belarus_sig.jpg (14193 bytes)
Home Navigation Get Started SIG Search Communities Record Sources Help

1874 Slutsk School Records

Compiled by Oleg Perzashkevich of the Minsk Historical Genealogy Group for Harry Boonin of the Slutsk Historical Society.  Donated to the Belarus SIG by Harry Boonin.

Related sites: The history of the Jewish community of the town of Slutsk in the XIX century 

PUPIL’S NAME AGES IN 1874 RESIDENT
PLACE
EDUCATIONAL INSTITUTION NOTES
Surname Given name Patromomic
APELSIN Moisey Nosonov 13 (15) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
APELTSIN Leiba Berkov 9 Slutsk Boruh Elevich MIRSKY
ARENZON Itska Leizerov 8 Slutsk Yudel Volfovich IOFA
ARSHANSKY Leizer Girshov 10 Slutsk Abram Movshovich LOBSHTEYN
BARON Nakhmon Shlemov 11 Slutsk Yankel Leybovich NAYMARK
BASHEVKIN Isaak Shmuilov 14 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
BELNIK Rafail Rafailov 10 Slutsk Girsh Nohimov POLYAK
BERGOR Nokhim Yankelev 10 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
BERKOVICH Shlema Berkov 9 Glusk Boruh Elevich MIRSKY
BEZBORODKO Yosif Girshov 7 Slutsk Gdalya Meerov REP
BEZRUTSKIN Shmuel Zelikov 12 Slutsk Abram Movshovich LOBSHTEYN
BINDER Iser Shakhnov 10 Slutsk Abram Movshovich LOBSHTEYN
BOKSHITSKY Nokhim Itskov 14(15) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
BOKSHITSKY Nokhum Itskov 14 Slutsk Aron MASLYANSKY technical school
BOKSHITSKY Noson Sroelev 10 Slutsk Girsh Sholomovich GOLTSBERG
BOKSHITSKY Leiba Srolev 11 Slutsk Shimon Ioselevich FORTMAN
BOKSHITSKY Zalmon Srolev 9 Slutsk Nohim Notovich RABINOVICH
BOKSHITSKY Yosef Yankelev 10 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
BOKSHITSKY Srol Yudelev 6 Slutsk Peysah Ezrov KARON
BRONSHTEIN Berka Khayimov 8 Slutsk Osher Shmuylovich EMANUIL
BRONSHTEIN Morduh Khayimov 11 Slutsk Osher Shmuylovich EMANUIL
BUDKOVSKY David Abramov 6 Byten Gdalya Meerov REP
BUNIMOVICH Meyer Nokhomev 8 Slutsk Shmuyla Abramovich RIVIN
BUNIN Yankel Peisahov 10 Slutsk Gdaliya Movshov MLOTOK
CHIPAKOV Yosel Leibov 4.5 Slutsk Iosel Leybovich BRODOTSKY.
