim       336
KOSTYA   Russian Commander     136
KOTLER Avraham       55, 136
KOTLER Eliezer       324
KOTLER Hindeh nee Weiner WEINER   342
KOTLER Leah       136
KOTLER Moshe       324
KOTLER Rokhl Reyzl       324
KOTLER Shlomo       136, 324
KOTLER Y.       419
KOVENSKI Ysroel Isser       344
KRAMER Moshe Kalmen       284
KRAMER Shmuel       105
KRAMER Slava       105
KRAMER Yeshayahu       85
KRAUS Nekhama Anna nee Levine LEVINE   485, 509
KRITS Mollie nee Solodukhe SOLODUKHE   509
KRIVITSKI Avraham       62 photo, 85, 89 photo, 358 photo, 429
KRIZOVSKI Aharon Yakov       280, 463, 464, 465, 534 photo
KRIZOVSKI Basyeh Pesyeh       341
KRIZOVSKI Kalmen       217
KRIZOVSKI Kalmen Shabtai Shepsel       87, 105, 219, 279, 280, 394, 464, 465
KRIZOVSKI Keileh       217
KRIZOVSKI Khayeh Rivkeh       61 photo, 108, 279, 279 photo, 280, 287, 437, 465
KRIZOVSKI Masha       280
KRIZOVSKI Mikleh nee Gomnits GOMNITS   279, 280, 370 photo, 410, 485
KRIZOVSKI Mordechai Motl       280
KRIZOVSKI Rokhl       280
KRIZOVSKI Tsvi Hersh       62, 72, 87, 105, 110 photo, 136, 169, 217, 280, 293, 378, 378, 410, 419, 437, 464
KROSHKIN         36
KUBANSKI Shoshana       527 photo
KUHN         162
KUSHTILSKI Zalmen       311, 401, 485
KUTILAH         62
LAND Meir       485
LAND Reyzl Rose       485
LESHCHINSKI         512 photo
LESHCHINSKI Taubeh Toyve       50
LEVI Joseph       485, 503
LEVINE         333 photo, 471 photo
LEVINE Akhim       534 photo
LEVINE Alexander Sender       136
LEVINE Alter       115
LEVINE Avraham       200
LEVINE Avraham Eliezer       92, 311
LEVINE Beileh Bella nee Kartshmer/ Kretchmer / Carczmer KARTSHMER   485
LEVINE Betzalel       50
LEVINE Borukh     Salcininkai / Soletchnik 136
LEVINE Chaim known as der Milners     72, 136, 288
LEVINE Gad       50, 62, 429
LEVINE Gad       50, 62, 429
LEVINE Hadassah       291
LEVINE Harry       481
LEVINE Ida       337
LEVINE Ike       485
LEVINE Khayeh       50, 469
LEVINE Khayeh Feigeh Ida nee Cherkiss CHERKISS   476 photo, 485, 527 photo
LEVINE Khayeh Sarah       162
LEVINE Khayke       130 photo
LEVINE Kheyne Rayse nee Alperovitsh ALPEROVITSH / VIGODSKY   288
LEVINE Kheyne Reyneh       297 photo, 468, 469
LEVINE Leo       481
LEVINE Leyb       410
LEVINE Liba       333, 333 photo, 468
LEVINE Libe Merkeh       485
LEVINE Louis       337
LEVINE Matisyahu   VIGUDSKI   288
LEVINE Meir       92, 136, 468
LEVINE Miryam       92
LEVINE Moshe       50, 401, 468, 469, 471 photo
LEVINE Moshe Rov     251
LEVINE Nachum       305, 419, 425 photo, 468, 470, 471 photo
LEVINE Payeh       50
LEVINE Perele nee Kartshmer/ Kretchmer / Carczmer KARTSHMER/ KRETCHMER / CARCZMER   468, 469, 471 photo
LEVINE Pesakh       297 photo, 305, 378, 401, 468, 469
LEVINE Phillip       485
LEVINE Pinkhes       534 photo
LEVINE Rafael       341, 481
LEVINE Sarah Rivke       468
