belarus_sig.jpg (14193 bytes)
Home Navigation Get Started SIG Search Communities Record Sources Help

Brest Army conscripts 1891-1918

translated by Yuri Dorn

Tsarist russians listed the births of all males as they were eligible for army service at 21 years of age.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
ABRAMCHUKDanielMendelKamenetz-Litovsk19071151
ABRAMCHUK LeonDomachevo1896793
ABRAMOVICHFroimBerko 19071151
ABRAMSKYYosefFroimBrest19184430
ADAMCHIKShimonYosefKamenetz-Litovsk19144253
ADAMCHUKAlexeyDanielKamenetz-Zhit19071151
ADLERYankelZelickBrest18913756
AFERChaim Brest19144253
AIZENDavid Brest1908 - 19101151
AIZENBERGMorduchYosel-HirshDomachevo19004476
AIZENBERGMorduchSrulBrest19044477
AIZENBERGMoshe-ChaimKopelBrest19071151
AIZENBERGYankelHirsh-AizikBrest19184430
AIZENBERGYosef Brest19144253
AIZENMANGdalAronBrest1896793
AIZENMANSenderYosefBrest1896793
AIZENSHTADELFLeizerYankel-MoisheBrest19114102
AIZENSHTADTSholem Brest1908 - 19101151
AIZINDavidLeibaBrest19114102
AIZNERYosefEliBrest19124141
AIZNERYoselHirshKamenetz-Litovsk19104101
ALERGANTFimaYankelDomachevo19104101
ALERGANTFivelChaimMalorita19174379
ALERGANTIsaacYudelMalorita19174379
ALERGANTYosef Malarita19154798
ALFMANMoisheMoisheVeliko-Sitz19004476
ALNERHershonShimonBrest18913756
ALPERTAron-MoisheBoruchChernavtzy19134200
ALPERTIsraelYaakovBrest19063877
ALTERSolomonArieBrest19144253
ALTERYaakovKhaikelBrest19144253
ALTUTZKYMendel Brest19144253
ALTVARGDavidLeibBrest19071151
ALZHEMANOsherMorduchMalorita1896793
AMERKLAPERMendelElkhanonBrest19164349
APELGoviaYankelBrest18913756
APPELAbramBentzionBrest18913756
ARENSONShaya-EskaShlomaMalorita19174379
ARNOVITZKYIsaacDavidBrest19071151
ARONOVSKYBoruch-LeibaNisenKamenetz-Litovsk19104101
ARONOVSKYMorduchNisanBrest18913756
ARONSONAronYosefBrest19184430
ASHKINAZELeizerLeibaBrest19114102
ATLUTSKYFivelMeerBrest19184430
AVCHINKShimon Oltuzh19054477
AVDICHINMoishe Brest1908 - 19101151
AVERBUCHHirsh Brest19054477
AVERBUCHMoisheEskaVelikorito19164349
AVIRONAbramYoselBrest19184430
AZSTEINMERDERAbramYegudaBrest19104101
AZVABERGYosefMendelBrest19104101
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
BACHMendel Brest19144253
BACHKOVSKYAizikYankelBrest1896793
BACHKOVSKYShayaHirshKamenetz-Litovsk19124141
BACHKOVSKYYankelEskaBrest19144253
BADUNYosef Kamenka19054477
BAIDANDavidChaim-IsekKamenetz-Litovsk19114102
BAIDANLeiba Brest1908 - 19101151
BAIDERLeizerMoshkeVysoko-Litovsk19144253
BAIERYankelShlomaBrest19071151
BAILETZKYDavid Brest19144253
BAITELMANYankelYankelBrest19114102
BAKAbramEskaBrest19184430
BAKMeer Brest19134200
BAKYosefMoshkeBrest19144253
BAKHLAIYaakovBorisTeplovka19063877
BAKUMMenakhemAbramMalorita1896793
BALDEYBenjaminWolfBrest18913756
BALEREskaChaimKamenetz-Litovsk19154798
BALGLEIMeerMorduchVolchin19144253
BALGLEISamuil Brest19144253
BALOSKOVNIKLeibaShayaBrest19114102
BANKOVSKYHirshAlterVolchin19134200
BARAIBACHLeiba Brest1908 - 19101151
BARALBANMotelEliBrest19114102
BARANNachmanBerkoBrest1896793
BARANSrulLeizerBrest19114102
BARBANELShmulMoshkeBrest19044477
BARBOSEliAbramBrest19063877
BARDONMoishe Brest19054477
BARDONYankelFimaBrest19054477
BARENBAM YankelBrest19174379
BARENBAUMAbram Brest1908 - 19101151
BARENBAUMBerl Brest19144253
BARENBAUMHirshYoselBrest19164349
BARENBAUMIsekYudelBrest19054477
BARENBAUMLeibaChaimBrest19114102
BARENBAUMYaakov-Meer Brest1908 - 19101151
BARENKHOLTZAbram Chernavtzy19124141
BARENKHOLTZZalmanZelmanDomachevo19124141
BARGKhaikelEliBrest19054477
BARGNokhemSrulBrest19144253
BARGShayaKholemBrest19114102
BARGShmuel Brest19134200
BARGSolomonSrul-MorduchVysoko-Litovsk19184430
BARKMendel Vysoko-Sit19063877
BARKHINGregoryEskaBrest19054477
BARKINLeibaAbramBrest19054477
BARLASGenakhAbramDomachevo19174379
BARLASLeibaHirshVolchin19134200
BARLASLeibaShmulDomachevo19174379
BARLAZIsaacIsaacDomachevo19124141
BARMANMosheChaimBrest19063877
BARNATZKYRuvinMoisheVysoko-Litovsk19144253
BARSUKYosef Turna19063877
BARTASAbramMoshkeVolchin19114102
BARTASEliKuzmaDomachevo19114102
BARTASZekhoAronDomachevo19154798
BARUKHOVSKYShmuelWolfBrest19104101
BARUKHOVSKYYankelDavid-HirshBrest18913756
BARVATZAbramZelmanDomachevo19114102
BARVATZElia Brest1908 - 19101151
BASSrul-YankelShloma-DovidBrest19071151
BASKINYaakov Malorita19063877
BATELMANMotel Brest1908 - 19101151
BAT-SERIA NakhumBrest19071151
BAUMEdwardEdwardDomachevo19063877
BAUMMendelYaakovBrest19063877
BAUMZigmunt Brest1908 - 19101151
BAVEROvadiaKhilBrest19054477
BAYARSKYMorduchYankel-ShayaBrest19144253
BAYARSKYPeisachLeibaBrest19144253
BAZELYosefMoyseyBrest18913756
BAZENBAUMMoshkeWolfBrest19114102
BAZETZKYEliLeikoBrest19114102
BEDRITZKYWolf Vysoko-Sit19071151
BEILISMoisheLevBrest19054477
BEINYaakov Brest1908 - 19101151
BEKERAronMorduchDomachevo19134200
BEKTZELShaya Brest19164349
BELINMoisheSholomBrest19104101
BELYMoshkoEliBrest19063877
BELYNakhumNachmanVolchin19134200
BENYaakov-MeerHirshBrest19114102
BENDERMotelFroim-IsraelBrest19114102
BENDERMotel-DovidYaakovDomachevo19124141
BENDERNachman Brest1908 - 19101151
BENDERPeisachBenjaminBrest1896793
BENDERYankel Brest1908 - 19101151
BENERMenakhemYosel-AbelBrest19071151
BENZHERMANMoshkeVelvelBrest19054477
BEREKRudaHershekBrest19071151
BERESTITZKYFivelYaakov-BerTamashovka19134200
BEREZHMAKChaim Brest1908 - 19101151
BEREZNYAKYaakovMeerDomachevo19114102
BEREZOVSKYDavid-YankelEliaKamenetz-Litovsk19104101
BEREZOVSKYShlomaAbramBrest19044477
BEREZOVSKYVelvelZalmanBrest19071151
BEREZOVSKYYosel Brest19144253
BERGERBinyaminChaimBrest19174379
BERMANBoruch Brest1908 - 19101151
BERMANChaimChaimBrest19114102
BERMANHirsh Brest1908 - 19101151
BERMANIsaac Brest19144253
BERMANSimkhaYosef-LeibaBrest19063877
BERMANYankelMoisheBrest19114102
BERMANYosel Brest19144253
BERNSTEINLeiba Brest1908 - 19101151
BERNSTEINMoishe Brest1908 - 19101151
BESLERMoshkeLeizerBrest19184430
BIBASrulBenyaBrest1896793
BIGMANAlter-OsherMorduchMalarita19154798
BILANMikhelEskaBrest19144253
BILETZKYBoruchSenderBrest18913756
BILETZKYMinchYankelVysoko-Litovsk19144253
BILETZKYMorduchMendelDomachevo19134200
BILOGURSKYShmulChaimMalorita1896793
BINKHVALDEliezer Brest19174379
BIRMANAizikDovid-ShukhmanBrest19071151
BIRMANAlterBoruchBrest19174379
BIRMANBoruchShayaBrest19114102
BIRMANKhanonIsaac-HirshBrest19174379
BIRMANLeizerLeibaBrest18913756
BIRMANYosef Brest1908 - 19101151
BIYATILeizerEskaGomanovka19104101
BIZETZKYMotel Brest1908 - 19101151
BLACHMANTankhonYeshua-EliezorDomachevo19124141
BLAIBORDHirsh Lukava19124141
BLAIKHMANHirshShaulBrest19114102
BLANKMatiesShlomaBrest19071151
BLANKLEDERMANChaimSimkhaBrest19184430
BLEIKHBORDAbram-ShimonYankelKamenetz-Litovsk19104101
BLEIKHBORDShayaEli-LeibaBrest19054477
BLEKHMANAron-LeibaMoshke-GdolaBrest19054477
BLEKHMANBenjaminYankelDomachevo19154798
BLEKHMANMaties Brest1908 - 19101151
BLEKHMANMoisheLeizerDomachevo19174379
BLEKHMANWolf-Zelick Brest1908 - 19101151
BLEKHMANYoselFrulimDomachevo19114102
BLINDERMatisMoishe-GdolaDomachevo19114102
BLINDERShmul-Ber Brest1908 - 19101151
BLINDERSimkhaYankelBrest19044477
BLUMEliChaimBrest18913756
BLUMEliezer Brest19134200
BLUMANLeibaWolfBrest19071151
BLUMENFELDMorduchBergmanKamenetz-Litovsk19174379
BLUMENKRAUZChaim Brest1908 - 19101151
BLUMENKRAUZMeerShimenBrest19144253
BLUMENKRAUZWolf-ZelickYankelBrest19114102
BLUMENKRAUZYaakov Brest19144253
BLUMENKRAUZYankel Brest1908 - 19101151
BLUMENSTEINHirshMendelBrest18913756
BLUVELMenasheMoshkeBrest19054477
BOBKESHirsh Brest1908 - 19101151
BOBKISSrul-Ber Brest19114102
BOBRANSKYYaakovEli-LeibaKamenetz-Litovsk19124141
BOBROVSKYChaimMoshkeBrest19114102
BOBROVSKYIsek Brest19144253
BOBROVSKYIsekLeibaBrest19144253
BOBROVSKYMoisheYosef-MorduchBrest19054477
BOBROVSKYMorduch Brest1908 - 19101151
BOBROVSKYShimonMenakhemKamenetz-Litovsk19154798
BOCHKOVSKYHirsh Vysoko-Litovsk19164349
BOCHKOVSKYYudelMeerVysoko-Litovsk19164349
BODANESDavid Brest19144253
BOGUANMoishe Brest19054477
BOGUZHMikhalShimonTrastzyanka19071151
BONDERHirshAbramKamenetz-Litovsk19114102
BONDNECHNisanSrul-MoisheBrest19063877
BORAZHEVICHMoshkeMoisheMalorita1896793
BORENSTEINMorduchMoshkeBrest19114102
BORISINachmanShaulBrest19114102
BORISOVSKYIsekDavidMalorita19054477
BORUKHOVSKYDavidAbramBrest19144253
BORUSIKBorisYaakovDmitrovichi19063877
BORUSIKBorisYaakovChemoky19063877
BOTKOVSKYGdal Brest19144253
BRAERChaimAizikVysoko-Litovsk19144253
BRANSTEINShmuelSinaiDomachevo19154798
BRASKOShimon Rataichitzy19063877
BRAVERMANMoisheLeibaBrest19054477
BREGMANShayaAbramMalorita19174379
BRIGMANMorduch Malorita19154798
BRODITZKYLeibaChaimBrest19114102
BRODITZKYNufa Brest1908 - 19101151
BRODITZKYOsherAbramBrest19164349
BRODLIBDavid Brest1896793
BRODOVSKYZelman Brest19164349
BROINENBERGMeer-YosefAronDomachevo19104101
BRONZavelLeib 19071151
BRONKSTEINSimkhaZakhariaDomachevo19104101
BRONSTEINBenjamin Turna19054477
BROTZKYLeiba Brest19054477
BROVERMANShmuelChaimBrest19094020
BRUKMosheChaimBrest18913756
BRUSTEINRubinLeizer-MendelBrest19104101
BRUZNYAKHirshGedaliaVysoko-Litovsk19144253
BUBKESShlomo-LeibMoisheBrest19144253
BUDMAKChaim Brest1908 - 19101151
BUDNIKSenderChaimBrest19114102
BUKACHDavidShayaBrest19071151
BUKHMANSimkhaOsherBrest19054477
BUKMANBlumaYankelBrest18913756
BUKSPANYudelHirshBrest19054477
BUNINNathanAbram-ShimonBrest19114102
BUNINYankel Brest1908 - 19101151
BURITZKYSender Brest1908 - 19101151
BURSTEINChaimMorduchBrest19114102
BURSTEINChaimHirshBrest19184430
BURSTEINIsaac Brest1908 - 19101151
BURSTEINIsaacSrulBrest19114102
BURSTEINLeibaLitmanBrest19071151
BURSTEINMoishe Brest1908 - 19101151
BURSTEINYankelAbramBrest19114102
BURSTENMAKHERHirshNisenBrest19144253
BURSTENMAKHERYosef Brest19144253
BUSHEVSKY DavidBrest1896793
BUTLIKMoisheRubinBrest19114102
BUTOFLeviYosefDomachevo19063877
BUTOFZigmunt Meibrov19063877
B'YUMENKRANTZMatesYuzelBrest1896793
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
CHADRITZKYMoisheLeibaChernavskaya19114102
CHAETEliaZalman-HirshArgentina19063877
CHAETMorduchIsekArgentina19063877
CHAETVelvel Brest19144253
CHAPAKLeikaAbramBrest19114102
CHARANGenakhLeikoBrest19114102
CHARNINVelvelBerkoBrest19144253
CHARTASDavidMikhelBrest19114102
CHATZKYHirshEvelBrest19054477
CHATZKYMorduch Brest19144253
CHAZANEliaChaimKamenetz-Litovsk19063877
CHEINMANMorduchVigdorBrest19184430
CHELANOVSKY PinkhusBrest1896793
CHEMEROVSKYAlexanderLeibaBrest19184430
CHEMEROVSKYBerkoMorduch-LeibaVysoko-Litovsk19144253
CHEMEROVSKYGenukhMorduchBrest1896793
CHERAIZHENShmuelKivaBrest19184430
CHERCHKOVICHYaakovChaimBrest19114102
CHERERAbramMeerBrest19034481
CHERNIKYankelShlomaBrest19054477
CHERNYAKAlter-DavidLeizerBrest19114102
CHERNYAKAramYeruchomBrest19114102
CHERNYAKChaimRubinBrest19184430
CHESKISBenjamin Brest19144253
CHETNITZKYChaimMoisheBrest19104101
CHISTERHirshSenyaKamenetz-Litovsk19124141
CHOLYAVABer-LevIsaacTamashovka19124141
CHOMICHLeonGabrielMotykaly19104101
CHOPNIKDavidSolomonBrest19144253
CHORNYYankelAbramBrest19054477
CHUTENSKYLeibaYankelBrest19094020
CLEIMANHirshMeerBrest19164349
CLEIMANKalmanYankelKamenetz-Litovsk19154798
CLEIMANShmulYankelBrest1896793
CLEIMANYaakov Domachevo19124141
CLEIMANYosef Brest19144253
CLEINERAbram Malorita19164349