CHIPCHIN Iser Beniyaminov 7 Slutsk Girsh David Elevich RACHIN
DAINES Yosif Abramov 13 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
DAINES Solomon Abramov 10 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
DIMENT Gilel Itskov 11 Slutsk Yankel Leybovich NAYMARK
DIMENT Abram Shlemov 12 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
DOBRIN Khonon Khayimov 10 Novogrudok Shimon Ioselevich FORTMAN
DOBRIN Zavel Khayimov 6 Novogrudok Nohim Notovich RABINOVICH
EBERL Simon Movshov 12(15) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
EBIN Itska Berkov 6 Slutsk Elkona Volfovich SHOSTAK
EBIN Evel-Boruh Itskov 8 Slutsk Osher Shmuylovich EMANUIL
EBIN Borukh Osherov 6 Slutsk Elkona Volfovich SHOSTAK
EBIN Borukh Osherov 8 Slutsk Osher Shmuylovich EMANUIL
EBIN Eruhim Osherov 10 Slutsk Shimon Ioselevich FORTMAN
EFROS Sender Berkov 13 Slutsk Movsha Leybovich TOKAR
EFROS Morduh Girshov 9 Slutsk Shimon Ioselevich FORTMAN
EFROS Girsha Idelev 8 Slutsk Nohim Notovich RABINOVICH
EFROS Ilya Kalmonov 13 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
ELISKOVSKY Nokhum Aronov 9 Bobruisk Aron MASLYANSKY
EPSHTEIN Vigdor Aizikov 7 Slutsk Gdalya Meerov REP
EPSHTEIN Faivel Berkov 12 Slutsk Gdaliya Movshov MLOTOK
EPSHTEIN Shaya Shevelev 7 Slutsk Nohim Notovich RABINOVICH
EPSHTEIN Yankel Shlemov 8 Slutsk Peysah Ezrov KARON
EPSHTEIN Morduh Sroelev 10 Slutsk Haim Beniaminov SHAPIRO, rabbi
FAINBERG Yudel Tsalkov 5 Slutsk Peysah Ezrov KARON
FAITELEVICH Yosel Geselev 8 Mozyr Girsh David Elevich RACHIN
FAITELSON Borukh Lipmanov 9 Glusk Nohim Notovich RABINOVICH
FAITELSON Dovid Lipmanov 17(18) Glusk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 1st stream
FAITELSON Moisey Lipmanov 11 Glusk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
FAITELSON Nokhim Lipmanov 5 Glusk Gdalya Meerov REP
FINKEL Geshel Genzelev 6 Slutsk Girsh David Elevich RACHIN
FRAINKEL Isaak Girshov 12(14) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
FRUMKIN Shmuel Elev 9 Mstislavl Gdaliya Movshov MLOTOK
GALENSON Leiba Mikhelev 11 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
GAVRILEVICH Simha Boruhov 8 Kossovo Girsh David Elevich RACHIN
GELER Haim Berkov 12 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
GERSHANOVICH Yosef Mordukhov 13 (14) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
GIMELSHTEIN (KAGAN) Zalman Shayev 11 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
GINSBURG Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
GINZBURG Shevel Yoselevich 10 Slutsk Shimon Ioselevich FORTMAN
GINZBURG Gerts Iserov 10 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
GLUSKIN Dovid Leizerov 12 Slutsk Aron MASLYANSKY technical school
GLUSKIN Dovid Leizerov 13 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
GLUSKIN Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
GOLDGAND Yosel Itskov 10 Slutsk Gdaliya Movshov MLOTOK
GOLDIN Simha Pinkhusov 12 Slutsk Gdaliya Movshov MLOTOK
GOROHOV Berka Shakhnov 12 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
GOROKH(O)V Berka Shakhnov 12 Slutsk Kalman Berkovich KLEYN
GRAEV Leiba Nahmanov 9 Slutsk Aron MASLYANSKY technical school
GRANAT Khayim Mordukhov 8 Slutsk Shmuyla Abramovich RIVIN
GRANAT Volf Mordukhov 12 Slutsk Aron MASLYANSKY technical school
GRANAT Volf Mordukhov 11 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
GRANAT Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
GRUMBERG Beniyamin Abramov 13 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
GURVICH Noson Shmuilov 10 Slutsk Movsha Leybovich TOKAR
GURVICH Girsh Yankelev 12 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 1st stream
GURVICH Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
GUSOV Avram Khayimov 6 Slutsk Shmuyla Abramovich RIVIN
GUSOV Meyer Leizerov 6 Slutsk Shmuyla Abramovich RIVIN
GUSOV Shlema Peisahov 9 Slutsk Shmuyla Abramovich RIVIN
GUSOV Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
GUSOV Simkha Khayimov 16(17) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 1st stream