LEVINE Sarah Sorke       401
LEVINE Sarah Tuabeh Toyve nee Hershovitsh / Gershowitz HERSHOVITSH / GERSHOWITZ   401, 468, 470, 471 photo
LEVINE Shimon       485
LEVINE Shlomo Shloymke       50, 62, 72, 108, 297, 300, 332 photo, 341, 401, 419, 447, 481, 512 photo, 512, 514 photo
LEVINE Shmuel       136
LEVINE Shmuel Chaim       271
LEVINE Shmuel Yakov       115
LEVINE Shoshana Reyzl nee Yutan YUTAN   66 photo
LEVINE Sima Itka       378, 419
LEVINE Tsvi       271
LEVINE Ukushe       297 photo
LEVINE Yehuda Yudel       333
LEVINE Yehudit       107, 130 photo, 292, 419
LEVINE Yekhezkel       50, 288
LEVINE Yekhutiel Kushe       300
LEVINE Yetteh       485
LEVINE Yitzach       92, 136
LEVINE Yitzach Artsom   ARTSHOM   287
LEVINE Yitzach Itshe known as Gutte Itshe     378, 401, 429
LEVINE Yitzach Leyb       217, 344, 345 photo, 481, 485
LEVINE Yitzach Meir       175
LEVINE Yosef       72, 136, 169, 287
LEVINE Yosele known as dem Muler's or Bricklayer's son     61 photo, 72, 108, 291 photo, 291, 410
LEVKOVITSH Khonen       446 photo
LIEB Dovid       219
LIEB Moshe Aryeh       219
LIEB Tanyeh nee Katz KATZ   219
LIEB Tsvi Ahuvi   AHUVI   136, 219, 325, 347, 410, 477 photo, 481, 482 photo, 512
LIEB Yitzach       485
LIEB Zalmen Leyb       136, 186, 219, 325 photo
LILLIENBLOOM Moshe       317
LIPKUNSKI Binyamin       136, 240, 534 photo
LIPKUNSKI Khaneh       240, 410, 534 photo
LIPKUNSKI Nachum       45, 240, 325, 534 photo
LIPKUNSKI Pinkhes       169, 175, 240, 446 photo
LIPKUNSKI Slova nee Schneider SCHNEIDER   240, 534 photo
LIVAY G.       252 photo
LIVAY Yosef L.       485
LOTOVITS Carolina       131
LUBETSKI     LUTSKI   62, 419
LUBETSKI Avrham Meir       429, 437
LUBETSKI Dovid Chaim       72, 341, 344, 401, 429
LUBETSKI Khayeh       344
LUBETSKI Moshe       55, 72, 259, 344, 401, 429
LUBETSKI Sarah Leah nee Schneider / Sharon SCHNEIDER / SHARON   262
LUBETSKI Simkha       324
LUBETSKI Yekhutiel       123, 344
LUBETSKI Zev Velvke       344, 350, 378, 429
LUBETSKI Zeydke       175, 262, 324, 378
LUBISHITSKI Aharon       331
LYTNENT Mishka       136
LYUBKA Aryeh       425 photo
MAGAZINER Elkeh       485
MAMKE Moishe       485
MANESS         228
MANOAKH Yehoshua       90, 92
MASHKEVITSH Shaul       240, 291
MATNOI Ahuva nee Gordon GORDON   293, 295
MAZEH Eliahu       115, 410
MAZEH Michael       115
MAZEH Miryam Mirke       479
MEIR Golda       136
MEIR Leyzer     Belitze 194
MEIRSON Shlomo Rov     251
MELAMED Eliahu       90
MELAMED Grunem       87, 90
MELAMED Khava nee Popisko POPISKO   90
MELINOVSKI   Doctor   Kallelishok / Konvalishki 200
MELKHOVSKI Vladek       136
MENSKI Yitzach     Lida 165
MERLINSKI Zalmen       219
MIASNIK       Lida 194
MICKIEWICZ Adam       41
MIKELSON Basyeh Pesyeh       325
MIKELSON Binyamin       175, 325
MIKELSON Sarah Leah       175
MILVSKI   Polish Count     347