CLEINERAbram Chernyavchitzy19164349
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
DABMEVSKYShmuelLeizerBrest1896793
DAIBACHYankel Brest1908 - 19101151
DAIBOCHMeerShlomaBrest19114102
DAIBOCHMendelBerkoVolchin19114102
DAICHAbramLeizerBrest19184430
DAICHAron Brest1908 - 19101151
DAICHChaimMendelVysoko-Litovsk19144253
DAICHYankel Brest1908 - 19101151
DAICHYankelBerkoVysoko-Litovsk19114102
DAICHYankelYoselBrest19114102
DAICHDOKWolfBinyaminBrest19044477
DAICHEREliMoshkeBrest19144253
DAICHERShloma Brest19144253
DAICHMANChaimYoselBrest19184430
DAICHMANNisanAbramBrest19063877
DAICHMANSrulAbramBrest19054477
DAIKSELBenjaminEkhielBrest19184430
DAIKSELHirsh Brest1908 - 19101151
DAINFroim Brest19144253
DAKSTEINAdamBinyaminBrest19114102
DALINSKYDavid Brest19134200
DALINSKYNisonYankelKamenetz-Litovsk19104101
DALINSKYShimonMorduchAbramovo19154798
DALINSKYYoselLermanBrest1896793
DAMOVSKYKepkhelWolfAvramovo19134200
DANSELSenderAbramBrest19054477
DANSELYankelChaimBrest19054477
DARZHUKDavidDavidAntonovo19104101
DATULOVSKYEliAbramAbramovo19154798
DAVIDOVICHYankelAbramBrest19114102
DEBERTAbramShmuilBrest18913756
DELATITZKYNokhem Brest1908 - 19101151
DELYATIZKYMorduchDavidBrest19114102
DEMINCHUKRoman Brest19054477
DIMERATChaim-AronMikhel-ShayaBrest19004476
DMITRUKFroimBinyaminBrest19144253
DMITRUKMikhelShimonTurna19004476
DMITRUKShimon Turna19054477
DOBERMANEliGenukhVysoko-Litovsk19054477
DOBRICHGanekhosAramBrest19114102
DOBRIMANPeisachShlomaVolchin19134200
DOBRITZKYShloma Brest1908 - 19101151
DOBRYAbramShmul-DovidBrest19071151
DOBRYAbram Malorita19164349
DOBRYElia Brest19144253
DOBRYHershko Brest1908 - 19101151
DOBRYNachumNachumBrest19114102
DOLBAKShimonShimonMotykaly19104101
DOLGONATYVigdorLeizerBrest19071151
DOLINSKYHirshShlemaBrest19044477
DOLINSKYIsraelSolomonVladovka19124141
DOLINSKYLeizer Brest1908 - 19101151
DOLINSKYLitman Brest1908 - 19101151
DOLINSKYMendelWolfDmitrovichi19071151
DOLINSKYMoisheAronAbramovo19174379
DOLINSKYMoisheAbramBrest19184430
DOLINSKYShlomaShaul-DavidBrest19114102
DOLINSKYSrulEskaBrest19071151
DOLINSKYYoselLitmanBrest1896793
DOLINSKYYoselLitmanBrest1896793
DOROSHKEVICHIsaacIsaacBrest19054477
DOSIKYosef Oltuzh19063877
DOVSKYAkivaOsher-LevBrest19054477
DREKLERMotlYosefBrest18913756
DRUFGACHHirshShlomaOmelino19114102
DRUTGAUSShimonShmul-DovidBrest19144253
DRUTMANHirshBinyaminBrest19054477
DRUTZKERMikhelMoshke-EskaBrest19071151
DUBETZKYItzhakMorduchDomachevo19071151
DUBINERAizik Cuba village19063877
DUBINERMendelFivelAmerica19063877
DUBINERMendelMoisheKamenetz-Litovsk19154798
DUBINEROsherYaakovKamenetz-Litovsk19174379
DUBITZKYAizik Brest1908 - 19101151
DUBITZKYLaitmanYaakovBrest19114102
DUBITZKYLeizerIsekBrest19004476
DUBITZKYNachmanEskaBrest19184430
DUKSTEINMorduch Brest1908 - 19101151
DULISIsek Brest1908 - 19101151
DURDAKAizikAron-WolfVolchin19114102
DURDAKChaim Brest1908 - 19101151
DURDAKIsraelBenjaminVysoko-Sit19071151
DURDAKItzhakDavidZhukovo19114102
DVARETZKYEnaYoselBrest1896793
DVORKINIsaac Brest19164349
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
EDELMANElia Brest19144253
EDELMANEskaWolfBrest1896793
EDELSTEINAbeBerKamenetz-Litovsk19134200
EDILVELBoruchShmuelAbramovo19104101
EIBERMANChaimAron-WolfVysoko-Litovsk19114102
EIKHSTEINGitelShmuelKamenetz-Litovsk19124141
EKOSTEINSholomShayaBrest19144253
ELBERMANLeibaShimonBrest1896793
ELBERTIsek-IsraelArielMalorita1896793
ELERMANSolomonAlexanderVladovka19124141
ELETZKYAron Brest1908 - 19101151
ELETZKYChaimAramBrest19114102
ELINPinchasHirshBrest18913756
ELMANAronMoisheBrest19174379
ELMANEskaMoisheBrest19044477
ELMANLeibaShimenBrest19144253
ELMANLeiba-YosefYaakovVysoko-Litovsk19144253
ELMANRubinYoselBrest19144253
ELPERNChaimAbramBrest19114102
ELPERNMoisheShmulBrest19004476
ELPERTEli Brest19164349
ENGELNoachVelvelBrest19071151
ENGLENDRAramDavidBrest19114102
EPELBAUMAbramLeibaBrest1896793
EPELBAUMBerkoMoishe-MorduchBrest19004476
EPELBAUMEliezerHirshDomachevo19134200
EPELBAUMMeer-ShmuelLeibaGurna-Ducha19124141
EPELBAUMShaya Brest19144253
EPELBAUMShayaEnaBrest19144253
EPELKHOLOsher-LeizerYankelBrest19063877
EPPELBLATZelman Brest19164349
EPSTEINAronHirsh-MeerVysoko-Litovsk19114102
EPSTEINAronYoselVolchin19114102
EPSTEINBerIsaacVysoko-Litovsk19184430
EPSTEINChaimMorduchVysoko-Litovsk19144253
EPSTEINEliMorduchVysoko-Litovsk19184430
EPSTEINMoishe Brest19134200
EPSTEINPavelAbramBrest19144253
EPSTEINYaakovHirshKamenetz-Litovsk19114102
EPSTEINYuda-LeibaHirsh-MeerVysoko-Litovsk19114102
ERENSTEINHirshMorduchKamenetz-Litovsk19134200
ERLIKHShloma Brest19144253
EROZOLINSKYIsaacHirshLibetz19184430
ESTRIKAbeKimaBrest19004476
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
FAERMANAbramMoisheOtaki19154798
FAERMANHirshIzerDomachevo19154798
FAERMANHirshIserDomachevo19154798
FAERMANLebel Chernyavchitzy19164349
FAERMANMarikYankelDomachevo19104101
FAERMANMendelMoshkeDomachevo19071151
FAERMANMoshkeShmulDomachevo1896793
FAERMANMotelMeerVysoko-Sit19071151
FAERMANShlomaAbramBrest19144253
FAERMANSrulYoselVysoko-Litovsk19114102
FAIDENMeerShmuelBrest19184430
FAIGENBLATShlomaSrulBrest19054477
FAINSHMIDBerOsherBrest19184430
FAINSTEINHirshAvigdorDomachevo19154798
FAINSTEINShmuilAlterBrest1896793
FAINSTEINSrulYankel-HirshTomazovka19114102
FAKUSYankelBerkoBrest19054477
FALEVICHShakhnaGertzel 19071151
FAMBAMYosefEliaguBrest18913756
FANABERIAMorduchMoshkeDomachevo19154798
FARBERAbram Vysoko-Sit19063877
FARBERHirsh Lukava19124141
FARBERYankelHirshBrest19144253
FARBICHSenderMovshaBrest19071151
FARBMANBerkoMoshkeDomachevo19114102
FARMOEliezerEliBrest19174379
FAZUKYaakovGregoryMotykaly19071151
FEDERSrulYankelBrest19114102
FEDERERShimon Brest19134200
FEIBLUMYankel Brest19164349
FEIGINBinyaminMoisheBrest19104101
FELDMANAbramYoselBrest18913756
FELDMANAbram-MeerGenukhBrest19174379
FELDMANChaimAlterBrest18913756
FELDMANChaimYazisTamashovka19134200
FELDMANChaim-HirshIzerKamenetz-Litovsk19063877
FELDMANEliezerWolfKamenetz-Litovsk19154798
FELDMANIsaacMendelBrest1896793
FELDMANPeisachYankelBrest19071151
FELDMANRubinHirshDomachevo19104101
FELDMANShmuilYankelBrest18913756
FELDMANShmuilHirshBrest19054477
FELDMANSrulYankel-HirshBrest19114102
FELDMANYudelAbram-DovidBrest19114102
FELDMAN MoisheBrest19184430
FELMANEliSrulDomachevo19114102
FELMANMoisheYoselBrest19144253
FELMANMoshke Brest19144253
FENECHKOMotelMorduchDomachevo19114102
FERMANBentzionYosefOmelino19114102
FERMANShmulEska-NataBrest19054477
FEROZONSKYYosefEko-NulaBrest19114102
FESTMANIzyaDovidBrest1896793
FETERMANBerMeerBrest19184430
FICHBINYankelYoselChernavskaya19114102
FICHMANZelickHirshBrest19094020
FIDELKHOFBoris Brest19144253
FIGELMANSrul-BazelMosheVysoko-Sit19071151
FIKUSZakhariaEfimBrest19094020
FINEskaShlomaDomachevo19104101
FINKELPinchos Lukava19124141
FINKELSTEINBoris Brest19144253
FINKELSTEINDavidMoshkeBrest1896793
FINKELSTEINShlomaHirshBrest19114102
FINKELSTEINYegudaFitelBrest18913756
FINKILSTEINMatias Brest19144253
FINKLERKlim Turna19063877
FINKLERShmulLeibaDomachevo19071151
FIRSTEINYakumShlomaBrest1896793
FISHERFroim-LeibaAramBrest19114102
FISHERHirshDavidKamenetz-Litovsk19174379
FISHERLeibaPesachBrest19004476
FISHGOPAbram Brest1896793
FISHMANChaim Brest19054477
FISHMANDavidEliaVladovka19124141
FISHMANEskaYoselBrest19054477
FISHMANFaran Lukava19124141
FISHMANMatlesLevTamashovka19134200
FISHMANMoshe-ChaimMeer-LeviDomachevo19063877
FISHMANShlomaMeer-YosefDomachevo19174379
FISHMANShmuelHirshDomachevo19134200
FIZBUNAbramShmaelBrest19063877
FIZELSolomonAbramBrest19063877
FLAKSBARTIsroel-WolfChaimBrest19054477
FLAKSBAUMAbramChaimBrest19054477
FLECHMANBerAbramDomachevo19174379
FLEIZMANIsaacEvelDomachevo19134200
FLERLeibaZalmanBrest19144253
FOLKOVSKYLeiba Brest19144253
FORBINIsraelYoselLukava19124141
FRAERElemWolfKamenetz-Litovsk19063877
FRAERIsaacAbramKamenetz-Litovsk19154798
FRAERIsraelWolfKamenetz-Litovsk19063877
FRAERMoisheYosef-MorduchBrest19144253
FRAINDTakhel-LeibaZelickBrest1896793
FRAINDTankhiel-LeibaZelickBrest1896793
FRAINDTevelZelickBrest1896793
FREIDINMotlLeibaBrest19071151
FREIDLIKHEfroimChaimAntveria19104101
FREIMANYosef Brest19144253
FRIDMANChaimIsekKamenetz-Litovsk19114102
FRIDMANGedalia Brest19144253
FRIDMANGedaliaKholemBrest19144253
FRIDMANHirshKalmanBrest18913756
FRIDMANHirshAlterBrest19144253
FRIDMANHirsh Brest19164349
FRIDMANIsaac Oltuzh19164349
FRIDMANKhanon Chernyavchitzy19164349
FRIDMANLeibaBerkoBrest19164349
FRIDMANLipaBerekOltuzh19104101
FRIDMANMatlesMoisheDomachevo19134200
FRIDMANMorduch Lukava19124141
FRIDMANShmulMotelDomachevo1909 - 19121151
FRIDMANShmulDavidBrest19144253
FRIDMANWolfLeibaBrest18913756
FRIDMANYaakovShakhor-WolfDomachevo19154798
FRIDMANYudelYankel-ShmuelDomachevo19071151
FRIDMANZelick Brest19144253
FUDZIMANShmulYudelBrest19004476
FUKMANMorduchFroimBrest19174379
FUKSShmulShayaBrest1896793
FUKSWolfShayaBrest19054477
FUKSMANSrulAronBrest19184430
FURERIsrael Lukava19124141
FURERMatles Brest19164349
FURMANAronMoshkeBrest19034481
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
GAGENBAUMYaakov-Hirsh Brest19164349
GAKSINShlomaDavidBrest19154798
GAKSINYoselZelmanBrest19114102
GALANGodel Brest19164349
GALPERINBoruchYokhinBrest19063877
GALPERINMoisheBendefBrest1896793
GALUKShimon Domachevo19071151
GALUSYosef Brest19144253
GAMNachmanAbramBrest19184430
GAMYaakovLeibaBrest19114102
GAMARNIKYosef Turna19063877
GANDLERSrulLeizerBrest1896793
GANELISReuvenShmuel-HirshKamenetz-Litovsk19134200
GANESBerSrulBrest19114102
GANESShlomaAbramMalorita19164349
GANESShmuel Vysoko-Litovsk19164349
GANESYosef Brest1908 - 19101151
GANIHirsh Brest1908 - 19101151
GANTZYosefIsaacVladovka19124141
GARLEMYankelMoisheBrest19044477
GARSETMANMoshkeChaim-YankelDomachevo19104101
GATUZYosef Brest19144253
GATZKIEVICHGabriel Verkhovichi19054477
GAUBMANEskaAbramMalorita19164349
GAVZUSIKMatveyEfimMotykaly19063877
GDALEVICHMorduch Brest1908 - 19101151
GDASKYShayaAronBrest19044477
GEBLUMBerBinyaminBrest19144253
GEDERERMendelAbramDomachevo19174379
GEFENBobel-ChaimFishelBrest19054477
GEFENHirshHirshBrest19114102
GEFENYankel Brest1908 - 19101151
GEIRBinjamin Brest1908 - 19101151
GEIRMoshke Brest1908 - 19101151
GEKHTBer Brest19144253
GEKHTGilelGdalBrest19184430
GEKHTWolfLeizerBrest19144253
GELBERTIsaac Malorita19164349
GELBERTMoisheMoishe-LeizerBrest19044477
GELBURShmul Brest19144253
GELDELMANDavid Brest1896793
GELDMANChaim Brest1896793
GELENBAUMIsraelAbramBrest18913756
GELENDERGBoruchShayaBrest1896793
GELERMANShlomaYadDomachevo19134200
GELERSTEINGilel Chernyavchitzy19164349
GELERSTEINYoselMoishe-ChaimBrest19114102
GELFANDBerMoisheDomachevo19134200
GELFANTMorduchShayaVeliko-Sitz19004476
GELGURShmulMeerBrest19144253
GELMANIsaacAlterBrest1896793
GELMANShmul Brest1908 - 19101151
GELMANYankelBoruch-LeibaBrest19114102
GELMANYudelIsekBrest19184430
GEMBERGERAlexanderSolomonDomachevo19174379
GENDLERChaimMotelBrest19114102
GENEBAUMShmuilIsekKamenetz-Litovsk19114102
GENEBURGChaim Lukava19124141
GENENBAUMAbramAbram-HirshDomachevo19154798
GENENBAUMChaimPinchosLakhovtzy19154798
GENENBAUMChaimShmuelChernyavchitzy19164349
GENENBAUMDavid Volchin19164349
GENENBAUMEli Malorita19164349
GENENBAUMFivelYosefBrest19114102