GUTTSAIT Volf Iserov 12 (13) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
GUTTSAIT Yakov Iserov 13 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
GUTTSAIT Moisey Vulfov 9 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
HATSKELEVICH Nakhman Aronov 6 Slutsk Girsh Nohimov POLYAK
HATSKELEVICH Pinkhus Aronov 10 Slutsk Girsh Nohimov POLYAK
INDYUK Shaya Aizikov 13 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
ITSKOVICH Meyer Benyaminov 8 Slutsk Shmuyla Abramovich RIVIN
IZRAELIT Elya Nokhimov 13 Slutsk Aron MASLYANSKY
KAGAN Khatskel Leibov 8 Kopyl Gdaliya Movshov MLOTOK
KANTIN Nokhum Zelikov 10 Slutsk Abram Movshovich LOBSHTEYN
KANTINA Yosel Meyerov 8 Slutsk Shmuyla Abramovich RIVIN
KANTOR Yankel grandson of Meyer 9 Slutsk Shimon Ioselevich FORTMAN
KANTOROVICH Solomon Girshov 11 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
KANTOROVICH Khatskel Meyerov 9 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
KAPLAN Aizik Yankelev 9 Slutsk Boruh Elevich MIRSKY
KARMIN Isaak Peisahov 10 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
KARMIN Meyer Yankelev 14 (16) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
KARON Ezra Peisahov 10 Slutsk Nohim Notovich RABINOVICH
KATSENELSON (KAGANOVICH) Aron Nokhimov 16(17) Gorval Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 1st stream
KATSER Berko Yankelev 11 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
KHURGIN Izrail Mordukhov 14 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
KHURGIN Zalmon Mordukhov 8 Slutsk Girsh Nohimov POLYAK
KLEIN Berko Kalmanov 10 Slutsk Kalman Berkovich KLEYN
KLEINBORD Zalman Volfov 10 Kopyl Girsh Sholomovich GOLTSBERG
KNIGOV Abram Yankelev 7 Slutsk Yankel Leybovich NAYMARK
KOLBASNIK Zalman Berkov 4.5 Slutsk Iosel Leybovich BRODOTSKY.
KOPSHTEIN Yosel Nisenov 9 Slutsk Shimon Ioselevich FORTMAN
KOSOVSKY Isaak Dovidov 9 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
KOSOVSKY Khayim Dovidov 4.5 Slutsk Iosel Leybovich BRODOTSKY.
KOSOVSKY Gavriel Khayimov 7 Slutsk Gdalya Meerov REP
KOSOVSKY Berko Yosifov 11 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
KOSOVSKY Yakov Yosifov 12 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
KRAKOVSKY Alter Kalmonov 5 Slutsk Elkona Volfovich SHOSTAK
KREINES Lipman Isaakov 12 (15) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
KREINES Gendel Shmuilov 7 Slutsk Iosel Leybovich BRODOTSKY.
KREINES Shaya Srolevich 11 Slutsk Osher Shmuylovich EMANUIL
KREINES Yankel Vulfov 7 Slutsk Kalman Berkovich KLEYN
KULES Yosel Aronov 9 Slutsk Kalman Berkovich KLEYN technical school
KULES(SH) Yosef Aronov 11 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
KULKES Geshel Mendelev 12 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 1st stream
KUNKES Zalman Aronov 11 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
KURDIN Abram Yoselev 8 Slutsk Nohim Notovich RABINOVICH
KUSHNER Sholom Berkov 10 Slutsk Girsh Sholomovich GOLTSBERG
LEVIN Yankel Abramov 11 Slutsk Yudel Volfovich IOFA
LEVIN Elya Shimenov 6 Slutsk Gdalya Meerov REP
LEVIN Shlema Shimenov 14 Slutsk Gdalya Meerov REP
LEVIN Nokhin Yelyev 11 Glusk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
LEVIN (YUDOV) Khayim Berkov 12 Glusk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 1st stream
LIFSHITS Lazar Boruhov 12(13) Minsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
LIFSHITS Leizer Girshov 13 Slutsk Aron MASLYANSKY technical school
LISBARON Solomon Mordukhov 13 Kletsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
LIVSHITS Isaak Lipmanov 12 (13) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
LOMBURG Movsha Rubinov 12 Slutsk Movsha Leybovich TOKAR
LOMBURG Leizer Volfov 8 Slutsk Yudel Volfovich IOFA
LOMBURG Yankel Volfov 12 Slutsk Yudel Volfovich IOFA
LURE David Sroelevich 6 Bykhov Peysah Ezrov KARON
LURYA Nekhemya Sroelev 11 Bykhov Yudel Volfovich IOFA
LYUTKIN Faitel Movshov 5 Slutsk Iosel Leybovich BRODOTSKY.