MILVSKI   Polish Countess     219
MINDITS Gauleiter       228
MINTZ Betzalel       401
MINTZ Eliezer       382 photo
MINTZ Gittel Rivke Gertrude nee Horvits HORVITS   337, 476 photo, 477 photo
MINTZ Golda       382 photo
MINTZ Itkeh       66 photo, 382 photo
MINTZ Moshe       285, 286 photo, 341, 382 photo, 406 photo, 425 photo, 479
MINTZ Peysakh       382 photo, 476 photo, 477 photo
MINTZ Pinkhes       325, 401
MINTZ Uminke Minkeh       300, 303 photo, 304 photo, 378, 419
MOISEVITSH Avraham       280
MOISEVITSH Sheina nee Krizovski KRIZOVSKI   280
MOTSKOVITZ   Polish Town Councillor     47
MOVSHOVITSH Dovid       175, 187, 334
MOVSHOVITSH Khedveh       186
MOVSHOVITSH Khenyeh       186
MOVSHOVITSH Nachum       55, 92, 259
MOVSHOVITSH Rokhl Leah Rebbitsn, nee Rabinovitsh RABINOVITSH   115, 261 photo
MOVSHOVITSH Sarah Hindeh nee Blyakher BLYAKHER   66 photo, 175, 186, 305, 325, 334, 446 photo
MOVSHOVITSH Yosef Rov     162, 259, 306
MOVSHOVITSH Ysroel Rov     115, 162, 219, 259, 260 photo, 312, 347, 485
MUNIS Finkeh       394
NAMIOT Liovke       401, 419
NAMIOT Yakov       378
NAZARESKI         162
NIMTSEVITSH Yitzach       47
NOVOPLANSKI Sheineh nee Yutan YUTAN   136
NOVOPLANSKI Tsvi       410
NYUNKE   brothers     200
OLKENITSKI Aharon       47, 331
OLKENITSKI Aryeh       72, 105
OLKENITSKI Khava       331
OLKENITSKI Leyb       105, 454, 470 photo
OLKENITSKI Lolle       287, 292, 331
OLKENITSKI Meir       175
OLKENITSKI Shmuel       108
OLKENITSKI Sholem Yakov       47, 200, 262, 331
OLKENITSKI Tsipeh nee Sharashevski SHARASHEVSKI   105
OLKENITSKI Yakov       378
OMIASTOVSKY Graf       219
ORTSHIK Zalmen       401
PANTZENK     PACHENKO   169, 194
PARSON Rosie       485
PARVAR Kalmen       251
PAULEITISS   Lithuanian teacher   Voranava 194
PERETZ I.L.       90
PERLMAN         312, 459
PETHOVSKI         115
PETLIURA Symon       472
PETUKHOVSKI Betzalel       32 photo, 115, 401, 419
PEYKHOVA Menukha nee Krizovski KRIZOVSKI   61 photo, 108, 279, 279 photo, 280, 410, 464, 465, 476 photo
PEZKOVSKI Alexander Oless       45
PEZKOVSKI Helenka       45
PILOVSKI         385
PILSUDSKI         47, 162, 296
PINKOVSKI         215
POPISKO Dov       90
POPISKO Reyzl Shoshana       90
PORTER Shoshana nee Yudenfruend YUDENFRUEND   297
PORTNOI Eliohu Elkeh known as “the mute”     378, 379 photo, 485
PRESKI Mendel       165
PRESKI Shmuel       165
PROTZHENOV   Captain     136
PRUZAN Meir       485
PULITRUK         200
PUNDAK Frend       401
PUPKO Leah     Voranava 200
RABINOVITSH Asher Shabtai Rov     259, 312
RABINOVITSH Boris Sculptor   Smarhon 125
RABINOVITSH Dinah       200
RABINOVITSH Reuven       485
RABINOVITSH Tsvi Hersh Rov     251
RABINOVITSH Yosef Yehuda Rov     259, 459
RAKOVER   Doctor     194
RASZKO   Feltsher     47, 280
REBIKOV         276
REIDER Eyta       131
REIZEN Zalmen Avraham       459, 463
