Scandinavia Special Interest Group (SIG)

Bibliography

Compilation by Karsten Christensen and Elsebeth Paikin.
Additional titles submitted by Tom Brøndsted

Listed alphabetically by authors, then chronologically - will be updated - time permiting!
Suggestions - additions - corrections will be greatly appreciated!

 1. "Allerunderdanigst Forestilling om en Anordning for Jøderne i Kiøbenhavn indgiven af den for de Jødiske Anliggender nedsatte Kommission". Copenhagen, 1796,
 2. "Carolineskolen 1810-1910". Copenhagen, 1910.
 3. "Indenfor murene. Jødisk liv i Danmark 1684-1984". Publ. by Selskabet for Dansk Jødisk Historie. Copenhagen, 1984.
 4. "Kollegialtidende" 1798-1814.
 5. "Tidsskrift for jødisk Historie og Litteratur", Vol. I-III, Copenhagen, 1919, 1921, 1925.
 6. Balslev, Benjamin: De danske Jøders Historie. Copenhagen, 1932.
 7. Barfod, Fr.: Jøderne i Danmark. i "Brage og Idun - Et nordisk Fjerdingaars Skrift", Fr. Barfod (ed.): Vol. 3, 1840.
 8. Berend, Axel: Efterkommere af Marcus Salamon Friedlænder og Magnus Akiba Block. Udarbejdet i 1960-61 på grundlag af oplysninger fra bibliotekar Jul. Margolinsky, fra medlemmer af de pågældende slægter og fra foreliggende stamtavler.
 9. Bertelsen, Aage: Oktober 43. Oplevelser og tilstande under jødeforfølgelsen i Danmark. Copenhagen, 1952.
 10. Betragtninger over Danmarks nuværende Pengevæsen. i: Ørsted, A. S.: Eunomia. Copenhagen, 1815, p. 337 ff.
 11. Erik Henriques Bing: Evighedens Hus - En guide til den jødiske begravelsesplads i Møllegade. Copenhagen, 1997. ISBN 87-984985-3-3
 12. Erik Henriques Bing: Meldola og Weber. Historien om en jødisk og en kristen slægt. Copenhagen, 1999.
 13. Erik Henriques Bing: "En Jødisk Kunstsamling 1902-2002 - Malerier og portrætfotografier i Det mosaiske Troessamfund, Ny Kongensgade 6, København". Tågaliden, Copenhagen, 2002. ISBN 87-984985-8-4. (A registry of paintings and portraits in The Jewish Community with biographical information about the artists or the donors.)
 14. Erik Henriques Bing: "En vintersamtale med Elias Levin". Copenhagen, 2003. ISBN 87-989308-3-4. (Interviews with Elias Levin).
 15. Blüdnikow, Bent: Immigranter. Østeuropæiske jøder i København, 1904-20. Copenhagen, 1986.
 16. Bobé, L.: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds. Vols.4, 6 & 7, Copenhagen, 1900-1906.
 17. Borchsenius, Poul: Spredt blandt folkeslagene. Historien om de danske Jøder. (Additional Danish Vol. 4 to Werner Keller: "Und wurden zerstreut unter alle Völker" Vol. 1-3). Copenhagen, 1969.
 18. Brenner, Otto: Leksikon over danske familier, 1927 (i.a. about the family Adler).
 19. Merete Næsbye Christensen: Det jødiske Fredericia 1675 - 1902 - et fristed i Danmark, Fredericia 2002.
 20. Christensen, Villads: Den literære Jødefejde 1813. i: Museum 1890, p. 129 ff.
 21. Cohen, A.D.: De mosaiske Troesbekjenderes Stilling i Danmark forhen og nu, historisk fremstillet i et Tidsløb af næsten 200 Aar, tilligemed alle Lovsteder og offentlige Foranstaltninger dem angaaende, som ere udkomne fra 1651 til 1836. Odense 1837.
 22. Cohn, H.: Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro 1805-1905. Copenhagen, 1905.
 23. Colding, Torben Holck og Axel Fraenckel et al: Miniaturemaleren Liepmann Fraenckel. i: Liepmann Fraenckels Efterkommere, Vol. I, Copenhagen, 1951 (p. 97-115)
 24. Dansk Biografisk Leksikon.
 25. Engelstoft, C. T.: Odense Bys Historie. 2den Udg. 1880.
 26. Euchel, G. Pro Memoria til den Kgl. Commission og Ansøgning til Kongen. i: "Minerva, Et Månedsskrift". Copenhagen, 1796 (1. Quarter), p. 47 & p. 61.