MALIN Yankel Itskov 9 Slutsk Boruh Elevich MIRSKY
MARDER Sholom Zelikov 10 Slutsk Haim Beniaminov SHAPIRO, rabbi
MARSHAK Samuil Yudelev 13 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
MASLYANSKY Noson Aronov 6 Slutsk Elkona Volfovich SHOSTAK
MASLYANSKY Girsh Leibov 16(17) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 1st stream
MASLYANSKY Yankel Leibov 9 Slutsk Aron MASLYANSKY
MASLYANSKY Abram Shmuilov 4.5 Starobin Iosel Leybovich BRODOTSKY.
MAZYA Abram Shevelev 12 Slutsk Aron MASLYANSKY
MELNIK Abram Osherov 4.5 Slutsk Iosel Leybovich BRODOTSKY.
MIHEIKIN Meyer Shlemov 12 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
MILCHIN Moisey Abramov 11(12) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 1st stream
MILIN Borukh Berkov 13 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
MINTS Shmuel Mendelev 10 Slutsk Girsh Sholomovich GOLTSBERG technical school
MISHALOV Folya Movshov 10 Slutsk Nohim Notovich RABINOVICH
MLINSKY Nakhmon Leibov 11 Slutsk Girsh Sholomovich GOLTSBERG technical school
MLINSKY Nakhmon Leibov 11 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
MLINSKY Yakov Mordukhov 11 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
MLINSKY Yankel Mordukhov 11 Slutsk Girsh Sholomovich GOLTSBERG technical school
MOPSIK Girsh Shevelev 10 Slutsk Boruh Elevich MIRSKY
MYSHALOV Mikhel Yankelev 7 Slutsk Yankel Leybovich NAYMARK
MYSHALOV Israel/td Yelyev 13 (14) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
NAHMONOVICH Itska Leibov 15 Slutsk Abram Movshovich LOBSHTEYN
NAHMONOVICH Ruvin Leibov 12 Slutsk Abram Movshovich LOBSHTEYN
NAIKRUG Bendet Zavelev 12 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
NAIMARK Khayim Volfovich 8 Slutsk Yankel Leybovich NAYMARK
NODELSON Isaak Khayimov 13(14) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
NOVIK Beniyamin Leizerov 8 Slutsk Yankel Leybovich NAYMARK
OSTROVSKY Yakov Getselev 12 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 1st stream
OSTROVSKY Yosel Movshov 8 Slutsk Girsh Sholomovich GOLTSBERG
PALCHIK Benyamin Govseevich 5 Slutsk Gdalya Meerov REP
PEKAR Yakov Abramov 10 Romanovo Kalman Berkovich KLEYN
PERGAMENT Kasriel Leibov 13 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
PERKAL Samuil Peisahov 12 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
PERLIN Shmuel Faivelev 5 Slutsk Peysah Ezrov KARON
PERLIN Movsha Leibov 8 Slutsk Shimon Ioselevich FORTMAN
PERLIN Khayim Shlemov 14(15) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
PERLIN Movsha Shlemov 9 Slutsk Girsh David Elevich RACHIN
PERNIK Meyer Shaevich 7 Slutsk Yankel Leybovich NAYMARK
PETRUSHKIN Yakov Azrielev 16(17) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 1st stream
POLYAK Volf Girshov 8 Slutsk Girsh Nohimov POLYAK
POLYAK Khayim Yoselev 8 Slutsk Peysah Ezrov KARON
POLZHIDOK Peysah Berkov 12 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
POSTS Borukh Dovidov 13 (14) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
POZNYAK Beneamin Yoselev 10 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
POZNYAK Benyamin Yoselev 10 Slutsk Girsh Sholomovich GOLTSBERG technical school
PROEK(T) Mark Yankelev 4.5 Slutsk Iosel Leybovich BRODOTSKY.