REZNIK         215
RODZIVITS         165
ROGOL Aryeh Leyb       92, 162, 228, 251, 259, 271 photo, 317, 318 photo, 319, 378, 401, 410, 419, 429
ROGOL Eliohu       136, 169, 271
ROGOL Etta Etl       328
ROGOL Hersh Tsvi       194, 292, 293 photo, 319 photo
ROGOL Khasyeh Esther Reyzl nee Movshovitsh MOVSHOVITSH   259, 328, 378, 385 photo
ROGOL Lyuba Liba nee Levine LEVINE   271
ROGOL Meir haLevi     92, 136, 175, 300, 328
ROGOL Mineh Minkeh       130 photo, 169, 271, 419
ROGOL Moshe Yakov haLevi     62 photo, 300, 328, 385 photo
ROGOL Sholem Yakov       283, 410
ROGOL Zelik       169, 271, 319, 341, 401, 406 photo
ROGOL        
ROGOVSKI Binyamin       190
ROGULSKI         394
ROSENBLUM Menukha       87
ROSENBLUM Shlomo       286 photo, 406 photo
ROSENBLUM Tsvi       87
ROSOVSKI   Rov     312, 459
ROSS Joseph       485
ROTHMAN Louis       485
RUBIN Lucia nee Preski PRESKI   165
RUBINOVSKI Sheinah Reyzl nee Shlomovitsh SHLOMOVITSH   316
RUDNIK Avraham Abir Rov     62, 251, 258 photo, 312, 385, 459
RUDNIK Beileh       119
RUDNIK Breyneh       40 photo, 71 photo, 410 photo
RUDNIK Dvorah Rebbitsn, nee Davidovitsh DAVIDOVITSH   251, 258 photo, 401
RUDNIK Elimelekh       123, 349
RUDNIK Khasyeh       123
RUDNIK Rivkeh Zmal nee Kartshmer/ Kretchmer / Carczmer KARTSHMER   349
RUDNIK Sarah       251, 485
RUDNIK Sarah Malkeh nee Bernshteyn BERNSHTEYN   419
RUDNIK Sheyneh Jofa       40 photo , 258 photo, 454
RUDNIK Yehoshua       123
RUDNIK Yitzach Binyamin Rov KOVNSEKI   97, 175, 186, 339, 349, 349 photo, 419
RUDNIK Yosef Rov     50, 62, 62 photo, 85, 85, 125, 251, 252 photo, 262, 266, 269, 312, 314, 316, 385, 401, 401, 419, 459
RUDNIK Yosef       313, 353
RUSCINSKY   Major     240
SAKHAROV   Rov     459
SALANTER Ysroel       314, 472
SAMSONOV   General     419
SARITSKI Moshe       286
SARITSKI Shifreh nee Khasman / Blyakher KHASMAN / BLYAKHER   286
SATKOLSHTSIK         80 photo
SATKOLSHTSIK Beileh       262, 359 photo
SATKOLSHTSIK Leah       262, 359 photo
SATKOLSHTSIK Moshe Ber       262, 359 photo
SATKOLSHTSIK Nekhama       262, 359 photo
SATKOLSHTSIK Tanyeh       262, 359 photo
SATKOLSHTSIK Yehuda Yudl       92, 262, 262, 266, 296, 358 photo, 359 photo
SATSITNISKI Leah       162
SATSITNISKI Tsvi       136
SATSITNISKI Ysroel       410
SCHMIDT Khayeh Dvorah nee Horvits HORVITS   485
SCHMIDT Moshe known as “the blacksmith”     300
SCHMIDT Nakhum haLevi     485
SCHMIDT Tsvi known as “the stableman”     311
SCHNEIDER Asher       333
SCHNEIDER Ben–Tsion   SHARON   62, 62 photo, 72, 85, 219, 262, 266, 320, 358 photo, 376, 410, 416, 429, 454
SCHNEIDER Binyamin       240
SCHNEIDER Chaim Zalmen Leyb       169, 333
SCHNEIDER Daniel       442 photo
SCHNEIDER Dovid       136
SCHNEIDER Eliezer       36, 339, 345
SCHNEIDER Eliezer Nakhum       328
SCHNEIDER Hinde Sarah nee Satkolshtsik SATKOLSHTSIK   72, 262, 266, 358 photo, 376, 454
