belarus_sig.jpg (14193 bytes)

Belarus SIG  All Belarus Database  Belarus Static Index  Grodno  Minsk  Mogilev  Vilna  Vitebsk  Belarus Resources  Online newsletter  Shtetls of Belarus  Archival records  Given names database  How to use this website  Current Projects  Membership  How to help  JewishGen-erosity  Contact us

Grodno Genealogy Group  Archives  District centers  Facts  History  Links  Newsletter archive  Resources  Shtetl study groups  Towns  Contact us

LIDA DISTRICT 

UPDATED LIST OF TOWNS IN LIDA DISTRICT

Andruyushetvtsy/Andruszowce at 5340' 2438'
Astrina/Austrina: see Ostryna 5344 2432=20
Bakshty/Baksty 5348 2441
Bartoshi 5335 2437
Belevtsy 5337 2509
Bialohruda/Belogruda/Belogrudy at 5347' 2511'
Bielica/Belitsa/Bilice/Belice/Balica at 5339' 2519'
Bielunce/Bilyuntsy at 5412' 2525': see Bieniakonie=20 Bieniakonie/Binyakon/ Benyakone/Byenyakoni/ Beniakony (see Bialohruda) at 5415' 2522'
Berezovtse Velke/Bolshiye Berezovtsy at 5343' 2436' (see Bielunce & Bieniakonie Bolshiye) Boyary/Boyary 5338 2450
Bolshoye Mozheykovo 5341 2446
Dakudava/Dokudowo/Dokudovo at 5348' 2531'
Divenishok: see Voronovo Dubrowna/Dubrovna at 5354' 2523'
Dubrovo 5333 2503: see Zaludok
Dyatlovo/Zhetl/Dziatlava/Zhetel/Zdzieciol at 5328' 2524'
Dziembrow/Dzembruv/Dembrovo at 5338' 2429'
Eisiskes/Eshishuk/Ejszyzki/Eisheshok at 5410' 2504'
Farny Koniec/Farny Konets at 5337' 2458'
Germanishki/Kreminshok 5408 2522
Goldovo/Holdow 5342 2506
Gorniaty/Gornety at 5348 2511
Gromki at 5350 2440
Honczary/Gonchary at 5344' 2525'
Huta Niemena/Brzozowka/Bzhozuvka at 5354' 2456' (20 see Dokudowo) Ishelin/Ishchelnyany/Ishcholyany/Ishcolnyany/Iszczona/Ischalna/Iszczolna/Stary Yederniki at 5340' 2455'
Iwje/Ivye/Evia/Ewia at 5356' 2546'
Jelawdik: see Zaludok 5336 2459
Kalechytse/ 5342 2442
Kaminka (Komionka) near Szczuczyn Kaniava/Konev/Konyava/Konvelishak at 5406 2442
Kronki 5347 2446
Krupava/Krupovo 5356 2512
Lida/Lyda 5353 2518
Lipicanka/Lipichanka 5332 2458
Lipniszki/Lipnishki at 5400 2537
Lyatsk/Lyatski/Luadsk 5338 2437
Lychkovtse 5345 2438
Mackiszki: see Woronowo Meyry at 5348 2502
Minoyty/Minjty 5348 2522
Mociewicze/Makhovichi/Mocevicy at 5349 2510: see Bielica Motol/Motyle/Motyli 5356 2438 Myto/Myta at 5350 2507
Nacha at 5405 2450
Naroshi/Naroshe 5348 2430
NowyDwor/NovyDvor/NoviDvor/Novradeker/Naujadvaris 5348' 2434
Oran/Orany/Varena 5309 2418 and see: Voronovo
Orliany/Orlja/OrlyaOrla: 5330 2459
Orla/Orliany/Orlja/Orlya/Orlova/ Orlowa/Alova?/ at 5330' 2459'
Osova (Osowa)/Bol'shoye Osovo: 5405 2513 Ostryna/Ostrino/Ostrina/Ostrin/Astrina/Austrina/Austryna at 5344' 2432'
Papernja/Papernya at 5347' 2459'
Paracany/Porechany 5346 2510
Pelesa/PelyasaA/Peljassa 5357 2458
Pelevsty/Pelevtse 5345' 2435
PERVOMAYSKAYA: see Sobachentzy 5354' 2439
Poleckiszki/Poletskishki/Polyatskishki 5411 2511
Porechany 5346 2510
Pyaskovtse/Pyaskovtsy 5350 2454
Radin/Radunj/Radun'/Raduny/Radunskaya at 5403' 2500'
Radziwoniszki/Radzvoniski at 5346 2506
Rakowica/Rakovichi 5331' 2451
Rozanka/Rozhanka/Ruzanka/Razanka/Rozhankov/Rozhankovskaya at 5332' 2444'
Ruda at 5340 2528
Rulevicy/Rulewicze/Rulevichi 5352 2502
Scicanie: see Lipniszki
Scucyn/Shtutchin: see Szczuczyn 5336 2445
Sielec/Selets 5340 2525
Siedlisko/Sedlisski 5406' 2527
Skrzybowce/Skribovtsy at _________ Sobakince/Sobachentzy/Sobakentsy/Sobakintse/Pervomayskaya at 5354' 2439'
Soletchnik (Great and Small)/Turgel/Trokele/Trokiele at 5402 2525 Soltaniszki/Saltoniskis/Soltanishki at 5401' 2451'
Subotniki/Subbotniki at 5406' 2545'
Szczuczyn/Shtutchin/Scucyn/Suicin/Shchuchin at 5336' 2445'
Taneviche/Tanjavicy/Tanevichy 53512438
Tarnowo at _______
Trokeli: see Soletchnik
Vasilishki/Wasiliski/Vasilishok/Vasiljkov/Vasilishkovskaja 5347' 2451
Vaverka/Vavyrka see Wawiorka 5350' 2458 Voronovo/Woronow/Voronov/Voronuv/Werenow/Warinowa/ Varinova/Voranava/Woroniszki/       Bolotna/Dvineshok at 5409' 2519
Wasilishki/Wasiliski: see Vasilishki 5347' 2451
Wawiorka/Vaverka/Vavryka at 5350' 2458'
Zabal/Zabalac/ 5353' 2509
Zabloc/Zabolot'/Zablots' at 5356' 2451' Zaludok/Zheloudek/Zheludok/Zholodek/Zholudok/Zoludek/Zelodkovskaya/ Jelawdik 5336' 2459 Zelva/Zelwa/Bolshoye Selo/Velkaves/Malaya Zelva 5342' 2448
Zyrmuny/Zhirmuny/Zhrmuny 5401' 2513
Zdzieciol/Zhetl/Dyatlovo at 5328' 2524'