 27. Fausbøll, Th.: Slægthaandbogen, 2. Vol. Copenhagen 1900. (i.a. about Bing, Goldschmidt, Jacobsen (from Hamborg), de Meza)
 28. [4]Felding, Steen: "De mange og de få - Folketællingene 1787-1801 og det jødiske befolkningstal i Danmark", i: "RAMBAM, Tidsskrift for jødisk kultur og forskning", 5:1996, p. 6-37.
 29. Fischer, Josef: Hartvig Philip Ree og hans Slægt. Copenhagen, 1912.
 30. Fischer, Josef: Jøderne i København i det 17de Aarhundrede. Særtryk af Jødisk Almanak for 5667.
 31. Fischer, Josef: Menighedens Ledelse i tidligere Tider (Jødisk Familieblad, January 1937).
 32. Fischer, Josef: Pesten 1711-12 og Jøderne. Ugebladet Jødisk Samfund 1913.
 33. Fischer, Josef: Slægten Salomonsen (Nyborg). 1927
 34. Fischer, Josef: Synagogen i København. Jødisk Familieblad, april 1933.
 35. Friediger, M.: Jødernes Historie. Copenhagen, 1934.
 36. Frænkel, Louis & Henry: Forgotten Fragments of the History of an old Jewish Family. Copenhagen, 1975. (New ed. K. Saur Verlag, 1999).
 37. Gelfer-Jørgensen, Mirjam (ed.): "Dansk Jødisk Kunst - Jøder i Dansk Kunst". Copenhagen, 1999. English edition: "Danish Jewish Art - Jews in Danish Art". Copenhagen, 1999.
  [592 pages sider/427 illustrations].
 38. Gronemann, S.: Genealogische Studien über die alten jüdischen Familien Hannovers. Berlin 1913.
 39. Grunwald, M.: Hamburgs deutsche Juden bis zur Auflösung der Dreigemeinden 1811. Hamburg 1904.
 40. Grunwald, M.: Portugiesengräber auf deutscher Erde. Hamburg 1902.
 41. Gøde, Henrick (ed.): Forordninger, som ere udgangne siden Recessen Anno 1643 den 8. Martij.
 42. Hameln, Glückel von: Die Memoiren der Glückel von Hameln 1645-1719. David Kaufmann, (ed.). Frankfurt/Main 1896.
 43. Hameln, Glückel von: The Memoirs of Glückel vof Hameln. Robert Rosen (ed.), New York, 1977.
 44. Hannover, Martin Ad.: Adolph Hannovers fædrene og mødrende Slægt. Copenhagen, 1914.
 45. Hansen, Ellen Mølholm: Pilestrædegården 1845-1876. En skildring af grosserer Frederik Philip Philipsen og hans kone Marie Ipsen, samt deres syv sønner. Copenhagen, 1976. (Supplement til Familien Philipsen 1920).
 46. Hartvig, Michael & Josef Fischer: Slægten Wulff fra Fredericia og Randers. Carl Wulff og hans efterkommere. (Commenced by Josef Fischer, finished by Michael Hartvig). Copenhagen, 1953.
 47. [2] Hartvig, Michael: Jøderne i Danmark i tiden 1600-1800. Copenhagen, 1951.
 48. Hartvig, Michael: Levin Marus Hartvigs Efterkommere. Stamtavle over Slægten Hartvig. Copenhagen, 1928
 49. Hartvig, Michael: Meinert Ruben og Hustrus Forfædre. En Anetavle med Biografier og historiske og genealogiske Oplysninger. Copenhagen, 1948.
 50. Heckscher, Albert: Stamtavlen Melchior. Copenhagen, 1884.
 51. Henriques, Arthur: Mine forgængere i Stillingen som Sekretær ved Det mosaiske Troessamfund. Jødisk Samfund, September 1946.
 52. Henriques, Arthur: Samling af Forordninger, Reskripter, Love, ministerielle Skrivelser, Domme m. m. vedrørende det Mosaiske Trossamfund i Danmark. Copenhagen, 1909.
 53. Hübertz, Dr. J. R.: Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus III. Copenhagen, 1846.
 54. Hæstrup, Jørgen: Dengang i Danmark. Jødisk ungdom på træk 1932-1945. Odense 1982.
 55. Kaufmann, David & Max Freudenthal: Die Familie Gomperz. Frankfurt/Main 1907.
 56. Kaufmann, David: Aus Heinrich Heine's Ahnensaal. Breslau 1896.
 57. Kayserling, M.: Jødernes Historie fra Bibelens Afslutning til Nutiden oversat af M. A. Levy. (Heri: Jødernes Forhold i det danske Monarki). Copenhagen, 1890.