SCHNEIDER Kalmen known as “the cripple”     169, 333
SCHNEIDER Khayeh Sarah   SHARON   262
SCHNEIDER Leah       266, 376
SCHNEIDER Libke Ahuva       262, 266, 376, 534 photo
SCHNEIDER Malkeh nee Rudnik RUDNIK   119
SCHNEIDER Mordechai       333
SCHNEIDER Rokhl   SHARON   476 photo
SCHNEIDER Roshke Shoshana       262, 266, 376
SCHNEIDER Shabtai Shepsel   SHARON   262, 376
SCHNEIDER Shlomo Yitzach       345
SCHNEIDER Shmuel       136
SCHNEIDER Shmuel   SHARON   5, 72, 80 photo, 186, 225, 262, 266, 401, 419, 476 photo, 485 photo
SCHNEIDER Yakov       72, 225, 227 photo, 259, 262, 266, 345, 376
SCHNEIDER Yitzach       36
SCHNEIDER Yitzach Zekl       136
SCHNEIDER Yosef Aharon       328, 533 photo
SCHUCHMAN         36
SCHWARTS Lina       509
SCHWARTS Rivkeh nee Lieb LIEB   219
SCHWARTS Velvl       219
SEGAL Yitzach       194, 341
SENDER Shapira Rov     259
SENDER Zalmen Rov     259
SFORIM Mendel Mocher       291
SHABAD   Doctor   Vilnius 251
SHABAD Tsemakh       280
SHAPIRO Masha nee Shamir SHAMIR Voranava 130 photo
SHAPIRO Rafael Rov     259
SHARET Moshe       136
SHARON Gitteh Leah       262
SHATSIGLOSKI         219
SHEFER         136
SHEFTEL   Rov     251
SHEFTEL Yerakhmiel       251
SHEIFER H.       459
SHEKNEH   Platoon leader     169
SHIMANSKY Pyotr       186
SHKLAR Alter   GLAZER   470
SHKLAR Dovid known as der Zekel     175
SHKLAR Eliahu Eltsik   GLAZER   454 ,470, 485
SHKLAR Leyb   GLAZER   470
SHKLAR Leyzer       136
SHKLAR Moshe   GLAZER   470, 533 photo, 471
SHKLAR Paulina       78
SHKLAR Sarah   GLAZER   471
SHKLAR Tuvyeh   GLAZER   470
SHKLAR Yitzach       470
SHKOLNIK Antshel       346
SHKOLNIK Eliahu Chaim       290
SHKOLNIK Esther Rokhl       108, 303 photo, 401, 419
SHKOLNIK Gad       429
SHKOLNIK Gottlieb       72, 346 photo
SHKOLNIK Sholem Yakov       320, 410
SHKOLNIK Shoshana nee Ben–Dov BEN–DOV   287
SHKOLNIK Tsvi       346
SHKOLNIK Zusyeh Yakov Zisha       62 photo, 346
SHLOMOVITSH Avraham Noakh       72, 85, 85, 228, 259, 316, 330
SHLOMOVITSH Dov Tsvi       316
SHLOMOVITSH Shlomo Rov     259, 316
SHLOVSKI Gershon       228
SHLOYMES Daniel       485
SHMERKOVITSH Meir Meytshik       175
SHMUELZON   Rov     312, 459
SHRIRA Zalmen       136, 228
SHTEYNBERG         72
SHTOKFISH David       476 photo
SHTUL         228
SHTUL Moshe       55, 108, 437
SHUB Yosef Rov     459
SHURIN Ruth nee Davidovitsh DAVIDOVITSH   251
SHVINTOLSKI Zeytse       136
SILVERBLANK Ada       485
SIPKA Khenyeh       131
SKYVISS Kasiuk       136, 162, 175
SLOBODA Meir Zalmen       388 photo
SLONIMSKI   Attorney     47
SMITANIN         309
SMOLOVITSKI Yakov       240
SOBOTSH Yosef       162
SOKOLOSKI Eliahu       251
SOKOLSKI Leyb Lipa       190
SOLODUKHE   brothers     401
SOLODUKHE Aharon       72, 419
SOLODUKHE Alter       509
SOLODUKHE Itteh       509
SOLODUKHE Michael       72