GENENBAUMLevMichelBrest19154798
GENENBAUMMoishe Brest19144253
GENENBAUMMovshaOsherBrest19071151
GENENBAUMWolfPinchusBrest19154798
GENENBAUMYudelShlomaBrest19114102
GENERMorduchMenakhemDomachevo19114102
GEPERMoishe Brest19144253
GEPERMoisheAbramBrest19184430
GERIsaacYankelBrest18913756
GERIsaacYankelBrest1896793
GERCHUKBorisShimonGvoz'mitza19104101
GERELYUKDaniel Brest19054477
GERELYUKYaakov Brest19054477
GERONBerFroimBrest19174379
GEROZOLINSKYRafalMoisheBrest19174379
GESLERLeizerEska-HirshBrest19184430
GESLERSolomonGenukhKamenetz-Litovsk19154798
GESLERZelick Brest19164349
GETELBAUMAbramYudel-ShmulBrest19184430
GETMANIsekDavidBrest1896793
GETMANRomanAdamBrest19094020
GEVIRTZMANAbramBoruchBrest1896793
GIBGOTYankelWolfVysoko-Litovsk19054477
GICHMANMoisheChaim-HirshBrest19054477
GIELMANAron-AbramMoisheBrest19054477
GIKHTELPeisachSrulBrest19184430
GILLevYosefBrest19174379
GILESMotel Brest19144253
GILIPUKDavidMoisheBrest19071151
GILMANAbramChaimBrest19054477
GILMANMeerGabrielBrest19104101
GILMANMeir Brest1908 - 19101151
GILMANRuvenEliBrest19174379
GILMANZelman Brest19144253
GIMPELShaya Brest19144253
GINZBURGAlexanderLazarBrest1896793
GINZBURGBoruchShlomaBrest19071151
GINZBURGMotlYankelBrest18913756
GINZBURGPinchasAbram-BerBrest19071151
GIRBACHAbramHirshBrest1896793
GISLERZelick Chernyavchitzy19164349
GITELMANIsrael Kamenetz-Litovsk19134200
GIZILUKEfimYaakovBrest19063877
GLADICHMoishe Brest1908 - 19101151
GLAGOVSKYPeresKalmanBrest1896793
GLECHYankelChaimBrest1896793
GLEIBERSONShlomaIsek-EskaBrest19071151
GLEIZER GeselBrest19114102
GLEMBAVSKYBenjaminMoshkeBrest18913756
GLEZERAbram-Leizer Brest1908 - 19101151
GLEZERBer Brest19134200
GLEZERYoselYankel-HirshBrest19054477
GLINAStefanYosefMotykaly19071151
GLOTZERMelachAbram-YankelBrest19071151
GLOZMANMeerSrulBrest18913756
GLUZMANIsaacAbramBrest19144253
GLUZMANMeer-Leiba Brest19144253
GLUZMANMoishe Brest19054477
GLUZMANSulimLeibaBrest19063877
GOFBEKERHirsh Brest1908 - 19101151
GOFBETERSemenZuskoBrest19114102
GOFLERYaakov Lukava19124141
GOKARYoselEliezerBrest19154798
GOLDAbram-LeizerShaulBrest19114102
GOLDFroimMotelBrest19054477
GOLDMoishe Brest1908 - 19101151
GOLDShmulNotaVysoko-Litovsk19054477
GOLDSrulNotaVysoko-Litovsk19054477
GOLDBERGBenjamin Brest19144253
GOLDBERGBerekAlterBrest19054477
GOLDBERGBerko Brest19144253
GOLDBERGBerkoChaimBrest19144253
GOLDBERGChaimLeizerBrest19071151
GOLDBERGEliIsekBrest19054477
GOLDBERGEskaAbramChernavtzy19054477
GOLDBERGFivelShmulBrest19044477
GOLDBERGHirshLeibaBrest18913756
GOLDBERGHirshShaya-YosefBrest19114102
GOLDBERGHirshYeguda-HirshKamenetz-Litovsk19134200
GOLDBERGHirshEskaChernavtzy19164349
GOLDBERGIsaacSolomonChernyavchitzy19164349
GOLDBERGLeibaBerkoBrest19114102
GOLDBERGLeibel Brest1908 - 19101151
GOLDBERGMatesChaimBrest19114102
GOLDBERGMikhelMorduchMalorita19174379
GOLDBERGMoshke Brest1896793
GOLDBERGRuselMorduchVysoko-Litovsk19114102
GOLDBERGRuziel Brest1908 - 19101151
GOLDBERGWolfKalmanKamenetz-Litovsk19134200
GOLDBERGYaakovDavidKamenetz-Litovsk19174379
GOLDBERGYudel Brest1908 - 19101151
GOLDBERTZKYShmul Brest1908 - 19101151
GOLDCHAMERSrulMoshkeDomachevo19104101
GOLDERMoshke Brest1908 - 19101151
GOLDFARBAbramMendelBrest1896793
GOLDFARBBentzion Brest19144253
GOLDFARBEskaLeibaKamenetz-Litovsk19054477
GOLDFARBFivelShmul-HirshBrest19054477
GOLDFARBHirshShimonDomachevo19154798
GOLDFARBIsaacYankelVysoko-Litovsk19184430
GOLDFARBLeibaShloma-FivelBraslav19134200
GOLDFARBOsherMoshkeBrest19184430
GOLDFARBShaya-LeibaYokhimDomachevo19174379
GOLDFARBShmuelSolomonChernyavchitzy19164349
GOLDFARBYankel Vysoko-Sit19063877
GOLDFARBYankelAronBrest19071151
GOLDMANLemkoAlterBrest19071151
GOLDMANMeir-Berko Brest1908 - 19101151
GOLDMANPinkhusSulimBrest19004476
GOLDMANShimonYankel-ZelmanDomachevo1896793
GOLDMANYudelMorduchVysoko-Litovsk19114102
GOLDSHMIDLeibaAbramBrest19184430
GOLDSHTERINFivelMatiesBrest19054477
GOLDSTEINAbramUzerChernavtzy19054477
GOLDSTEINBenjaminSrulBrest18913756
GOLDSTEINChaimMoisheBrest19144253
GOLDSTEINChaim Brest19144253
GOLDSTEINChaimMorduchBrest19144253
GOLDSTEINGedaliaNoachBrest19144253
GOLDSTEINMoishe-Gdal Brest1908 - 19101151
GOLDSTEINMoshkeShmulBrest19054477
GOLDSTEINMotelPeisachBrest19184430
GOLDSTEINShlomaChaimBrest1896793
GOLDSTEINSrul Brest19054477
GOLDSTEINYudelZelmanDomachevo19114102
GOLDSTERNAbram Turna19054477
GOLDTREIDERFimaGenukhVysoko-Litovsk19054477
GOLDZADEREzraShmulBrest19184430
GOLFARBShmuil-HirshDavidBrest18913756
GOLUBOVICHEselLeizerBrest19071151
GOLUBOVICHYaakov-Isek Velikorito19184430
GOLVETZKYShloma Brest19144253
GOMKINShloma Brest19144253
GONEKMANShmuel Chernyavchitzy19164349
GORALNIKMeer-BerkoShaulBrest19114102
GORBACHFivel Brest1908 - 19101151
GORBERMoshkeEskaBrest19071151
GORBERYudelMeerBrest19054477
GORBUNMorduchHirshBrest18913756
GORENEliNachum-ZelickBrest19054477
GORENsrulHirshBrest18913756
GORFINKELSolomon Brest19164349
GORINSKYAbeLeibaArgentina19063877
GORINSKYChaimShmuelAmerica19063877
GORINSKYNaftaliAron-MoisheCuba village19054477
GORKYLeizar Brest1908 - 19101151
GORORINKELLazarYokhananBrest18913756
GOROVSKYYankelChaimBrest19054477
GORSETIANShimonChaim-YankelDomachevo19063877
GOTMANChaim-NakhumMoisheBrest19054477
GOZETMANHirsh Chernyavchitzy19164349
GOZHANSKYChaim Brest1908 - 19101151
GRAEZMoishe-GdalZelmanBrest19114102
GRAFMoshke Brest1908 - 19101151
GRAFRimonYoselBrest19114102
GRAFShimon Dubitza19134200
GRAFYaakov-MeerAronDomachevo19134200
GREBENKODanielShimonOltuzh19104101
GREDBERGShmuil-Dovid Malorita19164349
GREGARUKLeonid Verkhovichi19063877
GREGERLeizerChaimDomachevo19114102
GRIBLATAbram-Leiba Kamenetz-Litovsk19063877
GRINBERGAbram-Chaim Brest19184430
GRINBERGDavid Brest19104101
GRINBERGDavid Brest19144253
GRINBERGEshulYankelBrest19044477
GRINBERGMordke Brest1908 - 19101151
GRINBERGMoshkeLekoBrest19114102
GRINBERGYakhielYankelBrest19044477
GRINBERGYankelYankelBrest19044477
GRINBLATAbram Brest1908 - 19101151
GRINBLATAbram-LeizerAron-WolfKamenetz-Litovsk19063877
GRINBLATAronMoyseyBrest18913756
GRINBLATChaim-KholemMoisheAmerica19054477
GRINBLATRakhmiel Brest1908 - 19101151
GRINBLATShloma Brest19144253
GRINBLATSholkaHirsh-YankelBrest19114102
GRINBLATSrulMoisheBrest1896793
GRINBLATYosefAron-WolfKamenetz-Litovsk19054477
GRINFELMorduch Brest19144253
GRINGROSEselMendel 19071151
GRINSTEINMorduchChaimBrest19114102
GRINSTEINYankelBenyaminBrest1896793
GRIVAKHERYankel Brest1908 - 19101151
GROISMANMatiesLeibBrest19071151
GROMETZShloma Oltuzh19174379
GRONDNoteAronBrest1896793
GROSBAUMAbramMenakhemBrest19144253
GROSBAUMShmulMoisheVysoko-Litovsk19144253
GROSFELDAbramMikhelBrest19114102
GROSFELDAlexanderChaimDomachevo19134200
GROSFELDEska Brest1908 - 19101151
GROSMANRuvinMoishe-PinkhusVysoko-Litovsk19054477
GRUBSTEINEskaNosonBrest19054477
GRUDZINSKYHirshKhononBrest19144253
GRUNBLATNoachMoshe AronBrest18913756
GRUNSTEINChaim Brest1908 - 19101151
GRUNSTEINPeisach Brest1908 - 19101151
GRUNSTEINPinchasSenderDomachevo19063877
GRUNSTEINSulemBoruchDomachevo1896793
GRUNTIsrael-Lev Brest19134200
GRUNTMeerIsraelKamenetz-Litovsk19063877
GRUNTOsher Brest19164349
GRUSHEVSKYAbram Brest19174379
GRUTZIKShimonYaakovKamenetz-Zhit19071151
GRUTZMAKHERChaimAbramBrest19114102
GRUZMANYosel Brest19144253
GRUZOVSKYLeibaChaimBrest19004476
GUBKINEskaBerkoBrest19114102
GUKLeon Motykaly19063877
GUKHMANBerkoYankel 19071151
GULEVSKYMikhelNokhimBrest19144253
GUMLERBentzionBerkoDomachevo19063877
GUMPELAbram Brest19144253
GUMPELAron-LeibaSolomonBrest19184430
GUMPELShlomaMorduchBrest19144253
GUMPELYankelMoisheBrest19114102
GUMPELYegudah Brest1908 - 19101151
GUPAKDavidMorduchBrest19184430
GURKEVICHFevaBerkoBrest19114102
GURVICHYegudaAbram-HirshBrest19114102
GURVITZHirsh Brest1908 - 19101151
GUTELMANAlter Domachevo19063877
GUTENBERGYosef-BerVigdorBrest19054477
GUTERMANAlter-LeizorItzkaDomachevo19063877
GUTERMANNisenEskaDomachevo19104101
GUTERMANYankelMoisheLibetz19184430
GUTMANGershonAbramBrest1896793
GUTMANKalmanGlaeBrest18913756
GUTMANMorduchMoisheBrest19114102
GUTMANRuvin Brest1908 - 19101151
GUZLOVSKYEliAbram-HirshBrest19071151
GVAIGENBAUMBoruchShayaKamenetz-Litovsk19134200
GVIKMANYaakovHirshBrest18913756
GVIRKMANChaimVerekAmerica19063877
GVIRTZEliHirshVolchin19134200
GVIRTZGenakhYankelVolchin19134200
GVIRTZMorduch Volchin19164349
GVIRTZShlomaYudelMalarita19134200
GVIRTZYosefNoachBrest19174379
GVIRTZMANBerkoHirshBrest19054477
GVIRTZMANLeibaMekhelKamenetz-Litovsk19054477
GVIRTZMANShlomaShimon-ShmulBrest19054477
GVIRTZMANYaakovSrul-IserBrest19054477
GZULMANShimonMoshkeBrest19063877
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
HERSHNABELHershonBerkoBrest19114102
HERSHNABELHirsh Brest1908 - 19101151
HOKHMANAbramShmul-BerBrest19071151
HONIKMANAbram-MoshkaSrulBrest19071151
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
ITZKISMoshke Brest19144253
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
KABAKLeon Brest18913756
KACHALSKYMikhleLeizerVolchin19134200
KADELMANEli Brest19054477
KADEMANYankelChaim-LeibaCuba19054477
KADENSKYIserHirshBrest19054477
KAGANAbramYoselMalorita19164349
KAGANChaimShlemaBrest18913756
KAGANChaimShmuelBrest19164349
KAGANHirshOsherBrest19071151
KAGANHirshMeerBrest19114102
KAGANKalmanZuskindBrest19184430
KAGANLeibaChaimBrest1896793
KAGANLeizerHirshDomachevo19174379
KAGANLitmanEliBrest19071151
KAGANMendelMoisheKamenetz-Litovsk19054477
KAGANMendelMoisheBrest19054477
KAGANMetmanShimonBrest1905-19081474
KAGANMikhel Vysoko-Litovsk19164349
KAGANMoishe Brest19164349
KAGANMoshke Brest19144253
KAGANPeisachMoshkeKamenetz-Litovsk19114102
KAGANRuvimYankelBrest19114102
KAGANShayaYosefBrest19184430
KAGANYankelYosefVysoko-Litovsk19144253
KAGRKUK-VALCHKOBoruch Verkhovichi19063877
KAIDEMANVelvelIsaacBrest19114102
KAIDERMANEliYankelBrest19063877
KAIMANMoishe Chernyavchitzy19164349
KALBKOVShlomaSrulKamenetz-Litovsk19054477
KALEKAAbramYankelYakobetz19104101
KALERYankelAbramBrest19114102
KALINCHUKYaakov Radvanichi19063877
KALKESSrulMorduchBrest18913756
KALNERAsherYaakov-NathanVysoko-Litovsk19144253
KALNERMoshke Malorita19164349
KALTUNMoshkeKalbaBrest19063877
KAMELMAKHERZelman Brest19164349
KAMENETZKIEskaSrulDomachevo19104101
KAMENETZKIYankelBlumaBrest18913756
KAMENETZKYBaruchDavidBrest18913756
KAMENETZKYMenakhemMoshkeBrest18913756
KAMINETZKIYosef Volchin19063877
KAMINETZKYChaimDovidBrest19054477
KAMINETZKYEli-Chaim Brest19134200
KAMINETZKYHershel Brest1908 - 19101151
KAMINETZKYHirshMoshkeDomachevo19063877
KAMINETZKYIsek-ShlomaPeisachBrest19184430
KAMINETZKYKusielShlomaBrest19114102
KAMINETZKYMikhleMoishe-EliezerKamenetz-Litovsk19134200
KAMINETZKYShimonBoruchVysoko-Litovsk19144253
KAMINETZKYShverelNachim-BerBrest19114102
KAMINKEVICHMoshke Kamenetz-Litovsk19063877
KAMINSKYIsrael Brest19164349
KAMINSKYMeerVelvelKamenetz-Litovsk19054477
KAMINSKYMeerFivelBrest19054477
KAMINSKYMeerEnaKamenetz-Litovsk19174379
KANEska Brest19134200
KANYankelMorduchBrest1896793
KANDESBATYosef-BerGolemBrest19174379
KANDLICKLeibaGdalBrest19184430
KANOLIKHirsh Domachevo1896793
KANTZIPERDavidAlterBrest19071151
KAPICHLeon Vysoko-Sit19063877
KAPLANAbramHirshBrest18913756
KAPLANAbram Brest1908 - 19101151
KAPLANAbramMendelVolchin19114102