 58. Kiøbenhavnske lærde Efterretninger for Aar 1796. Heri: Anmeldelse af G. Euchels Promemoria om Jødernes Forfatningsforandring p. 245 ff. og forskellige andre Artikler om Sagen p. 246 & pp. 630-38.
 59. Klitgaard, C.: Aalborg Handelsstands Historie 1431-1913. Aalborg 1913.
 60. Krag, Helen Liesl: En tøjmagerskes Odyssé. Danish translation: Copenhagen, 1991. First edition in German: Böhlau Verlag Gesellschaft m.b.H. und Co.K.G., Wien, 1988.
 61. Krag, Helen Liesl & Margit Warburg: Amol iz geven - Der var engang. Jødisk kultur og historie i det gamle Østeuropa. Copenhagen, 1986.
 62. Krak, T.: Vejviserens Vej 1770-1902. Copenhagen, 1904.
 63. Lausten, Martin Schwarz: Kirke og synagoge (ca. 1100 - ca. 1700). Akademisk Forlag, Copenhagen. 1992. ISBN 87-500-2995-9.
 64. Lausten, Martin Schwarz: De fromme og jøderne (ca. 1700 - ca. 1760). Akademisk Forlag, Copenhagen. 2000. ISBN 87-500-3029-9.
 65. Lausten, Martin Schwarz: Oplysning i kirke og synagoge (Jewish religious and social life in Denmark 1760-1814). Akademisk Forlag, Copenhagen. 2002. ISBN 87-500-3745-5.
 66. Levin, Elias: Den gamle jødiske begravelsesplads i Møllegade 1694-1994. (Vol. I & II). Copenhagen, 1994.
 67. Levin, Elias: Jødiske Gravstene 1886-1915 på Mosaisk Vestre Begravelsesplads - Jewish tombstones 1886-1915 on Mosaisk Vestre Cemetery, Copenhagen, Denmark. Copenhagen, 1986.
 68. Levin, Elias: Jødiske Gravstene 1991-1999 på Mosaisk Vestre Begravelsesplads - Jewish tombstones 1991-1999 on Mosaisk Vestre Cemetery, Copenhagen, Denmark. Copenhagen, 2000.
 69. Linvald, Axel: Af Jødernes Frigørelseshistorie. Den danske Regering og Jøderne omkring det 19. Aarhundredes Begyndelse. i: Tidsskrift for jødisk Historie og Litteratur III, Copenhagen, 1925.
 70. Löwenstein, L.: Blätter für jüdische Geschichte & Litteratur. Vol. V, Mainz 1904.
 71. Margolinsky, Julius: Efterkommere af Slægten Margolinsky fra Filipove i Danmark og Sverige. Stockholm, 1944.
 72. Margolinsky, Julius: De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer. [The Jewish cemeteries in the Danish provincial towns]. Det Mosaiske Troessamfund i København, 1957. (with transscriptions and translations of many inscriptions on the tombstones).
 73. [3] Margolinsky, Julius: Jødiske Dødsfald i Danmark 1693. 1976. Copenhagen, 1978.
 74. Margolinsky, Julius: Skræddermester Salomon Grüns efterslægt. (Updated of Josef Fischer: Slægten Salomonsen (Nyborg). 1927). Copenhagen, 1951.
 75. Margolinsky, Julius: Stamtavlen Henriques 1725-1948. (Cont. of Ernest Henriques: Stamtavlen Henriques. 1903). Copenhagen, 1949.
 76. Matthiesen, Hugo: Fredericia 1650-1760. Copenhagen, 1911.
 77. Metzon, Hans (ed.): Stamtavlen Ruben Henriques 1771-1988. En videreførelse af en del af Stamtavlen Henriques 1949. Copenhagen, 1989.
 78. Metzon, Hans: Den hidtil ikke offentliggjorte del af Legatstamtavlen Eibeschütz. 1958.
 79. Metzon, Hans: Jødiske begravelser i Danmark 1977-1983. Copenhagen, 1984.
 80. Metzon, Hans: Jødiske begravelser i Danmark 1984-1990. Copenhagen, 1991.
 81. Metzon, Hans: Mine forfædre. Deres liv og færden. Skive, 1956.
 82. Metzon, Hans: Slægten Metz fra Randers … et 175 års minde. Efterkommere efter Abraham Moses Metz og Eva Wulff, gift i Randers 20. oktober 1819. Copenhagen, 1994. 102 p.