SOLTS Myshke   SZULC / SHULTS   72
SOLTS Rivkeh   SZULC / SHULTS   130 photo
SONNENSON Sholom       108, 331
SOROTZKIN Elkhanan       219
SOROTZKIN Zalmen Ben–Tsion Rov     219, 225, 262, 376
SOVLOVITSH Rivkeh nee Rabinovitsh RABINOVITSH   485
SPIVAK Eliahu       305
SPIVAK Sima       305
SPIVAK Yenteh nee Kaganovitsh KAGANOVITSH   305. 502 photo
SRULOVITSH Leyb Tsvi       287, 331
SRULOVITSH Mikleh       328
SRULOVITSH Paula       287
SRULOVITSH Yitzach       328
STANKVITSH         190
STASKES Barsolka       186
STAVITSKI Max     Warsaw 194
STESHELZI         329
STOLITSKI         175
STOTSKI Casimir       219
STRUDVORSKI Yakov       228, 350
STUTSKI Khava       136
STUTSKI Moshe       111, 284
STUTSKI Rokhl       136
SUTSKEVER Avraham       437
SUTSKEVER Eliezer       169
SUTSKEVER Kheyneh Sheyneh nee Khasman / Blyakher KHASMAN / BLYAKHER   286, 288
SUTSKEVER Lolle Lolik       286, 288, 302 photo, 378
SUTSKEVER Ra”aya       169, 194
SVERSKI Fenneh       485
TALEL Abbie       485
TAYTS Aharon Rov RUDNIK / DEICHES / DACH / DAYTSH / DAKH   62, 125, 169, 219, 262, 314, 459
TCHERNIKOVSKI         219, 273
TELERENT Yitzach       200
TELZER Leyb       472
TENENBAUM   Doctor     228
TENER Alteh       121, 165, 186
TENER Yonah       121, 165, 186
TIKTNISKI         90
TOVAH Gitteh nee Gottfried GOTTFRIED   52
TRAUB Chaim       215
TRESHKAVITS         136
TRIGOVOV         262
TRIVITSKI Berl       175
TROSKEL Shimon Yosef       485
TROVSKI Ysroel Isser       276
TROVSKI Zechariah       276
TRUMPELDOR Yosef       72, 92
TRUSKEVITSH         186, 325
TUBLITSKI Binyamin       485
TUSHITSKI   Mrs.     485
USISHKIN Khanneh   EISHISHKI   169
USISHKIN Tsvi   EISHISHKI   169
VARSHEVER Leyb       162
VASILSKY         219
VASSERMAN Elchonen       50, 219, 251, 300, 320, 385
VAZYOCK         186
VELVELSKI Sarah nee Lieb LIEB   194, 325, 325 photo
VIGOSH Kalmen       136
VINDISCH   German Officer   Vorananva 136
VINTSUS   Staff Officer     447
VISHNITSKI Shimon       401
VORONOVSKI Feigeh       219
VORONOVSKI Khayeh nee Lieb LIEB   219
VOYTOSS   Police Officer     262
VULFOVITSH Basyeh       215
VULFOVITSH Khanneh       215
VULFOVITSH Khenyeh       215
VULFOVITSH Reuven       215
VULFOVITSH Rivkeh       215
VULFOVITSH Yeshayahu       215
VULFOVITSH Ysroel       215
VYTAUTAS Witold       17
WARNER   German Officer   Vorananva 175
WASILEVSKA Wanda Halszka Writer     200, 309, 336
WASILNIKO   Partisan Commander     200
WEINER Dovid       123, 342
WEINER Eliahu       36
WEINER Etta Etl Itka       66 photo, 342
WEINER Feivel Feyvke       342
WEINER Leah nee Blyakher / Khasman BLYAKHER / KHASMAN   66 photo, 175, 186, 334, 342
WEINER Leyb       36
WEINER Meir Zalmen       342, 485
WEINER Tsireh Leah Sarah       36
WEINER Yeshayahu Shaykeh       66 photo, 175, 342
WEINER Yoel       36
WEINREICH Max       437
WEINTRAUB R.       85