KAPLANAbram-MoisheMendelCuba19054477
KAPLANAzrielLeibaMalorita1896793
KAPLANAzriel Argentina19063877
KAPLANBenjaminYankelBrest18913756
KAPLANBentzion Brest1908 - 19101151
KAPLANDavidIsekBrest19114102
KAPLANHershelMoshkeDomachevo19114102
KAPLANMoishe Brest1908 - 19101151
KAPLANMoshe Brest19054477
KAPLANMoshkeLeizerBrest1896793
KAPLANRomanEvseyBrest19114102
KAPLANShayaChaimBrest19071151
KAPLANShmulYankelBrest1896793
KAPLANYankel Brest1908 - 19101151
KAPLANYosef Brest19134200
KAPLANSKYAizikMichaelBrest18913756
KAPLISSholomMoisheBrest19054477
KAPLISYoselShepelBrest1896793
KARAZINSKYEselShoel 19071151
KARELYUKShimonDmitryVysoko-Sit19071151
KARENBAUMMoisheHirshKamenetz-Litovsk19134200
KARINMANShloma-WolfFivelBrest19184430
KARINMANYaakovYosefBrest19174379
KARLOVICHArieBlumaBrest18913756
KARMANZalmanShayaBrest19054477
KARMAZHINLeibaBerkoMalorita1896793
KARNELYUKShimon Kamenka19054477
KARZENBAUMMorduchIska-YoselKamenetz-Litovsk19063877
KARZHENBAUMHirshWolfBrest19184430
KASRITZBerko Brest19164349
KATELYANSKYIzerAronBrest19104101
KATLENMoisheHirshBrest19114102
KATZHirsh Brest1908 - 19101151
KATZAFEliMenakhem-MendelBrest19184430
KATZAFMotelGilel-ChaimBrest19184430
KATZAVBerkoDavidBrest1896793
KATZEFShmulMoishe-YosefVysoko-Litovsk19034481
KATZOVChaimYaakovBrest18913756
KAUDLICKChaimYankelBrest19184430
KAUFMANDavidYankelBrest19054477
KAUFMANMoshkeDavid-LeizerBrest19054477
KAUFMANShamaiYankel 19144253
KAUFMANSrulMorduchBrest19054477
KAVALKOVSKYYankelBoruchBrest18913756
KAVALYUKShimon Zhurchitza19063877
KAVEShmul-HirshIsraelBrest19184430
KAZAronNoachVysoko-Litovsk19114102
KAZChaim Brest19164349
KAZEliNoachVysoko-Litovsk19114102
KAZElishaYoselKamenetz-Litovsk19063877
KAZHirshTevelBrest1896793
KAZHirshGilelBrest19104101
KAZKalkeEskaBrest19034481
KAZMoishe Kamenetz-Litovsk19054477
KAZSerafim Volchin19054477
KAZSolomonGershonBrest19184430
KAZWolfYudelBrest1896793
KAZYankelAbramBrest19114102
KAZYankel-DavidGdalBrest19184430
KAZYosef Brest19144253
KAZZelick Vysoko-Sit19054477
KAZZelmanYosefBrest18913756
KAZAFAronIsek-ZelickKamenetz-Litovsk19114102
KAZAFShloma Brest19144253
KAZANOVICHYosef Turna19063877
KAZELYoselBinyaminVysoko-Litovsk19034481
KAZEVOsherAronBrest19114102
KAZLOVSKYMenakhemHirshCuba19054477
KEILERHirshBenjaminBrest19114102
KEILERHirsh Vysoko-Litovsk19114102
KEILESAbramIzyaVysoko-Sit19071151
KEIMVALDVelvel Malorita19063877
KEITLISChaim Vysoko-Litovsk19114102
KEITLISChaimElemBrest19114102
KEITLISDavidDavidBrest19184430
KEIZHMANMikhelYakhelDomachevo19174379
KELBOMONSrulShlomaBrest1896793
KELERHirsh Lukava19124141
KELERShimonAbramVysoko-Sit19063877
KETZKESHirshShmuilBrest18913756
KHADITZKYShlomaGdalBrest19054477
KHAERMANBerkoMorduchDomachevo19063877
KHAETChaim-Leiba Brest19164349
KHAIDMANMosheHirshBrest18913756
KHAIMOVICHMoisheIsaacBrest19054477
KHALFFalkeIsraelBrest18913756
KHALPERNYaakovWolfBrest19184430
KHAPAKHDavid Brest1908 - 19101151
KHARDShlomaMoisheBrest1896793
KHARIShlomaShlomaBrest19004476
KHARIShlomaEskaBrest19054477
KHARLASAron Brest1908 - 19101151
KHARLEAbramMotkeBrest18913756
KHAZANAbram Brest1896793
KHAZANBentzion Brest1908 - 19101151
KHAZANChaim Brest1908 - 19101151
KHAZANEli Kamenetz-Litovsk19063877
KHAZANFima-BerNata-LeibaBrest19114102
KHAZANHirshBoruchBrest18913756
KHAZANMoshke Brest19144253
KHAZANNachmanYudelBrest19114102
KHAZANNekhemiaYankelBrest19054477
KHAZANYankelYudelBrest19144253
KHAZANYosefBerkoBrest1896793
KHAZANYoselGenakhBrest19063877
KHAZAVYaakovBerkoBrest19054477
KHEINLENDMichaelAbrahamBrest18913756
KHELDHirshNoachBrest19144253
KHERBERGMelakhSrul-HirshBrest1896793
KHERSHEVSKYSema Brest19144253
KHERSHIKHSrul Malorita19154798
KHICHMANYaakovRafailBrest1896793
KHIMELBAUMIsekFroimBrest19004476
KHINICHYudkaYankelBrest18913756
KHIVITZKYEskaYankelBrest19054477
KHODINSKYGenakhMoshkeBrest19184430
KHOFMANLeibaYankelBrest18913756
KHOFMANSulimWolfBrest19184430
KHOKERBoruch-AronYudelBrest19054477
KHOVAVKOMarik Volchin19063877
KHOVAVKOShimon Volchin19063877
KHUDMANMoisheFroimBrest18913756
KHUMICHMenasheGdalBrest19184430
KHUSIKAFivel Brest1896793
KHVETKOVITZKYIsek Brest1908 - 19101151
KIBULABenjaminMotelBrest19114102
KIBULAChaimYosef-DovidBrest19114102
KICHNERMoishe Malorita1896793
KIDERYankelMoshkeMalorita1896793
KILIKNotaDavidBrest1896793
KIPERMANLevaMendelBrest19174379
KIRCHENBAUMShimon-YosefHirshBrest19034481
KIRKELEliShimonBrest19114102
KIRKELYosef Volchin19114102
KIRSHBAUMElia Brest1908 - 19101151
KIRZHMANDavidShmuelVysoko-Litovsk19184430
KISLERShimon Vysoko-Sit19063877
KITLESLeizerAronBrest19184430
KIVACHUKShimon Malorita19063877
KIVKINAlexanderWolfBrest1896793
KLADLENAronEskaBrest1896793
KLEINERIsek-MoshkeZakhariaDomachevo19104101
KLEINERKadishAizikMalarita19134200
KLEMNERGdolaMorduchBrest19044477
KLEPNERGdolaMoshkeBrest19044477
KLEPTICHMoisheZelmanBrest19184430
KLIGSBERGBinyaminWolfBrest19104101
KLIGSBERGEliLipaBrest19184430
KLIGSBERGYoselWolfBrest19054477
KLIMANCHBoruch Polovtzy19054477
KLIMOVICHAbramAbram MosheBrest18913756
KLIMOVITZKYShmul-YavelWolfBrest19184430
KLIMUKEskaYoselBrest19144253
KLINKOVITZKYChaim Brest1896793
KLOTOKiselZakhariaTamashovka19134200
KLYAIMAN  Vysoko-Litovsk19114102
KNAZHirshYoselVysoko-Litovsk19114102
KNAZ  Kamenetz-Litovsk19114102
KOBETZMinaBorisBrest19094020
KOBRINETZEskaChaimBrest19071151
KOBRINSKYAbramYandel-Meir 19071151
KOCHEVNIKGeinakhYoselVysoko-Litovsk19114102
KOCHEVNIKGeinakhMoshkeVysoko-Litovsk19114102
KOIFMANShlomaMoshkeVysoko-Litovsk19114102
KOIFMANSolomon-YosefMoshkeKamenetz-Litovsk19154798
KOKERMANMeerMosheBrest18913756
KOLADITZKYEnaWolfBrest1896793
KOLADUShimonYaakovDmitrovichi19071151
KOLATZKYYaakovMeerKamenetz-Litovsk19174379
KOLERMoishe Brest19144253
KOLMANYankelChaim-LeibaVysoko-Litovsk19054477
KOLNEROsher Vysoko-Litovsk19164349
KOMINKERERMoishaEskaKamenetz-Litovsk19063877
KONOLOPSKYShmulShimel 19071151
KOPITZShimon Brest19144253
KORENBAUMMoshkeDavidBrest1896793
KOROBEIKOLazarBaruchOrekhovo19054477
KOROBKOBoruch Vysoko-Sit19063877
KORULETZYaakov Turna19063877
KORVANAronBaruchBrest19164349
KORVATZinovy Priborovo19063877
KOSIRRoman Kamenka19054477
KOTIKChaim-BoruchMichelDomachevo19134200
KOTIKDavid Brest19144253
KOTIKIsraelDavidBrest19164349
KOTIKMorduchYudelKamenetz-Litovsk19063877
KOTKESMovshaOsherBrest19071151
KOTLENElia Brest1908 - 19101151
KOVALMoisheYankelVysoko-Litovsk19054477
KOVALMoisheYankelCuba19054477
KOVALShlomaYankelKamenetz-Litovsk19114102
KOVALZelickYankelVysoko-Litovsk19114102
KOZAKHirsh Lukava19124141
KOZELDavid Brest19144253
KOZENBAUMHirsh Malorita1896793
KOZHUKHDaniel Kamenka19054477
KOZHUKHShimonTobiasKamenetz-Litovsk19124141
KRAINYaakov Brest19164349
KRAITENHirshZetzelBrest19071151
KRAMARUriPeisachDomachevo19174379
KRANKMeer-Wolf Brest19063877
KRANSHTADTLitmanHirshBrest1896793
KRASINSKYMatiesYudelBrest1896793
KRATZBERGBaruch Chernyavchitzy19164349
KRAVCHIKPinchosAbram-BerKamenetz-Litovsk19134200
KRAVETZBerko Brest1908 - 19101151
KRAVETZSenderDavidKamenetz-Litovsk19134200
KRAVETZSimkha Brest19054477
KRAVETZWolfYankelVysoko-Litovsk19114102
KRAVETZKYAbramYankelArgentina19063877
KRAVETZKYElia Brest1908 - 19101151
KRAVETZKYLazarNosenKamenetz-Litovsk19054477
KRAVETZKYLevNosenBrest19054477
KRAVETZKYMoishe-Morduch Brest19164349
KRAVETZKYWolfLeibaBrest19114102
KRAVETZKYYaakovBer-LeibaBrest19184430
KRAVETZKYYaakovAbramBrest19184430
KRAVITZShimshonAbramBrest1896793
KREIKHDavidYankelBrest18913756
KREINLeizerBerkoKamenetz-Litovsk19004476
KREINVelvelMendelBrest18913756
KREITERYosel Brest1896793
KRENLeizerBerkoBrest19044477
KRENYegudaMikhelCuba19054477
KRINGMANOsher-LeibaMendelKamenetz-Litovsk19174379
KRINITZKYLeizerAbramKamenetz-Litovsk19063877
KRINSKYRubinYankelBrest1896793
KRIZALITZKYShmuelYaakov-YosefDomachevo19124141
KRIZHINBerkoLeibaBrest19114102
KROINENBERGSrul-IsekMeerDomachevo19063877
KROLYosef Midna19054477
KROMANMovshaShlomaBrest19071151
KRONENBERGEliIsraelBrest19114102
KRONENBERGPeretzYaakovKamenetz-Litovsk19124141
KRONENBERGSolomonMoishe-ShmulDomachevo19174379
KRUCHEZANSKYSemenKherkoDomachevo19114102
KRUGMANMosheHirshBrest18913756
KRUGMANShlomaYaakovKamenetz-Litovsk19154798
KRUMETZADIKBerkoMovshaBrest19071151
KRUNCHITZKYMotelHirshLibetz19184430
KRUZHERANSKYAizik Brest1908 - 19101151
KRUZHEVSKYPesach-MoshkeChaimVysoko-Litovsk19184430
KUCHITZAbramIsraelKamenetz-Litovsk19004476
KUCHKITZAbramIsraelBrest19004476
KUKELKOYeshuaAronDomachevo19124141
KUKERNachman-YoselZakhariaBrest19114102
KUKERMANKelmanMendelVysoko-Litovsk1905-19081474
KUKERMANShlomaMoishe-YudelDomachevo19154798
KUKERMANSulimEskaBrest19044477
KUKHMAKHERYoselAbramVlodava19104101
KULBERMANLeibaMoshkeBrest19174379
KULERPenya Malorita19164349
KULERYaakov-Dovid Chernyavchitzy19164349
KULMANDavid Kamenetz-Litovsk19054477
KULMANLeibaAbramBrest18913756
KUNAizikGenakhBrest19114102
KUNKOShimonShimonBrest19094020
KUNTZVladimir Dmitrovichi19071151
KUNTZYaakovNekiforDmitrovichi19071151
KUPCHIKOsher Cuba19054477
KUPECHIKIsekShayaBrest19114102
KUPERLeibaDavidBrest19071151
KUPERIKOsher Cuba19054477
KUPERMANLeizerMelakhBrest19071151
KUPERSTEINFroimYankel-LeibaBrest19094020
KUPERSTEINLeibukhYavelBrest19114102
KUPERSTEINNosenShmul-EskaBrest19054477
KUPERZLYAKMorduch-EselMelakhBrest19071151
KUPRIKIsekEliBrest19004476
KURGANIKYaakovShimonGvoz'mitza19104101
KURLENDERVigdorSimkhaBrest19184430
KURMANEli Kamenetz-Litovsk19063877
KURPATVASrulYudelVysoko-Litovsk19054477
KURTZChaim-BerBinyaminBrest19164349
KUSTINAronGlubinSarevo19114102
KUSTINEliBerkoZhukovo19114102
KUTRINChaimMoshkeSarevo19114102
KUZLITZKYShimonMarikAntonovo19104101
KUZMAKLeibaShmuelBrest19114102
KUZMITZKYYaakov Kamenetz-Zhit19071151
KUZNECHIKYosefKononBrest19094020
KUZNITZKYRoman Radvanichi19063877
KUZNITZKYYaakov Radvanichi19063877
KVETKOVSKYBerkoShayaBrest19071151
KVIATKOVSKYYudelHirshBrest19184430
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
LABRISSheilWolfBrest1896793
LADICHITZEskaYoselBrest1896793
LAITGARLENYandelShimonBrest19114102
LAITMANDanielAbram-LeibaKamenetz-Litovsk19063877
LAITMANLeizerShaya-LeizerGadovka19114102
LAKHACHAlderYaakovBrest19063877
LALUKDavidYosefBrest19094020
LANDADAbramYanBrest18913756
LANDADMeerYaakovBrest19054477
LANDINSKYBerkoMorduchBrest1896793
LAPATESGenukhIserKamenetz-Litovsk19154798
LAPERKLYAINYosef Brest19063877
LAPIRMeer-YosefChaim-OsherKamenetz-Litovsk19134200
LASUKYosef Motykaly19063877
LATAKHirshYamsolBrest19063877
LATUTZKYMeirGdaliaBrest19071151
LAUFMANYankelAronBrest19184430
LAZAREVICHHirshIsaacBrest19154798
LEBENGROVTZShaya Brest19054477
LEDERERMoshke Brest1908 - 19101151
LEIBERSONShmulShloma-ShayaBrest1896793
LEIBMANHirsh Brest1908 - 19101151
LEIBMANYaakov-LeibaBinyaminKamenetz-Litovsk19124141
LEIBOVICHMoshke-ZelickDavid-AronVysoko-Litovsk19114102
LEIBOVICHShloma Brest1908 - 19101151
LEIBOVITZSrulHirshBrest19184430
LEIDERMANBoruch-LeibShlomo-AronDomachevo19063877
LEIDERMANEizeshilHirshDomachevo19124141
LEIKERMANIsraelDavidBrest18913756
LEKMAKHERShlomaMelekhBrest19004476
LENHirshYosefOltuzh19174379
LENShlomaChaimBrest19054477
LENSrulChaimBrest19044477
LENENBERGWolfOsherBrest19114102
LERZelmanMeerVysoko-Litovsk19034481