PURT Movsha Peisahov 10 Slutsk Shmuyla Abramovich RIVIN
RABINOVICH Movsha Berkov 8 Slutsk Girsh Sholomovich GOLTSBERG
RABINOVICH Izrail Lazarov 8 Slutsk Shmuyla Abramovich RIVIN
RABINOVICH Itska Meyerov 6 Slutsk Elkona Volfovich SHOSTAK
RABINOVICH Morduh Meyerov 9 Slutsk Girsh Nohimov POLYAK
RACHIN Sholom Girshov 9 Slutsk Girsh David Elevich RACHIN
RAKOV Itska Aronov 7 Slutsk Elkona Volfovich SHOSTAK
RAKOV Yudel Aronov 11 Slutsk Yankel Leybovich NAYMARK
RATNER Yudel Davidov 11 Slutsk Abram Movshovich LOBSHTEYN
RATNER Morduh Nevahov 8 Kletsk Shimon Ioselevich FORTMAN
RATNER Yudel Nevahov 16 Slutsk Movsha Leybovich TOKAR
RATNER Movsha Nisenov 7 Slutsk Yankel Leybovich NAYMARK
RATNER Aizik Nisonov 10 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
RATNER Aizik Nosoovich ? 12 Slutsk Nohim Notovich RABINOVICH
RIVKIN Abram Zalmonov 7 Minsk Peysah Ezrov KARON
ROZOVSKY Borukh Khayimov 7 Slutsk Elkona Volfovich SHOSTAK
SADOVSKY Yosef Bendetov 14 (16) Romano vo Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
SADOVSKY Yakov Bendetov 9 Romanovo Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
SADOVSKY Avraam Itskov 14 Kopyl Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
SELIBER Yosif Yakovlev 15(16) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
SHAFIRA Lipa Berkov 10 Kopyl Nohim Notovich RABINOVICH
SHAHNOVICH Movsha Yankelev 10 Slutsk Abram Movshovich LOBSHTEYN
SHAPIRA Girsh Khayimov 9 Slutsk Shimon Ioselevich FORTMAN
SHAPIRA Leiba Solomonov 8 Slutsk Yankel Leybovich NAYMARK
SHAPIRA Osher Solomonov 6 Slutsk Elkona Volfovich SHOSTAK
SHAPIRA (STANKOVSKY) Aron Movshov 10 Timkovichi Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
SHCHIPKOV Volf Shmuilov 12 Slutsk Shmuyla Abramovich RIVIN
SHEFTEL Elya Nahmonov 6 Slutsk Girsh Nohimov POLYAK
SHEFTEL Yankel Nahmonov 10 Slutsk Girsh Nohimov POLYAK
SHEFTEL Nokhim Yakovlev 6 Slutsk Elkona Volfovich SHOSTAK
SHEFTEL Iser Yankelevich 9 Slutsk Boruh Elevich MIRSKY
SHEIBA Yudel Faivelev 10 Slutsk Haim Beniaminov SHAPIRO, rabbi
SHELIBOVSKY Itska Faitelev 12 Slutsk Girsh Sholomovich GOLTSBERG
SHERESHEVSKY Abram Yoselev 8 Slutsk Peysah Ezrov KARON
SHESTAK Volf Elkonov 9 Slutsk Boruh Elevich MIRSKY
SHIF Yona Girshev 17(18) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
SHILDKROT Meyer Girshov 13 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
SHLEIMOVICH Abram Meyerov 8 Slutsk Boruh Elevich MIRSKY
SHMELKINSON Aizik Aronov 13 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
SHMELKINSON Abram Elyev 10 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
SHULYANSKY Gertsik Iserov 11 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
SHUSTER Sroel Yankelev 4.5 Slutsk Iosel Leybovich BRODOTSKY.
