Vitebsk Gubernia

At the top level of administration, Belarus is divided into six regions and the city of Minsk, which has a special status being the capital of Belarus. Minsk is also the capital of Minsk Region.

At the second level, the regions are divided into raions (“districts”).

The layout and extent of the regions were set in 1960 when Belarus (then Byelorussian Soviet Socialist Republic) was a part of the Soviet Union. Further information.

Uyezd of the Vitebsk gubernia

Russian Lithuanian
/ Belarusian
Yiddish Polish Towns
Drissa
Дрисса
Vyerkhnyadzvinsk /
Верхнедвинск
Drisa Dryssa Osveya, Rositsa, Verkhnyadzvinsk (Drissa), Volntsy, Yukhomichi
Gorodok
Городок
Haradok האָראָדאָק
Horodok
Horodek Haradok, Shumilina
Lepel
Лепель
Lyepyel ליעפּליע
Lepel
Lepel Beshenkovichi, Bocheykovo, Chashniki, Kamen, Kublichi, Lyepyel', Sloboda, Ulla, Ushachi
Orsha
Polotsk
Полоцк
Polatsak פּאָלאָצק
Polock
Polock Polatsk, Shulyatino, Sirotsina
Vitsyebsk
Витебск
Vertebskas וויטעבסק
Witebsk
Wizebsk Babinavichy, Beshankovichy, Chashniki, Dubroŭna, Haradok, Kopys, Lepiel, Lukoml, Lyady, Orsha, Polotsk, Syanno, Talachyn, Vitebsk

Resources for the Vitebsk Gubernia