LERMANBoruch Brest1896793
LERMANPinchusMoisheKamenetz-Litovsk19063877
LERNERChaimSrulBrest19044477
LERNERMoishe Brest1908 - 19101151
LERNERShlomaHirsh-LeibaVysoko-Litovsk19114102
LERNERYegudaSrulBrest19054477
LEVAbramChaimBrest18913756
LEVAbramNokhumBrest19071151
LEVAron Brest19144253
LEVGeinakhGabrielBrest19114102
LEVHirsh Brest1908 - 19101151
LEVMeirLeizorBrest19071151
LEVMoishe Brest1908 - 19101151
LEVSrolPinkhus-LeizerBrest19071151
LEVYaakovBinyamin-LeibaBrest19184430
LEVARTOVAron Brest1908 - 19101151
LEVARTOVSKYDavidYudkaBraslav19134200
LEVERTONMeerMendelBrest1896793
LEVERTOVERChaim-Ber Malarita19164349
LEVINChaimKalmanBrest18913756
LEVINFolkoRakhmelVilanovo19034481
LEVINIsraelKalfaBrest18913756
LEVINItzhak Brest19054477
LEVINMeerLeizerKamenetz-Litovsk19063877
LEVINMoisheGdalBrest19114102
LEVINMotlZakhariaBrest18913756
LEVINShimonYosefBrest18913756
LEVINWolfYankelBrest19004476
LEVINYaakov Brest1908 - 19101151
LEVINYosefMeerBrest19054477
LEVINZalmanBoruchBrest18913756
LEVINSKYEskaAbramBrest19071151
LEVITAIsaacYeruchomBrest19184430
LEVITASKhakelLevBrest19054477
LEZHBERGNakhumMoishe-AronDomachevo19124141
LEZHINSKYAizikIsraelMalorita1896793
LIBERMANAbramMoisheBrest19184430
LIBERMANAizikMelakhDomachevo1896793
LIBERMANChaimYankelBrest19071151
LIBERMANMotelShayaBrest19174379
LIBERMANShloma Brest1908 - 19101151
LIBERMANYankel-SrulYoselBrest19054477
LIBERMANYosefShmuelOltuzh19174379
LIBMANEliMoshkeBrest19054477
LIBMANMoisheLeibaRadvanichi19114102
LIBMANShlomaAbram-IsekBrest19184430
LIFSHITZMordka Brest1908 - 19101151
LIFSHITZZeilYudelBrest19184430
LIGALNachman-ShlomaShulmanBrest1896793
LINHirshMoishe-FivelBrest19114102
LINHirsh Vysoko-Litovsk19114102
LINLeibaYankelBrest19054477
LINWolfChaim-SolomonVysoko-Litovsk19034481
LINYosefAbramDomachevo19154798
LINDENBOIMMorduch Kamenetz-Litovsk1908 - 19101151
LINDENBOINFroimChaim-ShlomaVysoko-Litovsk19114102
LINEVSKYYankelEselBrest19071151
LIPCHUKSimkha Kamenetz-Litovsk19063877
LIPCHUKSimkhaShlomoKamenetz-Litovsk19063877
LIPLEVSKYNachumHirshBrest19054477
LIPMANMikhelAvrumBrest1896793
LIPNITZKYWolfZigmuntBrest19094020
LISGARSHENZigmuntShmuelChernyavchitzy19164349
LISTGARTENMoshke-Zelick Brest1908 - 19101151
LITINCHUKYaakovBoruchBrest19094020
LITMANFroimWolfKamenetz-Litovsk19114102
LITMANWolf Brest1908 - 19101151
LITVAKMoisheChaim-ShlomaVysoko-Sit19071151
LITVAKShimon Brest19144253
LIVKOVICHEskaEselBrest19071151
LIVSHITZBinyamin Chernyavchitzy19164349
LIVSHITZBoruchMichaelBrest18913756
LIVSHITZDavidSolomonVladovka19124141
LIVSHITZIsaacMichaelBrest18913756
LIVSHITZMorduchAronVolchin19114102
LIVSHITZYankelNisenBrest19054477
LIZINYaakov Malorita19063877
LIZOTZKYYaakovSrulBrest19063877
LIZTITZKYFroimChaim-ShlomaVysoko-Litovsk19144253
LOBACHEVSKYEskaAbramBrest19044477
LOMASHEVSKYWolfNachumBrest19114102
LONDANNachmanYaakovBrest19044477
LONDONBoruch Brest1908 - 19101151
LONDONMorduchAronBrest19114102
LOSHONETZDabielGrigoryBrest19094020
LOVYaakovShmulBrest19004476
LUBARTBerYaakovDomachevo19154798
LUBARTBerlIsrael-HirshDomachevo19154798
LUBARTYaakov-Wolf Brest1908 - 19101151
LUKERMANMatlesAbram-YosefOtaki19154798
LUKERMANNachmanGenukhBrest19114102
LUPRIKMoshkeYaakov-LevBnaiki19134200
LUSTIGMANAlterYudelBrest19054477
LUSTIGMANSheilChakhneBrest1896793
LUTENBERGBoruchSrulDomachevo19114102
LUTENBERGMotel Brest1908 - 19101151
LYUBARTEliAron-MoshkeBrest19114102
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
MACHBAUMShaya Brest1908 - 19101151
MADODNIKMorduchIzerBrest19154798
MAESLeiba Brest19144253
MAGICHKOBoruch Radvanichi19054477
MAGIDYankelYankelBrest19184430
MAIKHELBerBentzionBrest19184430
MAKHIVER Yosef 19044477
MAKHPERLNoachSrulBrest18913756
MAKULBromental Turna19063877
MAKUTZKIMoishaYosefBrest19063877
MALINHirshChaim-HirshBrest19184430
MALINMoshkeDovidBrest19054477
MALINYosefIserBrest19104101
MALUKHYoselEska-MendelBrest19054477
MALVEDSrulZhushkaMalorita1896793
MANDELBAUMMoshke Domachevo1908 - 19101151
MANDELBLUMEli Brest19144253
MANDELKECHLeibaBerlBrest19104101
MANDELKERMoisheLevBrest19174379
MANKELIsaacBerkoBrest1896793
MANKERHirshEliBrest19054477
MANKERHirshYankelBrest19154798
MARKERChaim-PinchusAbramBrest19154798
MARKERMendelYankelVolchin19144253
MARKERShimonKhilBrest19054477
MARKERYudelMorduchBrest19054477
MARKERYudelMoshkeBrest19054477
MARKHYankel Brest1908 - 19101151
MARKOVICHSolomonBaruchKamenetz-Litovsk19174379
MARSChaim Turna19063877
MARUREliEliezerDomachevo19124141
MASTAVSKYWolfRubinVolchin19134200
MAVChaimYankelBrest19071151
MAZHKOMoisheTeviaBrest19071151
MAZOVITZKYWolfBerBrest18913756
MAZURSKYSamuilIsaac-YaakovBrest19104101
MEBELEliezer Brest19154798
MEDNIKMarikAdamBrest19094020
MEIRELDavidChaimBrest19154798
MEKHANIKFivelLeibaBrest19104101
MEKSMonya Brest1896793
MELAKHODITZKYOsherPeisachBrest19154798
MELAMEDEskaMorduchDomachevo19104101
MELAMEDMeerAbramBrest19054477
MELAMEDMeerAbramVysoko-Litovsk19054477
MELAMEDMotelAbram-YosefDomachevo19114102
MELAMEDSrul-BenemaMorduch-LeibaBrest19054477
MELAMEDSrul-BenyaMorduchDomachevo19054477
MELAMEDYaakovFaizelKamenetz-Litovsk19124141
MELAMEDZusikYaakovBrest19154798
MELESAbramFichelMalorita1896793
MELESChaimAbramVysoko-Litovsk19034481
MELESSimkhaAbramBrest19044477
MELLERGekaShimonBrest19104101
MELNIKMorduchLeibaBrest19034481
MELNIKYankelMorduchBrest18913756
MELNITZKYMoshke-LeibaLeizer-BerBrest19004476
MELTZERHenokh-LeibAbram-BerkoBrest19071151
MENDELYosefAronBrest19104101
MENDELBLUMShlomo Volchin19063877
MENDELTZVEIGMoshkeMoshkeBrest19004476
MENESYoselBentzionBrest19054477
MENLERBinyamin Vysoko-Litovsk19054477
MERGANTIserIsaacMalorita19154798
MESENZHIRLeizerShimonDomachevo19104101
MESEZHNIK ShimonBrest19104101
MICHELSONMoisheZelmanBrest1896793
MICHMAKHERDavid Chernyavchitzy19164349
MICHMAKHERYudelIserBrest19184430
MIDLERNekhemiaEska-EliBrest19184430
MIKHALSKYShayaAbram-LeizerBrest19071151
MILERAronMendelBrest19054477
MILERBinyamin Brest19054477
MILETZKYHirshko Kamenetz-Litovsk19134200
MILETZKYWolfYankelBrest19054477
MILGROMMikhelShmulMalorita1896793
MILGROMMoisheMendelKamenetz-Litovsk19134200
MILITZERShmuelChaimMalorita19154798
MILKHIKERIsraelShmuelBrest19174379
MILLERSheilYankelBrest1896793
MILNERAbram Brest1908 - 19101151
MILNERAbram Malorita19164349
MILNERAronYudelBrest19054477
MILNEREskaEskaBrest19154798
MILNERMoisheDavidVysoko-Litovsk19184430
MILNERPeisach Brest19164349
MILNERYaakov-WolfShayaBrest19114102
MILNERZelmanGershelBrest19154798
MILTZERChaimLeibaMalarita19154798
MINAVITZKYYosefYankel-HirshVysoko-Litovsk19114102
MINCHUKDavidMoshkaBrest19054477
MINCHUKDavidSrulBrest19054477
MINELeizerYudel-LeibaDarinovka19114102
MINITZKYSrulKivaBrest19054477
MINKEVICHYudelEliBrest19044477
MINKINYosef Brest19054477
MINKOVICHIsraelEskaBrest19154798
MINKOVIKYosef Turna19063877
MINKOVSKYIsraelAbramBrest1896793
MINOVITZKYIsraelHirshBrest19184430
MINTZMendel Brest19054477
MINTZMendelBerkoBrest19054477
MINTZOsher Brest1908 - 19101151
MISLONZHNIKZelmanSrulBrest19154798
MODELShloma Brest19071151
MOISEICHIKYosef Vysoko-Sit19054477
MOKHNACHMoishe Brest1908 - 19101151
MOKRONIsaacHirshBrest19054477
MOLCHADSKYShlomaMovshaBrest19071151
MOLDERShlomaBenjaminBrest19114102
MONEZHHIKOsherSrulAbramovo19114102
MONIKOVSKYBromental Turna19054477
MONTAGMoishe Vysoko-Litovsk19054477
MONTAKChaim Brest19164349
MONTAKChaim Malorita19164349
MORGENSTERNSender Brest1908 - 19101151
MORGINSHTERNSenderYaankelBrest19104101
MOROCHNIKEliezerIsaacVysoko-Litovsk19034481
MOSTAVITZKYBer Brest1908 - 19101151
MOSTOVSKYMoshkeMenakhemBrest19114102
MRINLeizerNachmanBrest19184430
MUCHKUSBerBenjaminBrest19154798
MULARShloma Brest1908 - 19101151
MULARZelickAbram-MoshkeBrest19104101
MULERAbramChimzelVysoko-Litovsk19184430
MULERAzriel Brest1908 - 19101151
MULERHirshEliBrest19054477
MULERMoshe Vysoko-Sit19063877
MULERShimonKhilBrest19054477
MULERPEZELYaakovMoisheBrest19114102
MULKOBerSrul-ChaimChernavskaya19114102
MULLERAron Brest1908 - 19101151
MULLERMeerBenjamin-HirshVysoko-Litovsk19114102
MULLERYosefAbramVysoko-Litovsk19164349
MULLYARBerkoAbramBrest19054477
MULYARAzrielYankelBrest19114102
MULYARLeibaShayaBrest1896793
MULYARMatlesMoisheBrest19154798
MUNIOShmuelGenakhKamenetz-Litovsk19134200
MUNTZMendelBerkoBrest19054477
MUNTZYosef Brest1908 - 19101151
MURNIKMoishe Brest19144253
MYALLERAbramChaimBrest1896793
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
NACHMANCHUKYaakov Kamenka19054477
NACHTFivelChaimBrest19104101
NACHTIGALDavidYudelBrest19104101
NAIDavidAbramBrest19154798
NAIBOVCHIKMoisheShlomaBrest19184430
NAIMANAizikZakhariaBrest19104101
NAIMANHirshKelmanBrest19104101
NAIMANIsaacNaftaiTamashovka19154798
NAIMANOsherIsraelVladovka19154798
NAIMANYankelLeibaVlodava19104101
NAINARKBretzDavidBrest19104101
NAKHOVICHAbramEskaBrest19184430
NAKHTAronAbram-YankelBrest19114102
NAKHTMendelWolfBrest19154798
NAKHTMoishe Brest1908 - 19101151
NAKHTIGALHirshYaakovBrest19184430
NARDMANDavidMoshkeBrest1896793
NAZAVIKYaakovEliaGerkhovskoe19104101
NEIBETZKYBentzion Brest1908 - 19101151
NEVIDOMERMendelChaimBrest19154798
NIKBERGHirshEli-AronBraslav19134200
NIKBERGShlomaChaimBrest19114102
NIKERSONShimon Midna19054477
NIMKOVICHShmayaEskaBrest19071151
NIMTZOVICHWolf Brest19054477
NIMTZOVICHWolfFimaBrest19054477
NINZHADOLERHirshMoshkeBrest19104101
NIRENBLATYosefBinyaminBrest19164349
NISENBAUMDavidLevBrest19054477
NISENBAUMNachmanYoselVladovka19054477
NISENBAUMYankelShmul-WolfBrest19054477
NISENBAUMYosefBerekBrest19104101
NISENKHOLTZHirshLeiba-ChaimBrest19004476
NITZBERGAbram Kamenetz-Litovsk1908 - 19101151
NOIMANAizik-LeibaNaftaliVladovka19054477
NOIMANFiselOsherBrest19054477
NOIMANMeishelYankelMalorita1896793
NOIMANMoisheHershko-BerekKamenetz-Litovsk19114102
NOIMANShloma Brest1908 - 19101151
NOIMARKAbramYosefBrest19114102
NOIMARKLeiba Brest19063877
NOIMARKLeiba Brest1908 - 19101151
NOIMARKNachmanShmulBrest1896793
NOIMARKNoach Brest1908 - 19101151
NOIMARKPeretzMoisheBrest19154798
NOIMARKSenderMoisheBrest19054477
NOIMARKShlomaAbramBrest19114102
NOSIKBaruch Zhurchitza19063877
NOVAKEskaChaim-FivelBrest19054477
NOVITSKYIsaacMorduchChernavtzy19124141
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
OKHMANRafaelYudelLibetz19184430
OKSENGORNAronMoshkeBrest19104101
OKSENGORNZelickBerkoBrest19104101
OLINIKMorduchAbram-LeizerVysoko-Litovsk19034481
OLITZKYChaim-Ber Brest19164349
OLOMUTZKYMoisheYosef-MorduchBrest19054477
OLTUZHSKYLeizerLeibaMalorita1896793
OMELINSKYMoishe Brest19144253
ORLANAbramHirsh-BerKamenetz-Litovsk19134200
ORLANSKYLeibaIsekBrest19114102
ORLANSKYMoisheZakhariaVysoko-Litovsk19034481
ORLANSKYMoshkeShayaMalorita19164349
ORLANSKYShloma Vysoko-Litovsk19164349
OZENGAMYaakovBerko-LeibaBrest19004476
OZORSKYLeibaAbramBrest19071151
OZOVSKYMoshkeItzhak-LeibaBrest19004476
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
PACHAbramBoruchBrest19054477
PACHINKALeiba Brest19144253
PACHTERAbramNakhumBrest19184430
PACHUTZKYLeibaAbramBrest19184430
PADLUTZKYMoshke-Leib Domachevo1908 - 19101151
PADRUSKYHirshEliBrest19104101
PAILERMANNoachBeirachBrest19114102
PAIMOSTSrulMosheBrest19044477
PAITEKChaimBenjaminKamenetz-Litovsk19154798
PAKERYankelShmulBrest19044477