SHVARTS Shevel Berkov 7 Slutsk Iosel Leybovich BRODOTSKY.
SHVEDIK Alter Moiseev 11(12) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
SKOLKIN (SKOLNIK) Zelik Nosonov 8 Slutsk Abram Movshovich LOBSHTEYN
SLABODKIN Meyer Aronov 6 Kopyl Kalman Berkovich KLEYN
SREDNIK Meyer Iserov 6 Slonim Gdalya Meerov REP
STOLPER Yakov Girshov 13 Moghilev Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
STRUGACH Berko Shayev 14 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
TEMKIN Moisey Yudelev ?, Urechye Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
TINKER David Benyaminov 13 Slutsk Aron MASLYANSKY technical school
TINKER Dovid Benyaminov 14 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
TRAVIN Yankel Leibovich 14 Slutsk Movsha Leybovich TOKAR
TRAVIN Avner Solomonov 13 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
TRAVIN Movsha Volfov 8 Slutsk Osher Shmuylovich EMANUIL
TROICHANSKY Shmuila Movshov 10 Slutsk Osher Shmuylovich EMANUIL
TROICHANSKY Yosef Samuilov 14 (15) Slutsk LEFT">Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
TROICHANSKY Itska Shmuilov 10 Slutsk Osher Shmuylovich EMANUIL
TSEITLIN Nokhim Dovidov 14 Moghilyov Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
TSIMERING David Shimenov 10 Slutsk Boruh Elevich MIRSKY
TSIRKEL Ehiel Meyerov 7 Slutsk Peysah Ezrov KARON
TULCHIN Benyamin Gershonov 9 Slutsk Gdalya Meerov REP
TULCHIN Osher Leibov 8 Slutsk Haim Beniaminov SHAPIRO, rabbi
TUNIK Avraam Zelmanov 14 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
TURCHIN Volf Meyerov 11 (14) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
TUROV Bentsiyan Dovidov 8 Pukhovichi Girsh David Elevich RACHIN
TUROVSKY Yosef Abramov 14 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 1st stream
URENSON Itska Zelmanov 8 Vilna Osher Shmuylovich EMANUIL
VAKSMAN Meyer Mordukhov 11 Starobin Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
VENGROV Faivel Dovidov 9 Slutsk Girsh Nohimov POLYAK
VILDAVSKY Mendel Movshov 9 Slutsk Girsh Nohimov POLYAK
VILENCHIK Elya Volfov 7 Slutsk Girsh David Elevich RACHIN
VILENCHIK Leiba Volfov 10 Slutsk Haim Beniaminov SHAPIRO, rabbi
VOLFSON Meyer Zelmanov 7 Slutsk Peysah Ezrov KARON
VOLKOVISKY Mendel Nahmonov 11 Lida Movsha Leybovich TOKAR technical school
VOLKOVISKY Mendel Nahmonov 13 Lida Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 2nd stream
VYGODSKY Yankel-Shlema Khayimov 8 Slutsk Osher Shmuylovich EMANUIL
VYGODSKY Ruvim Isaakov 15(17) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 2nd form, 2nd stream
YABLONIK Ehiel Iserov 6 Slutsk Elkona Volfovich SHOSTAK
YABROV Aizik Boruhov 7 Slutsk Boruh Elevich MIRSKY
YARKHO Gershon Girshov 13 (14) Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
YATSKOVICH (SHKLYAR) Nokhim Girshovich 12 Grozov Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
ZALKIND Itska Simkhov 14 Slutsk Abram Movshovich LOBSHTEYN
ZAMOSHCH Moisey Abramov 14 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
ZHABIN Izrail Yosifov 12 Slutsk Slutsk State Jewish secondary . 1st form, 1st stream
ZYTIN (ZHITIN) Yekhiel Shayev 10 Slutsk Haim Beniaminov SHAPIRO, rabbi
Girsh Peisahov, soldier’s son 7 Slutsk Kalman Berkovich KLEYN