WEISENFELD Menachem Mendl       47, 62 photo, 410, 476 photo
WEISENFELD Rosa nee Ostrinski OSTRINSKI   47
WILCZYNSKAS Jonas       190
YANKELOVITSH Rokhl nee Satkolshtsik SATKOLSHTSIK   359 photo
YANKELOVITSH Yakov       262
YOFFE Tsvi       136
YUDENFRUEND Shlomo       297
YUDENFRUEND Tsiporah Zipporeh nee Levine LEVINE   297, 308, 468
ZALKIN Martha       485, 509
ZALKIN Yakov       485, 509
ZANDMAN Dov Ber       92, 115, 273, 273, 479
ZANDMAN Rivkeh       273
ZANDMAN Yakov       273
ZANDMAN Yehoshua       219, 272
ZELIK Berl       509
ZELIK Itteh       509
ZHIZHEMSKI Yekhutiel       169, 186, 331, 419
ZHIZHEMSKI Yosef       62, 331, 339
ZHOLONDZH Avraham Aloni       62, 71 photo, 85, 108, 258 photo, 259, 266, 308, 401, 410, 410 photo, 425 photo, 533 photo
ZHOLONDZH Yosef Aloni       385
ZUCKERMAN Shmuel Avinoam       251
ZUKOVSKI Moshe       215
ZUSMAN Meir       485
ZUSMAN Moshe       169
ZUVITSHKI Eliezer       284
ZUVITSHKI Rokhl nee Dubin DUBIN   111, 284
  Baoshke known as “the drunk”     175
  Peysakh known as “the beggar”     378, 485
  Betzalel known as “the Hassid's son”     111, 284
  Gedalye known as “the blacksmith”     186
  Meirke known as “the blacksmith”     136
  Yankl known as “the blacksmith”     87, 108
  Yekhel known as “the blacksmith”     62
  Mikhal known as “the blind”     378
  Rafael known as “the bricklayer”     330
  Leybke known as “the builder's son”     410
  Shlomo Shloyme known as “the butcher”     485
  Hukshe known as “the chimney sweep”     378
  Leybl known as “the coachman”     485
  Hershl known as “the cobbler”     215
  Peysakh Peyshe known as “the cobbler”     108, 375
  Shaul known as “the dyer” or “the varnish”     97, 105, 219
  Elkeh known as “the warehousekeeper”     485
  Gedalye known as “the wall builder (mason)”     485
  Leyzer known as “the guide”     378
  Hershl known as “the red–haired”     485
  Hershl known as “the tall”     378
  Leyb known as “the grocer”     465
  Leyb known as “the ironsmith”     325, 342
  Leyzer known as “the miller”     118
  Yatke known as “the manufacturer from Seltz”   Seltz 378
  Koheles known as “the shammes”     378
  Peysakh known as “the shammes”     485
  Shmuel known as “the kettle maker”     485
  Shmuel Yankl known as “the beggar”     485
  Abba known as “the shooster (shoemaker)”     50, 97, 378, 485
  Avreml known as “the shooster (shoemaker)”     410
  Slove known as “the big”     378
  Slove known as “the little”     378
  Meir known as “the tailor”     485
  Nasan known as “the tailor”     84, 401, 485
  Vintse known as “the water carrier”     485
  Bentshe known as “the wealthy”     378

 

Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Dieveniškės, Lithuania     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Jason Hallgarten

Copyright © 1999-2023 by JewishGen, Inc.
Updated 1 Oct 2018 by LA