PAKHALSKYYaakovDavidKamenetz-Litovsk19154798
PAKHTERAbram Brest1908 - 19101151
PAKHTEREliChaim-Zelick 19071151
PAKHTERGenukhBerkoVladovka19114102
PAKHTERShmuelAbramMalarita19134200
PALACKHirsh Oltuzh19174379
PALAKEVICHEska Brest1908 - 19101151
PALENSKYPeisachYaakovBrest19104101
PALERBentzion Brest1908 - 19101151
PALEREskoHirshBrest19114102
PAMIsraelYankelVysoko-Litovsk19144253
PAMERANETZAbramLekoBrest19114102
PAMERANETZBenjaminLekoBrest19114102
PAMERANETZFitelMosheBrest18913756
PAMERANETZZandelDavidBrest1896793
PAMERANTZItzhakBoruchBrest19174379
PAMERZNCHIKShmulWolfBrest19054477
PAMIRANETZYaakovFroim-FizelBrest19054477
PANINAronHirshBrest19104101
PAPIRAbram-YankelMovshaBrest19071151
PAPLAVSKYDavidAbram-ShmulBrest19184430
PARENSrulShmulBrest19104101
PARMOMoisheWolfBrest19174379
PARNOIGdal Brest1908 - 19101151
PARTNOIAbramLeibaBrest1896793
PARTNOIFulkaHirshBrest19114102
PARTNOIRubinMoshkeBrest19104101
PATOTZKYAbramYankelChernyavchitzy19164349
PATOTZKYAbram Chernyavchitzy19164349
PATOTZKYIsaac Chernyavchitzy19164349
PAVINMikhel Brest1908 - 19101151
PAVINSolomonOsherBrest19114102
PAZENMoisheShmulBrest19054477
PECHENKAZelick Brest1908 - 19101151
PECHKISKhanon Chernyavchitzy19164349
PECHKISMeer Chernavtzy19164349
PECHKISSolomonIsaacBrest19164349
PEIDAKhanonIsaacMalorita19164349
PEREKALSKYSrul-AizikShmiloKamenetz-Litovsk1909- 19121151
PERELEskaMoshkeBrest19054477
PERELMANFitelMaimonKamenetz-Litovsk19063877
PERELMANGdalYosefBrest19114102
PERELMANShloma Brest1908 - 19101151
PERELZONMishelMoisheBrest19114102
PEREPLETCHIKBerlNoachBrest19054477
PERLISIsaacFimaBrest19154798
PERMUTAbramYoselBrest19104101
PERMUTYosefSenderBrest19104101
PERNIKAbe Brest1908 - 19101151
PERNIKShlomaDavidDomachevo19114102
PERVUREvel Brest1908 - 19101151
PEZELMendelYaakovBrest18913756
PEZELMANFivel Kamenetz-Litovsk19063877
PEZKALMoshkeWolfDomachevo19134200
PIATSIsraelNachmanKamenetz-Litovsk19174379
PICHKOYaakov Rataichitzy19054477
PIKWolfMovshaBrest19071151
PIKINIsraelChaimVysoko-Litovsk19144253
PINCHASIKFroimLeibaBrest18913756
PINCHUKDabielIsaacOltuzh19104101
PINCHUKFroimMoshkeMalorita1896793
PINCHUKMoisheYankelBrest19054477
PINCHUKMoshe Brest19054477
PINCHUKShimon Verkhovichi19063877
PINESNoachMeerBrest19054477
PINKIS YankelMalorita1896793
PINSKYSimkhaBerko 19071151
PIRUTZLeibaWolfBrest18913756
PISETZKYGilelMorduchBrest19154798
PISKUNAbram Brest1908 - 19101151
PISKUNPeresWolfBrest19114102
PISOTZKYShlomaSrulBrest19104101
PITERMANEska Vladovka1908 - 19101151
PITERMANLeiba Brest19144253
PITERMANYaakovShimon-AronKamenetz-Litovsk19124141
PITRUSHKAChaim Gomanovka19104101
PITRUSHKAHirshFroimBrest19154798
PITRUSHKOAbeBerkoBrest19114102
PITRUSHKOIsraelAbramBrest19154798
PITRUSHKONisen Brest1908 - 19101151
PIVOMoisheYankel-EskaBrest19054477
POCHTARIKHirshYosefBrest19184430
PODLUTZKYNoachChaimBrest19054477
PODOSTROETZShayaMoshkeBrest19054477
PODROTZKYChaimShmulBrest19054477
PODROTZKY EliBrest19054477
POGODAShenshelBetzalelVysoko-Litovsk19034481
POIRTZLenanPinkhusVolchin19184430
POLAKAbramBerlBrest19114102
POLAKLipmanYaakovBrest19104101
POLATITZKYChaim Brest19104101
POLKAMelachShayaBrest1896793
POLONSKYMovshaAbram 19071151
POMERANETZAbramMovshaBrest19071151
POMERANETZChaimSrulBrest19071151
POMERANETZFumka Brest1908 - 19101151
POMERANETZIsaacMorduchBrest19154798
POMERANETZMorduchGenukhBrest19154798
POMERANETZSolomon Brest1908 - 19101151
POMERANTZBAUMGadEliezerBrest19154798
POPIRUSYosefChaimBrest19094020
PORTNOIAbram-WolfShayaBrest19184430
POTOTZKYYosefShmuelBrest19154798
POZDIKHirshGenukhMalorita1896793
POZERRakhmielAbram-EskaBrest19071151
POZETZKYAizikAronBrest18913756
POZNYAKYaakovLeibaBrest19154798
PRAGEREskaBerekBrest1896793
PRENSEskaKhakelBrest19044477
PRETERChaimYoselBrest18913756
PRIMOSTBetzalelEska-HirshBrest19054477
PRONERMANKhanon Malorita19164349
PTAK ShmulBrest1896793
PUBLIKZelickFivelChernavtzy1896793
PUCHIKMoishe Brest1908 - 19101151
PULLIKChaimLeibaChernavtzy1896793
PULLIKMoshkeLeibaChernavtzy1896793
PUPKODaniel Vysoko-Sit19063877
PUSHKINShmulYoselBrest19104101
PUSKINLeibaShayaBrest19054477
PYASECHNYLeibaAronBrest19104101
PYATAKHirshYankelBrest19184430
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
RABINOVICHBinyaminMenakhemBrest19071151
RABINOVICHChaimChaimBrest19184430
RABINOVICHDavidNaftaliBrest19104101
RABINOVICHEliaDavidBrest19174379
RABINOVICHLeiba Vysoko-Sit19054477
RABINOVICHLeibaYankelBrest19054477
RABINOVICHMeerYankelBrest19184430
RABINOVICHMoishe Brest1908 - 19101151
RABINOVICHSlava Vysoko-Sit19063877
RABINOVICHWolfLeizerBrest1896793
RACHAPBerkoDavidBrest19104101
RACHENSKYEskaBinyaminBrest19104101
RACHEVSKYHirshBinyaminBrest19054477
RACHKESMoisheYoselBrest19104101
RACHKOVSKYShimon Chernyavchitzy19164349
RADIKSShimonGenakhBrest19104101
RADNERMoshkeAron 19071151
RADZINSKYOsherYaakovTamashovka19154798
RADZINSKYYankel Brest19144253
RAFBenjaminChaim LeibBrest18913756
RAFGershon Brest19104101
RAFHirsh Brest19054477
RAFHirshEskaBrest19054477
RAFHirsh Brest1908 - 19101151
RAFMendelNakhumVysoko-Litovsk19144253
RAFNisenKushelBrest19114102
RAFShmuel Brest19144253
RAFShmuel Malorita19164349
RAFFAbramSrulBrest19104101
RAICHUKMoisheShmulBrest19044477
RAICHUKNosenShmulBrest19054477
RAIFYosel Brest1908 - 19101151
RAIKELZelman Brest19164349
RAIKHMANMendelOsherBrest19184430
RAILENKOShimon Brest19063877
RAIMONLevLevDomachevo19124141
RAITMANIsekDavidBrest19104101
RAITMANMoishe Brest19144253
RAITMANShmul-Leiba Brest19144253
RAIZMANLeibaAbramBrest19044477
RAKLeiba Brest19063877
RAKAFLeibaMenakhemBrest1896793
RAKHLINDavid Brest19063877
RAKOVAbramDovidBrest19104101
RAMBenjaminHirsh-IsaacBrest19154798
RAMMoisheNakhumBrest19154798
RAMANCHUKLeon Vysoko-Sit19063877
RAMOChaimOvreiBrest19104101
RAMOChaim Brest19164349
RAMODavid Brest1908 - 19101151
RAMOIsraelAbramBrest19104101
RAMOLeiba Brest19144253
RAMOMoshkeLeibaBrest19104101
RAMOSrul Brest1908 - 19101151
RAMOWolf Brest19144253
RAMOYaakovCheilBrest19114102
RANEVSKYYaakov Volchin19054477
RANKEVICHAbram Brest19063877
RAPPAPORTYoselShloma-ChaimBrest19054477
RASTOLSKYHirshLekoBrest19114102
RATVITZKYAbram Brest1908 - 19101151
RAVERAron Brest1908 - 19101151
RAVNITZKYShverelKalmanBrest19054477
RAZShayaMeer-ShlomaVysoko-Litovsk19034481
RAZHEVSKYAbramMoisheKamenetz-Litovsk19154798
RAZHEVSKYBoruchMoisheKamenetz-Litovsk19124141
RAZHEVSKYMoisheAkivaDomachevo19124141
RAZINSrulAbramVysoko-Sit19071151
REDENSKYMeerYegudaBrest18913756
REIFDavidMoisheBrest19114102
REIFLeibaEskaVysoko-Litovsk19114102
REIFMeir Vysoko-Litovsk1908 - 19101151
REIFMendelShayaBrest19054477
REIFMikhelMoshe-HirshVysoko-Litovsk19184430
REIFMorduch Brest1908 - 19101151
REIFMorduch Vysoko-Litovsk1908 - 19101151
REIFShayaDavidVolchin19184430
REITHirshMoisheBrest19154798
REITMeerIzerVysoko-Litovsk19114102
REIZERChaim Brest1908 - 19101151
REKUTZRoman Brest19054477
RELESDavidAbram-EskaBrest18913756
RELESSimkhaChaimBrest19154798
RELISMoisheYankelArgentina19063877
RELISYegudaAbram-IskeAmerica19063877
RENGVIRTZPeretzAbramBrest19054477
RENITZERHirshMoshkeBrest19154798
REZHMITZKYSamuelBerkoBrest19071151
REZNIKBerko Brest19144253
REZNIKIsroelWolfBrest19071151
REZNIKLeizerMorduchKamenetz-Litovsk19063877
REZNIKMorduchOsherBrest19114102
RIBOVSKYDavidPinchusBrest19154798
RIERMoishe-AronSimkha-ZelickBrest19054477
RIFRuvimYosefKamenetz-Litovsk19134200
RIMANYankel Brest1908 - 19101151
RIMLANDBaruchYaakovBrest19104101
RIMLANDIsaacMelakhBrest19184430
RIMLANDLeiba Brest19144253
RIMLANDMorduchMorduchKamenetz-Litovsk19114102
RIMLANDNiselMoisheBrest19154798
RIMLANDShayaYankelBrest19054477
RIMLANDShloma Brest1908 - 19101151
RIMLANDVelvelAbram-YoselBrest19104101
RIMONBerekSulimBrest19114102
RISShlomaMoshkeBrest19114102
RITZWolfChaimBrest19034481
RIZYankelMeerBrest19114102
RLUMFivelMendelDomachevo1896793
RNAKLeibaChaimBrest19063877
ROFPeisach Vysoko-Sit19063877
ROGPeisachLeibaVysoko-Sit19063877
ROIFShayaMorduchKamenetz-Litovsk19114102
ROITERAbramRubinBrest19054477
ROITSTEINBerelYosefBrest19104101
ROIZMANDavidFimaBrest18913756
ROIZMANShmulAbram-YosefBrest19184430
ROLANRoman Polovtzy19054477
ROLERGenukhYankelDomachevo19114102
ROMANYUKYaakov Kamenetz-Litovsk19063877
ROMANYUKYaakovGrigoryKamenetz-Litovsk19063877
ROSTOTZKYLeib Brest1908 - 19101151
ROTENBERGGelelEskaDomachevo19174379
ROTERSrul Brest1908 - 19101151
ROTERYaakovGenakhDomachevo19174379
ROTSTEINFivelMoisheKamenetz-Litovsk19124141
ROTSTEINKhanon Brest19144253
ROVEREskaMendelDomachevo19054477
ROVERYosefYoselVladovka19114102
ROZENBAUMMoisheIsaacBrest19004476
ROZENBAUMMoshke Brest18913756
ROZENBAUMYankelMoshe-MeirBrest19071151
ROZENBERGGershonMikhelBrest19004476
ROZENBERGLeibaSulimBrest19054477
ROZENBERGMoshka Brest18913756
ROZENBERGRuvenOsher-LevBrest19104101
ROZENBLUMBerkoAbram-LeibaBrest19104101
ROZENBLUMChaimEskaBrest19054477
ROZENBLUMEska Brest19144253
ROZENBLUMMotelOsherBrest1896793
ROZENBLUMShleimaSenderBrest19054477
ROZENCHAIMBenjaminYosefBrest18913756
ROZENGARTENAbaFivelBrest19184430
ROZENMANAronMoisheBrest19184430
ROZENTZVAIGAbram-YankelZelman-LeibaBrest19104101
ROZENVAIGSrulMendel-MoshkaDomachevo19114102
ROZENVALDSolomonYosefBrest19174379
ROZHENBAUMLeibaAbram-YosefBrest19154798
ROZHENTZVEIGItzhakNachmanBrest19154798
ROZHESPinkhusHirshBrest19104101
ROZMANIsaac Malarita19164349
ROZMANZelickWolfMalorita19164349
ROZMARINIsrael-IsaacDavid-LevDomachevo19034481
ROZNKhiaAizik-SinaiBrest19054477
ROZOVSKYMorduchMoshkeBrest19054477
RUBENSMoisheZelman-LeibaBrest19154798
RUBENSTEINOsherEskaBrest19104101
RUBINAronZalman-LeibaBrest19114102
RUBINNathanDavidBrest18913756
RUBIN AbramBrest1896793
RUBINCHIKBerekhZelmanBrest19004476
RUBINCHIKYosef Polovtzy19054477
RUBINEKPinkhus-Dovid Brest19144253
RUBINSTEINAbram-AronAronBrest19184430
RUBINSTEINAlexander Brest1908 - 19101151
RUBINSTEINChananiaZelmanBrest19114102
RUBINSTEINFivelZev-OdeBrest19114102
RUBINSTEINGedaliaChaimBrest19114102
RUBINSTEINKhanania Brest1908 - 19101151
RUBINSTEINMeerYaakovDomachevo19134200
RUBINSTEINPinchosLekoBrest19114102
RUBINSTEINShaya Brest1908 - 19101151
RUBINSTEINSrul-Menakhem Brest19071151
RUBINSTEINYegudaFivelBrest19184430
RUBINSTEINYoselShimonBrest19104101
RUCHLINDERMelakhHirshBrest1896793
RUDAVSKYMoishe Brest19144253
RUDAVSKYYosef-LeizerMorduchBrest19154798
RUDETZKYYankelGilakhBrest19071151
RUDETZKYYankelEskaBrest19071151
RUDKOLazar Kamenetz-Zhit19071151
RUDMANChaimGdalBrest19154798
RUDNERShimonNaftaiBrest19184430
RUDNITZKYIsaacEliKamenetz-Litovsk19124141
RUDNITZKYSenderGenukhBrest19114102
RUDNITZKYShayaHershko-AizikKamenetz-Litovsk19114102
RUDNITZKYShmuil Brest1908 - 19101151
RUDSTEINBerkoYankelBrest1896793
RUDZHITZKYBenjaminBenjaminMalorita1896793
RUDZINSKYYankelShlemaBrest18913756
RUMBERGMorduchGekhMalorita19174379
RUNKEVICHAbramMosheBrest19063877
RUPERSTEINIsaacMatesBrest19034481
RUSTINBobelHirshDomachevo19104101
RUSTINHirsh-YosefMorduchVolchin19144253
RUTELKelevYankelBrest19104101
RUTSTEINBerko Domachevo1896793
RUTSTEINBerkoYankelBrest1896793
RUZHMoisheMeerBrest19034481
RUZHMorduchYaakovKamenetz-Litovsk19154798
RUZHPeisach Brest1908 - 19101151
RUZHShaya Brest1908 - 19101151
RUZHEVSKYShayaLeizerBrest19054477