 83. Meyer, Poul og Jul. Margolinsky (red.): Ved 150 Aarsdagen for Anordningen af 29. Marts 1814. Nogle Bidrag til dansk-jødisk Historie. Publ. by Det mosaiske Troessamfund og Danmark Logen U.O.B.B. No.712., Copenhagen, 1964.
 84. Nathanson, M. L.: Historisk Fremstilling af Jødernes Forhold og Stilling i Danmark, navnlig Kjøbenhavn. Copenhagen, 1860.
 85. Nathanson, M. L.: Hofraad David Amsel Meyers Levnet. Copenhagen, 1816.
 86. Nielsen, Dr. Oluf : Meddelelser om Silke-, Ulden- og Lærreds-Kræmmerlauget 1851-1861 samt Manufakturhandlerforeningen 1862-1886. Copenhagen, 1887.
 87. Nielsen, O. (ed.): Kjøbenhavns Diplomatarium.
 88. Nielsen, O.: Kjøbenhavn paa Holbergs Tid. Copenhagen, 1884.
 89. Nielsen, O.: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse. Vol. 5. & 6. 1889-92.
 90. Nyrop, C.: Danske Farvere. En historisk Udsigt ved de Goldschmidt'ske Fabrikers 100 Aars Jubilæum. Copenhagen, 1900.
 91. Nyrop, C.: Meddelelser om dansk Guldsmedekunst. Copenhagen, 1885.
 92. Rawert, O. J.: Danmarks industrielle Forhold fra de ældste Tider indtil Begyndelsen af 1848. Copenhagen, 1850.
 93. Rubin, Marcus: 1807-14. Studier til Københavns og Danmarks Historie. Copenhagen, 1892.
 94. [1] Salomon, Julius & Josef Fischer: Mindeskrift i Anledning af Hundredaarsdagen for Anordningen af 29.Marts 1814. En Fremstilling af jødiske Rets- og Livsforhold i Udland og Indland navnlig i Tiden omkring Aar 1800. Med en Samling Arkivalia. Publ. by Danmark Loge U.O.B.B. No.712. Copenhagen, 1914.
 95. Schovelin, J.: Fra den danske Handels Empire I-II. 1899-1900.
 96. Seligmann, J.V.E.: Stamtavle over Jonas Wolff Seligmanns og Hustru Sara Lorentzens Efterslægt. Horsens 1930.
 97. Siesby, Gottlieb: Mendel Levin Nathanson, en biografisk Skizze. Copenhagen, 1845.
 98. Simonsen, D.: Erinnerungen. i: Ugebladet "Allgemeine Zeitung des Judentums", 1913.
 99. Stampe, H.: Erklæringer. Breve og Forestillinger, Generalprokurørembedet vedkommende. Part II & III, Copenhagen, 1794 -95.
 100. [5] Trap, Cordt: "Nogle befolkningsstatistiske forskelligeheder mellem det gamle jødiske trossamfund og de indvandrede russiske jøder i København" [Some statistical variations between the old Jewish community and the Russian Jewish immigrants in Copenhagen]. i: "Tidsskrift for jødisk Historie og Literatur", 1919, p. 161-173.
 101. Wergeland, H.: Indlæg i Jødesagen. Kristiania, Norway, 1841.
 102. Werlauff, C.E.: Danske, især kjøbenhavnske Tilstande og Stemninger ved og efter Overgangen til det 19de Aarhundrede. i: Historisk Tidsskrift 4.R.4.B., Copenhagen, 1873-74, p. 285 ff.
 103. Werner, Johannes: Gedalia og hans Forfædre. Copenhagen, 1933
 104. Wilse, J.N.: Fuldstændig Beskrivelse af Stapel Staden Fridericia. Copenhagen, 1767. The
 105. Yahil, Leni: Et demokrati på prøve. Jøderne i Danmark under Besættelsen. Transl. by Werner David Melchior. Copenhagen, 1967.
 106. Yahil, Leni: The Rescue of Danish Jewry. Transl. by Morris Gradel. Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1969: Library of Congress Catalog Number 69-19039.
 107. Aakjær, Jeppe: Historiske Randgloser til Blichers Noveller II.


Copyright © 1999-2002 Scandinavia SIG - Reprinting or copying of any of the material on the Scandinavia SIG Website is not allowed without prior permission from the Scandinavia SIG Coordinator

Compiled and updated 30.okt.2005 by the Webmaster