RUZHMANHirsh Brest1908 - 19101151
RUZHNYAVSKYMoishe-ZelmanShmulBrest19054477
RUZIKYosef Zhitin19063877
RYBATZKYDavidIsaacBrest19054477
RYBKOVSKYLeib Brest1908 - 19101151
RYBKOVSKYShmuilGdalBrest19114102
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
SADOVITZKYWolfAbramBrest18913756
SAGANVelvelMorduchBrest19154798
SAIDLERWolf Brest19144253
SALITZKYWolf Brest19144253
SAMSONOVICHYankelBoruch-MeerBrest19104101
SANDAKYaakovMoishe-HirshBrest19154798
SANDAKYosef Brest19063877
SANDLERHirshShlomaBrest19004476
SANDLERHirshZalmanBrest19054477
SANKTONBoruch-Hirsh Kamenetz-Litovsk1908 - 19101151
SANKTONSulimSrulBrest19114102
SAPIRAbramLeibaBrest19054477
SAPIRBerAronVelikorito19174379
SAPIRFivelYankelBrest1896793
SAPIRMikhalHirshKamenetz-Litovsk19124141
SAPIRMoisheDavidVolchin19144253
SAPIRPinchos Kamenetz-Litovsk19124141
SAPIRSolomon-HirshAronKamenetz-Litovsk19124141
SAPIRSrulShimonKamenetz-Litovsk19071151
SAPIRYaakovYosefBrest19154798
SAPOVICHShlomaLeibaKamenetz-Litovsk19071151
SAPOZHNIKKalmanPinkhusBrest19071151
SARESimkhaDavidBrest19054477
SARNAYosef Brest1908 - 19101151
SAROKINChaimEliVysoko-Sit19071151
SATIRIsraelLeibaBrest19054477
SAVANYUKLeibaAron-LeibaKamenetz-Litovsk19114102
SAVCHIKIsaacMoisheBrest19094020
SAVITZKYFishelBoruchBrest19054477
SAVITZKYMorduchLeibaKamenetz-Litovsk19154798
SCHUPAKAronEliDomachevo19063877
SEGALDavidPeisachBrest19104101
SEGALIsraelYaakov-EliezerVysoko-Litovsk19144253
SEGALMoisheNisonBrest19054477
SEIFERRubinLitmanKamenetz-Litovsk19124141
SEMINOVICHYosefYosefGvoz'mitza19104101
SEPTITORAbramRakhmielBrest19044477
SERLAKHChaimLeibaKamenetz-Litovsk19071151
SERLINAbram Brest1908 - 19101151
SERNIKBoruch-HirshHirshBrest19114102
SERVIKMoishe Brest1908 - 19101151
SHADRITZKYGenukh Brest1908 - 19101151
SHAFIRNisonZalmanBrest19114102
SHAFRANBetzalelShmulBrest19054477
SHAFRANDavidAronBrest1896793
SHAFRANMoisheHirshBrest19114102
SHAFRANYaakov Brest1908 - 19101151
SHAGALShlomaAbram-ChaimBrest19104101
SHAINVALDGilel Domachevo19134200
SHAPIRDavid Brest1908 - 19101151
SHAPIRAMoshkeBaruchBrest1896793
SHAPIRAShlomaMorduch-LeibaBrest19054477
SHAPIROIsraelShayaBrest19054477
SHAPIROMoshkeRuvenBrest18913756
SHAPIROShlomo Brest19054477
SHAPIROYoselMoshkeBrest18913756
SHAPIROZelig Brest19104101
SHAPKOShimon Brest19054477
SHARBUNYakhelShaya 19071151
SHARMANMendelSrulBrest19054477
SHARNYFivelAbramBrest19004476
SHATZBerWolfBrest19054477
SHATZIsaacYankelBrest1896793
SHATZKalman Brest18913756
SHAVINSKYYankelHirshBrest19154798
SHEIMANYankelLeizerBrest19054477
SHEINFAGIDIsraelLevDomachevo19134200
SHEINFOGELIsaacOsherBrest19104101
SHEINMANBerMorduchBrest19154798
SHEINMANMoisheShlomaBrest19054477
SHEINMELEna Brest19144253
SHEINSHNAIDERDavidLeibaBrest19154798
SHEINSHNAIDERMorduchGdalBrest19104101
SHEINSHNAIDERYankelMoshkeBrest19054477
SHEINVALDYaakovYanBrest19184430
SHEMERINSKYShlomaAbramBrest19071151
SHENVELBaruch Brest1908 - 19101151
SHERMANLeibaSrulBrest19104101
SHERMANYosefGdalBrest19154798
SHESTAKOVSKYSrulBenjaminBrest19104101
SHEVOPeisachGunaBrest19071151
SHEZERBAVSKYFalikShmuelBrest19154798
SHEZNERMendelLeibaDomachevo19174379
SHIMELESAronGotelDomachevo1896793
SHIMONOVICHSimkhaWolfVysoko-Litovsk19164349
SHIMONOVICHSimkhaShmuelChernyavchitzy19164349
SHKOLNIKEliAbram-LeibBrest19071151
SHLEINBERGHirsh Malorita19164349
SHLEMINLeizerSrulBrest1896793
SHLITZERShayaChaim-LeibaBrest19054477
SHMAIMAKHERRelakhMoisheBrest19004476
SHMERLOVICHDavidAronBrest19114102
SHMERLOVICHYosel Brest19144253
SHMIDTMorduchYaakovKamenetz-Litovsk19154798
SHMITKadishDavidBrest1896793
SHMUKLERDavidAbramAmerica19034481
SHMUKLEREliezerChaimKamenetz-Litovsk19154798
SHMUKLERYaakovYudelBrest19114102
SHMUKLERYankel Kamenetz-Litovsk1908 - 19101151
SHMULBerkoMorduch-LeibaDomachevo19154798
SHMULYankelEliezerVerkhovich19174379
SHNAIDERChaim Vysoko-Litovsk1908 - 19101151
SHNAIDEREska Malarita1908 - 19101151
SHNAIDERMANAbramLeibaDomachevo19114102
SHNAIDERMANAbram-Ely Domachevo1908 - 19101151
SHNAIDERMANAronOvadiaDomachevo19124141
SHNAIDERMANBoruchMoisheKamenetz-Litovsk19124141
SHNAIDERMANDovid Domachevo1908 - 19101151
SHNAIDERMANGdolaMoshkeBrest19104101
SHNAIDERMANHirshGefelBrest19104101
SHNAIDERMANHirshBaruch-ChaimDomachevo19174379
SHNAIDERMANLeko-MeerMorduch-LeibaKamenetz-Litovsk19114102
SHNAIDERMANMoshkeAronBrest19054477
SHNAIDERMANPeretzYeruchom-BoruchDomachevo19134200
SHNAIDERMANPinchosBaruch-ChaimBrest19154798
SHNAIDERMANShmuelPeisachKamenetz-Litovsk19124141
SHNAIDERMANYankelGenukhDomachevo19114102
SHNITOVSKYYaakovAbramBrest19104101
SHOENVALDHirsh  1908 - 19101151
SHOKHAVITZKYMoshkeAizikBrest18913756
SHOSTAKOVSKYAlexanderHirshBrest19184430
SHOSTAKOVSKYMorduchMoishe-WolfBrest19154798
SHPAKItzhak Brest19054477
SHPANERMANShmuelAronBrest19154798
SHPARMANAbeHirshDomachevo19154798
SHPERMANLikhulWolfDomachevo19004476
SHPIGELMAKHERMorduchHirshBrest19174379
SHTADLENShmuelMoisheBrest19154798
SHTARKMANDavidAvadiaKamenetz-Litovsk19114102
SHTARKMANShaya-Dovid Domachevo1908 - 19101151
SHTEIMANMoisheHirshBrest19104101
SHTEINBERGEskoBerkoDomachevo19114102
SHTEINBERGKalmanHirshDomachevo19134200
SHTEINBERGShaya-DovidZelmanDomachevo19114102
SHTEINBERGWolf Brest1908 - 19101151
SHTEINBERGWolfAronBrest19154798
SHTEINMANChaim Brest1908 - 19101151
SHTEINMANIsekShoelBrest19044477
SHTEINMANRimonBinyaminBrest19114102
SHTEINMANWolfHirshVysoko-Litovsk19114102
SHTEINMANYankel Vysoko-Litovsk1908 - 19101151
SHTEMPMITZKYMoshkeYoselKamenetz-Litovsk19154798
SHTERNAbramMoisheBrest19164349
SHTERNChaimLeizerVysoko-Litovsk19114102
SHTERNHirsh Chernavtzy19164349
SHTERNIsrael Chernyavchitzy19164349
SHTERNMenakhemYankelBrest18913756
SHTRAKSShmuelLeizerBrest19054477
SHUBIsaacAronBrest19184430
SHUBARTLipa Brest19054477
SHUBARTLipaYankelDomachevo19104101
SHUBKINNokhimMoshkeBrest19044477
SHUCHKINAbram-MoisheLazarBrest19184430
SHUDICHIsaacShimonBrest19054477
SHUKHALITZKYShmulMendelBrest1905-19081474
SHUKHMAKHERAbramShmerkoBrest19154798
SHUKHMAKHERChaimZelmanDomachevo19134200
SHUKHMAKHERLeib Domachevo1908 - 19101151
SHUKHMAKHERLeiba Brest1908 - 19101151
SHUKHMAKHERRoman Brest1908 - 19101151
SHUKHMAKHERZakhariaEliBrest19154798
SHUKHMANHirshEskaBrest19054477
SHUKHMANPinkhus Brest19144253
SHULERYankelEvseyBrest19071151
SHULKLAPERKiva-Dovid Brest19144253
SHULMANAbramSrulBrest1896793
SHULTZAronHirshVolchin19144253
SHUMMAKHERRubinBenjaminBrest19114102
SHUMMAKHERYankelYankelChernavskaya19114102
SHUMOVSKYAronLevDomachevo19134200
SHUNTERYaakov-YosefChaimBrest19174379
SHUSHITZKYYudel Brest1908 - 19101151
SHUSHKINLeibaShmuilBrest19114102
SHUSHKINMoishe Brest1908 - 19101151
SHUSTERAbramLeibaBrest19044477
SHUZHITZKYHirsh Brest19054477
SHVANDERMikhalYaakovBrest19104101
SHVARTZAizikChaimBrest19154798
SHVARTZDavidMoshkeBrest1896793
SHVARTZElkhanonChaimBraslav19134200
SHVARTZPeisachYankelBrest19044477
SHVARTZShalomDavidBrest1896793
SHVARTZShoel Brest1908 - 19101151
SHVARTZGORNAlterMendelBrest19054477
SHVARTZMANMenakhemSrulBrest19104101
SHVATZBERGLevaOsherBrest1896793
SHVERTOVICHEska-Moishe Brest1908 - 19101151
SHVETKOVITZKYNachmanLeibaBrest19114102
SHVITICHNosonLeibaBrest19184430
SHYUKMAN-ROZENBLUMMoisheSrulBrest19114102
SIDELNIKMendelDavidBrest19184430
SIDELNIKWolfEliBrest19054477
SIDELSKYLeizerAbram-DovidBrest19154798
SIDERSrulSenderBrest19104101
SIDLETZKYSholom-ChakhneYankelBrest19184430
SIDMANEli Brest19054477
SIDRANSKYLeibaBerkoBrest19071151
SIGALShlemaDavidBrest1896793
SILETZKYIsaacEzraBrest19104101
SILETZKYMovshaAlter 19071151
SILKESAbram Brest19144253
SIMAKHOVICHIsrael Brest19144253
SIMKHESGdal Brest1908 - 19101151
SIMKHESIsekYavelBrest19114102
SIMKHESMorduchMeer-YankelBrest19104101
SIRIKNoachYaakov-MeerBrest19114102
SIRIKYosel Brest1908 - 19101151
SIROTAAbram Vysoko-Litovsk1908 - 19101151
SIROTAGdalGilelBrest19114102
SIROTAModuch Brest1908 - 19101151
SIROTAYoselEska-NisenVysoko-Litovsk19114102
SIVERAbramAsherBrest19114102
SIVERNoach Brest1908 - 19101151
SKIDELSKYMorduchYaakovBrest19114102
SKORBNIKYosefAbramBrest19104101
SKOTNIKArnord Domachevo19063877
SKYDELSKYPeisach Brest1908 - 19101151
SLEVINGedaliaHirshDomachevo19124141
SLEZHKOVICHChaim Brest18913756
SLICHShimonYaakovBrest19071151
SLONIMChaimYosefBrest19184430
SLONIMSKYShayaAbram-ZelmanVladovka19134200
SOBOLBoruchYosefBrest19154798
SOKOLLeibaShmuelBrest19184430
SOKOLOVSKYYoselYankelBrest1896793
SOKOTOVSKYIsraelIsaacBrest19184430
SOLNITZADavid-ShlomaYaakovKamenetz-Litovsk19104101
SOLOVEIHirshLeibaBrest19104101
SOLOVEICHIKAbramHirshVysoko-Litovsk19144253
SOLOVEITCHIKYaakovMoshkeBrest19154798
SOSNOVICHIsraelMoisheVysoko-Litovsk19164349
SPEVAKMoshkeWolfBrest19054477
SPITZVAKAbram Domachevo19174379
STALYARShmuel Brest19144253
STAVSKYYosefIsrael-HershonBrest19154798
STEMPNITZKYLeibaMoishe-YosefKamenetz-Litovsk19174379
STOLYARChaimMoisheBrest19054477
STONOGORHirshFimaBrest19184430
STRIPOVSKYZelmanWolf-LeibaMilezhitza19071151
STRUZHKAOsherAbram-IskeBrest19104101
SUCHIShverkoChaim-SrulBrest19104101
SUCHITZKYMaties Brest19104101
SUKEMNIKHirshChaimBrest19044477
SUKENIKMoishe-MorduchAbramBrest19154798
SUKENNIKMoshkeShoelBrest19104101
SUKHALITZKYGdaliaNokhumBrest19104101
SUKHALITZKYMorduch-LeibaAlterVolchin19144253
SUKHAZHEVSKYShmuelWolfBrest19104101
SUKHINMoshkeSrulBrest19004476
SUKHOVOLSKYMoisheYankeBrest19104101
SULETZKYLeonidYosefBrest18913756
SVELITZKYHirshShayaVysoko-Litovsk19144253
SVITICHAbramMoisheBrest19184430
SVITICHHirshAronBrest19104101
SVITICHRubinYoselBrest19154798
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
TAKSINBer Brest1908 - 19101151
TALERYankelSlavaBrest19104101
TATELBAUMTevisHirshBrest1896793
TEIBLUMNutaAbramDomachevo19124141
TENENBAUMBenemaOsherBrest19104101
TENENBAUMIsraelAronBrest1896793
TENENBAUMYaakovMoisheBrest19044477
TENENBAUMYudelAbramBrest19104101
TENERShverko Brest1908 - 19101151
TENEVITZKYMorduch Brest1908 - 19101151
TEROGOLIMSKYIsraelIsaac-ShmuelChernyavchitzy19164349
TETENBAUMMorduch Brest1908 - 19101151
TETENBAUMYudel Brest1908 - 19101151
TEVANSKYLeizerDavidBrest19071151
TEVESMoisheNaftaiMalorita19164349
TIMYANSKYMoisheZelickAmerica19034481
TKACHBoruchMoisheBrest19104101
TOKARMoisheAbramBrest19104101
TOKARNoi Malorita19164349
TOKARZarel Brest19104101
TOMASHEVSKYNachman Brest1908 - 19101151
TOPILOVSKYChaim Brest1908 - 19101151
TRACHLeizer Brest1908 - 19101151
TREIGERMoisheEska-LeibaBrest19054477
TRUMACHEVSKYPinkhusShlomaBrest1896793
TRUSBerelYankel-SrulBrest19054477
TRUSMoisheYankelBrest1896793
TUCHLeon Zhitin19063877
TULNESDavid Brest19144253
TURAKMorduchSholemVysoko-Litovsk19034481
TUREKDavidAronBrest1896793
TZITLESChaimKholemBrest19054477
TZITRAKHEskaLevaBrest18913756
TZITRINAronShmulBrest19054477
TZUKERShlomaKhanon-HirshBrest19054477
TZUKERMANEliAbramBrest18913756
TZUKERMANShlomaAbraBrest19054477
TZURIKBoruchHirshBrest19004476
TZVAGENBAUMAbram Chernyavchitzy19164349
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
UNGERMANAbramSholomBrest19071151
URINChaimYudelMalarita19164349
URINMoshkeNokhumBrest19104101
USACHOVSKYYaakovLeibaBrest19094020
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
VABNIKEzraDavidBrest19154798
VABNIKShlomaWolfBrest19054477
VABNIKShloma Brest19144253
VADANOSFivelShimshonVysoko-Litovsk19164349
VAGERMANChaim-Eliezer Brest19134200
VAGINETZMotelAronBrest19184430
VAGNERMorduchYudel-LeibaTamashovka19154798
VAINAPELZalmanLitmanBrest19184430
VAINBERGDavid Brest19144253
VAINBERGMikhelYankelBrest19184430
VAINERAbramIsaacBrest19164349
VAINERBenjaminBerkoBrest19104101
VAINERChaimSrulBrest19004476
VAINERChaimSrul-LeibaBrest19004476
VAINERChaim Brest19063877
VAINERChaimShlomoBrest19063877
VAINERDavid Malorita19164349
VAINERShlomaAbramBrest19071151
VAINERSrulBerkaBrest19054477
VAINGARTENPinchosBerMalarita19154798
VAINGASHTENYaakovAlexanderBrest19104101
VAINSHTOKDavidMorduchBrest1896793
VAINSHTOKDavidMorduchBrest19054477
VAINSHTOKEskaBerkoBrest19054477
VAINSHTOKEskaYankelBrest19104101
VAINSHTOKNoachLekoBrest19114102
VAINSHTOKShmuilYankelBrest19071151
VAINSTEINLeizorMendelBrest19071151
VAINSTEINPeisachBerkoDomachevo19114102
VAINSTEINPinkhus Brest19144253
VAINSTEINTevia Brest1908 - 19101151
VAINTRANBMendelFivelDomachevo19174379
VAINTRAUBIserMeerBrest19063877
VAINTRAUBSrulBerkoVlodava19104101
VAISBERGOsherIsekAmerica19054477
VAISBRATMotesAronBrest19054477
VAISBRODTHirshAronDomachevo19134200
VAISMANfroim Brest19144253
VAISMANLeiba Malorita19164349
VAITZEKFelixMoisheBrest19044477
VAIZBROTGumchaAronDomachevo19063877
VAIZNERDavid Domachevo19063877
VAKSMANArieShloma-ZelickKamenetz-Litovsk19054477
VALDFOGELWolfLeizerBrest19071151
VALERANSKYNoach Brest1908 - 19101151
VALIMEDWolfEliMalarita19154798
VALKOVICHYaakovMendelBrest18913756
VALKOVICHYosef Brest19054477
VALKOVITZERYoselYudelBrest19054477
VALONSKYBenjaminOsherBrest19114102
VALTZURKWolfStefanTurna19004476
VANDERLeiba Malorita19164349
VANDERMoisheSrulBrest19104101
VANDERMoisheMoshkeBrest19184430
VANSERItzhak Malorita19164349
VAPMARSKYGdalAbramBrest1896793
VAPMARSKYYankelLeibaBrest1896793
VAPMSHTEINAizikMendelKamenetz-Litovsk19054477
VAPNYARSKYGeviaYoselBrest19114102
VAPNYARSKYMoishe Malorita19164349
VAPNYARSKYMoshke Brest19154798
VAPNYAVSKYYudelHirshBrest19054477
VARSHAVSKYSrul Brest1908 - 19101151
VARTMANMoishe-YankelIsek-LeizerBrest19054477
VASELKOVSKYAbram Vysoko-Litovsk19164349
VASERMANLeizerNachmanDomachevo1896793
VASERMANShmul Brest1908 - 19101151
VASERMANYaakovMoisheKamenetz-Litovsk19124141
VASICHKOYosef Zhitin19063877
VASILEVSKYOvadia Brest1908 - 19101151
VASILEVSKYYankelMendelVolchin19144253
VASILEVSKYYosef Turna19063877
VASILYUKYosefFivelBrest19054477
VASSERMANLeibaMoshkeBrest19114102
VATKHENDLERMovsha Brest1908 - 19101151
VATOVELSKYAbramMoisheBrest19154798
VEITZENDLERNachmanBerMalorita19164349
VEKSLERHershon Brest19104101
VELMOVITZKYEska-BerMeerBrest19184430
VELMOVITZKYMoshkeAron-GdalBrest19104101
VELNERAbramBerkoBrest19104101
VELVELEVICHEska Brest1908 - 19101151
VELVELEVICHGedaliaNachmanDomachevo19114102
VENGENOVSKYChaimMosheBrest18913756
VERBINAizik Brest1908 - 19101151
VERBINIsraelLeizerKamenetz-Litovsk19154798
VERBINMorduchIsraelMalorita19164349
VERBINWolf Cuba19054477
VERBINYankelYankelBrest19154798
VERNIKBenjamin Brest19063877
VERNIKMendelMorduchBrest19071151
VERNIKMoshka Brest1908 - 19101151
VERNIKRoman Vysoko-Sit19054477
VERNIKShmulAbramBrest19114102
VETSTEINWolfBerkoBrest19063877
VEZHENGRADZelmanLeizerChernavtzy19034481
VIDERMANLekoGenukhBrest19114102
VIDERMANMoishe Brest1908 - 19101151
VIDOMLANSKYChaimDavidBrest18913756
VIDOMLANSKYItzhakIsaacKamenetz-Litovsk19154798
VIDOMLANSKYYaakovSolomonVladovka19134200
VIKHALEVSKYMoshkeYoselBrest19114102
VIKHNESBerlMoisheBrest19104101
VIKHNESMoishe Brest19144253
VILMOZHETZKYGetzelBenjaminBrest18913756
VILNOVITZKYMoisheGdalBrest19114102
VIMRIKLeibaAronBrest19054477
VINNIKChaimBoruchBrest19104101
VINOGRADLeibaLeibaBrest18913756
VINOGRADMoisheYoselBrest19104101
VINOGRADPeisachNoachBrest19184430
VINOGRADShayaSrulChernavtzy1896793
VINOGRADVigdorNoachBrest19114102
VINOGRADYankel Vysoko-Sit19063877
VINOGRADYosef Brest19144253
VINOGRADYudel Vysoko-Sit19063877
VINOGRADZamel Brest1908 - 19101151
VIRTZEREliezerMoisheDomachevo19124141
VISHENGRADZakhariaIsaacMalarita19154798
VISHNYAChaimAbram-LeibaBrest19184430
VISHNYAEzraSrulDomachevo19063877
VISHNYAKoperAbram-EskaBrest19154798
VIZHENGRADBetzalelAbramOltuzh19174379
VIZHENGRADGenukhEliBrest19104101
VIZHENGRADIsekBabelMalorita19164349
VIZHENGRADNachman-AronChaimTamashovo19004476
VIZHENGRADSrul Malarita19164349
VIZHENGRADYudel-ChaimShayaBrest19071151
VLADALSKYMenakhemAbramBrest18913756
VODONOSBerko Brest19144253
VODONOSBinyaminLeibaBrest19034481
VODONOSEska Brest1908 - 19101151
VODONOSGenakhZemrelVysoko-Litovsk19034481
VOGNYAKDavidEzraBrest19184430
VOLANSKYLeiba Brest1908 - 19101151
VOLCHANSKYLeizer Kamenetz-Litovsk19114102
VOLENDLERDavidIsaacKamenetz-Litovsk19134200
VOLIMETZYosefLipaBrest19054477
VOLINETZAbram-HirshLeibaBrest19104101
VOLINETZMoisheVelvelBrest19104101
VOLINETZSrulFishelBrest1905-19081474
VOLINSKYLeizerMorduchBrest19104101
VOLINSKYZarelIserChernavskaya19114102
VOLKChaimZelickBrest19054477
VOLKFima Brest1896793
VOLKHersh Brest1896793
VOLKIsaac-HirshZelickBrest18913756
VOLKLeibaShmuelDomachevo19104101
VOLKMoisheYoselMalorita1896793
VOLKZelman-DovidEliBrest1896793
VOLKHENDLERNoachMeerBrest19114102
VOLMOVETZKYLeizer Brest1908 - 19101151
VOLOVARSKYGedalia Brest1908 - 19101151
VOLOVELSKYEliYoselBrest19044477
VOLOVELSKYMoishe Brest1908 - 19101151
VOLPERWolfMoshkeBrest1896793
VOLPINHirsh Brest1908 - 19101151
VOLPINSimkhaMorduchBrest19114102
VOLSKYNachmanYosefKamenetz-Litovsk19134200
VORKHOVFivelDavidVysoko-Litovsk19184430
VOSKShalomYaakovBrest19044477
VRAVETZShayaBabelBrest19164349
VUKINAKDavid Brest18913756
VYSOTZKYAronEskaKamenetz-Litovsk19054477
VYSOTZKYSolomon Kamenetz-Litovsk19124141
VYSOTZKYYaakovAbramDomachevo19124141
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
WAINERShmuelHirshBrest19154798
WARSAWSKYYaakovAronBrest19154798
WARSHAWSKYShayaPinkhusBrest19004476
WAUDERLeibPinchusBrest19154798
WOLFFalekSrulBrest18913756
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
YABLONSKYBentzionIsaacKamenetz-Litovsk19124141
YABLONSKYHirshFroimMatyka19054477
YAGOTKOVSKYAizik Kamenetz-Litovsk1908 - 19101151
YAKHOLKOVSKYIsaacSholemLibetz19184430
YAKOBINSKYShimon Priborovo19063877
YAKOBSONLeizerNathanBrest18913756
YAKUBOVICHBoruchGabrielArgentina19063877
YAKUBOVICHKhononHirshDomachevo19124141
YAKUBOVSKYMoshkeNoachBrest19114102
YAKUBOVSKYWolf Brest1908 - 19101151
YAKUBOVSKYYoselHirshBrest1896793
YAMBERAronEliezerKamenetz-Litovsk19124141
YANKELSONMikhelYankelBrest1896793
YANTKOVSKYAlexanderAbramBrest19071151
YARVOLASolomon Brest19144253
YERUSALIMSKYShloma Brest1908 - 19101151
YOFFEAbram Brest19054477
YOFFEAbramSrulBrest19054477
YOFFENoachSrulBrest19063877
YUKELSrulShlemaBrest19071151
YUNDRIFPinkhusIsaacBrest1896793
YUNGERMANIsraelMoisheKamenetz-Litovsk19184430
YUNGERMANWolfLeibaBrest19054477
YUNG-GOLABYoselYaakovVolkovichi19034481
YURKANSKYChaimAbramKamenetz-Litovsk19063877
YUZELMANShaya Brest19164349
SURNAMEGiven NameFatherResidence PlaceBirth YearFile Number
ZABERMANHirshLekoBrest19114102
ZAETZAbram Brest19063877
ZAGSAronYaakov-HirshBrest19104101
ZAGSChaim-LeizerShmuelBrest19184430
ZAGSGdaliaBoruchBrest19104101
ZAGSHirshEskaVysoko-Litovsk19054477
ZAGSMendelAbramBrest19054477
ZAGSMikhelHirshBrest19054477
ZAGSMoisheMeerBrest19154798
ZAGSMoishe-IsaacMeerBrest19154798
ZAGSNokhemEskaBrest19104101
ZAGSWolfShloma-MotelBrest19184430
ZAIDENGEVHirshEskaBrest19054477
ZAIDENGOFWolfChaimBrest19114102
ZAIDENGORChaim Brest19063877
ZAIDERNGORNYankelMoisheBrest19063877
ZAIDMANAbramShmuelSarevo19114102
ZAIDMANMoisheEskaBrest19104101
ZAIDMANYosefLeibaBrest1896793
ZAIKARobShimonBrest19094020
ZAKBaruch Brest19063877
ZAKMikhelMovshaBrest19071151
ZAKREZEVSKYZigmuntYosefBrest19063877
ZALEMANHirshAbramBrest19114102
ZALTZMANFroikaShimonBrest19154798
ZALTZMANYankelAizikAmerica19054477
ZALUSKYHirshMoisheBrest19063877
ZALUSKYYankelMoisheBrest19071151
ZALUTZKYIzerLeibaBrest1896793
ZAMUKHOVSKYDavidSrul 19071151
ZAMULZHINSKYWolf Brest19164349
ZANMAN ShayaBrest19044477
ZAPATISGetzelIsaacBrest19154798
ZARETZKYYakir-MoisheSolomonKamenetz-Litovsk19124141
ZARETZKYYosefMorduchBrest19054477
ZARUTZKYBetzalelMovshaBrest19071151
ZASLAKOVICHSKYLeizerBerkoBrest19071151
ZAVIDOVICHGershonSimkhaBrest19044477
ZAYATZAbeAronVysoko-Litovsk19114102
ZAYATZAbramRubinBrest19063877
ZAYATZAbram Brest19144253
ZAYATZAbram Brest19144253
ZAYATZAronChaimBrest19114102
ZAYATZBerl Brest19144253
ZAYATZBinyaminBoruchBrest19114102
ZAYATZChaimYosefKamenetz-Litovsk19114102
ZAYATZDavidBerkoBrest19114102
ZAYATZEliDavidBrest19114102
ZAYATZKadishYosef-DovidBrest19114102
ZAYATZMoisheYoselAmerica19054477
ZAYATZMotelShlomaBrest1896793
ZAYATZYankelIsaacBrest19114102
ZAYATZYosefMotelBrest19063877
ZAZUERShloma Malorita19164349
ZBARIsraelAbramBrest19154798
ZEIDERMANMoisheGitelDomachevo19104101
ZEIFDavidLevBrest19104101
ZEIFRIDORMeerMorduchBrest19071151
ZEIGERMeerShmuelBrest19154798
ZELENTGdalia Brest19144253
ZELFBerkoLeizerBrest1896793
ZELKERMeerFivelBrest19114102
ZELKINDAron Brest19054477
ZELMANAbramShloma-MotelVysoko-Litovsk19184430
ZELTZERBerShmuelDomachevo19134200
ZELTZERIsraelAlterKamenetz-Litovsk19124141
ZELTZERSolomonChaimChernavtzy19134200
ZEMLAKRuvinFivelVolchin19114102
ZEMLYAKEliYosefMalorita19164349
ZEMNETZRoman Kamenka19054477
ZHDITOVSKYMoishaMordkeBrest19071151
ZHERNITZKYBerkoIsaacBrest19114102
ZHERNYUKEskaGershonBrest19071151
ZHILUKLeon Motykaly19063877
ZHISMordkeNokhem-ZalmanBrest19071151
ZHUK FroimKobechko19054477
ZHUKHMAKHERBerkoHirshKamenetz-Litovsk19114102
ZHUKOVICHShimon Motykaly19054477
ZILBERFARBLeonGavreyBrest19104101
ZILBERFARBWolfLipaBrest19184430
ZILBERGYankel-DovidSholemBrest19071151
ZILBERMANKhil Brest19154798
ZILBERMANMotelYosefBrest19184430
ZILBERSTEINChaimMoshkaBrest19063877
ZILBERSTEINHirshShmuilMalarita19154798
ZILBERSTEINKhanon-BerEliMalorita19184430
ZILBERSTEINMoshkeChaimDomachevo1896793
ZILBERSTEINPeisachShlomaBrest19104101
ZINDELYUK-VAINERShamaya Vysoko-Litovsk19164349
ZINGEREliEskaAmerica19054477
ZINGERLeibaKalelVysoko-Litovsk19114102
ZINGERLitmanAronDomachevo19114102
ZINGERMoshkeFroimBrest19154798
ZLATKEVICHShimonYosefVysoko-Litovsk19034481
ZLIDMANIsroelAronBrest19094020
ZLOTNIKChaimYosefKamenetz-Litovsk19134200
ZLOTNIKIsraelYosefBrest19184430
ZLOTNIKLevIsraelVlodavka19144253
ZLOTNIKYankelShloma-BerBrest19004476
ZLOTNIKYankelMenakhemBrest19184430
ZLOTNIKYankelMenakhemBrest19184430
ZOINENBERINachmanElkhanonBrest19071151
ZOKHBaruch Kamenetz-Litovsk19063877
ZOLFShoelYaakovMalorita19174379
ZONENBERGDavidMoshke-ChaimVysoko-Litovsk19114102
ZONENSHAINBinyaminEskaDomachevo19054477
ZONSHAINAbram Brest1896793
ZOPSHAINMotelMenakhemGurna-Ducha19184430
ZOPSHAINShmulYoselGurna-Ducha19124141
ZOZENBERGYudelDavidBrest19063877
ZTATNIKYoselIsaacBrest19154798
ZUBKOBoruchDavidBrest19094020
ZUGMANYankelMendelBrest19063877
ZUKHOVICHFalikMenakhemBrest19164349
ZUKHOVICHFroimDovid-ShlomaBrest19114102
ZUKYANCHUKGrigoryMosheGvoz'mitza19104101
ZULBERDavidWolfDomachevo19104101
ZULKMANLeibaAbramBrest18913756
ZUNENBERGMorduchEliBrest19164349
ZUNSHAINYaakovMosheBrest19104101
ZUSMANHershon Brest19063877
ZVAIGENBAUMShmuel-IsaacLevMalarita19174379

2005 Belarus SIG